September/Oktober 2020

Vi serverar nu skattenyheter på fat

Bland dunkelt ljus och läbbig Halloween mat

Var därför vänlig nu och sitt ner och läs

Bland stora pumpor och spindelnät

Den som segar med läsningen och blir färdig sist

Blir tyvärr lämnad bland häxor och spöken på en mörk farstukvist

Glad Halloween!

 

Förlängt omställningsstöd

Det blir trots allt en Happy Halloween för vissa företagare som drabbats hårt av pandemin. Regeringen har nu avsatt nio nya miljarder för omställningsstöd till företag som tappat i omsättning till följd av pandemin. Det innebär att företag som tappat i omsättning kan söka stöd för månaderna maj samt juni och juli. Tanken är att stödet ska hjälpa företagen med fasta kostnader. 

 
Läs mer
 

Avdragsförbud föreslås för ränteutgifter på skulder till företag upptagna på EU:s svarta lista

I syfte att motverka skatteplanering och skadlig skattekonkurrens har regeringen överlämnat ett förslag till riksdagen om att införa ett nytt avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i jurisdiktioner som EU-länderna bedömer som icke samarbetsvilliga på skatteområdet enligt EU:s så kallade svarta lista. I vissa fall föreslår även regeringen en skärpning av CFC-reglerna avseende dessa jurisdiktioner. 

 
Läs mer
 
 

Kortare redovisningsperiod av mervärdesskatt vid särskilda skäl

Skatteverket kan i ett enskilt fall besluta att redovisningen av mervärdesskatt ska göras för en kortare redovisningsperiod än den period den deklarationsskyldige normalt har för sin redovisning av mervärdesskatt om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan  föreligga om den skattskyldige inte lämnat skatte- eller inkomstdeklaration, det finns brister i redovisning och skatteskulder i en inte obetydlig utsträckning samt i det fall en utredning visar en förhöjd risk för skatteundandragande.

 
Läs mer
 

Underskottsavdrag - ägarförändring

Tre bröder som äger lika stora delar av aktierna i ett underskottsföretag planerade att överlåta sina respektive aktier i bolaget till var sitt helägt aktiebolag. Frågan som uppstod i samband med förändringen i ägarstrukturen var om detta begränsar bolagets möjlighet att göra avdrag för tidigare års underskott enligt 40 kap. Inkomstskattelagen. Skatterättsnämnden ansåg att begränsningar i avdragsrätten  inte föreligger då de yttersta ägarna till underskottsföretaget är desamma efter omstruktureringen.

 
Läs mer
 

Ingen beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte för begränsat skattskyldig person

En fysisk person som tidigare varit obegränsat skattskyldig i Sverige ägde aktier i två olika bolag. Innan utflyttning från Sverige deltog vederbörande i ett andelsbyte och yrkade uppskov med beskattningen enligt bestämmelserna i den då gällande andelsbyteslagen. Vederbörande vill nu överföra tillbytta aktier i de nya bolagen till ett investeringssparkonto. Skatterättsnämnden har funnit att vederbörande inte ska beskattas för uppskovsbeloppen om de mottagna andelarna överförs till ett investeringssparkonto.

 
Läs mer
 
 

Skatteverket - Fördelning av förbättringsutgifter

Två makar sålde två småhusfastigheter som de ägde med 50 % var.  I samband med deklarationen redovisades inte de gemensamma förbättringsutgifterna efter respektive ägarandel enligt huvudregeln att förbättringsutgifter ska fördelas mellan delägarna i förhållande till deras ägarandel av den gemensamt ägda privatbostaden.  En av makarna redovisade en större andel av utgifterna medan den andra maken redovisade en mindre andel, vilket därmed resulterade i en mer fördelaktig beskattning. Skatteverket har kommenterat Kammarrättens domslut och anser att domen visar att det saknas rättsligt stöd för att delägarna fritt mellan sig kan fördela förbättringsutgifter som har nedlagts på en gemensamt ägd privatbostad.  

 
Läs mer
 

Överlåtelse av aktier från förälder till söner - skattefri gåva

Som ett led i ett generationsskifte har fadern till tre söner planerat att överlåta aktier i sitt helägda bolag till var och en av sina tre söner under 2020 och 2021. Samtliga söner arbetar i bolaget, sitter i bolagets styrelse och har marknadsmässiga löner i bolaget. I samband med aktieöverlåtelserna ska ett aktieägaravtal ingås. Frågan var om överlåtelserna skulle anses vara skattepliktiga eller skattefria som gåvor. Skatterättsnämnden fastslog att överlåtelserna ska anses vara skattefria gåvor, då någon särskild omständighet som talar mot ett benefikt syfte inte förelåg i fallet.

 
Läs mer
 

Skatteverket upphäver ställningstagandet ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111 

Skatteverket har upphävt ställningstagandet  ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111. I ställningstaganden behandlas situationen att den så kallade montörregeln i artikel 15. punkt 2 i ett skatteavtal. använder sig av uttrycket "kalenderår" istället för ”tolvmånadersperiod” som i OECD:s modellavtal. Skatteverket har vid en förnyad prövning kommit fram till att beräkningen istället ska göras på samma sätt som följer av punkt 5.1 av kommentaren till artikel 15 i OECD:s modellavtal. Detta oberoende av om artikeln i modellavtalet talar om ”tolvmånadersperiod” och inte om ”kalenderår”.

 
Läs mer
 

Skattepunkten AB

Korsgatan 3

411 16 Göteborg

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.

 

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.