Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 2/2019


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets andra nyhetsbrev. Har du förslag, kommentar eller kritik över nyhetsbrevets innehåll får du gärna skriva till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Ordföranden har ordet

Träffpunkten Storgatan 11

Träffpunkten Storgatan 11 verksamhetschef Lena Johansson slutar pga pensionering. Hon har varit anställd sedan träffpunktens start 2010 och UPS vill rikta ett varmt tack till Lena för ett mycket bra utfört arbete och önska lycka till i framtiden.

Ny verksamhetschef blir Therese Högefjord, som idag arbetar på träffpunkten och UPS hälsar henne varmt välkommen till den nya tjänsten.

Renoveringen av Storgatan 11 pågår för fullt och kommer att pågå under sommaren. För närvarande fortgår målning av fönster och paneler samt byte av slitna rutor. Men som vanligt är det stora problem med bredbandet och därmed datorernas drift. Kommunen vill tyvärr inte ta sitt ansvar för den driften utan envisas med att vi är en entreprenör som inte får vara inkopplad på kommunens nät, trots att det är Äldrenämnden som har beslutat att UPS ska driva träffpunkten. Dessutom får UPS inte tillräckligt med pengar för att driva verksamheten, vilket bl.a gör att vi inte har kunnat höja medarbetarnas löner på samma villkor såsom kommunens anställda.

Besök av oönskade personer, som varit ett stort problem ett tag, verkar ha klingat av bl.a pga av den skrivelse vi skickade till polisen samt deras åtgärder och några pensionärer som stannat extra länge på tider när få personer finns på träffpunkten, som ett stöd för våra medarbetare.

Synpunkter på kommunens budget, Mål och uppdrag

UPS har fått information om kommunens budget, Mål och uppdrag. Delar av styrelsen har arbetat fram synpunkter på den för att skicka in till kommunen. Synpunkterna finns på hemsidan samt biläggs med detta nyhetsbrev.

Äldrevänlig kommun

UPS styrelse har fått information av kommunens nya processledare Kenny Jansson om program och handlingsplan 2020–2022, som kommunen ska fatta beslut om under 2019. Så fort detta beslut är taget kommer det att läggas ut på UPS hemsida.

Kommunala Pensionärs Rådet, KPR, 24 maj 2019

Mötet började med information om hur kommunen informerar studenter om cykelvett. Detta sker vid recentiorsmottagningar. Vi konstaterade att det är svårt att veta om det ger effekt då en hel del människor ändå inte följer trafikreglerna. Och att det är svårt att skilja på vem som är student och inte. Samtidigt framkom att det blir fler och fler uteserveringar, vilket göra att cykelställ försvinner. (det har dock inte med studenter att göra).

Problemet med de gröna hyrcyklarna, elskotrarna och de breddäckade elcyklarna diskuterades. Cyklar och skotrar ligger slängda eller står lite överallt utan att någon person verkar ta ansvar för dem. Uppsala kommun har ännu inte fattat beslut om vilka regler som ska gälla för att få bukt med detta otyg. UPS ser fram emot att regler som motverkar problemet snarast tas fram.

Kommunen informerade om en kommande handlingsplan ang psykisk hälsa för alla åldrar. Planen kommer att innehålla hur den psykiska hälsan kan förbättras. UPS ser positivt på detta initiativ och ser fram emot att kunna ta del av innehållet.

Vi fick den sedvanliga informationen om Äldrevänlig kommun. Något nytt framkom inte då styrelsen redan har fått möjlighet att ta del av program och handlingsplan.

UPS hade tidigare anmält ett par händelser om nedskräpning och skadegörelse i några landsbygdsorter, och ville därför få en diskussion om den sociala situationen på landsbygden. Tyvärr fick vi enbart någon slags definition om vad rädsla och oro är. Totalt malplacerat och onödigt och vårt intryck av att kommunen inte tog dessa frågor på allvar blev påtaglig.

 

Jan Ask


Visste du att UPS tillkom 1995 och alltså firar 25-årsjubileum nästa år?

Inom Uppsala kommun fanns sedan 1973 ett pensionärsråd som var ett samarbetsorgan för de olika pensionärsföreningar  som fanns i Uppsala. Rådet skulle vara kontaktorgan mellan föreningarna och de kommunala myndigheterna. Rådet kom att verka till 1990-talets början men de gällande föreskrifterna kom att ändras under resans gång, senast 1991.

En större översyn gjordes 1993-94 och den resulterade 1995 i att UPS skulle bildas på grundval av den dittillsvarande organisationen. Den nya organisationen skulle vara en paraplyorganisation för alla pensionärsorganisationer. Samtidigt skulle ett nytt kommunalt pensionärsråd (KPR) bildas. I KPR skulle kommunen ha fyra ledamöter och UPS lika många. Inom KPR skulle UPS ledamöter kunna aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten.

Inom UPS bedriver nu en arbetsgrupp ett arbete för att ta fram UPS historia, ett arbete som väntas bli färdigt under kommande höst.

