Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Brf Himmelsbågen information till medlemmar

18 mars 2018

Brf Himmelsbågen Information

Torggaraget och parkering i framtiden


Hej alla medlemmar,

 

Ingen förändring gällande parkering i garaget kommer att ske före den 1 april 2019.
Vi kan m a o fortsätta att parkera som vanligt fram tills dess

 

Det är kanske inte alla som känner till bakgrunden till diskussionerna om huruvida medlemmarna i Brf Himmelsbågen ska få tillgång till Torggaraget.

Bakgrund

När fastigheterna i Nacka Strand såldes till olika intressenter så ingick garaget i överenskommelsen -  att Fastighetsbolaget överlåter garaget till de nya fastighetsägarna, vilket är 13 parter fördelat mellan 8 kommersiella fastigheter och 5 bostadsrättsföreningar. Vid ombildningen 1 sept 2016 fick Brf Himmelsbågen överta ett avtal där vi har rätt till ett andelstal på 10%, baserat på kommunens parkeringsnorm (0,8 per lägenhet) och antalet bostäder och lokaler.

Gemensamt ska vi upprätta en sk Gemensamhetsanläggning (GA) och detta har pågått under snart 1 år. Vi beräknar att alla parter ska vara överens om fördelning av antal parkeringsplatser, avtalet för GA och servitutsavtal i slutet av april 2018. NAI Svefa har tagit fram underlag för ersättning för servitut samt fördelning av intäkter från besökande. Fördelning av parkeringsplatser är beräknat till 0.8 platser per boende vilket ger BrF Himmelsbågen ett andelstal på 10% enligt Sweco Society AB parkeringsutredning, som är underlag för föreningens avtal. GA:t kommer tillträda först i samband med att detaljplan 3 vinner laga kraft.

Förhöjd månadsavgift för parkering

Då ägandet kommer att övergå till GA uppstår kostnader för drift, underhåll och investering  vilket kommer att förändra prisbilden ytterst märkbart då den kommande prissättning för parkering i Torggaraget kommer att hamna mellan 1200-1500 kronor per bil och månad.

Antalet Platser

Ingen i garaget kommer ha fasta platser, med undantag för Tingshuset. Varje fastighet kommer få ett visst antal tillstånd för boende och hyresgäster. Detta innebär 0.8 platser per lägenhet och för Brf Himmelsbågen motsvarar det 107 tillstånd.  På kort sikt kommer vi arbeta för att få loss fler platser till föreningen. Eftersom flera nya fastigheter inte tillträder förrän senare när fastigheten är färdig, så finns det förhoppningsvis möjlighet att få loss extra platser till föreningen under en övergångsperiod. Parkeringsnormen är inget unikt för Nacka Strand utan tillämpas av Nacka kommun och alla kommuner har sin norm.

Vi får återkomma till om hur fördelningen inom föreningen skall gå till, lite längre fram i processen.

Det kommer också finnas besöksparkering att tillgå i garaget.

I samband med tillträdet (april 2019) kommer nuvarande system med boendetillstånd och boendebiljett i automat att upphöra.

Laddstolpar

Då flera medlemmar har ställt frågan om möjlighet till laddning av elbil i garaget ger vi det lite extra utrymme här.

Detta är självklart högaktuellt och prioriterat att utöka antalet i Torggaraget både för boende och besökare till de kommersiella fastigheterna. I dagsläget finns det endast 4-laddstolpar, när de installerades var behovet inte mer och kapaciteten i garaget tillåter inte större belastning på elnätet.

Innan fler laddstolpar kan bli aktuellt måste följande ske:

  • Gemensamhetsanläggning skall ha tagit över driften av garaget, beräknat till april 2019.
  • Genomlysning och behovsanalys av investeringar i garaget.
  • Uppdelning av elnät och värme så att GA får egna avläsningspunkter för el och värme. (I dagsläge är det en central för hela garaget)
  • Säkra upp elnätet så att det klarar av större belastning och möjliggöra laddstolpar på fler våningsplan.
  • Upphandla laddstolpar, uppsäkring av elnät, infrastruktur av kablage och fördela investeringskostnaden samt fördela intäkten för laddning.

Flera har även ställt frågan om att installera egen laddstation. Som boende eller besökare kommer man inte erhålla en fast plats om man äger elbil, laddhybrid eller liknande.

Laddningen kommer att vara tidsbestämd ut efter snittladdningstiden för en normal elbil och regleras med P-skiva. När laddningen är klar flyttar man bilen till lämplig p-plats så att fler kan ladda bilen under dygnet.

Parkering på gatan eller i andra P-hus

Vi har endast arbetat med parkering för de boende i Torgaraget. Eftersom kommunen kommer ta över alla gator i området, så hänvisar vi till Nacka kommun gällande gatu- och boendeparkering i marknivå eller ägare respektive parkeringsgarage. Är det någon som vill engagera sig i frågan och informera övriga medlemmar får Ni gärna driva frågan och undersöka möjligheterna i området, så tar vi med det vid nästa informationstillfälle.

 

Nästa informationstillfälle

Uppdaterad information kommer i början av maj då nästa och avslutande förhandlingar är planerat till den 23 april 2018. Om ni har övriga frågor ber vi er vänta till dess då vi förhoppningsvis har svar på allt.

Vill du ingå i styrelsen?

Brf Himmelsbågen har en ordinarie ledamot i GA styrelsen och påverkar utifrån vår andel och styrelseplats.  Är det någon som är intresserad av att vara suppleant och engagera sig i GA’s styrelse, vänligen mejla oss på info@brfhimmelsbagen.se och märk mejlet GA-Styrelse. Du bör då samtidigt ingå i Brf Himmelsbågens styrelse.


Vänligen

Styrelsen Brf Himmelsbågen


Besök vår hemsida för aktuell information eller Facebook grupp (forum för medlemmar)

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller hyresgäst i brf himmelsbågen. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Notera dock att detta är vår primära informationskanal för boende.