Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 3 /2016


Hej ##firstname##! 

Hoppas du gillar vår nyhetsbrev.
Vi ser att många skickar vidare nyhetsbrevet till andra läsare genom e-post. Det rekommenderar vi verkligen inte. Det har hänt till exempel att prenumerationen avslutats för att någon andra-hand läsare inte vill få fler nyhetsbrev. Det är det mycket bättre att tipsa om prenumerationsidan på UPS hemsida eller själv besöka sidan och skriva in e-postsadressen som nyhetsbrevet ska skickas till.

Förslag, kommentar och kritik skickas till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Debaclet med Omtanken

UPS har av två anledningar engagerat sig i arbetet med skapandet och nedläggningen av Omtanken. I första hand gäller det kommunens arbete med människor i livets slut. Men även kommunens slarv med medborgarnas skattepengar.

UPS har tillskrivit Äldreförvaltningen och Kommunrevisionen om vad som gick fel och hur mycket pengar det har kostat skattebetalarna. Vi har ännu inte fått svar från någondera parten trots att skrivelserna sändes strax före sommaren. Däremot har vi erhållit Kommunrevisonens PM angående granskning av Omtanken från Äldreförvaltningen. (konstig omväg!)

Redan 2011 började dåvarande Äldrekontoret och Fastighetskontoret planera skapandet av ett palliativt center tillsammans med Landstinget. Därefter sker många turer innan kommunen beslutar sig för att lägga ner hela projektet. Det skedd i oktober 2015.

Av granskningen att döma var samarbetet mellan dåvarande Äldre- och Fastighetskontor undermålig. Likaså planeringen av själva verksamheten. Man installerade en syrgasanläggning som kommunens personal varken hade kunskap eller rätt att använda! Det är bara Landstingets medarbetare som har den rätten.

Nu sitter kommunen med ett avtal till 2032 som idag innehåller lokaler med 32 platser och som just nu står tomma. Äldreförvaltningen har aviserat att flytta boenden från Björngården till f d Omtanken. Huruvida detta har skett har UPS inte fått ngn information om. Enligt Kommunrevisionens granskning finns kritik mot Äldreförvaltningens sätt att hantera den palliativa vården. Kvalitén på vården måste förbättras för att kunna leva upp till det arbete som Omtankens personal var så kunniga på. Dessutom ser vi det otillfredsställande att personer som inte kan vårdas av anhöriga eller som lever ensamma måste vårdas i hemmet i livets slutskede. Det finns ingen garanti för att kommunen vill betala landstingets palliativa vård eller att plats finns tillgänglig.

Det är svårt att utläsa hur mkt pengar som kommunen i onödan har satsat på en fin verksamhet som aldrig fick chansen att fortsätta arbeta. Vad vi förstår så kostar nuvarande Omtanken 2800 kr kvadratmetern. Den flytt som gjordes under perioden till Palliativt centrum ökade kommunens hyreskostnader från 6 miljoner till ca 15 miljoner/år. Därutöver tillkommer investeringskostnader på runt 8 miljoner, bl.a för den syrgasanläggning som kommunens medarbetare alltså inte får använda.

UPS kommer naturligtvis att fortsätta bevaka denna viktiga fråga i första hand med utgångspunkt från hur arbetet med vården i livets slut framskrider.

 Jan Ask
Ordförande UPS

 

Äldrenämnden har sedan detta skrevs lämnat en redogörelse som du kan se här på kommunens hemsida.


Uppsala bygger

I en skrivelse till kommunstyrelsen den 18 oktober har vi uppmärksammat bostadsförsörjningslagens krav (lag 2000:1383):

1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. …

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter: 

  1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
  2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
  3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866)

Äldrenämnden har presenterat en bostadsförsörjningsplan med tonvikt på vård- och omsorgsboende. I kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen saknas vi äldre.

UPS kräver därför att Uppsala kommun utarbetar ett sammanhängande program, som omfattar alla boendeformer för äldre och förutsättningarna för Uppsalas äldre att finna en adekvat boendeform över kvarstående levnadsår.

Skrivelsen i sin helhet finns att läsa på UPS hemsida.      

