Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 3 /2017


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets tredje nyhetsbrev. Kom ihåg att det är det mycket bättre att tipsa om prenumerationsidan på UPS hemsida än att skickar vidare nyhetsbrevet till andra läsare genom e-post.

Förslag, kommentar och kritik skickas till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Nytt vid träffpunkten och i UPS

Ny medarbetare på Storgatan 11

I augusti i år avslutade en av medarbetarna på träffpunkten Storgatan 11, Barbro Lindahl, sin anställning. Vi startade då en anställningsprocess och en annons gick till Arbetsförmedlingen i början av augusti, där vi sökte en ny medarbetare till träffpunkten.

Det kom in 88 ansökningar och vi kallade 14 personer till anställningsintervju. Vi genomförde en andra intervju med de tre som var mest intressanta. En av dessa personer motsvarade helt och hållet den profil vi sökte.

Vi önskar härmed Therese Högefjord som ny medarbetare varmt välkommen till Storgatan 11. Varmt tack till Barbro Lindahl för din tid på träffpunkten och lycka till i framtiden. 

 

Ny hemsida

UPS Webbredaktör Matthieu Hartig håller för närvarande på att bygga en ny hemsida. Tanken med det är att de som besöker sidan för att leta efter vilka frågor UPS arbetar med, ska på ett lätt sätt kunna hitta de olika ärendena. Inom varje fråga ska det också finnas uppgifter om vad UPS har gjort och vilka handlingar som har legat till grund för vårt arbete samt eventuella protokoll som information om hur ärendena har behandlats.
Vår förhoppning är att hemsidan kommer att bli klar under hösten 2017.

 

Lokaler

UPS träffade Storgatan 11s fastighetsägare, Rohan ekonomisk förening, och kommunen, torsdag den 5 oktober för fortsatta diskussioner ang lokalerna för träffpunkten. Träffpunktens lokaler är som vi tidigare meddelat uppsagda och kommunen letar efter nya lokaler åt oss. Det vi fick reda på är att vi får vara kvar på Storgatan till 30 juni 2019. Det är inte helt optimalt, då det är olyckligt att byta lokaler mitt i ett verksamhetsår.

Det vore bättre för träffpunktens verksamhet om vi kan byta lokaler sista december 2018 eller om det trots allt kan bli så att vi kan vara på kvar hela 2019 ut. Det här är en ståndpunkt vi har meddelat kommunen. Nu ligger ansvaret på kommunen att arbeta så att träffpunkten kan få så bra förutsättningar som möjligt så att verksamheten kan fortsätta med oförminskad styrka.

 

KPR

UPS har deltagit på Kommunala Pensionärsrådets, KPR, möte den 15 september. Yvonne Jonsson från Äldreförvaltningen redogjorde för väntetider till särskilda boenden och hur många som nekas en boendeplats. Det var en intressant redovisning där vi bl. a fick information om hur många överklagningar som har gått till förvaltningsrätten och hur många domar som har gått emot kommunen. För närmare information hänvisar jag till protokoll på vår hemsida.

 

Äldrenämnden

Den 19 september träffade UPS Äldrenämndens presidium. Även när det gäller det mötet åberopar jag UPS hemsida för närmare information.

I samband med det mötet fick vi reda på att Äldredirektören Gunn Henny Dahl inte skulle få fortsätta som chef för förvaltningen. Det är svårt att veta och än mindre förstå varför hon fick sparken. Det har på inget sätt framgått på våra möten, att det har varit ngr problem inom den förvaltningen. Men samtidigt är det inte den typen av frågor vi diskuterar.

GHD är den tredje direktören som har slutat inom ett par års tid. Det är inte bra för en så viktig verksamhet att så ofta byta ut den högsta chefen. UNTs artikel om hennes avsked var synnerligen märklig där hon nästan enbart fick positiva omdömen. Samtidigt som 10 tjänstepersoner har sagt upp sig pga henne. Det gör att jag känner mig synnerligen tveksam till kommunens personalpolitik.

 

Seniorguiden

Till sist kan jag inte låta bli att kommentera den nyutkomna Seniorguiden. Det är ett bra och informativt innehåll. Men på framsidan ser man i förgrunden en katt och i bakgrunden 1/3-dels ansikte av en kvinna. Det går att få intrycket att det är en guide för seniora katter. Eller vill man få in ngn slags gullighetsfaktor. Enligt gammal folktro är katten häxornas husdjur. Då kanske det finns människor som tycker att det är en riktigt lyckad bild. Själv anser jag att den är bedrövlig. Varför krångla till det. Vad är det för fel på att enbart visa en människa?

