Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 2 /2018


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets andra nyhetsbrev. Vi önskar er en god läsning, och kom ihåg att temperaturregleringen och förmågan att känna törst bli sämre när man bli äldre. Bra råd hittar du i Folkhälsomyndighetens "Råd vid värmeböljor" (PDF).

Har du förslag, kommentar eller kritik över nyhetsbrevets innehåll får du gärna skriva till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Ordföranden har ordet

 1 juni deltog UPS i Kommunala Pensionärsrådets möte. Flera intressanta punkter diskuterades.

 

Bänkstrategi
Det började med att två tjänstepersoner gick igenom kommunens kommande bänkstrategi. En mycket bra och genomtänkt strategi. Bänkar kommer att ställas ut med olika avstånd så att det passar personer med gångsvårigheter. De har kartlagt var det finns olika äldreboenden och anpassar antalet bänkar till det.

Bänkarna kommer vara lätta att sätta sig i och även resa sig från. Kommunen kommer också att rengöra bänkarna och byta ut dem vid behov. Flera andra positiva åtgärder kommer att vidtas.

 

Utvärdering av nya linjenätet
My Larsson presenterade en utvärdering av det nya linjenätet. Det visar sig att Regionen har tvingats anpassa sig till den kritik som UPS, andra organisationer och privatpersoner har framfört i remissvar och på olika möten. Ett antal hållplatser har återtagits, mjuka linjen har kommit tillbaka på vissa sträckor samt att riktlinjer för människor med funktionsnedsättning har tagits fram och som Regionen nu arbetar efter.

Allt detta är ju bra men borde ha funnits med från början, är UPS kommentar.

 

Ny särskild boendeform
Bo Engström redovisade en ny särskild boendeform som socialdepartementet håller på att färdigställa. Reformen ska träda i kraft 1 april 2019 och innebär bl.a att dagens trygghetsboenden försvinner i sin nuvarande form och ersätts av ett biståndsbedömt serviceboende. Det finns fortfarande en hel del oklarheter i detta arbete. Det kommer emellertid att komma en remiss som olika organisationer ska få svara på.

Det här är en viktig reform som pensionärsorganisationerna måste ta till sig och svara på. Det är i skrivande stund inte möjligt att veta när remissen kommer.

 

Äldrevänlig stad

Slutligen gick Roger Jolinder igenom arbetet med Äldrevänlig stad (samhälle) som UPS vid ett tidigare möte i referensgruppen åhört.
Antalet städer i världen som nu deltar i WHOs projekt är 600. Ny medlem i Sverige är Hallstahammar.
Ny äldreombudsman är anställd, Helene Stenlund. Hon börjar sitt arbete 1 juli 2018. Johan Apelgård är utsedd för att arbeta med att kommunen ska bli en äldrevänlig arbetsgivare.

Arbetet med handlingsprogram för Äldrevänlig stad senareläggs. Ett första utkast kommer att vara klart 15 augusti 2018. I september – november blir det dialog med 60+ människor samt referensgruppen. Med det som underlag kommer Uppsala kommun att fatta beslut om en handlingsplan februari 2019. Därefter kommer kommunen att använda sig av treårs projekt.

Avgiftsfri kollektivtrafik för äldre, arbetet med god man och enkelt avhjälpta hinder bordlades till nästa sammanträde.

 

Kommunens budget 2019 – 2021
UPS styrelse har arbetat med synpunkter på kommunens budget 2019 – 2021 och kommer inom kort att skicka dessa kommentarer till kommunen. Därefter lägger UPS ut dokumentet på hemsidan.

 

Omsorgnämnden
Den 2 maj mötte UPS Omsorgnämnden med ett antal frågor. Vi hade efterfrågat ett möte på ett av kommunens boenden vilket skedde på Liljefors torg 4, där Attendo care har ett gruppboende för äldre personer med psykiatrisk diagnos. Det är välskött och de boende verkar ha en fin boendemiljö och vi fick bra svar på många av våra frågor.
Frågorna rörde sig om undernäring, trycksår, fall, självmord, tandstatus, terminalvård, sex och samlevnad m.fl. ämnen.  Svaren var bra och visade att boendet tar allvarligt och jobbar seriöst med dessa frågor. Men det gällde bara detta boende, varför UPS återkommer med samtliga frågeställningar för att få en heltäckande redovisning över hela nämndens ansvarsområde.

