Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Framtidens underhåll

I vår nystartade kommitté Framtidens underhåll ligger fokus på hur vi tror att underhåll och driftsäkerhet kommer att se ut i framtiden och vilket teknikstöd vi har då.

Vi söker medlemmar till kommittén som är nyfikna på framtiden samt har förmågan att tänka nytt och gärna utanför boxen. Det kommer att bli en spännande blandning av ämnen vi tar upp kring hur människor, teknik och organisationer kan komma att samverka på fem till tio års sikt.

Kommittéledaren Conny Ohlson från Stockholm Vatten och Avfall säger att "fokus är främst på de mjuka frågorna och mindre på tekniken. Däremot så ska vi prata om effekten av den nya tekniken. Det kommer att handla om nya yrkesroller och kraven på kompetens, underhållsorganisationer samt framtidens teknikstöd."

Att vara med i någon av våra kommittéer är exklusivt för våra medlemmar, men alla är hjärtligt välkomna till det uppstartsmöte som vi planerar att genomföra inom kort för att sätta den framtida agendan.

Kontakta oss via e-post på; info@svuh.se, om ni vill vara med och bidra i arbetet, utbyta erfarenheter och inhämta nya kunskaper om framtidens underhåll.


Underhållsdagarna är flyttade till den 15-16 mars 2021. Det kommer att bli en högkvalitativ konferens med ett brett startfält med föredragshållare som talar om en rad olika ämnen, från nutid till framtid.

De bokade föredragshållarna har meddelat att de kan vara med och programmet är således oförändrat. Martin Hjärtström från Kaunis Iron kommer att berätta om hur de använder digital informationshantering i sin verksamhet för att öka effektiviteten ytterligare.

Mikael Ankerfors från AFRY ger exempel på hur AI och användning av ny teknik som exempelvis machine learning i kombination med smarta sensorer underlättar arbetet med att skapa bra beslutsunderlag, optimera underhållsplaner och utveckla nya arbetssätt.

Vi kommer även få höra mer om underhållets betydelse för framtidens produktion, vikten av beställarkompetens, kvalitetssäkrat underhåll, digitala tvillingar och AI för ökad driftsäkerhet.

Vi bjuder på lunch, fika och en gemensam middag där det finns goda möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegorna i branschen. Under middagen sker även den traditionella utdelningen av EFNMS certifikat.

Så boka in den 15-16 mars 2021 i kalendern redan nu!

Underhållsdagarna arrangeras i samarbete med branschtidningen U&D.

Läs mer och anmäl dig på: www.underhallsdagarna.se.

Mikael Jansson
Jernbro

Roger Allen
Nodra

Lars Uddén
GKN Aerospace

Henning Ekström
BillerudKorsnäs

Thomas Svärd
Stockholm Exergi

Martin Hjärtström
Kaunis Iron

Elin Löfvendahl
ABB

Mats Dunmar
Skanska

Mikael Ankerfors
AFRY


Läs U&D i vår medlemsportal

Nu kan alla våra medlemmar ta del av den digitala utgåvan av U&D, Underhåll och Driftsäkerhet i vår medlemsportal. Det är den enda svenska branschtidningen inom området och syftet med den är att öka medvetenheten om underhållsbranschen.

Detta sker genom att kommunicera och förklara samt skapa en djupare förståelse inom viktiga ämnen. U&D bevakar allt som händer inom området med extra fokus på både den praktiska tillämpningen av underhåll och den nya tekniken.

I medlemsportalen hittar du även MaintWorld, den europeiska branschtidningen, och de nyhetsbrev som ges ut av EFNMS. Här finns dessutom material från våra webbkonferenser, medlemsinformation och annat läsvärt.

Vi kommer löpande att fylla på med mer material i medlemsportalen och om det är något speciellt du vill att vi lägger till så kontakta oss via mejl; info@svuh.se.

Saknar du inloggning till medlemsportalen så kan du registrera dig via denna länk. Observera att det endast våra medlemmar som kan erhålla inloggningsuppgifter.


Validering av underhållspersonal

En validering ger en strukturerad kartläggning av en persons kompetens med avseende på kunskaper och färdigheter. Som en viktig bas för valideringen finns det tydliga kvalifikationer för olika yrkesroller.

