Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 12
 26 April 2021

Ord från programcheferna

Tillträdande programchef, Per Johansson

Jag är mycket glad att jag fått möjligheten att driva programmet VIOL 3 1.0 till GO-live datum. Jag känner att vi har en genomarbetad plan att utgå ifrån och nu ligger fokus på att leverera enligt denna tidplan. Jag har förhoppningen att min erfarenhet från skogsnäringen kombinerat med kunskap inom IT och digitalisering skall bidra till att förstärka det redan erfarna teamet från Biometria.

//Per Johansson

Per Johansson

Styrelsebeslut den 7/4 2021

Biometrias styrelse har den 7 april fattat beslut om Go live-planen för VIOL 3. Beslutet innebär att VIOL 3 planeras för Go live genom en väl underbyggd och detaljerad tillverkningsplan och med driftsättning hösten 2024. Vid ingången av 2025 ska samtliga affärer i skogsbranschen kunna genomföras i VIOL 3 enligt planen.

Med beslutet kan Biometrias kunder agera och planera i sina egna verksamheter med utgångspunkt från Go live-planen. Styrelse, styrgrupp, företagsledning och programledning står gemensamt bakom beslutet och känner tilltro till Go live-planen. Beslutet innebär att driftsättning sker med en successiv övergång vilket betyder att VIOL 2 och VIOL 3 körs parallellt under en kort omläggningsperiod.

Tillverkningen av VIOL 3 1.0 ska enligt planen vara färdig vid årsskiftet 2022/2023. Därefter, beroende på branschens verifieringsarbete, är det cirka 18 månader fram till Go live. För att säkerställa branschens övergång, och för att minska riskerna vid Go live, innehåller planen ett avsatt tidsintervall där kundföretagen gör förberedande arbete för sin egen implementering av VIOL 3. Att gemensamt med branschen försöka korta ned detta intervall är ett stort fokus under hela det fortsatta arbetet och något alla intressenter måste vara delaktiga i. En helt avgörande förutsättning är att alla företag som använder VIOL måste göra de egna förberedelserna i god tid. VIOL 3-tillägget tillämpas i nuvarande form fram till dess att styrelsen bedömer Biometrias finansiella ställning redo för att tillägget avvecklas.

Avgående programchef Håkan Larsson:

Våren, vaccinet och beslutet om VIOL 3-planen är här! Efter hårt arbete med att ta fram planen till go live har styrelsen antagit förslaget gällande tidplan, innehåll i version 1.0 och driftsättningsmetod. 

Planen är realistisk och innehåller alla delar som behövs till go live. Den är också en nykter avvägning av funktionalitet som måste med i den första versionen, samtidigt som vissa funktioner är bortprioriterade för att komma till skarp drift så fort som möjligt. Nu går programmet in i en ny fas som handlar om strikt ändringshantering, planering och uppföljning för att hålla planen. I samband med det lämnar jag över ansvaret för programmet till Per Johansson. Jag kommer att finnas kvar i Biometria och jobba en del med frågor som rör strategi och med fokus kring kundgränssnittet. Jag tackar för mig i rollen som programchef.

Håll i och håll ut, VIOL 3 är på väg!  

//Håkan Larsson


Ny programledning

Som tidigare kommunicerats förändras nu VIOL 3:s programledning då programmet går in i en ny fas. Under april tar Per Johansson över som ny programchef efter Håkan Larsson som kvarstår som resurs inom Biometria året ut i en rådgivande roll. Pers roll är att leda hela VIOL3-programmet i Go-live processen.

Styrningen av programmet stärks med en mer sammanhållen planering och uppföljning på både program- och projektnivå. I och med detta förändras programledningens organisation till en slimmad programledning som stöttas upp av en programstab av seniora specialister.

Programledningen består av programchef samt tre leveransområden; Tillverkning, Infrastruktur och Forest Storm, med en leveransansvarig för respektive område. Den nya organisationen börjar gälla senast 1 maj. Styrgruppen är samma som tidigare. Läs gärna mer här.


Kvalitetssäkrad tillredning

Övergången från VIOL 2 till VIOL 3 innebär bland annat att Biometria får betydligt bättre möjligheter att effektivt utveckla ny funktionalitet och leverera nytta till skogsbranschen. Ett exempel på det är Kvalitetssäkrad tillredning.

Med Kvalitetssäkrad tillredning kan Biometria tillhandahålla ett verktyg som tillsammans med Fältverksamhets övriga tjänster möjliggör för branschen att driva kvalitetsfrågor i avverkningsarbetet på ett effektivare sätt än tidigare. Det ger nya förutsättningar för ett bättre tillvaratagande av virkesvärdet och det ger en mer högvärdig råvara till industrin. Den utvecklade lösningen omfattar bland annat ett fältstöd som kommer att digitalisera fältverksamhetens arbete och för första gången möjliggöra att revisionsresultat lagras på ett strukturerat och lättåtkomligt sätt. Detta nya data kombineras med produktions- och kvalitetsdata från skördarna, och inmätningsdata från industrin till rapporter som ger en komplett bild av avverkningslagens hantering av virket.

