Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 2- 2020


Välkommen att läsa Vindkraftcentrum.ses nyhetsbrev!

Av särskilt intresse är att det i dessa tider trots allt löpande tas nya investeringsbeslut om nya vindparker. De flesta hittills i år är lokaliserade i södra delarna av landet, i elområde tre och fyra.

God läsning och principiellt väsentligt är att svenska pensionsfonder börjat investera i vindkraft med sikte på hela elsystemet.

Med detta skaffar sig samhället sig också verktyg för ytterligare satsningar på kort sikt för att starta om ekonomin, men som på längre sikt kan innebära 100 procent förnybar elproduktion år 2040 . Artikeln Tid för tankar tangerar ämnet, för regioner och kommuner gäller att göra sig investeringsbara.

Med denna relativa tillförsikt rekommenderar vi en titt på den helt nya filmen om vindkraftteknikeryrket. Bransch med flera har lyckats utverka många fler utbildningsplatser hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Dock gäller att fylla platserna. Sprid gärna länk hos kontaktytor och i sociala nätverk.

I slutet av september räknar Vindkraftcentrum.se och Energidalen i Sollefteå med att anordna vårt årliga Branschforum och hoppas på en fysisk konferens. Se inbjudan och anmäl dig redan nu!

Om allt detta kan du läsa om i nedan. Och om en hel del annat i vår framtidsbransch!


Strömsunds kommunalråd: ”Informera om vindkraftteknikerutbildningen!”

Samtidigt som varslen ökar i spåren av corona, saknas 200 vindkrafttekniker per år i flera år framöver.

Därför satsar nu Strömsunds kommun på en intensivkampanj för att nå ut till alla kommuner som har vindkraft med ett tydligt budskap: informera om utbildningen till vindkrafttekniker! Trygga jobb i 20-25 år framåt och säkra skatteintäkter till kommunen. Se filmen med kommunalrådet, klicka här>>

Film som beskriver yrket, klicka här>>


Tid för tankar

Det är oroliga tider och när det kan ljusna vet vi inte. Dock säger regeringen att när det är dags starta upp ekonomin igen är det satsningar i de gröna näringarna som gäller. Många debattörer håller med och vill anta möjligheterna som ges för den energi- och klimatomställning som krävs.

Mycket har gått i stå. I vindkraftsbranschen är det exempelvis inte helt lätt för utländska montörer och tekniker att ta sig in i landet. En del av turbintillverkarnas fabriker på kontinenten står stilla. I många verksamheter är satta på paus.

Kanske är det bästa för de gröna näringarna i bred bemärkelse att använda tiden till att kartlägga och organisera sig så att man branschvis och enskilt är beredda att ta emot de investeringar som är att vänta.

Redan innan Coronan har vi sett att det internationella kapitalet lämnar fossila investeringar till förmån för sådana i det förnybara. Den underliggande marknaden visar riktningen och både Sverige och EU stödjer med politik. EUs Green Deal blir ett centralt inslag. Läs mer>>


Eurowind Energy A/S bygger vindpark Knöstad i Värmland

Detta är Siemens Gamesas första orderbekräftelse i Sverige från deras senaste plattform med den rekordstora rotordiametern på 170 m. Med en tornhöjd på 115 m sträcker sig rotorbladen 200 m över marken i sitt högsta läge. Verken kommer levereras under sommaren 2021 och vindparken driftsättas hösten 2021.

Vindpark Knöstad är beläget i ett kuperat skogsområde norr om E18 i Säffle kommun. Området har goda vindförhållanden och vindparken beräknas producera 135 miljoner kWh årligen vilket motsvarar konsumtion av hushållsel för närmare 30 000 hushåll. Läs mer>>


Klartecken för Hocksjöns vindkraftpark från Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen beviljar förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt. Beslutet innebär att förberedelserna för uppförandet av vindkraftparken kan återupptas.