 

Slutligen ska UPS få information om träffpunkten får stanna kvar på Storgatan 11 före sommaren. Allt enligt Erik Pelling.

 

Jan Ask 


Information från SÄV möte 7 maj 2018

För UPS är det av största vikt att de som är i behov av vård och omsorg får en god kvalité på vården oavsett utförare. Kvalité för alla och speciellt för de som är i behov av vård och omsorg innebär att det som lovats utförs, att man kan lita på den som tillhandahåller tjänsten, hur lätt det är att komma i kontakt med utföraren av tjänsten, hur utföraren kommunicerar med den som är i behov av insatsen, tjänstvillighet, artighet och inlevelseförmåga och omgivning man befinner sig i.

Dagens tema för SÄV-mötet var kvalité och nytänkande. Christina Gustafsson avdelningschef, kvalité och utveckling Äldreförvaltningen och Jonas Grummel innovationschef, äldreförvaltningen var gäster vid mötet. Bra föredragningar gavs av båda tjänstemännen. SÄV-ombuden, ser fram emot det arbete som på börjats med utvecklingsarbete där både personal och boende blir viktiga byggstenar.

Eva Gosselman informerade om att ombudslistor och utförare på boenden har uppdaterats och att e-postadresserna ska uppdateras. SÄV-ombud önskas till Balder, Ebbagården, Hagundagården, Hasselparken, Karl-Johansgården, Myrberska, Stenhagen; Topelius, von Bahr och Västergården. Rapporteringar gavs från flera boenden som ombuden besökt sedan föregående möte.

Det är ett mycket bra deltagande av SÄV-ombud men ett lågt deltagande av verksamhetschefer. Till nästa SÄV-möte 24 sep inbjuds Förvaltningsdirektör Carina Juhlin äldrenämnden.

  

Karin Näslund-Westman
Vice ordförande UPS
SÄV ansvarig


Stadsplanegruppen

Stadsplanegruppen har nyligen skrivit svar på två viktiga planärenden.

Den första nya detaljplanen för Eriksbergsområdet, för del av Norby 31:74. Planen visar förslag till bostadsbebyggelse i ett skogsparti. UPS finner det obefogat att ta detta skogsparti i anspråk och avstyrker.

Det andra ärendet gäller planprogram för Gottsundaområdet, dvs Gottsunda + Valsätra. UPS tar här tillfället att utveckla vår syn på äldres boende och liv i stadsdelen. Det innebär att kommunen måst utveckla sin syn på äldre plansammanhang och ta ett ansvar för tillkomsten av inte bara ordinärt boende utan även anpassade och särskilda boenden. Vi uttrycker också vår skepsis till förutsättningen om spårväg som grund för planeringen. Båda svaren finns som inlägg på vår hemsida.

UPS återkommer under sommaren med en sammanfattning av vår syn på äldres boende.

 

Sven-Olov Larsson


UPS integritetspolicy

UPS registrerar personuppgifter i följande sammanhang:

1) Styrelse och funktionärer samt medlemsföreningar presenteras med kontaktuppgifter på hemsidan.

2) Adressuppgifter för nyhetsbrevet.

3) Register över personer/organisationer som hyr lokaler i Träffpunkten.

4) Uppgifter för betalning av löner och arvoden samt redovisning till Skatteverket.

Inga andra uppgifter än de som presenteras på hemsidan är öppet tillgängliga. Icke aktuella uppgifter raderas successivt.


Kommande UPS aktiviteter

29 augusti: UPS styrelsemöte

21 september: KPR

24 september: SÄV möte

26 september: UPS styrelsemöte


Träffpunktens öppettider i sommar

JUNI mån-tors 8-17, fre 8-16

JULI  STÄNGT

AUGUSTI mån-tors 8-17, fre 8-16

 


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.