Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter från Klimatsamverkan Skåne 

Mars 2018


Hej!

Mycket händer just nu inom klimatområdet i Skåne! I detta nyhetsbrev har vi i Klimatsamverkan Skånes kansli samlat en del av allt som är på gång. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

Hälsningar Klimatsamverkan Skånes kansli     

Tove Zellman, Region Skåne                                                                                              Cerina Wittbom, Kommunförbundet Skån                                                                           Emil Levin, Länsstyrelsen Skåne                                                                                             Kontakta oss på: info@klimatsamverkanskane.se  

 


Strategi för fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne 2030

Remissperioden för den nya Klimat- och energistrategin för Skåne har just avslutats. Utifrån de 70-tal remissvar som kommit in kommer nu en del justeringar att göras och sedan ska den nya strategin upp för beslut i både Region Skåne, Kommunförbundet och Länsstyrelsen under maj.


Skånes Energiting 19 juni

I år blir Skånes Energiting extra spännande: det är valår, Skånes nya klimat- och energistrategi är klar och i Malmö samlas i maj energiministrar från världens största ekonomier. Håll dig uppdaterad, knyt kontakter och lyssna till hängivna föreläsare. Årets moderator är Mattias Goldmann från tankesmedjan Fores.


Skåningar efterfrågar mer åtgärder för klimatet

Den 28 februari presenterades resultatet av Skånepanelen där över 3000 skåningar gett sin syn på klimatfrågorna, vilket också uppmärksammades i tidningar och radio. Panel-resultatet visar på större intresse och medvetenhet jämfört med liknande undersökning för några år sedan.

Lägre pris, större kunskap och bättre utbud är för många människor viktiga faktorer för att kunna göra mer klimatsmarta val. Nästan samtliga i undersökningen tycker att näringslivet bör ta ett större ansvar för att genomföra åtgärder som minskar klimatpåverkan. Nästan 9 av 10 tycker även att enskilda människor bör ta ett större ansvar och 80 procent tycker att staten bör styra mer för att minska klimatpåverkan.


Nordic Clean Energy Week

21-25 maj arrangeras Nordic Clean Energy Week med en mängd aktiviteter om energi- och klimatfrågor i Köpenhamn- och Malmö-området. I ett digert program kommer forskare, företagsledare, politiker och branschfolk mötas och diskutera åtgärder och lösningar för en hållbar utveckling inom energiområdet. I slutet av veckan anländer representanter från världens största ekonomier för att träffas i syfte att accelerera den gröna energiomställningen.


Skånska kommuner ändrar sina resvanor

Inspirationsnätverket för fossilbränslefria kommuner 2020 fokuserar nu på resvanor och hur beteendepåverkan kan genomföras i deltagande verksamheter. Resvaneundersökningar har genomförts och nu planeras åtgärder för att det ska bli enklare för kommunernas medarbetare att genomföra fossilbränslefria tjänsteresor.

De 6 deltagarkommunerna - Ystad, Lomma, Sjöbo, Ängelholm, Kävlinge samt Östra Göinge – har tidigare arbetat med att ta fram en kommunspecifik resepolicy. Nuvarande arbete med beteendepåverkan i verksamheten kommer att pågå fram till sommaren.

För mer information: Ahmed Al-Qassam, Länsstyrelsen Skåne, ahmed.al-qassam@lansstyrelsen.se.


Skåne och Blekinge blir Elbilslandet Syd

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossilbränslefri. I Skåne och Blekinge ska vi nu göra det lättare för företag att välja elbil eller andra fossilfria transporter. Projektet heter Elbilslandet Syd och drivs inom ramen för Klimatsamverkan Skåne.

Projektet vänder sig främst till transportintensiva företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I projektet ska deltagarna arbeta med omställning av företags fordonsflotta till fossilfria drivmedel, åtgärder för att fler ska få möjlighet att ladda sina elfordon hemma och på jobbet, öka efterfrågan på eltaxi samt lyfta affärsmöjligheter för gröna transporter i Skåne och Blekinge. Elbilslandet Syd pågår i tre år och har beviljats 9,4 Mkr stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Deltagare är Region Skåne, Energikontoret Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Miljöfordon Sverige, Malmö stad, Sustainable Innovation och Region Blekinge.


Unikt projekt om klimatväxling har startat i Skåne

Klimatväxling i Skåne är ett 3-årigt projekt som ska ta fram modeller för hur aktörer ska kunna kompensera för sina koldioxidutsläpp genom att göra utsläppsminskande åtgärder i den egna organisationen respektive i en gemensam regional modell. Deltagare i projektet är Region Skåne, Länsstyrelsen, Hässleholms kommun, Lunds Universitet, Sysav och Öresundskraft.

Projektet drivs inom ramen för Klimatsamverkan Skåne och finansieras ekonomiskt genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) respektive Region Skånes regionala utvecklingsmedel, med en totalbudget på ca 6 miljoner kronor.