— Det är ett glädjande besked! För oss men också för dom som ser att en snar igångsättning av vindkraftsbygget är positivt och en möjlighet för bygden att utvecklas. Det förlängda igångsättningstillståndet innebär att vi nu har fram till december 2022 på oss att få vindkraftsparken driftsatt. Efter att projektet varit vilande ett halvår i väntan på beslut återupptar vi nu projekteringen, säger Gabriel Duveskog, projektledare Hocksjöns Vind AB. Läs mer>>


2,2 miljarder investeras i ny vindkraftspark i Uppvidinge kommun

Stena Renewable investerar nu 2,2 miljarder i Vindpark Tvinnesheda med en total effekt på 210 MW i Uppvidinge.

Projektet har gjorts möjligt genom ett samarbete mellan vindkraftsaktörer, nätägaren E.ON och ett så kallat nätförstärkningslån från Svenska kraftnät. Totalt kommer 700 MW ny elproduktion kunna anslutas i området som i dag har underskott på el. Läs mer>>


Vindkrafttidningen våren 2020 i din dator

Läs om
-Jeanette Lindeblad ordförande Svensk Vindkraftförening om hur vindkraft bidrar till positiv framtidstro
- Kvinnor köpte in sig i Östersunds solpark
- Elpriser runt 10 öre oroar branschen
- 1400 byggjobb vid investeringar för drygt 18 miljarder kronor
- Länets matavfall kan ge biogas
mm
Klicka här för att läsa tidningen>>


Solcellsstatistik för 2019 – nu finns 44000 solcellsanläggningar i Sverige

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige.

Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan förra året. Det visar ny statistik från Energimyndigheten. Läs mer>>


RES säljer vindkraftspark i Alingsås till Mirova

Mirova, en av Europas största investerare i projekt för förnybar energi och ett dotterbolag till Natixis Investment Managers, har förvärvat Rödene Vindkraft från RES


RES kommer att bygga projektet under ett EPC-kontrakt och kommer efter driftstagande även att sköta driften av den 85.8MW stora vindkraftparken.
Projektet har potential att producera förnybar energi som kompenserar utsläpp motsvarande 230,000 ton CO2 om året, vilket motsvarar energiförbrukningen för 40,000 svenska hushåll. Läs mer>>


Det första vindkraftstornet i trä har rests utanför Göteborg

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö utanför Göteborg.

Tornet är 30 meter högt och restes igår den 28 april av bolaget Modvion som utvecklar vindkraftstorn i trä. Träkonstruktionen är stark som stål och gör vindkraftverket klimatneutralt från start. Redan 2022 byggs det första trätornet i kommersiell skala. Modvion är ett av våra bolag i Chalmers Ventures portfölj. Läs mer>>


Nedmontering och återvinning av vindkraftverk

En fråga som ofta dyker upp är att det finns oro för vad som händer med vindkraftverken när driftsperioden upphör. I miljöbalken1 regleras att mark- och vattenområden ska efterbehandlas efter att verksamhet har lagts ned. Detta krav gäller såväl för anmälningspliktiga som för tillståndspliktiga vindkraftverk som etableras på land och till havs. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att se till att nedmontering och efterbehandling genomförs.

Efterbehandlingen bör utgå från vad mark- eller vattenområdet är tänkt att användas till i framtiden. I skogsmark respektive odlingsmark bör det finnas 50 cm respektive 1 meter jordmaterial ovan fundamentet men i nivå med omgivande mark. Fundamenten bilas alltså ned och täcks över.Läs mer>>

Nya investeringar görs i vindkraft – trots coronatider

Trots allmänt dystra tider har sex investerings-beslut tagits under året. Sammanlagt handlar det om drygt 120 vindkraft-verk och över sex miljarder i investering.


- Det är mycket glädjande och lite oväntat, säger Tomas Hallberg vid branschorganisationen Svensk Vindenergi.Läs mer>>


Välkommen till Branschforum Vind i Sollefteå 24-25 september

Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum.se bjuder in till Branschforum Vind 2020 den 24-25 september ”lunch-till-lunch” på Hallstaberget i Sollefteå.

