Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

December 2020

Coronapandemin innebär stora utmaningar för samhället. Bristen på utbyggnad av bredband/fiber och dålig eller ingen täckning på det mobila telefonnätet till alla delar i kommunerna påverkar det demokratiska arbetet negativt. Digitala möten kan inte genomföras inom politiken då kravet på att alla ska kunna ses samtidigt i bild inte kan uppfyllas.

Brister i utbyggnaden innebär också att det inte är möjligt för många att arbeta hemifrån även om deras arbetsuppgifter skulle kunna lösas från hemmet.

Utbyggnad av bredband är ett område där Småkom genom åren varit, och fortsatt är, drivande. Bredbandsfrågan tas i princip alltid upp i möten med företrädare för regering och riksdag.

Den pågående pandemin har påvisat den digitala teknikens möjligheter till minskat resande för kortare möten men också möjligheter att inom hälso- och sjukvården kunna möta patienter digitalt. En förutsättning för att uppnå mer jämlikhet i hela landet är ett väl utbyggt bredbands/fibernät. Tyvärr är det fortsatt stora brister inte minst i de till ytan stora glest befolkade kommunerna.

Småkom kommer fortsatt att driva på för att öka resurserna till utbyggnad i hela kommunen över hela landet. Lika självklart som att ha el indraget  är det på tvåtusentalet att ha indraget bredband/fiber!


Välkommmen in i SmåKom-familjen!

Bjarne Hald
styrelseledamot i SmåKom

Bjarne Hald, Arvidsjaur

Kommuninvest och riskskatten

Den 4 november träffade SmåKom´s ordförande och verksamhetsledare Kommuninvests VD Tomas Werngren i Örebro. Med på länk var också Maria Wiimne, vice VD och Ulf Bengtsson, direktör. Vi uppdaterade varandra med information om våra verksamheter och, förstås, hur vi drabbats av pandemins konsekvenser.

Huvudämnet för mötet var utredningen "Riskskatt för vissa kreditinstitut" där det lagda förslaget skulle innebära ökade kostnader för alla våra medlemskommuner genom att de skulle behöva betala väsentligt mer för de lån de har hos Kommuninvest. 

Förslaget till riskskatt i sin nuvarande utformning innebär att staten skulle gå in och underminera ett av de bäst fungerande samverkansverktygen inom kommunsektorn. Dessutom, vilket är det mest allvarliga enligt vår bedömning, skulle skatten slå oproportionellt hårt mot små kommuner och begränsa deras möjligheter till investeringar i välfärden.

SmåKom har lämnat in ett remissvar där vi förordar att Kommuninvest inte ska omfattas av en lagstiftning om riskskatt. Läs hela vårt remissvar här.


Möten med våra riksdagskontakter

Under november och december träffar vi representanter för riksdagens partier genom digitala möten. Från SmåKom deltar arbetsutskottet, tre personer, samt verksamhetsledaren. Från partierna är det allt från en upp till sex personer som har varit med hittills. Vi har valt att fokusera på följande ämnen den här hösten:

- kommunernas framtida verksamhet, framförallt önskemålet om fler generella statsbidrag och tydligare långsiktiga förutsättningar för framtida planering.

- den allt mer aktuella frågan om växande problematik med social dumpning som förekommer i flera av våra medlemskommuner.

- de negativa konsekvenser det skulle innebära för de små kommunerna om Kommuninvest skulle omfattas av en lagstiftning om riskskatt.

Det är mycket värdefullt att vi får möjlighet till dessa dialogmöten, förutom de ämnen vi spelar in dyker det ofta upp spontana frågor från deltagarna om de små kommunernas utmaningar i sin verksamhet. Vi förmedlar det vi fångar upp vid våra kommunbesök och i kontakten med våra medlemmar.


Ett nytt recept för skolmåltider

I projektet Ett nytt recept för skol-måltider samverkar flera myndigheter och organisationer för att göra hela systemet runt skolmåltiderna hållbart för framtiden – från produktion och upphandling av mat till barns hälsa, lärande och delaktighet. Visionen är att alla barn i Sverige ska få god och hållbar skolmat.

Nu ges kommuner möjlighet att ansöka om att delta i projektet om utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. De kommuner som medverkar får stöd i att arbeta verksamhetsövergripande med allt från det lokala näringslivet till elevernas måltidsmiljö och lärande kring hållbara matvanor. De får också stöd i att arbeta med innovation för att hitta lösningar på dagens utmaningar.

Erfarenheterna från arbetet kan sedan användas för att ge alla kommuner i Sverige möjlighet att, med skolmåltiderna som verktyg, närma sig de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och andra hållbarhets- och livsmedelsstrategier.

Projektet samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Sista ansökningsdag är 26 januari 2021.

Mer information och formulär för ansökan hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.


Aktuella rapporter

Social dumpning - Statskontoret

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt hur kommuner aktivt medverkar till att personer som behöver ekonomiskt bistånd för att lösa sin bostadssituation flyttar till en annan kommun. I rapporten lämnar de ett antal förslag för att motverka de problem en sådan aktiv medverkan kan skapa.

Läs och ladda ner rapporten här!

Långsiktighet - Välfärdseknomerna

Kommuner och regioner står i dagarna inför svåra budgetbeslut. Välfärdsekonomerna menar att de i det läget behöver sätta ett tydligt fokus på långsiktig hållbarhet. Regeringen valde i höstbudgeten att ta ett kortsiktigt perspektiv. Så har kommunsektorn inte råd att agera. Man måste i stället använda det ekonomiska utrymme som trots pandemin har skapats till att långsiktigt öka effektiviteten.

Läs hela rapporten här!


Strandskydd

Strandskyddslagstiftningen har under hela SmåKoms historia varit den fråga som ständigt varit aktuell och som diskuterats allra mest genom åren. Nu väntar vi på att utredningen som gjort en översyn av strandskyddet ska släppa sin rapport (innan årsskiftet). 

I dialogen med våra riksdagskontakter kommer denna fråga också ofta upp till diskussion och nu efterfrågas goda och mindre goda exempel från våra medlemskommuner för att belysa problematiken med lagstiftningen. 

Skicka in ditt/dina exempel, som kan vara intressanta att vidarebefordra till beslutsfattarna, till verksamhetsledare charlotta@smakom.se.
Kom ihåg att uppge vilken kommun och Länsstyrelse det berör.


Pengar tillbaka ...

Som vi tidigare meddelat kommer vi i år att återbetala en del av årets medlemsavgifter. I och med pandemin har vi inte kunnat genomföra någon av våra egna konferenser, många möten och därmed övernattningar och resor har ställts in och vår verksamhets-ledare gick ner i arbetstid under tre månader vilket föranlett ett större ekonomiskt överskott än beräknat.

Det känns rättvist och angeläget att de medel som ej är utnyttjade går tillbaka till våra medlemmar, därför kommer vi under december utbetala knappt hälften av årets inbetalda medlemsavgifter. 


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.