Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kulturfrågan - det mänskliga spelet i vår organisation

"Konsten att lyckas med ett förebyggande underhåll är att skapa en organisationskultur som lockar och vägleder medarbetarna i riktning mot att arbeta förebyggande”. 

 

Detta blev slutsatsen av ett webbinarium i slutet av november som handlade om hur vi utvecklas från ett avhjälpande till ett förebyggande underhåll. Hur fungerar en sådan kultur? 

 

Faktum är att näringslivet varit intresserat av och medveten om kraften i organisationskulturer sedan, åtminstone 1980-talet, då två Harvardprofessorer skrev boken Corporate Cultures

 

En av de näringslivsföreträdare i Sverige som kanske mest förknippades med detta tänkande var sannolikt Ingvar Kamprad. Det som sker på IKEA skall vara "IKEA-mässigt", sa han. Alla anställda på IKEA lärde och anpassade sig snabbt till vad det begreppet stod för. Till och med kunderna anar vad som är innebörden i IKEA-mässighet. En annan företagsledare som intresserade sig mycket för kultur var SAS dåvarande VD Jan Carlzon.

 

Kultur som styrmedel är dock en mycket äldre tanke än så. Katolska kyrkan utvecklade ett kulturellt styrsystem med början redan på 400-talet som i många avseenden fungerar likadant idag. Den kulturella styrningen får kyrkans medlemmar (världens alla katoliker) att VILJA tillhöra kulturen. Därmed är de påverkade av kulturen. Andra typer av organisationer som baseras på kulturell styrning är arbetarrörelsen och framgångsrika idrottsföreningar.

 

Kulturell styrning utgår från värderingar. Värderingarna lanseras med hjälp av goda förebilder (”hjältar”) i samband med "ritualer". 

 

I näringslivets fall kan värderingen vara ”kundorientering", förebilden utgöras av "medarbetare som är särskilt uppskattade av sina kunder" och ritualen ett internt säljmöte eller en kurs där de av kunderna uppskattade medarbetarna framträder och berättar om hur de gör för att lyckas. Detta upprepas systematiskt (jämför kyrkans återkommande högmässor, arbetarrörelsens första maj-möten och fotbollslagens matcher). 

 

Vilka värderingar skall en förebyggande underhållskultur bygga på? Vilka ”riter och ritualer” kan vi använda oss av för att lansera dessa värderingar? Och hur använder vi goda förebilder?

 

Detta skall vi arbeta med i vårt nya nätverk för utvecklingen av en förebyggande underhållskultur. Alla medlemmar i Sustainability Circle är givetvis välkomna att delta. 

Vill du veta mer? Få en inbjudan? Har någon fundering? Maila till Henric Widén, CEO för Sustainability Circle. 


10 december kl.15-16

Säkert underhållsarbete 

Arbetet med säkerhet är för alla våra verksamheter uttalat prioritet nummer ett. Och har så varit i många år, kanske decennier. Ändå sker det fortsatt olyckor och incidenter. Varför? Det har Maria Vigren med kollegor på IVL studerat och nu kommit med en rapport och rekommendationer för att komma närmare nollvisionens mål. 

 

11 december kl.10-11

Digitalt rundabordssamtal: Att kunna lita på informationen i sina system 

Med Jennie Winbo, underhållschef, Göteborg Energi

Information är det nya guldet. Men den måste vara pålitlig och tillgänglig. Informationen i underhållssystemet kan vara en stor hjälp eller en stor frustration. Var börjar man? Hur skapas motivation och arbetssätt för att styra, uppdatera och använda information?


Vi välkomnar vår nya medlem...


Möt Eva Nilsson - Smurfit Kappa - Piteå

Välkomna till Sustainability Circle. Hur känns det? Vad hoppas ni att ni får ut av medlemskapet?

Det känns mycket bra att komma med i Sustainability Circle. Vi tror mycket på erfarenhetsutbyte, att vi delar med oss av våra framgångar och svårigheter för att komma vidare i vår utveckling. Teknikutvecklingen inom underhåll ger oss stora möjligheter men vi får inte glömma att vi måste ha underhållets grundstenar (anläggningsregister, processer, ansvarsfördelning, dokumentation, planering/beredning etc) på plats för att kunna dra nytta av den. Vi hoppas kunna få inspiration och kunskap via Sustainablilty Circle och att vi kan bidra med våra erfarenheter och tankar.

Men första året kommer vi mest att lyssna och känna oss för. Vi hoppas givetvis att vi mer aktivt kan dela med oss av våra utmaningar och erfarenheter längre fram inom de områden där vi tror oss har kommit ganska långt fram, tex daglig styrning inom underhåll, tillståndskontroll och lagstadgade kontroller. Att ha en mer aktiv dialog med andra för att tillsammans få inspiration att utveckla underhållet.

Berätta om dig och din roll på Smurfit Kappa.