 

Sven-Olov Larsson


Höstens Ordförandekonferens

Genomfördes den 17 november på Storgatan. Av 61 kallade föreningsordföranden kom 23, då inräknat de som deltog i panelen. Från UPS styrelse deltog 4 ledamöter. Jan Ask, UPS ordförande, hälsade välkommen. Från UPS Stadsplanegrupp med-verkade Sven-Olov Larsson, Lena Högling och Rolf Wallner.

Sven-Olov Larsson, informerade om gruppens arbete och ställningstaganden genom att visa 20-talet bilder. Gruppen har under 2016 svarat på sju detaljplaner om samråd, fem detaljplaner för granskning, kommunens översiktsplan 2016 och plan-programmet för kvarteret Hugin (nuvarande Livsmedelsverket och Länsstyrelsen vid ån). I översiktsplanen har gruppen även svarat på Innerstadsstrategin.

Sven-Olov beskrev gången av planarbetet och vilka ställningstaganden gruppen gör. Huvudfrågan är: Hur vill Uppsalas politiker se den människovänliga, och därmed den äldrevänliga staden? En aspekt som gruppen ofta betonar är bostäder för äldre, frågan har dock föga plats i översiktsplanen och i innerstadsstrategin. I svaren till kommunen framhålls även närhet och tillgänglighet till service i form av vårdcentral, apotek, köpcentra och bussförbindelser.
Av miljöskäl har Stadsplanegruppen förkastat planerna över Gamla Uppsala 21:20, Centrala Ullåker och Norra Bäcklösa.

Därefter följde en diskussion som bl a handlade om byggenskap på befintliga grönområden, tätheten mellan husen, kollektivtrafiken, cykel- och gångbanor och gåfartsgator. Jan Ask sammanfattade diskussion med att det alltid är kommunens politiker som ytterst fattar besluten och är ansvariga för alla planer.

 

Refererat
Ewon Enqvist
UPS sekreterare


Möte med Omsorgsnämnden den 3 november 2016

UPS AU genomförde ett möte med ordföranden i Omsorgsnämnden Eva Kristiernin och Tomas Odin, förvaltningschef, den 3 november 2016. AU fick information om vilka frågor och verksamheter som nämnden bedriver. Anledningen till att UPS vill träffa nämnden är att det finns ca 200 seniorer inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden har 90 personer anställda på beställarsidan och ca 200 personer på fältet. Verksamheten omfattar psykiatri, LSS och demens med vård inom hemtjänst, personlig assistent och äldreboenden. Omsättingen för nämndens hela verksamhet är ca 1,6 Miljarder kronor för 2016. Kostnaden för vår åldersgrupp är ca 200 miljoner kronor.

Uppsala kommun står inför en stor organisationsförändring som innebär att den 1 januari 2017 slopas de två produktionsstyrelserna. Deras verksamhet ska från årsskiftet ingå i respektive uppdragsnämnd. Det innebär att både Äldrenämnden och Omsorgsnämnden övertar de medarbetare som arbetar närmast vårdtagarna.

AU tog upp frågor om hospice, våld i nära relationer, riskbruk. självmord, välfärdsteknologi, mm. Det kommer att ställas särskilda krav på UPS när vi analyserar och driver frågor för dessa grupper. Vi kom överens med nämndens presidium att träffas ett par gånger per år. Vi beslutade att nästa möte sker 2017-03-13 kl 13.

 

Jan Ask


Viktiga mötesdagar 2017

UPS styrelse har beslutat om nedanstående dagar för återkommande möten under året.

UPS Styrelse 2017
Styrelsen sammanträder varje månad med uppehåll juni och juli kl 13 på Storgatan 11. 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november, 13 december.

Årsmötet 2017
Torsdagen den 30 mars kl 09-12, Korskyrkan i Uppsala.

Höstmöte 2017
Torsdagen den 26 oktober kl 09-12, Korskyrkan i Uppsala.

Samråd Äldres Vård, SÄV
Måndagar kl 10 – 12, den 27 februari, 8 maj, 25 september, 27 november.

Ordförandekonferenser
Torsdagen den 4 maj på Storgatan 11. Torsdagen den 16 november på Storgatan 11.