 

Jan Ask


Minnesanteckningar från konferensen Forskning pågår om äldre och åldrande, onsdagen den 20 september 2017.

Konferensen hade anordnats av Region Uppsala och Uppsala universitet.

Målgrupp för konferensen var personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, ledare och politiker inom kommuner och landsting, forskare/lärare/studenter, pensionärs- och frivilligorganisationer samt övriga intresserade. Till de inbjudna hörde UPS som deltog med två personer från styrelsen. Totalt fanns 170 personer på närvarolistan.

Konferensens huvudsyfte var att presentera aktuell forskning som handlar om äldre och åldrande samt att skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma liksom att stärka kontakterna mellan universitet och praktik. Detta syfte uppfylldes väl. Rikliga tillfällen gavs till kontaktskapande och framstående forskare presenterade aktuell forskning

Här skall endast i korthet orienteras om de olika programpunkterna.

  1. Utsatthet som resurs? Filosofiska teorier om etiskt engagement. Professor Don Kulick (antropolog) talade om sårbarhet i samband med funktionsnedsättning
  2. Lika villkor i livets sista tid – när tvärkulturella möten ställer till det. Professor Sandra Torres (sociolog) påpekade att tvärkulturella möten numera är mycket viktiga mot bakgrunden av den starka immigrationen till Sverige under de senaste åren.
  3. Delaktighet, likabehandling och lika villkor för äldre – vad säger lagarna? Professor Titti Mattsson (offentlig rätt) pekade på hur viktigt det är att ta reda på hur olika termer i lagstiftning skall tolkas.
  4. ”The Ronnie Gardiner Method”. Namnet efter jazzmusikern och trummisen Ronnie Gardiner som driver tesen att rytm och musik är en friskvård och rehabilitering i samklang med kropp och själ.
  5. (O)jämlik vård? – om äldres möjlighet på vårdmarknaden. Docent Ulrika Winblad (socialmedicin) talade om risker och möjligheter i samband med införande av valfrihet i vården.

Utöver de ovan nämnda föredragen hade deltagarna möjlighet att delta i ett av tre seminarier.

Ella Kolkowskas (forskare på Handelshögskolan i Örebro) seminarium handlade om ”Teknik och integritet - om etiska överväganden i utveckling och införande av välfärdsteknologier i vård och omsorg”. Gun Heimers (professor i kvinnomedicin) seminarium avsåg äldre våldsutsatta kvinnor och deras bemötande i samhället och Veronika Wallroths (FD i äldre och åldrande) seminarium frågade Varför inte män ses som ”riktiga” omsorgsgivare.

 

Rune Hedman


Minnesanteckningar från SÄV-möte

 

Måndagen den 25 september träffades SÄV-ombuden och verksamhetscheferna. Av de sistnämnda var nio chefer närvarande och 20-talet SÄV-ombud.

Ämnena som diskuterades denna gång var säkerhets- och försäkringsfrågor. Den längsta tiden ägnades dock åt att diskutera kommunens rekrytering av personal inom vård och omsorg.
1980 var vårdyrket det mest populära med tusentals sökande till vårdlinjen och krävde den högsta intagningspoängen. I dag är det svårt att fylla klasserna med elever till vårdyrken. På ett av särskilda boenden hade 60 intervjuer med utbildade Undersköterskor genomförts, endast en var anställningsbar, utifrån attityd till yrket och kunskaper.

Listades flera krav som bör ställas inom vården, Språket är det viktigaste, kommunen måste lära personer som har annan härkomst än Sverige att tala svenska, men det är också en tillgång med flerspråkig personal.
Svenska språket har även stor betydelse för att kunna dokumentera händelser på boenden.

Utbildning av vårdbiträden, alla måste inte vara undersköterskor. Det finns ett ansvar bland oss vuxna att påverka barnen i yrkesvalet. Lönen bör vara attraktiv, likaså arbetstiderna, personaltätheten, arbetsmiljön och arbetsledningen.

Rapporterades från besök på särskilda boenden inom kommunen som visar att de boendens omvårdnad är av hög kvalitet. Flera positiva omdömen redovisades.

Arbetet med att få fler SÄV-grupper har gett resultat, just nu är det endast sex särskilda boenden som saknar SÄV-grupp. Verksamhetschefernas engagemang i verksamheten är också bra, trots att många inte har möjlighet att delta i SÄV-mötena.

Fortsättningsvis är det UPS vice ordförande, Karin Näslund-Westman, som håller i verksamheten och leder alla SÄV-möten.

 

Ewon Enqvist


Presentation av ny SÄV-gruppsansvarig

Jan Ask, ordf. i UPS överlämnar SÄV arbetet till Karin Näslund-Westman, ledamot i UPS styrelse sedan 2015 och vice ordf. i UPS sedan 2017.