Klimatkampanj om värmebölja

Klimatsamverkan Skåne fortsätter att driva en informationskampanj kring klimatanpassning. I höstas var temat översvämningar och nu under våren och sommaren handlar det om höga temperaturer. Syftet är att sprida kunskap kring frågan och kampanjen riktar sig särskilt till personer som tillhör en riskgrupp (äldre, kroniskt sjuka, personer som tar medicin) men även de som kan vara budbärare av informationen. Kampanjen kommer innehålla tips och råd på hur man ska agera, till exempel att minska den fysiska aktiviteten eller vara extra uppmärksam på tecken på värmepåverkan. Materialet kommer senare i vår att finnas på www.klimattips.se där man nu kan gå in och läsa mer från översvämningskampanjen.


Lokal Utveckling för Fossilfrihet

Energikontoret Skåne bjuder in till en mötesplats för aktörer som har eller utvecklar en strategi för lokal utveckling för fossilfrihet. Projektet tar fasta på ledningsperspektivets utmaningar i uppdraget att driva hållbar utveckling i lokalsamhället. Du är en lokal föregångare, driver lokala initiativ för ett fossilfritt samhälle i en by, stadsdel, ett företag eller organisation. Vi erbjuder en möjlighet till ett kunskapsutbyte kring de hot och möjligheter man ställs inför i ledningsprocessen. 

Kontakta Cerina Wittbom för att få veta mer: cerina.wittbom@kfsk.se

6-klassare åker på Skåneracet i maj

Genom Klimatsamverkan Skåne bjuder Region Skåne elever i årskurs 6 på en gratis utflyktsresa med Skånetrafiken en dag i maj, i projektet Skåneracet. Eleverna deltar i en tävling där de svarar på hållbarhetsfrågor i en app under dagen. Eleverna i den vinnande klassen får varsitt sommarkort på Skånetrafiken. Anmälningsperioden är öppen 1 mars-15 april och det har hittills varit mycket stort intresse från skolorna att delta. Läs mer: www.skaneracet.se


Projektet samordnad varudistribution har fått genomslag

Länsstyrelsen Skåne erbjuder stöd till kommuner som vill lära sig mer och fatta beslut om samordnad varudistribution. Nu har Trelleborgs kommun som första projektdeltagare efter en positiv kostnads-netto-analys bestämt att införa både e-handel och samordnad varudistribution.

Samordnad varudistribution innebär att kommunens leverantörer lämnar varor på en distributionscentral där samlastning sker för gemensam transport ut till kommunala enheter. Genom sådan samlastning, effektivare ruttplanering och högre fyllnadsgrad i lastbilar minskar en kommuns varutransporter och dess koldioxidutsläpp med 60 - 80 %. I kombination med e-handel ger samordnad varudistribution även vinster såsom förenkling för lokala leverantörer att konkurrera i upphandlingar, minskat arbete med varuhantering i kommunens verksamheter och ökad avtalstrohet i inköpen. En handfull skånska kommuner har redan samordnad varudistribution i någon utsträckning.

Projektet om samordnad varudistribution har erhållit extern finansiering från Region Skåne, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. För mer information kontakta Hanna Savola på Länsstyrelsen Skåne, hanna.savola@lansstyrelsen.se.


Våraktiviteter för Klimatklivet: skrivarverkstad och deponiseminarium

I april arrangerar Länsstyrelsen två träffar om möjligheterna att få stöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar växthusgasutsläpp. Den 12 april arrangeras tillsammans med Malmö stad en skrivarverkstad där du kan få hjälp med din ansökan (mer information och anmälan här). Tillsammans med Lunds kommun arrangeras den 24 april ett seminarium om metoder och möjligheter att minska gasutsläpp från deponier (anmälan här).


Seminarium 24 april: beräkna konsumtionsbaserade utsläpp

Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är avgörande för om vi ska nå våra miljö- och klimatmål i stort. En utmaning är att skapa beräkningsmodeller för att kunna följa upp de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Under ett seminarium på hållbarhetsveckan i Lund lyfts regionala och kommunala perspektiv på beräkningarna och exempel från olika organisationers sätt att mäta och beräkna. Seminariet genomförs i samverkan med bland andra Lunds kommun, Klimatsamverkan Skåne och Lunds Universitet.

Tid: förmiddagen 24 april

Plats: Magle Konserthus, Lund

Anmälan och fullständigt program finns på Lunds hållbarhetsveckas hemsida.


Projekt på gång: Ta ett helhetsgrepp om Skånes vägtransporter

På Länsstyrelsen Skåne pågår planering för projektet ”Den gröna vägen”, med syfte att minska klimatutsläppen från transporterna i Skåne. Verktygen är bland annat samordning, inspiration, demos, nya affärsmodeller, digitalisering och samhällsplanering. Projektet är tänkt att ha ett fyrdelat fokus på persontransporter, företagsresor inklusive pendling, lättare transporter samt tunga transporter. Projektet är ännu i sin linda och är du intresserad av att delta eller ge inspel är du välkommen att kontakta Peter Odhner på Länsstyrelsen Skåne peter.odhner@lansstyrelsen.se.


