Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 02/2016


Hej ##firstname##! 

Höstens verksamhet inom UPS och på träffpunkten Storgatan 11 är nu igång. Vi har samlat upp frågor som vi arbetat med de senaste åren med avsikt att planera framtida arbete. Polisens har startat ett äldreråd för samarbete med oss pensionärer. Uppsala kommun planerar sin tillväxt och stadsplanegruppen har fullt upp.

Programmet på träffpunkten Storgatan 11 bjuder på en rad spännande och intressanta föreläsningar. Vi önskar er en god läsning.

Följ oss och lämna idéer på vår hemsida: www.uppsalapensionarerna.se

Förslag, kommentar och kritik skickas till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.

OBS: För att sprida nyhetsbrevet till vänner och bekanta är det mycket bättre att tipsa om prenumerationsidan på UPS hemsida än att skicka brevet vidare genom e-post.


Styrelsearbetet

För några månader sedan beslutade styrelsen att identifiera vilka frågor UPS driver gentemot Uppsala kommun och andra myndigheter och organisationer. Vi kunde urskilja 25 olika frågor av skiftande storlek och karaktär och med underrubriker och sidospår till dessa framträder fler än 50 problemkomplex.

Därefter beslutade styrelsen att kartlägga frågorna och se hur de hade blivit behandlade i Äldrenämnden, ÄLN och Kommunala Pensionärs Rådet, KPR. Styrelsen beslutade även att utifrån det resultatet skissa på strategier för hur UPS ska driva frågorna i framtiden.

På styrelsens konferens den 28 – 29 augusti påbörjades detta arbete med omfattande grupparbeten. Grupperna arbetade med protokoll och minnesanteckningar från ÄLN och KPR från 2012 och fram till nutid. Styrelsens arbete är inte klart och kommer att pågå en tid framöver. Men vi har kommit så långt att vi kan börja driva de frågor vi tycker är viktiga för våra medlemmar och kommunens seniorer.

Vid denna genomgång har vi upptäckt att ÄLN och KPR ofta vill återkomma med vissa frågor, vilket sällan sker. Med detta arbete får UPS ett bättre grepp om vilka frågor som återigen måste aktualiseras. UPS kommer också att på hemsidan lägga ut de punkter vi vill diskutera men även redovisa hur dagordning och protokoll från ÄLN och KPR sedan blir. Det blir då möjligt för våra medlemmar att se vad som görs i kommunen men också att de själva ska kunna agera i de spörsmål som känns angelägna.

Det här arbetet ligger utanför beslutet med ”Den Äldrevänliga Staden”. Det kommer att behandlas i särskild ordning. Det UPS måste vara vaksam med i detta sammanhang är att viktiga frågor som måste behandlas skyndsamt inte får gömmas under förevändningen att det får den Äldre Vänliga Staden ta hand om. Alla sådana tendenser måste avvisas å det bestämdaste.

 

Jan Ask
Ordförande UPS


Polisens äldreråd

Anteckningar från möte med Polisen 2016-09-02 kl 10.00-11.40 på Polishuset i Uppsala.

Deltagare: Jan Ask, ordförande UPS, Roland Edwardsson och Karin Näslund-Westman, UPS, Agneta Darberg och Sören Gozzi, PRO Samorganisation, Lars O. Ericsson, SPF Seniorerna och Gunnel Jägare, SPF Seniorerna Samråd Uppsala-Knivsta, Berit Eriksson och Gunnar Jansson, SKPF , Brittmari Ekholm, USU och undertecknad Ewon Enqvist UPS.

Från Polisen deltog Ulf Lundgren, kommunpolis i Uppsala, Jale Poljarevius. chef för lokalpolisen Uppsala-Knivsta, Stefan Siesing och Shilan Rasouli, Yttre befäl.

 

UPS var inbjudet till möte på Polishuset och med på mötet var, förutom UPS, de fyra största medlemsföreningarna, baserat på antal medlemmar, PRO, SPF, SKPF och USU.

Ulf Lundgren informerade om uppdraget som är ett initiativ av Carin Götblad att inrätta ett Seniorråd för att skapa en dialog mellan Polisen och UPS för att äldre personer i Uppsala ska känna trygghet när vi rör oss i staden och vad Polisen kan bidra med.