"Det nya fältstödet ger oss betydligt bättre förutsättningar att göra ett bra jobb i fält, och våra kunder kommer att få helt nya möjligheter att följa upp avverkningslagens utveckling, säger Jonas Hemmingsson, chef för Fältverksamheten"

"Det känns extra kul att få chansen att visa på potentialen i bygget och att vi provtrycker releaseprocessen för programmet, säger Mariana Komstadius, produktägare".

Lösningen är framtidssäkrad genom att den byggs på VIOL 3-teknik och baseras på tidigt levererade objekt från VIOL 3 som till exempel maskinregister och datalager. Driftsättning planeras till hösten 2021.


Demofilmer VIOL 3

Det finns fyra nya demofilmer som handlar om Mätning publicerade på viol3.se. Där hittar du även övriga demofilmer.

Demofilmerna är fristående och kan ses i valfri ordning.


Piloternas arbete i mars månad

Månaden har präglats av Biometrias interna arbete med att ta fram Go live-planen för VIOL 3 vilket gjort att pilotgruppen inte varit så aktiv i sitt arbete tillsammans med Biometria. Vårt bidrag har rört tidsestimering för att bygga klart egna system och funktioner mot VIOL 3 1.0. Den verifieringsperiod som är ett steg på vägen mot att starta VIOL 3 har vi också bidragit till genom analys. Det är en viktig del utifrån att både vi piloter och Biometria måste ha en gemensam syn på vad detta innebär och att den på ett tydligt sätt skiljer sig mot de mer vanliga tester vi gör. En väsentlig skillnad är att verifieringsperioden omfattar alla företag i branschen och det kommer ställa helt andra krav på VIOL 3 som system. Utifrån det har Lösningsrådet beslutat att en grupp representanter från både Biometria och piloter ska göra en djupare analys runt detta.

Billerud-SCA-Sveaskog har kört samtester med lite olika affärsslöden och erfarenheten var att det är otroligt viktigt och lärorikt att just samtesta då det kommer upp helt andra frågeställningar, diskussioner och problem att beakta. Så ett tips från pilotgruppen är att börja samtesta med era affärspartners så fort ni kan och känner att grunderna i VIOL 3 är på plats.

Testforumet har arbetat med konkreta frågeställningar och även hur vi ser på arbetet i denna grupp framåt. Tydligt är att det finns ett stort behov av att arbeta närmre varann och planen nu är börja implementera ett förändrat arbetssätt från PI 16. Planen innehåller ett ökat informationsutbyte åt båda håll som i sig ska ge bättre underlag för interna tester hos Biometria.

Uppstart planering av tester av PI 15 som levererades i slutet av mars – den innehöll en del runt tågtransporter och diverse ändringar/rättningar. Efter testerna sätts en gemensam testrapport samman till Biometria.


Tranieeprogram generation 2 har startat

Tisdag den 6/4 började sju nya traineer på Biometria. Det är två utvecklare, två tjänstespecialister och tre affärskonsulter som under 12 veckor kommer genomgå hårdträning i Sundsvall för att förstå skogliga processer, kundernas verksamhet och Biometria som företag med fokus på VIOL 3.

Affärskonsulter
Michaela Dahlgren (Sundsvall)
Lizette Söderlund (Falun)
Melanie Göthe (Uppsala)

Tjänstespecialister
Olle Åström (Sundsvall)
Julia Andersson (Sundsvall)

Utvecklare
August Filipsson (Sundsvall)
Oscar Borg (Sundsvall)

Tranieernas första dag på Biometria.

Amanda Lundberg kommer att vara ansvarig för traineeprogrammet under de tre månader det körs. Amanda kommer ha stöd av Forest Storms chef Tomas Karlsson.

Syftet med programmet är att traineerna ska få en skjuts in i skogsbranschen för att efter sommaren börja axla ansvar inom sina respektive roller.


Forest Storm

Forest Storm arbetar med att stötta kunderna i deras anpassning till VIOL 3. Ett antal initiativ drivs:

  • Kommunikationen utvecklas kring innehåll i leveranser och hur den cykel som ett inkrement innebär hanteras (ideal-inkrement). Vi förbättrar en hel del i nuvarande inkrement 16 och har högt ställda mål för inkrement 17.
  • Traineeprogrammet 2.0 har startat upp där sju nya resurser utbildas kring Biometria, skogsbranschen och VIOL under tre månader nu före sommaren.
  • I och med den plan som styrelsen beslutade den 7 april tar nu Forest Storm fram en ”master plan”. Denna ska visa hur Forest Storm ska hantera den stora kundmängden under de olika faser som återstår av programmet.
  • I varje kundprojekt finns en standardiserad aktivitetslista som är en viktig avstämning och säkerställer att aktiviteter genomförs i god tid innan införandet av VIOL 3.

Leveransmöte specifikationer 3.18

Tisdag 27/4 kl 10:00 – 12:00

Team Integration välkomnar er till leveransmöte gällande leverans 3.18 avseende specifikationer i VIOL 3!

  • Mötet kommer att köras via Teams och hålls på svenska.
  • Presentationsmaterialet kommer efter mötet att finnas tillgängligt på viol3.se.

Saknar du inbjudan så kontakta projektledare Jessica Nordqvist

Nästa nyhetsbrev VIOL 3

Planeras att publiceras i slutet av maj. Till dess: var rädda om er och era nära. Ta vara på den ljuvliga våren och njut av solens och värmens återkomst!


Besök oss på viol3.se 


Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.