Seminarium om repowering i vindkraften

Den tidigaste vindkraften i Sverige byggdes på de allra bästa vindlägena, ofta kustnära och i slättlandskap i södra Sverige. Ska dessa lägen även framöver nyttjas för vindkraft är det dags att börja prata om möjligheter och hinder för repowering! Fredag 13 april bjuder Skånes vindkraftsakademi med flera in till seminarium om repowering i vindkraften kl.10-13 i Malmö. Läs mer: Repowering - möjligheter & utmaningar


Nätverksträff med tema Industriell Digitalisering

Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne koordinerar flera energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag. Satsningen är nationell och pågår 2016-2020. Cirka 50 företag deltar och arbetar långsiktigt via regelbundna nätverksträffar och individuellt expertstöd. Den 11 april 2018 arrangeras i Hässleholm en stor gemensam nätverksträff för industriföretag med tema Industriell Digitalisering, med information om behov, inspiration och resultat om digitalisering.


Varför går eller cyklar inte fler barn till skolan?

I Skåne finns goda förutsättningar för många att resa aktivt och hållbart till skolan, men studier visar att fler och fler skjutsas istället för att trampa själva. Region Skåne arbetar under våren med ett projekt kring hur attityd- och beteendepåverkan i kombination med fysisk planering kan skapa förutsättningar för hållbart resande och öka andelen barn och unga som cyklar eller går till skolan. 

Några olika skånska skolors närområden kommer att undersökas för att förstå vilka möjligheter och hinder som finns i barns och ungas resväg till skolan. Projektet avslutas med ett seminarium senare i vår med presentation av resultaten. 


Skånska företag ges incitament att energieffektivisera

Under våren kommer miljöinspektörer och energirådgivare i 27 av Skånes 33 kommuner att besöka flera av kommunernas små- och medelstora företag för att inspirera dem att minska sin energianvändning och börja energieffektivisera. Under året kommer ca 300 företag att besökas och målet är att minst hälften av dem ska börja arbeta systematiskt med energieffektivisering.

Under våren kommer det även anordnas olika träffar i kommunerna med energifokus där företagen bjuds in för att lära sig mer om energieffektivisering, energikartläggningar, ekonomiska stöd som går att få vid energi- och klimatinvesteringar osv. Företag som energieffektiviserar sänker sina kostnader, stärker sin konkurrenskraft och bidrar till en bättre miljö.

Samtliga län i Sverige är med i projektet och även merparten av Sveriges kommuner. I Skåne är Länsstyrelsen projektledare. Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram och drivs av Energimyndigheten tillsammans med Sveriges länsstyrelser. Mer information hittar du på Energimyndighetens webbplats.


Kommuner förändrar verksamheten och minskar sitt avfall

I projektet Översta steget tar fyra skånska kommuner sikte på toppen på avfallstrappan – att förhindra att avfall uppkommer och på så sätt minska avfallet och materialanvändningen. Förra året gjorde deltagarna analyser varför det uppstår avfall i sina verksamheter. Detta år är fokus på att genomföra åtgärder. Avfallsmängderna följs upp för att kunna mäta resultatet.

IT-enheten i Lomma kommun har nu tagit fram en handlingsplan för att minska avfallet av bärbara datorer och mobiltelefoner. Äldreboendet Linegården i Lund, förskolan Hattstugan i Bara, Svedala kommun och Ekenässkolans kök i Eslöv fokuserar på åtgärder för att minska matsvinnet.

"Det är roligt att se förändringar i verksamheten”, berättar Marie Bengtsson, enhetschef för måltider på serviceförvaltningen i Eslöv. ”Förut har vi bara arbetat med att få barnen att minska matsvinnet från tallriken, nu handlar det mer om vad köket själv kan bidra med. Nästa år ska vi jobba med matsvinn på fler skolor.”

Projektet drivs av Hållbar Utveckling Skåne och finansieras av Region Skånes miljövårdsfond, Länsstyrelsen Skåne och de deltagande kommunerna.

Läs mer här.

Här finns en kort film om vad det innebär att arbeta med att minska avfall, inklusive ett erbjudande om ett seminarium i höst i din kommun.


Fortsatt stöd till företag som vill energieffektivisera

Sedan 2015 har Energikontoret Skåne arbetat med att informera verksamheter om fördelarna med energieffektivisering och om de stöd som finns att söka hos Energimyndigheten. Vi vill vara ett stöd före, under och efter ansökan av dessa. Vi ser nu fram emot fler samarbeten med verksamheter som vill energieffektivisera och visa på fördelarna med att ha kontroll på sin energianvändning. Att veta var energin nyttjas är ett viktigt steg. Det finns möjlighet för verksamheter att få upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning och få förslag utifrån den egna verksamheten på åtgärder. Många företag är redan igång och för dessa finns ytterligare stöd att söka för att ta arbetet vidare. Projektet Regionala noder medfinansieras av EU genom det Nationella regionalfondsprogrammet.

Läs mer: Projekt om att energieffektivisera företag


Visste du att vi finns på Facebook?

Gå med om du vill bli uppdaterad om klimatarbetet i Skåne. 

www.facebook.com/klimatsamverkanskane/

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.