Valideringen kan användas för att mäta kompetenser och därigenom ta reda på om det finns eventuella utbildningsbehov. Den kan även användas som ett underlag för att erhålla ett certifikat som är baserat på regler framtagna inom en viss bransch.

ValidMaint är ett webbaserat system för validering som användas för att mäta och utvärdera kompetensen hos underhållspersonal. Det är utvecklat i samarbete med EFNMS under aktiv ledning av Svenskt Underhåll.

Eftersom ValidMaint är webbaserat kan det användas på valfri plattform, det enda kravet är tillgång till en internetanslutning. Svenskt Underhåll kan därför anordna en validering av underhållspersonal på valfri plats, med flera deltagare samtidigt.

Hör av dig till oss via mejl; info@svuh.se, om du vill veta mer om hur er organisation kan genomföra en validering av underhållspersonal med hjälp av ValidMaint eller läs mer på vår hemsida; www.svuh.se/validering.


Kommittéarbete - Ett sätt att påverka

Vi arbetar med utvecklingen av våra befintliga kommittéer och startar även upp ett par nya. Vi ser detta som ett viktigt arbete för våra medlemmar och en bra plattform för påverkan, erfarenhetsutbyte, nätverkande och inhämtande av ny kunskap.

Genom att delta i kommittéarbetet knyter du nya kontakter och utökar ditt nätverk samt har möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kollegor inom branschen. Här har du möjlighet att inhämta ny kunskap och kunna påverka utvecklingen inom olika områden inom underhåll och driftsäkerhet.

En kort presentation av våra kommittéer:

Kompetensutveckling

Syftet med kommittén är att säkerställa att rätt underhållskompetens finns tillgänglig i svenskt näringsliv och att den ständigt utvecklas för att säkra framtidens underhåll.

Här tar vi fram yrkeskvalifikationer på olika nivåer och skapar verktyg för validering av underhållspersonal. Kommittén fungerar även som ett stöd till de som utbildar inom underhåll, från gymnasier till universitet och högskolor, samt privata aktörer.

Kommittéledare: Ingemar Andréason

Standardisering

Syftet med kommittén är att öka nyttan för våra medlemmar genom att aktivt arbeta med standarder och standardisering inom underhåll.

Kommittéarbetet baseras på befintliga underhållsstandarder och erfarenheter från deltagarnas olika verksamheter. Nyttan av standarder och standardisering inom underhåll sprids bland annat via workshops och aktiv återkoppling från dessa.

Kommittéledare: Kristian Wendt, Vattenfall

Framtidens underhåll

Syftet med kommittén är att beskriva hur vi kan komma att arbeta med underhåll i framtiden och vilket teknikstöd vi har inom en tioårsperiod.

I en framtid, där utrustningar är mer avancerade, kraven högre och arbetskraften är mer rörlig behöver integreringen av ny teknik utvecklas. Svenskt Underhåll ska vara det naturliga navet för dessa diskussioner.

Kommittéledare: Conny Ohlson, Stockholm Vatten och Avfall

Säkerhet, hälsa och miljö

Syftet med kommittén är att öka och sprida kunskapen samt utbyta erfarenheter inom området säkerhet, hälsa och miljö.

Detta sker genom att aktivt samla och sprida information om nya krav och riktlinjer samt att dela med sig av olika goda exempel. Dessutom anordnas workshops och studiebesök med fokus på viktiga arbetsmiljö- och miljöfrågor.

Kommittéledare: Maria Brus Lundell, Scania Industrial Maintenance AB

Maintenance Assessment

Syftet med kommittén är att sprida kunskap om hur nyckeltal kan användas för att stärka och förbättra både konkurrenskraften och lönsamheten genom en hög och stabil kvalitet på underhållsverksamheten.

Detta sker genom att via en återkoppling från medlemmarna utvärdera vad som fungerar bäst, s.k. "best practise", och vilka områden som kan förbättras.

Kommittéledare: Lars Jansson, OKG

Kontakta oss via mejl; info@svuh.se om du vill vara med och påverka framtiden.


