Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 3/2018


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets tredje nyhetsbrev. Vi önskar er en god läsning.

Har du förslag, kommentar eller kritik över nyhetsbrevets innehåll får du gärna skriva till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Kommunala pensionärsrådet, 21 september 2018

Äldrevänlig kommun
Roger Jo Linder redovisade läget. Vägen till ett handlingsprogram är utstakad men mycket återstår. I den aktuella remissversionen finner UPS att våra synpunkter kommit fram.

I sammanhanget presenterade sig vår nya äldreombudsman, Heléne Stenlund. Hon kommer också att succesivt ta över uppgifter inom projektet. Har du frågor om och synpunkter på äldrefrågor är hennes telefonnummer 018 - …..

Gode män och förvaltare
Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för denna viktiga grupp av ställföreträdare för personer som har svårighet att kara sig i tillvaron. Dess politiska ledning, gemensam för flertalet kommuner i länet, ör överförmyndarnämnden.
Den som söker mer information kan ringa till 018 – 727 24 60 eller gå till www.uppsala.se/overformyndare.
Den som vill veta mer just om hur man blir god man går till adressen www.uppsala.se/bligodman.                   

Servicepunkter
Detta är kommunens medel att återskapa eller förbättra tillgången till service på Uppsalas stora landsbygd. Sådana avses byggas ut på platser där redan nu finns någon form av service och tänkes innehålla: dagligvaror, drivmedel, apoteks- eller postombud samt betaltjänster. Även kommunal service i form av dator och skrivare, mötesplats, kommunal information.
Aktuella orter: Järlåsa, Vänge, Oxsätra-Åkerlänna, Bälinge, Vattholma, Skyttorp, Tuna, Länna, Knutby.
Mer information finns på www.uppsala.se/servicepunkter.

Övriga punkter på dagordningen
Fria bussresor för pensionärer, mjuka linjen samt problemen med kontanthantering gav inga konkreta besked.

Protokollet finns här.

 

Sven-Olov Larsson


Rapport från SÄV, Samråd Äldres Vård.

Vid SÄV-mötet 24 september deltog 11 verksamhetschefer och 27 SÄV-ombud plus inbjudna gäster. Totalt 42 personer deltog. Förvaltningsdirektör Carina Juhlin, Äldreförvaltningen var inbjuden gäst och informerade om förslaget till en ny boendeform som kan komma att träda ikraft 2019. Vi fick information om hur Uppsala Äldreförvaltning och Omsorgsförvaltning, kommer att använda de tilldelade statliga medel till välfärdsteknik som ska användas före utgången av 2018.

Ewon Enqvist rapporterade från en konferens om Sex och samlevnad för äldre och funktionsnedsatta.

Ombud och verksamhetschefer delgav oss hur de upplever besöken på boendena. Ombuden känner sig väl emottagna och verksamhetscheferna tycker att det är bra att SÄV- ombuden kommer. Andreas And önskade SÄV-ombud och två ombud anmälde sitt intresse och två ombud anmälde sig till Ebbagården.

Under mötets andra timme delades det nya SÄV- märke ut till varje närvarande ombud. Märket är nydesignat och har tagits fram speciellt till SÄV-ombuden för att användas när de representerar SÄV och därmed UPS. Märket visar att det är ett ombud som har introducerats i Samråd Äldres Vård och informerats om UPS verksamhet. De ombud som inte deltog i mötet får märket vid nästkommande träff som de deltar i.

Det rapporterades från boendebesök, rapporterna läggs ut på UPS hemsida. Diskuterades hur nya ombud kan värvas och hur det frågeunderlag som används vid besök på boenden, eventuellt kan vidareutvecklas?

SÄV 10-årsjubilerar 26 nov 2018 med inbjudna gäster, Percy Westerlund som startade verksamheten kommer att delta.

Mötesdagar 2019 är 18 feb, 6 maj, 23 sep och 25 nov. Mellan kl. 09.30- 12.00.

Till första mötet 18 februari 2019 är den nytillträdda Äldreombudsmannen Heléne Stenlund inbjuden. Önskemål finns också om att diskutera vissa språksvårigheter som kan uppstå på boenden mellan boende och personal och hur det kan påverkar de boende.