Jale Poljarevius berättade om sitt arbete med brottsförebyggande frågor och det arbete som pågår med att skapa lugn i de stadsdelar som nu oroas av rån, misshandel och bilbränder. Jale var mycket tydligt med hur han med sin personal tänker tackla situationen och han förmedlade en känsla av att polisen, trots att inte mer personal tillförs, vill att alla människor, oavsett ålder, ska känna trygghet att röra sig i Uppsala.

Jan Ask tog upp frågor om ekonomisk brottslighet, våld i nära relationer och det yttre våld som finns i samhället. Andra frågor som diskuterades var hur vi kan uppträda vid uttag i bankautomater, cyklister på gångbanor, problemen för gående på gåfartsgatan Dragarbrunn, dålig belysning längs gator och i parker, bussturlistor.

Ulf Lundgren berättade hur vi ska skilja på anmälan av brott och annan kontakt med Polisen. Om det är ett pågående brott ringer man 112, alltså det är en ”färsk gärning” som han uttryckte det. Övriga samtal med Polisen sker genom 11414. Han uppmanade oss att inte tveka att ringa 112 och Pale Poljarevius berättade att det pågår arbete med att anställa fler telefonoperatörer, för nu går samtalen in lokalt och hamnar inte i andra delar av landet som tidigare.

Polisen samarbetar med UL och de träffas tre gånger/år. Även ett samarbete finns med studenter i staden genom Magnus Sundberg vid Polisen. Ulf Lundgren gav exempel på hur det inte fungerar när informationen mellan alla berörda parter brister. Polisen arbetar inte med kampanjer eller uppsökande verksamhet.

Vid akuta situationer, t ex gäng som huserar i staden, kommer UPS att få snabb-information för att varna äldre om vad som pågår, ficktjuvar, oroligheter vid Resecentrum eller andra platser. UPS skickar informationen vidare ut till medlemsorganisationerna.

Till nästa möte sammanställer Ulf Lundgren en promemoria för att öka informationen till oss.

UPS sätter stort värde på informationen som gavs under mötet och är mycket positiva till möjligheterna till ett samarbete med Polismyndigheten i Uppsala för att säkra äldres trygghet i samhället och tar som sin uppgift att sprida information till sina medlemsorganisationer.

Beslutade vi att träffas två ggr/år och att det är bra om samma personer deltar som var med vid detta möte. Nästa möte är 2017-03-10 på Polishuset i Uppsala.

Antecknat


Ewon Enqvist
Sekreterare i UPS


UPS Höstmöte 2016

I år infaller höstmötet torsdagen den 20 oktober. Som tidigare i år (årsmötet) på Korskyrkan och mellan kl 9 och 12. Kallelsen till höstmötet går ut torsdagen den 15 september med B-post och undertecknad vill ha namn och adress på ombuden senast den 30 september. Handlingarna till höstmötet skall nämligen vara ombuden tillhanda senast 2 veckor före mötet. Kommer anmälan på ombud senare än 30 september kan inte den stadgeenliga tiden hållas.

Så håll ett öga på Din ordförande – hen får kallelsen och blankett för anmälan av ombud!

 

Ewon Enqvist
Sekreterare


Uppsala bygger

UPS stadsplanegrupp har fullt upp med att granska och besvara de planer för Uppsalas framtid som plankontoret producerar. Två typer av planer har varit aktuella att besvara nyligen.

 • Översiktsplanen och innerstadsstrategin
 • Detaljplaner rörande Ulleråker och Årsta centrum.

Översiktsplanen är en bearbetning av ett förslag för ett år sedan och ger riktlinjer för hur bebyggelse och kommunikationer skall utvecklas för flera decennier framåt. UPS utgångspunkt är det faktum att av stadens befolkningstillväxt kommer mer än var fjärde att vara 65 år eller äldre. Vår granskning ger vid handen att äldreperspektivet är frånvarande. Det är särskilt olyckligt eftersom Uppsala anslutit sig till WHO-nätverket ”Age-Friendly World”.

Vi tar både plats och vill ta del av vad staden ger. Begreppen närhet och tillgänglighet, som återkommer i flera sammanhang i planen, har en annan innebörd för oss jämfört med yngre grupper. Vad gäller trafik och kommunikationer så har vi andra förutsättningar. Kollektivtrafiken och dess utformning är ofrånkomligen viktig för oss. Vi ifrågasätter om förslaget bygger på en allomfattande analys av människors rörelsemönster nu och i framtiden.