Industriell underhållsutveckling

Den 8:e november startar Mälardalens Högskola en högskolekurs på 5 poäng med titeln "Industriell underhållsutveckling" med fokus på tillförlitlighet och underhållsstyrning för optimering av produktionssystem.

Kursen ger en djupare insikt och ökad kompetens om begrepp, metoder och teknik för industriell underhållsutveckling. Här behandlas även det värde som underhållet genererar, men även hur du kan identifiera de delar av underhållet som inte skapar något värde för organisationen.

LCC (Life Cycle Analysis) och RCA (Root Cause Analysis) är några av de begrepp som behandlas under kursen och syftet är att du efter genomgången kurs ska ha möjlighet att utveckla och optimera underhållet till en värdeskapande verksamhet.

Läs mer om kursen via denna länk.


Vi välkomnar våra nya medlemmar


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Lär känna din utrustning

I filmen "Le Mans 66" berättar den legendariske racerföraren Ken Miles för sin son att "om man pressar en maskin till max och förväntar sig att den ska hålla så måste man veta vad den klarar."

Om detta är citerat historiskt korrekt eller inte vet jag inte, men jag fastnade för tankesättet. Inte att pressa en utrustning till max utan insikten om vad den klarar av utan att haverera.

För att undvika haverier krävs en god kännedom om denna gräns, vilket i sin tur förutsätter att föraren, en operatör har både känsla och kompetens för att köra sin utrustning på rätt sätt.

En av de viktigaste komponenterna i strävan att nå en hög driftsäkerhet är att hitta dessa operatörer och ge dem de rätt verktygen samt utbilda dem så att de kan utföra sina uppgifter så bra som möjligt.

Förutsättningar för ökad driftsäkerhet

Antalet stopp och störningar samt längden på dem har stor inverkan på funktionssäkerheten och genom att undvika dem så ökar såklart driftsäkerheten.

En annan viktig faktor är underhållsmässigheten, d.v.s. hur lång tid ett underhållsarbete tar. Den påverkas av bland annat av underhållspersonalens kompetens och utrustningens konstruktion.

Den tredje faktorn som också påverkar driftsäkerheten är underhållssäkerheten, det vill säga förmågan att få fram resurser som personal och reservdelar i rätt tid.

Produktions- och underhållspersonalen måste även ha en grundläggande maskinkännedom för att utföra sitt arbete på rätt sätt. Det är även en förutsättning för att kunna förlänga utrustningens livslängd.

Fokusera på rätt saker

Den som lär känna sin utrustning och har god kunskap om både hur den fungerar och reagerar på olika typer av påfrestningar kommer sannolikt veta om ett haveri är nära förestående.

Den japanske professorn Hajime Yamashina, som har hjälpt många företag runt om i världen att införa WCM, World Class Manufacturing, har sagt att "det är inte utrustningen som går sönder, det är komponenterna."

Detta synsätt har tyvärr inte slagit igenom fullt ut inom svensk industri, det finns fortfarande de som fokuserar på att underhålla utrustningar med många fel snarare än att åtgärda de komponenter som går sönder ofta.

Detta är särskilt viktigt att ta med sig när man gör sin grundorsaksanalys för att undvika framtida haverier. Då gäller det att kunna fokusera på rätt saker och hitta de olika delarna som påverkar helheten.

Den svaga länken

Utmaningen är att ha denna förmåga, att både kunna se helheten samtidigt som de ingående delarna. För att vinna Le Mans krävs det att utrustningen har både rätt konstruktion, en kraftfull motor och komponenter som klarar hårda påfrestningar.

Det är alltid den svagaste länken som brister, vilket kan medföra katastrofala konsekvenser. För Ford var det bromsarna, vilket troligen ledde till att föraren Ken Miles omkom i samband med ett träningslopp efter Le Mans 66, men det blev dock aldrig bekräftat.

Något som däremot blev bekräftat var att olyckan med rymdfärjan Challenger 1986 i första hand berodde på att ett antal o-ringar inte höll tätt på grund av det kalla vädret i samband med uppskjutningen.

Att NASA valde att inte skjuta upp starten, trots att de blev informerade om detta, var ett misstag som ledde till att de sju besättningsmedlemmarna omkom.

Så även om vi har tillgång till alla fakta är det ändå inte säkert att vi fattar rätt beslut.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy