Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 1 /2017


Hej ##firstname##! 

Välkommen till 2017 års första nyhetsbrev från UPS.

Kom ihåg att det är det mycket bättre att tipsa om prenumerationsidan på UPS hemsida än att skickar vidare nyhetsbrevet till andra läsare genom e-post.

Förslag, kommentar och kritik skickas till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


SÄV-gruppmötet, 27 februari 2017

UPS genomförde ett möte med SÄV-grupprepresentanter och verksamhetschefer (VC) från särskilda boenden måndagen den 27 februari 2017. 32 personer närvarade varav 12 verksamhetschefer.

Den första frågan som avhandlades rörde tvätt av vårdtagarnas kläder. Det är en fråga som ofta återkommer beroende på att det då och då framkommer kritik mot förstörda kläder, kläder som har krympt och kläder som försvinner. VC menade att det är en fråga som de tar på största allvar och att personalen informeras om hur viktigt det är att tvätten hanteras på rätt sätt. Men man menade också att det är svårt att hålla all personal informerade om detta, särskilt nya och unga medarbetare som inte vet hur man sköter tvätten.

Boendena har olika rutiner för vad som ska tvättas och ur hygiensynpunkt ska alla kläder tvättas i 60 grader för att ta död på olika bakterier. Förstörda kläder ersätts, även gamla kläder, trots att det kan saknas kvitton. 

Vi diskuterade frågan om öppna/låsta dörrar på boendena. VC menade att detta inte är något problem då reglerna är klara. Varje hyresgäst kan låsa sin dörr samt att ytterdörren till boendet alltid är öppet. På ett demensboende är det annorlunda. Där är dörren till avdelningen låst men det finns en kod ovanför dörren för att anhöriga och andra besökare ska kunna ta sig ut. 

Jan Ask informerade om en skrift från SKL, Sveriges kommuner och landsting, som rekommenderar kommunerna att fatta beslut om att anta en särskild rekommendation i syfte att stärka utvecklingen och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.

Regeringen avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter under 2016. Därför kommer SKL med denna rekommendation som ska implementeras under 2017. UPS kommer naturligtvis att följa denna fråga för att se hur kommunen kommer att hantera den.

Britt-Mari Ekholm och Eva Gosselman informerade från Kistamässan om välfärdsteknik. Britt-Mari berättade om läkemedelsapparaten som påminner personen när det är dags att ta medicin. Det finns olika former av larm t.ex. att ha GPS på armen eller en sula i skon. Robotar kommer mer och mer och Britt-Mari berättade om en duschrobot och robotar som kan visa och informera personen om olika museer.

På nästa möte den 8 maj 2017 kommer vi bl. a att diskutera trycksår och utevistelse för vårdtagare.

 

Jan Ask
UPS ordförande


Uppsala planerar

2017 har börjat med två viktiga planärenden. Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden avser att styra fortsatt utbyggand mellan Polacksbacken och Sunnersta, mellan Gottsunda och Fyrisån. I Eriksberg planeras en förtätning med nya bostäder. Stadsplanegruppen har lämnat svar på båda remisserna.

Södra staden har varit ute på en s k granskningsomgång, första omgången var 2015. Därefter har detaljplaner för Norra Bäcklösa och centrala Ulleråker besvarats under 2016. I både fallen förkastade UPS planerna. Översiktsplanen för Södra staden lider av brister som återfanns i de båda detaljplanerna. Därför kräver UPS en avsevärd omarbetning innan den kan antas, detta av bl a följande skäl:

 • Naturvärden och grundvatten är otillräckligt fredade. Det måste tydligt anges var ny bebyggelse inte får komma till.
 • Planen måste anvisa hur trafikfrågorna skall lösas – det gäller både kollektivtrafik och biltrafik.
 • Bostadsbyggande och social infrastruktur måste hänga samman i tid och rum. Kommunen måste ha instrument att åstadkomma detta.
 • Särskilt måste boende för äldre (vårdboende såväl som trygghetsboenden) tidigt fogas in i mönstret. 

En positiv del av planen är att man gör en social konsekvensanalys. Den ger många ur UPS synpunkt värdefulla bidrag till planen. Men frågan är om kommunen har eller tillämpar de styrmedel som gör det möjligt att förverkliga ambitionen i denna analys.

