Årsmöte för Svenskt Underhåll

Den 11 juni 2020

Webbmöte via GoToMeeting

 

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder härmed in dig till ett årsmöte i framtidens tecken. 


Anmälan och ärenden till föredragningslistan skickas till: kansli@svuh.se


Välkomna till föreningens Årsmöte!

Som medlem är ni vår mest värdefulla källa och framförallt ett fantastiskt nätverk. Årsmötet är er chans att göra er röst hörd och att påverka föreningen.

I samband med årsmötet vill vi presentera vad vi har arbetat med under året och vårt arbete framöver med att samla underhållsbranschen. Vi kommer också att göra en kort presentation av våra kommittéer.

Den här gången kommer vi att genomföra årsmötet digitalt vi GoToMeeting och du får gärna koppla upp dig med bild. När du har anmält dig så kommer du att få instruktioner om förfarandet.

Jag ser fram emot ett välbesökt möte!

Väl mött,

Mia Ilkko, Styrelseordförande
Riksorganisationen Svenskt Underhåll


Kallelse till årsmöte

Datum: Torsdag den 11 juni 2020

Tid: Kl. 14:00

Plats: Webbmöte via GoToMeeting

Anmälan och ärenden till föredragningslistan skickas till: kansli@svuh.se

Dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Justering av röstlängd

3. Val av justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med
    ordföranden för mötet justera dagens protokoll

4. Fråga om mötet är behörigen sammankallat

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare

9. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

10. Beslut om medlemsavgifter och inträdesavgifter för kommande år

11. Val av ordförande i föreningen för 1 år

12. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för 2 år

13. Val av revisorer och suppleant för 2 år

14. Val av ordförande och ledamot i valberedningen för 2 år

15. Övriga ärenden enligt föredragningslistan


Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna
Tel: 08-664 09 25, E-post: info@svuh.se