Polisens Seniorråd
Fredagen den 10 mars på Polishuset i Uppsala.

När vi kallar till möten på Storgatan händer det ofta att de flesta som kommer anmäler sig, men få av de som har förhinder, talar inte om det, en del kan komma oanmälda till möten.

Ett möte kan innebära kopiering av handlingar som skall delas ut, någon person skall bjudas in till mötet, kaffe ska kokas, mm. Därför är det bra om vi får veta om du är förhindrad att komma, ett kort telefonsamtal, ett SMS eller en mail till sekreteraren. Och om man själv är förhindrad är det fullt tillåtet att skicka någon medarbetare i förenings-styrelsen, vi välkomnar alla som är intresserade av informationen vi förmedlar. Så hör av dig när du får en kallelse och välkommen!

  

Ewon Enqvist
Sekreterare i UPS


Stadsplanering

Uppsala växer och byggande planeras. Från plan- och byggnadsnämnden kommer en ström av planer: översiktsplan, innerstadsstrategi, planprogram, detaljplaner. UPS stadsplanegrupp söker se dessa planer för stadens fysiska utformning ur ett äldreperspektiv. Det handlar om hur bebyggelse, gaturum, trafikleder, parker, platser för vistelse och förflyttning påverkar oss utifrån våra förutsättningar. Svaren på samråden över de olika planerna har kommit att koncentreras kring miljö både nära och i stort (t.ex. grundvattnet), tillgänglighet och kommunikationer, offentliga rum som parker och torg.

Förtätningen, som präglar byggplaneringen i Uppsala, drivs både av bostadssökandes val och betalningsförmåga och av byggföretagens vinstjakt. Hälsoaspekten på denna förtätning diskuteras inte och är svår att formulera konkret, vi försöker dock betona både grönskans betydelse och vikten av bra offentliga rum för möten och rekreation. I tre fall har vi förkastat planerna med hänvisning just till förtätning och miljö: Ulleråkers centrum, Norra Bäcklösa och Gamla Uppsala 20:21 (på gränsen mellan Gamla Uppsala och Nyby). Bristen på öppna, gröna ytor nära bostaden har vi anmärkt på exempelvis i Östra Salabacke 2 och Luthagsstranden (vid Luthagsesplanden). En idé vi definitivt förkastar är att räkna in grönksa på taken i den ”grönytefaktor” som skall säkra en rimlig miniminvå inom planområdet.

En grund för att granska hur bebyggelsen utformas ligger i att vi anser att äldres rörelsemönster skiljer sig från medelålderns förvärvsarbete eller barns skol- och fritid.

Vi ser gärna era synpunkter på hur staden bör plneras.

Stadsplanegruppens medlemmar är Inger Sjöberg, Lena Högling, Naz-Ahmed Shikh, Rolf Wallner och Sven-Olov Larsson (sammankallande).
E-post: kassor.ups@uppsalapensonarerna.se


Om vårens program på Storgatan 11

Programgruppen har jobbat intensivt med vårens program och är i dagarna nästan färdig. Det blir ett lika attraktivt program som vanligt. Vi har fått mycket beröm och ser därför med viss förvåning, att styrelsemedlemmar nästan alltid är frånvarande.

Till våren lägger vi om tiden från kl 10 till 10.30 och vi tror att fler då kommer att hinna ta sig till Storgatan.

Bland vårens föredragshållare kan nämnas Christina Jutterström, som talar om minnen från sin tid i tidningsvärlden, Peter Wallensteen, f d professor i freds- och konfliktforskning, som talar om fred och krig i dagens värld, Petra Brylander, nytillträdd chef för vår stadsteater, som talar om höstens begivenheter, Dag Blanck, som kommer igen och talar om emigrationen eller det nyligen avgjorde presidentvalet, Gunnar Hedberg, tidigare kommunalråd i Uppsala, som tillsammans med Lars Stjärnkvist besökte de flesta kommunerna i landet och som skall tala om Flyktingfrågan - nationellt och lokalt.

Samt mycket mera. Vi försöker i vår att få fler kvinnliga föredragshållare.

 

Roland Edwardsson


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.