Planprogrammet för Eriksberg-Ekebydalen skall ge riktlinjer för kommande detaljplaner. Det rymmer också en social konsekvensanalys, vars värde bara till dels kan realiseras med nuvarande styrmedel i kommande detaljplaner. Vår huvudsakliga kritik ligger i premissen att man skall bygga 2 600 bostäder i stadsdelen. Med den utgångspunkten är faran påtaglig att man skapar icke önskvärda miljöer och en förtätning som skadar närmiljön kring husen, gör de gröna ytorna glesa och små och ger en trafikmiljö som inte fyller rimliga krav på miljö och säkerhet. Den sociala konsekvensanalysen pekar på vikten av att bygga för alla kategorier människor. UPS menar att redan i planprogrammet måste inrymmas anvisningar om var boende för äldre i form av vård- och trygghetsboende skall finnas.


Sven-Olov Larsson
UPS kassör


KPR – ett tandlöst organ

För en tid sedan publicerade UNT en artikel av Jan och mig om KPR, som vi betraktar som ett rätt tandlöst organ. KPR är visserligen ett råd där inga beslut fattas, men där närvaron av kommunens politiker kunde vara högre och där man kunde förvänta sig att ett organ som diskuterar inte bara äldrefrågor och som sorterar under kommunstyrelsen, borde ha en högre status.

Artikeln ansågs vara i kortaste laget varför något lades till, bl a en jämförelse med LPR, och för att den skulle ha de ca 4000 tecken som stipulerades.

Samtidigt sades, att publicering på webben undanbads, eftersom få av ”våra” läsare läser artikeln den vägen.

Den publicerades i sinom tid men på webben, men då hade tilläggen strukits, så att antalet tecken ungefär blev det ursprungliga.

Att motståndet till publicering på webben var starkt berodde på övertygelsen, att det är få pensionärer som går in och läser vad som där skrivs. En del har t o m inte ens dator och kan således bara ta del av det som står i papperstidningen.

Nyligen hade vi ett välbesökt föredrag av Christina Jutterstrom, som med sin erfarenhet från medievärlden verkligen vet papperstidningens betydelse. På frågan hur många som läser papperstidningen räckte nästan alla upp hand. Hon berörde också denna tidnings framtid. Det hon trodde var att den skulle bestå men att den kanske inte kommer ut varje dag i veckan.

Roland Edwardsson
UPS viceordförande


Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016

För fjärde året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg. Vi har tagit fram resultaten för särskilda boenden i Uppsala och försökt att få fram en samlad bild av kvalitén.

Även om många boende gör ett mycket bra jobb och fyra svarande av fem säger sig vara nöjda med sitt boende, och trots att vi noterar flera tydliga förbättringar, så kan vi inte vara nöjda med kvalitetsnivån på äldreomsorgen vid de särskilda boendena i Uppsala.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att:

 • andelen positiva svar från Uppsala ligger alldeles för långt under rikets genomsnitt och under svaren i de flesta jämförbara kommuner, detta trots att äldre i Uppsala anger ett hälsotillstånd som är påtagligt bättre än genomsnittet i riket, och att vi har konstaterat att friskare äldre ger generellt sett mer positiva svar än andra på de flesta av enkätens frågor.
 • frågorna där Uppsala presterar sämre än riket som helhet eller jämförbara kommuner är viktiga frågor som har en stor påverkan på det samlade omdömet.
 • utvecklingen över tiden ger anvisningar på områden där försämringar inträffar. Varför är fler missnöjda med sina möjlighet att få komma utomhus, t.ex.?
 • på några punkter upplever svarande med sämre hälsa särskilda svårigheter. Det gäller möjligheten att påverka vid vilka tider man får hjälp, att få aktiviteter som man är nöjd med och att uppleva måltider som en trevlig stund på dagen.
 • svaren varierar mycket från ett boende till ett annat. Boendenas olika geografiska läge eller strukturella tillgångar kan förklara en liten del av olikheterna i svaren, men absolut inte i den skala som vi konstaterar.
 • Ansvar och Omsorg AB driver Höganäs och Glimmervägen (och Tavastehus som inte ingår i enkäten pga för få svar) och uppvisar de allra svagaste siffrorna i enkäten. Vårt intryck är att företagets lämplighet som utförare av äldreomsorg bör ifrågasättas.
 • Private Nursing som idag driver Vigmund kommer snart att ta över driften av nio boenden. Vigmund tillhör till de boenden med mest positiva svar i enkäten, men flera gråzoner finns och antalet frågor med 100% positiva svar överraskar något.