 

Rune Hedman
Ordförande i historiegruppen


Sven-Olov Larsson: Ett decennium med UPS

Det har hänt en hel del med tio år med UPS.

Vad behandlade styrelsen när jag var med första gången?
Plats: träffpunkt Hjorten, Dragarbrunnsgatan.
Några punkter:

 • SÄV-grupper är uppenbart aktiva.
 • Trafikgruppen påpekar problem med färdtjänsten, behov av trafikvärdar för bussresenärer, krav på ”nigande” bussar, taxiförare behöver mer utbildning.
 • Information om flytt till ”Aktivitetshuset”.
 • Sammanträde med äldrenämnden i Stabbygården.
 • Ansökan om 200 000 kr i anslag för 2009. Utfall: 190 000 kr.
 • Grupp för en hemsida och webbstrategi, mitt första uppdrag f ö.
 • Förslag till nya stadgar sänds på remiss.

Nog känns det mesta igen. Och en hel del har hänt. Bussar i stadstrafiken kan niga. Aktivitetshuset blev Storgatan 11. Hemsida kom i gång i början på 2009. Styrelsen fick sin nuvarande form vid årsmötet 2009. Men mötena med ÄLN har krympt till 2 timmar fyra gånger per år.

Vid årsmötet 2009 anförde den nye ordföranden Percy Westerlund att:
Ledamöterna i ÄLNs presidium lyssnar på UPS men vi vet inte om våra synpunkter förs vidare. Viktigt är att UPS påpekar att vi inte blivit tillfrågade när ärenden som berör äldre ska behandlas utan vi får information i efterhand. Vi måste alltså tala om vad som står i KPR-reglementet, ett stort arbete för framtiden.

Har det blivit bättre nu när det mesta som behandlas av KPR är på initiativ från UPS? En fråga man nog tränger undan är: vilken verkan har alla de synpunkter och krav som framförs i olika kommunala instanser?
För att söka svar på denna fråga krävs ett omfattande analysarbete – endast några få exempel dyker upp som tydligt visar vad UPS kan åstadkomma. I övrigt får vi lita till påverkan på beslutsfattare och kravställare på många områden.

Därmed lämnar jag historiken till kommande jubileumsskrift. Det är erfarenheten av decenniet som är ämne för dagen:

 • Att delta i UPS styrelsearbete är att lära sig mycket om den kommunala verkligheten.
 • Som ledamot kan man inte täcka för stort område. Att koncentrera sig på och fördjupa sig i ett eller ett par områden räcker mycket väl.
 • Den egna erfarenheten kan visa sig mer nyttig än väntat när man kommer med.
 • Överblicken behövs, men den kommer med tiden.
 • Inflytande får UPS främst genom det egna kunnandet och viljan. Den måste dock kanaliseras på flera olika sätt. Sammanträden med olika kommunala organ, svar på remisser, göra egna sammanställningar av problembilder (boende, vård, omsorg, kollektivtrafik o.s.v) för att formulera väl underbyggda krav, skriva insändare och debattartiklar, ha en väl fungerande informationsverksamhet via webb, informationsbrev, samtal... Det är bara fantasin och initiativ som sätter gränser.
 • Kontakt med medlemsorganisationerna kunde utvecklas. Inspel från dessa borde vara en huvudkälla till att utforma UPS verksamhet.

Det bästa exemplet på UPS-aktivitet som givit utfall är WHO-projektet ”Äldervänligt samhälle”. När detta skrivs – ett par år efter starten – kommer dock den kritiska fasen. Hur omsätts all den kunskap som samlats i handling i kommunen? Kring den frågan borde det mesta kretsa kommande år för UPS.

Äventyret Träffpunkt Storgatan 11 (Aktivitetshuset), som första gången diskuterades på allvar i styrelsen i oktober 2009, skulle kräva ett alldeles eget kapitel.

Kassören tackade för sig i mars 2019 – och väntar ännu på att någon vill ta över uppgiften.

 

Sven-Olov Larsson

maj 2019


UPS behöver en kassör snarast

UPS medlemsorganisationer hade inte till årsmötet i mars 2019 nominerat någon kassör. Därför blev heller inte någon sådan vald på mötet. Arbetssituationen för UPS AU och dess styrelse blir mer och mer ansträngd och framtiden ser mörk ut. Vi är själva ute och letar efter en kassör men nu vädjar vi också till våra medlemmar,

NOMINERA EN KASSÖR TILL UPS!

Arbetsförhållandet för en ny kassör är annorlunda än tidigare då medarbetarna på träffpunkten betalar löner, fakturor och utför bokföring. Uppgiften för en blivande kassör blir alltså betydligt lindrigare än vad den tidigare kassören, Sven-Olov Larsson hade det.

Ring gärna ordförande (0760-25 27 00), vice ordförande Karin Näslund Westman  (0730-37 35 93) eller valberedningens sammankallande Berit Eriksson (018-35 55 23‬) för vidare information.

 

UPS
Jan Ask, Ordförande

Valberedningen
Berit Eriksson, Sammankallande


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.