Arbetar i PRO distriktet medlemsgrupp ff., varit ersättare i PRO kultur, och två år sekreterare och fyra år ordförande i PRO Bälinge och ett år ordförande i PRO Svartbäcken. Jag har en kemiingenjörsutbildning, fil.kand. i Psykologi med ytterligare 2 år vid filosofisk fakultet, har olika chefs/ledarskapsutbildningar.

Har 25 års arbete inom Äldreomsorgen, som vårdbiträde, hemtjänstassistent och chef/ledare inom hemtjänstområden, biståndshandläggning inom LSS, SOL, färdtjänst och riksfärdtjänst, arbetat med utvecklingsfrågor inom äldreomsorg och färdtjänst. Jag ser fram emot arbetet med SÄV grupperna.

 

Karin Näslund-Westman


Stadsplanegruppen

Vapenhuset, i hörnet mellan Råbyvägen och Vattholmavägen. UPS finner planen acceptabel, men efterlyser hur plandokumentet Social konsekvensanalys tillämpats. Särskilt framförde vi att området bör inrymma både seniorboende och trygghetsboende, som ju är försett med viss service och till vilket bidrag kan erhållas. Därmed ges en bra grund för hemtjänst och -vård – eventuellt i samarbete med särskilda boendet Höganäs.

Oden Ygg ligger i hörnet Kungsgatan – Vaksalagatan. Swedbank hade tidigare sitt kontor där. Många väntar på bussen där idag. Trafiken är tät särskilt i rusningstid, sträckan är en av Sveriges mest förorenade gaturum.. Ägaren vill bygga högre och utvidga mot S.t Persgatan. Gaturummet blir ännu trängre än idag. UPS svar: lägg planarbetet åt sidan för att låta en oberoende instans mäta luft- och ljudkvalitet där idag och analysera konsekvenserna av en tätare miljö.

Dagfrid ligger vid Ringgatan och rymmer nu en Coopbutik. Planen illustrerar vad som sker på många håll i Uppsala idag, befintliga kvarter förtätas. I flera fall avstår UPS från yttrande. I fråga om Dagfrid påpekade vi dock osäkerheten i fråga om yttre miljö och i grundläggning (Uppsalaleran och grundvattnet).

Börje tull är ett planförslag som omfattar området mellan Börjegatan – Fyrisvallsgatan – Fyrisån – Librobäck. Där finns idag några få större hus men mest lägre industri- och kontorsbyggnader. Fyra exploatörer vill bygga var sin del, plus att ett befintligt företag vill utvidga sin byggnad. Tyvärr visar förslaget ännu en trångbodd stadsdel i vardande. Härtill ligger inom området en övertäckt avfallsdepå förlagd i en gammal lertäkt. Byggherrarna är beredda att dela på saneringskostnaderna och lägger dessa på byggnaderna – tätare och dyrare. UPS budskap: 1) Förorenaren betalar dvs Uppsala kommun. 2) Uppsala behöver inte fler trångbodda stadsdelar. 3) Gör om och gör rätt.

 

Sven-Olov Larsson


Kommande UPS aktiviteter

25 oktober: UPS styrelsemöte

26 oktober: UPS höstmöte 2017

16 november: UPS ordförandekonferensen 

27 november: SÄV-möte

29 november: UPS styrelsemöte


Träffpunkten Storgatan 11

 

Onsdag 18 oktober, kl.10.30-11.30
Demens: inte bortglömt område. Om Alzheimer och andra demenssjukdomar
Lena Kilander, överläkare i geriatrik vid Akademiska Sjukhuset (UAS), informerar.

 

Onsdag 25 oktober, kl.10.30-11.30
Vad gör vi åt klimathotet?
Pär Holmgren, Uppsalabo, meteorolog och naturskadespecialist, hedersdoktor vid Uppsala universitet.

 

Torsdag 26 oktober, kl.13.30-16
SeniorNet

 

Onsdag 8 november, kl.10.30-11.30
UNT behövs mer än någonsin
Journalistiken och trovärdigheten hos medierna i blickfånget. Vi får träffa UNT:s chefredaktör Kalle Sandhammar.

 

Onsdag 15 november, kl.10.30-11.30
Hjärnans utveckling i skärmarnas tidevarv
Åke Pålshammar, senioruniversitetslektor vid institutionen för Psykologi, Uppsala universitet, och som har skrivit boken "Hjärnskolan" i ett försök att popularisera kunskaperna om hjärna och beteende.

 

Mer hittar du på träffpunktens hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.