Nyhetsbrev med senaste nytt. Har du problem att läsa det, klicka här

Skattenyheter November 2020


Regeringen presenterar förlängda krisåtgärder för företag med anledning av Coronapandemin

Med anledning av Coronapandemin förlänger Regeringen flera åtgärder som redan vidtagits för att ytterligare stötta svenska jobb och företag genom krisen. Här nedan följer en översiktlig redogörelse: 

 

- 9-månadersgränsen vid korttidspermitteringar slopas temporärt

Korttidspermitteringar som redan har beviljats under 2020 kommer förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt. Fram till mars 2021 kommer subventioneringsgraden att vara 75 %. Under april, maj och juni 2021 minskar subventioneringsgraden till 50 %. 

 

- Förlängt omställningsstöd året ut

Omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti - december 2020. Under den här perioden delas stödet upp i två delar, dels augusti - oktober 2020 som kan sökas av företag som har tappat minst 40 % av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019, dels oktober - december 2020 om tappet varit minst 30 %. 

 

- Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i ytterligare tre månader

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare vars omsättning minskat under mars – juli 2020. Nu förlängs omsättningsstödet till att även omfatta augusti – oktober 2020 om nettoomsättningen under perioden minskat med mer än 50 % jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019. 

 

- Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar 

Anståndet gäller t.ex. inbetalningar av moms och arbetsgivaravgifter. Möjlighet att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år infördes redan i mars 2020.  Utöver en meddelad förlängning av anståndstiden för de som beviljats anstånd med ytterligare ett år föreslår regeringen att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioderna under oktober till december 2020. Det föreslås även att anståndet ska kunna beviljas retroaktivt.

 

- Lättnader i a-kassan för företagare förlängs så att de även gäller 2021

Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Även den tillfälliga regeln som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning förlängs till att gälla under 2021. 

 

- Nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

Regeringen föreslår nu ett nytt stöd för handels- och kommanditbolag med minst en fysisk delägare som ska ha sin utgångspunkt i reglerna om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Det innebär bland annat att stödet följer perioderna i omsättningsstödet och att det ska avräknas mot andra stöd. Regeringen återkommer med en detaljerad utformning.

 

Läs mer här och här.


Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Från 1 januari 2020 kan skattelättnader kring personaloptioner bli verklighet för många fler företag. Finansdepartementet har nyligen remitterat ett förslag om gynnsammare regler.

Antalet anställda föreslås höjas från 50 till 150 anställda och en nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till högst 280 miljoner kronor/per år.

Dessutom föreslås att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som inte är anställda också ska kunna ta del av reglerna.

Personaloptionen ska också kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger en framtida rätt att förvärva en andel i något av de företag som ingår i samma koncern. 

Läs mer här.


Utvidgad skyldighet för företag att göra skatteavdrag vid årsskiftet

Vid årsskiftet kommer det att införas nya regler där svenska företag som betalar ersättning till utländska företag utan svensk F-skatt kommer behöva göra skatteavdrag med 30 % från ersättning för arbete inom verksamhet i Sverige. De nya reglerna innebär att utbetalaren inte kommer behöva bedöma om det utländska bolaget har ett fast driftställe eller inte i Sverige. Det enda utbetalaren kommer behöva undersöka är om mottagaren är godkänd för svensk F-skatt eller inte. 

Läs mer här.


Normalt är julgåvor till anställda skattefria om gåvans värde inte överstiger 450 kronor inklusive moms och riktas till samtliga anställda. I år är det dock möjligt att ge sina anställda en extra skattefri gåva utöver den sedvanliga julgåvan upp till 1000 kr inklusive moms per anställd och gäller under perioden 1 juni till 31 december 2020. Kombinationen innebär alltså att arbetsgivaren kan ge sina anställda en skattefri gåva värd 1450 kronor inklusive moms. 

Läs mer här.


Ingen avdragsrätt för pensionsförsäkringspremie

Enligt Skatterättsnämnden får bolag inte avdragsrätt för pensionsförsäkringspremier enligt kompletteringsregeln om utfästelsen om pension redan är tillräckligt tryggad. En pensionspremie är otillräckligt tryggad och normalt avdragsgill utan beloppsbegränsningar om den t.ex. är avsedd att täcka anställdas tidigare bristfälliga pensionsskydd eller i fall där förtida pensionsavgångar sker på grund av omstrukturering.

Läs mer här.

Tillhandahållandet av en utbildning har ansetts mervärdesskattepliktig

Ett bolag som tillhandahåller en kurs inom ramen för en högskolas utbildning har enligt Skatterättsnämnden omsatt en tjänst som inte är undantagen från mervärdesskatt enligt 3 kap. 8 § Mervärdesskattelagen. Bolaget hade inte åtagit sig att för egen räkning och under eget ansvar tillhandahålla utbildningen. Desssutom kunde bolagets verksamhet inte anses vara nära knuten till undervisning eller utbildning, då det grundläggande syftet torde ha varit att vinna ytterligare intäkter genom transaktioner som utförs i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. 

Läs mer här.


Har DU tagit ut tillräckligt stor lön under 2020 för att kvalificera dig för lågbeskattad utdelning 2021 enligt huvudregeln?

Vi närmar oss årets slut och den som äger kvalificerade andelar i ett fåmansföretag har därför all anledning att se över årets totala löneuttag före årsskiftet. Det så kallade gränsbeloppet styr hur stor del av en utdelning eller aktieförsäljning ska beskattas med endast 20 %.

Gränsbeloppet beräknas antingen enligt förenklingsregeln (2,75 * IBB) eller huvudregeln. Huvudregeln baseras på bland annat bolagets lönesumma och ger oftast ett högre gränsbelopp. 

Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 % av bolagets kontant utbetalda bruttolöner reducerat med statliga bidrag. Detta förutsätter dock att ägaren uppfyller lönekravet.

För utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2021 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr (9,6 IBB).

Om ni behöver professionell rådgivning är ni välkomna att kontakta oss.

Se här.

 


Skattepunkten AB

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

 

Adress

Korsgatan 3

411 16 Göteborg

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.