Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 5/2019


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets sista nyhetsbrev. Har du förslag, kommentar eller kritik över nyhetsbrevets innehåll får du gärna skriva till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Om enkäten

Socialstyrelsens “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Grund för undersökningen är enkäter till de boende. En rapport publiceras varje år och statistik finns tillgänglig online på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats och Kolada, kommunernas och landstingens statistiksamling.

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) har analyserat enkätundersökningen under sju års tid. År efter år brukar Uppsalas äldreomsorg underprestera på samma frågor. Dessutom är kvaliteten mycket ojämn mellan olika särskilda boenden och mellan utförare. Samma problem hos samma boende återkommer. Med andra ord är det få överraskningar, bra som dåliga.

2018 konstaterades återigen att den upplevda kvalitetsnivån på äldreomsorgen i Uppsala låg ungefär 3% under riksgenomsnittet. “Har Uppsala ambitionen att vara en äldrevänlig kommun bör uppsalaborna kunna åtminstone förvänta sig en äldreomsorg som ligger i linje med riksgenomsnittet, som ett standardmått” påpekade UPS då.

Årets resultat

Fig 1

Uppsalas siffror är nedslående. Vi hittar en enda påtaglig förbättring, frågan om aktiviteterna (nr 18), medan betyget sänks rejält för 8 frågor. Helhetsbedömningen (nr 24) finns logiskt nog bland dessa: 74% är nöjda med sitt boende. Det är 4% färre än förra året (78%) och 7% under riksgenomsnittet (81%). 

Två tredjedelar av de redovisade frågorna (dvs 14 av 21) uppvisar lägsta andel positiva svar sedan undersökningen började 2013.

Siffrorna som redan var svaga förra året har försämrats ytterligare, och Uppsala hamnar 2019 på plats nr 216 av 240 i jämförelse med andra kommuner.

(...)

Fig 9

Ordföranden har ordet

UPS önskar våra medlemmar och läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Träffpunkten

Det har länge varit klart att Träffpunkten Storgatan 11 ska drivas vidare med i stort sätt samma verksamhet som i dag. Från 1 januari 2020 kommer kommunen att ta över verksamheten. Men varken UPS eller personalen vet om de får följa med. Det är först den 20 december som personalen får information om vad som händer med dem.

Redan i september 2019 aviserade kommunen att de skulle ta över verksamheten på Storgatan 11. UPS betraktar denna ordning som synnerligen dålig personalpolitik att 10 dagar innan övertagandet och strax före julledigheten meddela personalen om vad som ska hända. Det visar en brist på känsla och empati för medarbetarna på Träffpunkten.

Kommunala Pensionärsrådet, KPR 29 november 2019

En tjänsteperson från Omsorgsnämnden föredrag de 11 punkter som UPS ställde för två år sedan, på ett bra sätt. Tyvärr blev frågorna ytligt redovisade. Vid tidpunkten när vi ställde frågorna hade vi möte med nämndens ordförande och tjänstepersoner. Efter valet har detta samarbete upphört trots påtryckningar från oss. UPS ska försöka få ett nytt samarbete med nämnden för att få frågorna ordentligt genomlysta.

KPR fick en bra genomgång av kommunens sittplatsstrategi avseende de bänkar som kommunen ställer ut. Det är ett arbete som UPS har jobbat med under lång tid.

När det gäller UL:s pensionärskort som Socialdemokraterna lovade införa under valrörelsen 2018 verkar det inte bli något av det. Det politikerna sa var att det pågår samtal mellan kommunen och UL. Men kunde inte säga om och när kortet skulle träda i kraft.

Äldreförvaltningen redovisade en innovationsstrategi 1.0 på ett sätt som gjorde att den verkar kunna bli intressant och nyttig för användare och kommun. Vad den exakt kommer att innehålla får framtiden utvisa. Fortsättning följer.