Ett stort tack till alla som deltog i mötet, det är ni som deltar i att förbättra vården för de äldre.

 

Karin Näslund-Westman
Vice ordförande UPS


Landbygd

UPS styrelse har bildat en grupp för landsbygdsdsfrågor.

Medlemmar:
Ulla Hjelmqvist (sammankallande)  ulla.hjelmqvist@telia.com
Sven-Olov Larsson  kassor.ups@uppsalapensionarerna.se
Inger Wentzel  inger.wentzel@comhem.se

Har du synpunkter, kontakta någon av oss.


Stadsplanegruppen

Det senaste stora planärendet gäller den nya stadsdel som skall bebyggas, Börjetull eller Librobäck. Efter samrådet har plankontoret sänt ut en reviderad plan för granskning. UPS svar är i många stycken negativt.

Delar av området planeras bli lika trångbodda som många andra stadsdelar byggda på senare tid – och med trängseln mellan höga hus blir miljön vid husen ett skuggsamhälle.

En annan anmärkning bygger på det faktum att det är ett antal byggföretag som fått utforma var sin del av stadsdelen. Det innebär att någon sammanhängande syn på hur närservice skall kunna etableras saknas.

En tredje anmärkning gäller äldres boende. Det finns ett vårdboende planerat, men hela boendekedjan – så som UPS formulerat krav på – måste finnas med i planen. Samordna olika boendeformer så att en flytt hemifrån, när ålderskrämpor blir alvarliga, skall kunna undvikas.
Läs vårt svar här.

I övrigt noterar vi att striden om Eriksberg fortgår. Aktuellt just nu är den s.k. Blodstensskogen, som kommunen vill bebygga. En aktionsgrupp har bl.a. samlat in namn på protestlistor.

 

Sven-Olov Larsson


Kommande UPS aktiviteter

25 oktober: UPS höstmöte

31 oktober: UPS styrelsemöte

15 november: UPS ordförandekonferens

26 november: SÄV möte

28 november: UPS styrelsemöte


Träffpunkten Storgatan 11

Onsdag 17 oktober, kl.10.30-11.30
Väglöst land
Irma Ridbäck, bibliotekarie, har forskat och skrivit om hembyn Narken (2015), i år om sin farfar i boken Mobiliserad 1914 samt medverkat i en bok om Korpilombolo. Västra Uppland är ett annat forskningsområde. Aktuellt i år: meänkieli (=fd tornedalfinska).

 

Lördag 20 oktober, kl. 14-15.30
Gott och blandat!
En musikalisk underhållning tillsammans med Vestarna från Västerås.
Anmälan senast 14 oktober.

 

Onsdag 24 oktober, kl. 10.30-11.30
Linné – ett geni i vår stad
Helena Harnesk, f.d. antikvarie på Upplandsmuseet och författare till många böcker om Uppsala, berättar om Carl von Linné.

 

Onsdag 31 oktober, kl. 10.30-11.30
Uppsalas ekonomiska förutsättningar och utmaningar
Ekonomidirektör Ola Hägglund på kommunledningskontoret berättar om den demografiska utvecklingen i kommunen och de därav följande behoven, samt om utmaningarna att möta den växande kommunens behov av investeringar.

 

Onsdag 7 november, kl. 10.30-11.30
Vad stort sker det sker tyst!
Prof. em. Ann-Sofie Ohlander, Örebro universitet, berättar om de kyrkliga syföreningarnas historia och andliga, sociala och kulturella insatser från 1844 till nutid.

 

Måndag 12 november, kl. 10.30-11.30
Valutgången 2018 – hur påverkar den äldrepolitiken?
Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, och nu senast aktuell med boken "Vad krävs för att rädda demokratin".

 

Onsdag 14 november, kl. kl. 10.30-11.30
Utsikterna för fred och stabilitet i Turkiet och Mellanöstern
Ambassadör Michael Sahlin delger oss sin syn på händelseförloppen i Turkiet, Syrien och Mellanöstern.

 

Mer hittar du på träffpunktens hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.