Jag heter Ewa Nilsson och jobbar som underhållsingenjör främst inriktat mot trycksatta anordningar. Med mina 15 år inom underhåll har jag en bred erfarenhet att binda ihop teknik, management med lean så vi får effektiva standardiserade arbetssätt som samtidigt är praktiskt tillämpbara. I egenskap som kontaktperson på Smurfit Kappa för SC kommer jag att verka för att sprida info om tankesmedjan och att vi blir en aktiv medlem.

Vilka är era största digitala utmaningarna framöver?

Att kunna erbjuda de anställda flexibla och effektiva IT-lösningar samtidigt som vi har krav på en väldigt hög IT-säkerhet. Att mobila IT-lösningar blir tillräckligt användarvänliga för utförarna inom underhåll. Att hitta sätt att effektivt nyttja AI för att hjälpa oss med förutsägande underhåll och beslutsstöd för att kunna sprida användandet av modern teknik till flera på bruket, t.ex FU-tekniker, operatörer. Ett bättre systemstöd för att effektivisera planering/beredning skulle också vara önskvärt.

Ni driver ett fantastiskt hållbarhetsarbete – kan du nämna något om detta (framgångar och framtid)?

Smurfit Kappa Piteås affärsidé är att tillverka och leverera ett brett sortiment av kraftliner på ett hållbart sätt (kraftliner är ytskiktet i wellpapplådor). Hållbarhet och långsiktighet är grundläggande ur alla perspektiv - medarbetare, kund, process och finansiellt. Smurfit Kappa har en viktig roll i att minska miljöförstöring genom att våra produkter bidrar till att byta ut plastförpackningar till återvinningsbara förpackningar.

 

Restprodukterna från vårt massa-/pappersbruk bidrar till minskad miljöpåverkan. Bl.a tillverkas biodiesel från vår restprodukt tallolja. Vi använder nästan inga fossila bränslen i produktionen, fossil olja är utbytt mot bioolja och vi använder även restprodukter från skogen för att tillverka ånga och elektricitet som behövs i produktionen. Vi tillverkar mer än hälften av den el vi behöver i egna turbiner och en del av värmeöverskottet i processen blir till fjärrvärme till mer än 3700 byggnader, tre badhus och en gågata i Piteå.

 

Ett integrerat massa-/pappersbruk bygger på återvinning av de kemikalier som används och tillgängligheten i bruket avgör till stor del hur stor miljöpåverkan blir. En hög och jämn produktion minskar miljöpåverkan till nära noll. Ett bra underhåll är viktigt för minimal miljöpåverkan men även för de övriga perspektiven på hållbarhet, inte minst för arbetsmiljön på bruket.

 

Vad skulle du vilja säga till dina nya kollegor i Sustainability Circle?

Vi ser fram emot att vara en del av SC, och redan har flera av mina kollegor visat stort  intresse att delta i webinarierna. Att medlemskapet innebär obegränsad tillgång till tidigare och kommande aktiviteter är en ypperlig möjlighet att brett sprida kunskap och erfarenhet inom företaget. Det kommer att hjälpa oss att utveckla vårt underhåll ytterligare.

TACK Ewa! Vi ser fram emot att höra/se mer av dig och dina kollegor framöver. 


Tenfifty, som också är en ny medlem, ska medverka på två kommande webbinarium: 

 

1) Webbinarium: 16 dec 2020, 15 - 16

Ny teknik: Att optimera produktionsprocessen med hjälp av AI
Oavsett om du har stora problem eller om du redan är ganska bra men vill och behöver ta ytterligare steg så har alla verksamheter kritiska resurser. Kritiska för att de är dyra, kritiska för att de har stor påverkan på processen, kritiska för att de påverkar miljön. Exempel kan vara energi, tillsatsmedel, råvaror. Baserat flera framgångsrika kundcase visar Tenfifty här hur och med vilken maskinlärning/ai man kan ta första eller nästa steget i att optimera sin produktionsprocess med avseende dessa kritiska resurser.

 

2) Webbinarium: 19 jan 2021, 13-14

Ny teknik: Att bli mer exakt i sin planering med hjälp av AI 

I många fall är den värdeskapande processen lång, komplex och beroende på många parametrar. Att optimera ledtider, beställningspunkter, buffertar är en ständigt pågående utmaning för alla företag. Rätt använd kan maskinlärning och AI ta din planering till nästa nivå. Och frigöra kapital genom bättre förutsägelser. Baserat flera framgångsrika kundcase visar vi här hur och med vilken maskinlärning/ai man kan utveckla redan avancerad planering ytterligare. Och ge stöd i prioriteringar och beslut för produktionsplaneringen.


Start-Up! Scale Up!

Februari 2019 arrangerade vi vår första start-up konferens som vi valt att kalla "Start Up, Scale Up". Vi bestämde redan då att detta var ett event vi skulle satsa på vartannat år. Så den 23 februari "slår vi upp portarna" digitalt för den andra upplagan av denna konferens. 


Ett av de företag som är med är Simumatik. CEO för företaget är Mikel Ayani Eguia

Mitt namn är Mikel Ayani och jag är utbildad CivilIngenjör inom automatisering i Spanien. Flyttade till Sverige 2011 och sedan des har jobbat som konsult på Volvo GTO, som adjunt på Högskolan i Skövde och till slut startade bolaget Simumatik AB i 2018.