Arbetsutskott, ÄLN 5 december 2019

Förvaltningen presenterade att pågående kvalitetsarbete som handlar om en undersökning av hur äldreomsorgen fungerar i kommunen. Alltså precis likt den undersökningen som Socialstyrelsen har genomfört där kommunen får mycket dåliga betyg. Förvaltning och nämnd har i alla år sagt att de har egna siffror som svar på UPS kritik utifrån Socialstyrelsens undersökningar och UPS analyser. Men det är alltså först nu som de avser att arbeta fram några egna. Bättre sent än aldrig. Frågan UPS ställer sig är varför kommunen inte tror på vår analys utifrån Socialstyrelsens undersökningar.

Förvaltningen hävdar att 90 % av alla svaren kommer från anhöriga, vilket är helt fel. Antingen ljuger de eller också är kunskapen obefintlig. Hur ska då förvaltningen genomföra sina enkäter. Jo, genom kommunens handläggare. Man tar sig för pannan! Fortsättning följer.

När det gäller att bryta ofrivillig ensamhet hade äldreförvaltningen inte mycket att komma med förutom det kommunen redan gör idag.

När det gäller lokaler för fysiska aktiviteter återkommer förvaltningen när de tagit reda på vad Idrott- och fritidsnämndens utredning, som genomfördes tillsammans med UPS för några år sedan. De hade ingen aning om att det fanns en sådan.

Frågan angående särskilda boenden som ska övergå till privata utförare konstaterar politikerna att det helt enkelt handlar om ett politiskt beslut och önskemål.

 

Jan Ask


Programverksamheten på Träffpunkten Storgatan 11

Fredagen den 13 december gick det sista Luciatåget på Storgatan i nuvarande regi. 45 personer lyssnade till andraklassare från Flogstaskolan som sjöng och läste verser. Julgransplundringen i januari, med dans kring granen, är inställd 2020. Orsaken är att från 1 januari 2020 återtar Uppsala kommun driften av Träffpunkten.

Det har sagts oss att programverksamheten har varit mycket bra och att den skall fortsätta. Beslut om pengar för Träffpunkten tas den 17 december och därefter träder beslutet i kraft när protokollet är justerat. Programgruppen har beslutat att inga föreläsare kan bokas in förrän pengarna finns på Träffpunkten. Det medför att verksamheten kan komma i gång igen i mitten på mars 2020.

De föreläsare vi hade inbokat till våren och som vi måste stoppa p g a kommunens bristande framförhållning, kan komma igen. Inte alla, många måste bokas flera månader i förväg, men gruppens förhoppning är att de kan komma under året. Det är även vår förhoppning att, trots att kommunen driver Träffpunkten, den höga standard och det variande utbudet vi haft på seminarierna varje onsadag skall bestå. En garanti för detta är att delar av programgruppens ledamöter blir kvar.

Vi hälsar alla 65+ välkomna åter när verksamheten startar. Vi ses!

 

Ewon Enqvist
Avgående ledamot


SÄV-arbetet 2019

Fyra SÄV-möten har hållits 2019, 3 områdeschefer, 30 verksamhetschefer för särskilda boenden, 119 SÄV ombud, 6 gäster, 8 skrivtolkar och en sekreterare vid varje tillfälle, 170 personer totalt har närvarit.

Gäster har varit Caroline Hoffstedt, Kommunalråd, ordförande i Äldrenämnden och Kommunala Pensionärs Rådet, Anita Kemlén projektledare för projektet om droger 65 +. Äldeombudsman Helen Stenlund. Ewon Enqvist informerade från en konferens om om sexualiteten för personer som är beroende av omsorgsnämnd eller äldrenämnden. Behov av SÄV-ombud och rekrytering har diskuterats. Ombud önskas till fler boenden, SÄV ses positivt från verksamhetschefer och äldrenämnden. Tema under året har varit erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning i samråd.

5 chefer har berättat om sina respektive verksamheter. Ett stort tack från UPS till SÄV ombud och verksamhetschefer för visat intresse och bra diskussioner.

 

Karin Näslund-Westman
Vice ordförande UPS och SÄV ansvarig


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.