Närhet till offentliga rum som parker, promenadstråk, sittplatser m.m. kräver särskild omtanke. Förtätningen av innerstaden och på andra håll väcker oro.

Innerstadsstrategin belyser Uppsalas centrala delar. UPS utgångspunkter är desamma som för översiktsplanen. I strategin står bl. a ”Barn, funktionsnedsatta och äldres behov är styrande för att säkerställa ett attraktivt stadsliv för alla. Här är det lätt att ta sig fram, tätt mellan sittplatserna och bra belysning.” – Hur detta sedan skall ta sig uttryck i realiteten lämnas dock helt öppet.

Närhet till offentliga rum och parker är en viktig aspekt på tillgänglighet. Därför får inte en förtätning av innerstaden innebära att nu kvarvarande öppna ytor får sämre luftmiljö, ljus och solinstrålning. Platsens betydelse för den som inte kan förflytta sig så långt kan inte nog understrykas

Kollektivtrafiken i innerstaden förutsätts utbyggd. Planeringen av denna måste ta hela resvägen i beaktande, d.v.s. från dörr till dörr. Hållplatser och bytespunkter måste vara utformade och förlagda för den som inte rör sig så lätt.

Förtätning är påfallande i det båda senast besvarade detaljplanerna. I Årsta centrum skall man krympa torget och bygga högre runt det. Förvisso blir utrymmet både för boende och service större, men torget som offentligt rum förlorar i värde. Vi ser också med oro på idén om att ta bort gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan. Det försämrar trafiksäkerheten.

Detaljplanen för Ulleråkers centrum är än mer kontroversiell. UPS avstyrker förslaget eftersom:

 • Det saknas bra boende för äldre och möjlighet att lätt använda bil för funktionshindrade.
 • Bebyggelsen blir för tät och hög med hus upp till 16 våningar
 • Bullersituationen blir besvärande.
 • Gårdar och gator blir skuggiga.
 • Naturen utarmas på vackra, unika träd. Miljön blir otrivsam, en stenstad.
 • Det blir risk för skador på grundvattnet och även på Fyrisåns vattenkvalitet.

Samtliga remissvar finns på: http://www.uppsalapensionarerna.se/aldrefragor/

 

Sven-Olov Larsson


Kommande UPS aktiviteter

 • 23 september: Kommunala pensionärsrådet.
 • 27 september: SÄV-grupperna träffas kl.13-15 på Storgatan 11.
 • 28 september: UPS styrelsemöte kl.13 på Storgatan 11.
 • 18 oktober: AU träffar äldrenämndens presidium.
 • 20 oktober: UPS höstmöte kl.9-12 på Korskyrkan.
 • 26 oktober: UPS styrelsemöte.
 • 11 november: Kommunala pensionärsrådet.
 • 17 november: UPS ordförandekonferens kl.13-15 på Storgatan 11.
 • 30 november: UPS styrelsemöte.
 • 14 december: UPS styrelsemöte.

Träffpunkten Storgatan 11

Onsdag 21/09, kl.10-11.30
Vilken hjälp för äldre finns att få från kommunen?
Kommunens biståndshandläggare redovisar lagar och regler som gäller vid bedömning av den enskildes vårdbehov.


Onsdag 28/09, kl.10-11.30

Brottsofferjouren och brott mot äldre.
Jessica Mattsson, samordnare på Brottsofferjouren i Uppsala län, berättar om verksamheten och brott mot äldre.


Onsdag 5/10, kl.10-11.30

En vandring längs Svartbäcksgatan, från tullen och norrut.
Erik Lundblad från Stadsarkivet berättar om gatustråket i förvandling.


Onsdag 12/10, kl.10-11.30

Sverigefinnar och Finlandssvenskar i tid och rum.
Universitetslektor Hans Raab, Östhammar, håller ett kåserande föredrag om historia, språk och fördomar i relationerna våra länder emellan.

 

 >> Ladda ner träffpunktens höstprogram 2016 (PDF-fil)

>> Besök Storgatan 11:s hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.