Jag har jobbat sedan mitt exjobb med emulering och Virtuell Driftsättning (mer än 15 år nu) och runt 2012 började jag utveckla en egen mjukvara. Den kallade jag för  Simumatik3D på min fritid. Den använde jag på Volvo och på Högskolan i olika kurser, men efter flera år så var det flera lärosäten runt världen som hade börjat använda den också.

I 2018 gjorde jag ansökan till Innovativa Startups från Vinnova och fick ett bidrag för att starta utvecklingen av en helt ny emuleringsplatform, med många innovativa ideér och ny teknik. En ny platform för att demokratisera tekniken och koppla ihop användarna. Efter 2 år så är vi 7 i bolaget och vi  lanserade platformen i Augusti 2020. Vi har fått våra första betalande kunder och nu letar vi efter investerare.

Vår platform kan användas som komplement för att utbilda ingenjörer genom att bygga digitala labbar. Men hjälper också yrkesverksamma att digitalt driftsätta nya automatiserade system, utbilda operatörer, eller göra updateringar, optimeringar eller förbättringar på befintliga system. 

Med Covid-19 vi har sett att vårt bolag kan hantera krisen bra med det nya läget. Vi kan jobba hemifrån utan problem, och vår produkt hjälper faktiskt våra kunder och ger flexibilitet. Vi har en stor efterfråga nu från lärosäten för att med vår mjukvara behöver inte studenter vara på campus för att använda labbar, dem kan använda virtuella labbar hemifrån.


Tack Mikel för informationen om ditt företag. Verkligen jättespännande och så rätt i tiden nu när många, även studenter, arbetar hemifrån. 


Det har varit ett år som kommer gå till historien på alla möjliga sätt. Ett år både vuxna och barn kommer att minnas - när Corona kom. Alla har vi haft motgångar, vi har förändrat processer och hur vi gör affärer. Tror nog att ett ord som vi bär med oss är just förändringar. Många av oss har dessvärre förlorat någon som vi håller kär. Många av oss har haft corona. 

Vi ser fram emot vaccinet och det ger en viss tröst i det hela. Möjligheten att faktiskt träffas någongång under hösten 2021 verkar bli av. Vi blickar framåt! 


10 december kl.10-11

Fjärrövervakning Vibrationsmätning 


10 december kl.15-16

Säkert underhållsarbete 


11 december kl.10-11

Digitalt rundabordssamtal: Att kunna lita på informationen i sina system 


11 december kl.13-14

Using AI for bottleneck elimination in manufacturing / Flaskhalseliminering med hjälp av AI 


15 december kl.15:30-16:30

Digitalt rundabordssamtal: Hur ser en målbild avseende underhåll av spårväxlar ut? 


16 december kl.15-16

Ny teknik: Att optimera produktionsprocessen med hjälp av AI


2021

12 januari kl.15-16

Ny teknik: Aspentech Fidelis


13 januari kl.10-11

Om felkodning och felkodningsträd


13 januari kl.15-16

Operatörsunderhåll


14 januari kl.15-16

Effektiv kunskapsdelning för digitalisering och Smart Maintenance


18 januari kl.15-16

Ett gemensamt underhållssystem som grund för utvecklingen


19 januari kl.13-14

Ny teknik: Att bli mer exakt i sin planering med hjälp av AI


19 januari kl.15-16

Från reaktivt till preventivt underhåll


21 januari kl.10-11

Hur vi lyckats med operatörsunderhåll 


Rundabordssamtal: 21 januari kl. 15-16

Från preventivt till preskriptivt underhåll 


22 januari kl.13-14

Att lansera Smart Maintenance internt


26 januari kl.15-16

Så planerar vi vårt dagliga underhåll


Rundabordssamtal: 27 januari 2021 kl. 9-10

Standardiserad återrapportering av information


28 januari kl.15-16

Strategier för implementering av Smart Maintenance


29 januari kl.9-10

Strategier för implementering av Smart Maintenance


29 januari kl.13-14

New technology: SKF AI Följ oss på våra sociala mediekanaler på

LinkedInFacebook och YouTube så kan du lätt få tillgång till den senaste informationen och även bygga ditt nätverk. 


Ni som är medlemmar vet väl att vi gärna kommer och är med på era avdelningsmöten, personalmöten. I dessa tider är det bäst via teams eller annan digital plattform. Annars kommer vi gärna till er. Det är ett enkelt sätt för er att låta oss förklara läget runt Smart Maintenance och samtidigt hjälpa er sprida informationen om möjligheten att deltaga på Sustainability Circles aktiviteter för alla era medarbetare.

VD - Henric Widén

Bjud in oss när alla är samlade och ge oss en kvart så hjälper vi er sprida kunskapen om vad man kan göra för att nå Nollvisionen avseende haverier. Boka tiden med Henric.


Klkicka på bilden nedan för att få en inblick i vårt arbete. linkedinfacebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.