Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 1 /2018


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets första nyhetsbrev. 

Har du förslag, kommentar eller kritik över nyhetsbrevets innehåll får du gärna skriva till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Ordföranden har ordet

Jag börjar årets första nyhetsbrev med ett litet reportage från UPS årsmöte den 22 mars 2018.

Årsmötet började med att undertecknad berättade om kommunens IT-avdelnings försök att ”sabotera” träffpunkten Storgatan 11s verksamhet genom att beordra oss att dra ur samtliga kontakter till våra datorer. Argumentet från IT-enhetens sida var att vi är en privat organisation som använder kommunens nät, vilket vi inte får göra. Efter ett antal mail mellan UPS, IT-enheten och Äldreförvaltningen har frågan tillfälligt lösts bl.a med en ursäkt från Äldreförvaltningen över den inträffade situationen. Men situationen visar hur lite Uppsala kommun vet om träffpunktens verksamhet och hur dålig kunskapen och samarbetet mellan kommunens olika enheter är.

Carl Lindberg, inbjuden gäst tillika årsmötesordförande höll ett mycket bejublat anförande om demokratins betydelse för vårt och andra länders samhällen. Därefter informerade Trifa Kader från Länsstyrelsen om kontanthantering och Länsstyrelsens roll när det gäller denna fråga.

Både UPS och Storgatan 11s verksamhetsberättelser, författade av UPS eminente sekreterare Ewon Enqvist gicks igenom och lades till handlingarna utan synpunkter. Likaledes skedde detta med de ekonomiska berättelserna som UPS kassör Sven-Olov Larsson föredrog, emellertid med några frågor och synpunkter från medlemmarna. Styrelsen erhöll även ansvarsfrihet för 2017.

Styrelsen fick en ny ledamot, då Sten Lundgren valde att avsluta sitt styrelsearbete ett år i förväg. Vi välkomnar Hans Granlund (PRO), som ny ledamot, varmt välkommen till UPS styrelse.

År 2020 blir UPS 25 år och styrelsen har utsett Rune Hedman att arbeta med hur och varför UPS bildades. Rune har bildat en grupp för att fullfölja detta viktiga arbete men har själv lagt ner många timmar för att i olika arkiv undersöka bakgrunden till UPS födelse. Gruppen har beslutat att intervjua tidigare UPS ordföringar samt sekreterare och kassörer och andra personer för att få en bild av hur UPS har fungerat under dessa 25 år.

SÄV, Samråd Äldres Vård, blir i år, 2018, 10 år och Ulla Hjelmqvist har gjort en fin beskrivning av hur SÄV bildades och vad denna verksamhet har uträttat. Ullas skildring ligger på UPS hemsida. Karin Näslund-Westman som nu ansvarar för SÄV-grupperna och verksamhetschefernas sammankomster har skissat på ett 10-årsjubeleum den 26 november 2018. Programmet är ännu i sin linda och Karin lär skriva om detta i kommande nyhetsbrev.

Kommunala Pensionärsrådet den 16 februari blev tämligen avslaget då några av de punkter UPS hade anmält bordlades. Roger Jolinder gjorde en lång och bra redogörelse av den Äldrevänliga Staden. De två miljoner som Roger har äskat för kommande verksamhet har kommunen godtagit, vilket är positivt för projektet. Den handlingsplan, som bygger på de 1800 personernas synpunkter på hur Uppsala ska bli äldrevänlig, ska beslutas av fullmäktige i höst. Den blir avgörande för hur äldrevänlig staden ska bli i framtiden.

Återigen valde KPRs ordförande Erik Pelling att prioritera ett annat möte, varför undertecknad, viceordförande ledde mötet.

 

Jan Ask


Samråd Äldres Vård (SÄV)

Jag, Karin, tog över SÄV hösten 2017 efter UPS ordförande Jan Ask.

Till SÄV-möten är ombud och verksamhetschefer inbjudna. Första timmen deltar verksamhetschefer och ombud, andra timmen enbart ombuden. De gäster som bjuds in erbjuds att vara kvar och delta i ombudens timme.

Sista mötet för 2017 var temat Utbildningar för vårdpersonal, inbjudna gäster var Programrektor, en lärare och en elev från Lundellska Gymnasiet.

Fösta mötet 2018 var temat varit Särskilda boenden; befintliga och i närtid planerade sådana, väntetider till boenden mm. Områdeschef Mia Gustafsson från Äldreförvaltningen var mötets gäst och hon deltog även i ombudens timme vilket var mycket var uppskattat från båda håll.

SÄV-mötet i maj har temat Kvalitet och innovationer inom Uppsala Kommuns Äldreförvaltning. Avdelningschef för kvalité och innovationer Christina Gustafsson med en medarbetare är inbjudna gäster. De är tackat ja till att även delta timme två. Till mötet i september planeras att inbjuda Äldreförvaltningsdirektören eller Äldrenämndens ordförande.

26 november planeras ett 10-års jubileum av SÄV vilket jag återkommer till i ett senare nyhetsbrev.

 

Karin Näslund-Westman
UPS viceordförande


Stadsplanegruppen

2018 har börjat försiktigt vad gäller nya planer. Men en tidigare plan gällande kvarteret Oden Ygg, i kvarteret där gamla sparbankshuset låg vid Kungsgatan/Vaksalagatan, har kommit för granskning.

Vi har granskat och blivit besvikna. Kommunen har efter samrådets kritik genomfört en ny mätning av luftkvalitén längs Kungsgatan vid detta avsnitt. Utfall, gatan är en av Sveriges mest nedsmutsade. En tillbyggnad, som planen skulle leda till ger både högre och tätare bebyggelse – och luften blir ännu sämre än idag. En ny byggnad längs Sankt Persgatan lämnar också sitt bidrag till den försämrade luftväxlingen längs angränsande gator.

Slutats: kommunen planerar för sämre miljö.

Vår slutsats: människors hälsa går före byggintressena.

 

Sven-Olov Larsson


Kommande UPS aktiviteter

25 april: UPS styrelsemöte 

3 maj: Ordförandekonferens

7 maj: SÄV möte

30 maj: UPS styrelsemöte


Träffpunkten Storgatan 11

 

Lördag 7 april, kl.14-15.30
Sånger ut den finska sångboken
Helge Franke underhåller.
Anmälan senast 27 mars.

 

Måndag 9 april, kl.10.30-12.30
Inför Höstens REGIONVAL
Företrädare för (M), (C), (L), (KD) och (SD) svarar på våra frågor om sjukvården och kommunikationerna.

 

Onsdag 11 april, kl.10.30-11.30
Balans och styrka
Sjukgymnast Stina Fellström och naprapat Anna Jacobsson talar om varför man måste träna balansen, hur gör man det och vilka positiva följde träningen får.

 

Fredag 13 april, kl.10.30-12.00
Inför RIKSDAGSVALET
Cecilia Fors (M), Niclas Malmberg (MP), Maria Wimer (L) och Paula Bieler (SD) svarar på våra frågor.

 

Onsdag 18 april, kl.10.30-11.30
Rehabilitering inom kommunal verksamhet
Verksamhetschef Carola Bertolino berättar om rehabiliteringen i Uppsala kommun.

 

Onsdag 25 april, kl.10.30-11.30
Linné – ett geni i vår stad
Få känner Uppsala bättre än Helena Harnesk, bl.a. genom en mängd böcker, senast i "Alla tiders Uppsala" med Lars Lambert.

Mer hittar du på träffpunktens hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.