Det här är den största årliga vindkraftkonferensen i Mellannorrland som årligen samlar runt 150 deltagare. De senaste åren har Branschforum Vind arrangerats i bland Torpshammar och Östersund och i år är det alltså Sollefteå som står värd för arrangemanget.

Särskilt tema denna gång blir de nya möjligheter som skapas när ekonomin ska ”starta om” efter Coronapandemin med hjälp av investeringar som gynnar klimatomställningen. Läs mer>>


Kunskap finns för den som vill veta

Forskningen kring vindkraft är omfattande och varje år görs en sammanställning av vad som sker inom forskningsprogram och vid landets lärosäten.

År 2019 publicerades 90 avhandlingar och uppsatser varav 19 doktors-avhandlingar, vilket är fler än tidigare år.

I Sverige finns flera universitet och högskolor som bedriver forskning inom ett flertal ämnesområden kopplat till vindkraft både till havs och på land. Forskningen är bred och djup och omfattar bland annat teknisk utveckling, driftlösningar, miljöpåverkan, acceptans och maktfrågor. Läs mer>>


AP-fonder satsar på vindkraft

Svenskt pensionskapital investeras i vindkraft.

En första affär görs när Polhem Infra köper in sig i parken Skaftåsen i Härjedalen.

Det kapital som finansierar den vindkraft som byggs i Sverige kommer till 90 procent från utlandet och den typiske investeraren är en europeisk pensionsfond. De svenska AP-fonderna har lyst med sin frånvaro, utom ett marginellt innehav av aktier i börsnoterade europeiska bolag. Läs mer>>


Orrberget vindpark i Ludvika kommun färdigbyggd

Nu har OX2 byggt klart och överlämnat Orrberget vindpark (33 MW) med nio vindkraftverk till ägaren och kapitalförvaltaren Fontavis. OX2 kommer fortsatt att förvalta anläggningen.

– Byggnationen av parken och samarbetet med Fontavis har fungerat mycket väl. Vi ser nu fram mot att förvalta vindparken i många år framöver, säger Lars Bryngelsson, vd för OX2 TCM. Läs mer>>


Film

När ett vindkraftbolag visar intresse för att bygga vindkraft i en  kommun finns mycket goda möjligheter till jobb, tillväxt och utveckling.

Klicka här för att se filmen>>


Charlotte Unger Larson slutar som VD för Svensk Vindenergi

Charlotte Unger Larson väljer att sluta som VD för Svensk Vindenergi för att flytta till Jämtland på heltid.

Charlotte Unger Larson utsågs till VD för Svensk Vindenergi den 1 januari 2015. Nu lämnar hon tjänsten för att kunna bo i Jämtland på heltid efter flera års pendlande. Charlotte blir kvar i sin nuvarande roll till slutet av augusti. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess för att hitta en ny VD. Läs mer>>


Ny folder om tillståndsprocessen för vindkraft

Klicka här för att läsa foldern>>


Stark start på 2020 för laddbara fordon

Under årets första kvartal har antalet laddbara fordon i trafik ökat med 16 %, vilket kan jämföras med 14 % under samma kvartal förra året.

Situationen framöver kan komma att bli mer oviss i spåren av epidemin, men ännu får Power Circle signaler om att verksamheter rullar på. Satsningar på just elektrifiering skulle också kunna vara en smart väg ur en den ekonomiska krisen. Läs mer>>


Brännliden vindkraftpark i Skellefteå kommun tagen i drift

Brännliden vindpark (42 MW) i Skellefteå kommun, som ägs av Marguerite, en ledande europeisk infrastrukturfond och är byggd av OX2, är nu driftsatt.

I linje med det förvärvsavtal som undertecknades mellan Marguerite och OX2 i Q4 2018 har Brännliden vindpark till dags datum färdigställts och driftsatts. Den årliga elproduktionen förväntas uppgå till ca 160 GWh per år. Läs mer>>


Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.seVindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.