Enkäten har flera svagheter; svarfrekvensen är i några fall alldeles för låg för att ge en pålitlig bild, och andelen svar som kommer från de äldre själva är låg (11% av alla svar i Uppsala kommer från “den äldre själv”, 23% från “den äldre ihop med någon och 66% från “enbart någon annan”).

Men den har också många starka sidor; förutsättningarna gäller alla, oavsett om man jämför boende eller kommuner, och enkäten är vårt enda verktyg där seniorernas egen röst får en chans att höras. Därför bör resultaten och tolkningarna tas på ytterst allvar.

För att förbättra vård och omsorg vid de särskilda boendena måste uppföljning och utvärdering skärpas. Punkterna ovan bör vara utgångspunkter för inriktningen av kontroll- och uppföljningsarbetet. Ingen sådan verksamhet kan vara heltäckande, men de här redovisade resultaten av Socialstyrelsens enkät ger påtagliga anvisningar om på vilka områden särskilda åtgärder krävs. Vare sig det handlar om kontraktsbrott, vantolkningar, förbiseenden eller ignorans från vårdgivarnas sida så är det ändå den som bor och vårdas, som vet vad som fattas och vad som fungerar. Däri måste det politiska ställningstagandet ta sin utgångspunkt.

Framför allt måste Uppsalas vård och omsorg vid de särskilda boendena överlag förbättras avsevärt! Även där skall Uppsala vara äldrevänligt.

Sven-Olov Larsson & Matthieu Hartig

 

>> Klicka här för att ladda ner vår rapport (PDF-fil, 14 sidor).

>> Mer om enkäten kan man läsa på Socialstyrelsens hemsida


Buss till Palliativt Centrum lördagar/söndagar

En fråga ställdes på UPS Höstmöte 2016 om varför linje 8 inte körs helger. Linjerna 12 och 20 stannar vid Ultuna allé och det medför en promenad på 8-900 meter på trafikerad väg utan gångbana. Efter flera telefonsamtal med UL framkom det att linje 8 har få passagerare och gles trafik.

Den nya linjedragingen i höst innebär dock att linje 8 får trafik även lördagar och söndagar vilket underlättar för besökande till Hospice


Ewon Enqvist
UPS sekreterare


Träffpunktens framtid på Storgatan 11

En alarmerande nyhet är den framställan om bygglov, som lämnats till plan- och byggnadsnämnden av ägaren till fastigheten. Enligt denna skall dels två nya byggnader inrymmas i kvarteret Trudhem. Vidare skall lokalerna i det gamla tingshuset byggas om till bostäder. Vad man skall göra med hörsalarna är oklart. UPS söker sätt att agera.


Sven-Olov Larsson
UPS kassör


Kommande UPS aktiviteter

9 mars: Regeringen i form av Peter Hultqvist kommer till Storgatan 11, kl. 18.00, för samtal om pensionärers situation.

10 mars: Polisens Seniorråd på Polishuset i Uppsala.

14 mars: UPS träffar äldrenämndens presidium.

30 mars: UPS årsmöte, Korskyrkan i Uppsala kl. 09:00.

19 april: KPR.

4 maj: UPS Ordförandemöte, kl. 14.00

8 maj: SÄV-gruppmöte tillsammans med verksamhetschefer, kl. 10.00


Träffpunkten Storgatan 11

Onsdag 8/03, kl.10.30-11.30
Ockelbosjuka, orienterarsjuka, ebola, zikavirus, denguefeber...
Alla är de sjukdomar med mer eller mindre välkänd spridning. Vad betyder klimatförändringar, samfärdsel och ett alltmer ökat resande? Professor Göran Friman, UAS, informerar.


Lördag 11/03, kl.14-15.30

I vispoeternas sällskap
Geurtsen & Teodorsson underhåller.
Anmälan senast den 6 mars.


Onsdag 15/03, 10.30-11.30

Den riktiga Elsie
Vi möter arbetarflickan Elsy från Vendel, i dag som Elsie Johansson, en av landets mest lästa författare.


Onsdag 22/03, 10.30-11.30
Flyktingfrågan nationellt och lokalt
Gunnar Hedberg, fd finanskommunalråd i Uppsala, har tillsammans med Lars Stjernkvist, regeringens nationella samordnare för kommunalt flyktingmottagande, träffat 250 kommuner runt om i landet.


Onsdag 29/03, 10.30-11.30
Landstinget – vad nytt?
Anne-Marie Wimmerstedt (SPF Seniorerna) och Gert Berlin (PRO), ledamöter i Landstingets pensionärsråd (LPR), rapporterar från arbetet med äldrefrågor i Landstinget.


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.