Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Inbjudan till teckning av Units i Envirologic AB

- Robusta robotar som sålts i 620 ex för totalt 210 mnkr.

- Marknad inom grisuppfödning värd 18 miljarder kronor i Europa.

- Försäljningsmål 4 500 mnkr inom grisuppfödning i Europa (25 procent av marknad).

Envirologic AB på AktieTorget gör en företrädesemission om 7,0 miljoner kronor. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga och nytillkommande aktieägare med 48 procent (totalt 3,4 mnkr). Teckningstiden är 21 juni - 7 juli 2016.

I Erbjudandet finns en Överteckningsemission på 2,1 mnkr riktad till allmänheten för att Bolaget ska få fler aktieägare.


Kort om Envirologic

Envirologic grundades 1999 och har sedan starten arbetat med att utveckla automatiska programmerbara robotar för rengöring av hälsovådliga och starkt förorenade utrymmen.

Sedan den första färdigutvecklade produkten såldes 2001 har Bolaget levererat över 600 robotar för automatisk rengöring till kunder i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Det sammanlagda försäljningsvärdet (dagens penningvärde) för dessa uppgår till 210 mnkr. På den svenska hemmamarknaden har Envirologic sålt automatiska tvättrobotar till cirka 30 procent av de svenska grisproducenterna.

 

EVO Cleaner lanseras under 2016 och kommer att kosta 395 000 kr


Envirologics produkter

Med Envirologics programmerbara robot kan 80 procent av det manuella arbetet rationaliseras bort, då tvättroboten automatiskt utför detta arbete. De resterande 20 procenten måste fortfarande utföras manuellt, men det är likväl en enorm förbättring samt tids- och kostnadsbesparing jämfört med tidigare.

Totalt har Bolaget investerat sammanlagt 21 mnkr i utvecklingen av de automatiska tvättrobotarna. Bolaget lanserar nu den tredje generationens robot, Evo Cleaner, som bland annat innehåller IoT (Internet of Things).

 

Försäljningsmål 4 500 mnkr i Europa

Bolaget har bevisat sig kunna uppnå en hög marknadsandel vid försäljning till grisuppfödare i Sverige, där 30 procent av de svenska grisuppfödarna har investerat i en tvättrobot från Envirologic. Marknaden för tvättrobotar avseende grisuppfödning i Västeuropa är cirka 75 gånger större än den svenska och består av över 37 000 grisuppfödare med över 1 000 djur, vilket är bolagets målgrupp.

Mål för respektive land är att på sikt ta 25 procent av den potentiella marknaden för grisuppfödning. Envirologic uppskattar att en marknadspenetration på 25 procent, i de tio västeuropeiska länderna man planerar etablering i, representerar ett totalt försäljningsvärde om 4 500 mnkr.

Diagram som visar 25 procent av marknaden (blå stapel) i respektive land och hur många robotar som Envirologic sålt hittills i det aktuella landet (orange stapel). 

Klicka här för att se större diagram.


  

Intervju med vd Jan Sandberg

 

Kan du kort berätta om Envirologic?

Bolaget grundades 1999, men utvecklingsarbetet av robotarna startade redan 1994 när jag såg vilken svår arbetsmiljö som grisskötare arbetade i. Vår målsättning med företaget har hela tiden varit att förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar i de sämsta arbetsmiljöerna. År 2007 nådde vi en omsättning på 21 mnkr och en vinstmarginal på drygt 11 procent, men därefter har grisuppfödarna haft en sämre marknad, vilket också påverkat oss.

 

Vad ska pengarna från emissionen användas till?

Närmast ligger att stärka upp organisationen på försäljnings- och utvecklingssidan för att möjliggöra en expansion av verksamheten. Vi behöver anställa en försäljningschef med fokus på att öka exportförsäljningen. Sedan behöver vi anställa en ingenjör som ska arbeta med tekniskt säljstöd, support och utvecklingsärenden.

 

Vad aktiviteter inom försäljning sker under 2016?

I höst har vi flera mässor som vi ska närvara på, det är Elmia i Sverige, Space i Bretagne i Frankrike, Eurotier i Hannover i Tyskland samt Agromek i Danmark. Mässorna är viktiga när det gäller försäljningsutvecklingen.

 

Hur ska ni öka försäljningen?

Genom att anställa fler egna tekniska säljare ska vi komma ut och bearbeta marknaden mer tillsammans med våra distributörer. Vi behöver arbeta närmare våra distributörer samt på vissa marknader även hitta nya eller fler distributörer.

Målsättningen är att hitta sätt att på sikt tillsammans med distributörerna etablera försäljningsbolag som endast arbetar med Envirologics produkter och som även kan garantera en förbättrad service och support till slutkunderna.      

 

Hur mycket betyder Brexit för Envirologic?

I princip ingenting, skulle jag säga. Våra viktigaste marknader de närmaste åren kommer att vara Danmark och Tyskland, som tillsammans är 25 gånger så stora som den svenska marknaden inom grisuppfödning. Sedan kommer ytterligare EU-länder som BeNeLux och Frankrike. Hittills har vi bara haft drygt 1 procent av vår försäljning i Storbritannien. 

 

Vad har ni för finansiella mål?

Efter förstärkningen av vår organisation har vi som mål att under de närmaste fem åren växa med i genomsnitt minst 30 procent per år och nå en rörelsemarginal (resultat efter avskrivningar, EBIT) på lägst 15 procent. Når vi de målen kan vi omsätta åtminstone runt 45 mnkr om cirka fem år med ett rörelseresultat kring 7 mnkr. Långsiktigt har vi betydligt större tillväxtpotential än så med tanke på den europeiska marknadens storlek och de nya tillämpningsområden som vi planerar att gå in på.

 

Hur stor leveranskapacitet har ni?

Lokalerna möjliggör en produktion av 200 robotar per år, motsvarande en försäljning på cirka 80 mnkr. I första hand ligger begränsningen i att hitta monteringspersonal för att bemanna de fem produktionsstationer som vi har. Produktionskapacitet är inte något problem. Vi kan sälja väldigt många robotar innan vi får kapacitetsproblem att leverera dem.

 

Hur mycket har ni investerat i utvecklingen?

Vi har investerat cirka 21 mnkr sedan bolaget grundades inklusive värdet av eget utvecklingsarbete. Investeringarna har tagits direkt över resultaträkningen. Tekniskt bedömer vi att vi är ledande och långt före våra konkurrenter. Medan Envirologic har sålt 620 robotar har våra konkurrenter bara sålt ett hundratal robotar tillsammans. Vi kommer att fortsätta satsa på eget utvecklingsarbete för att behålla vår marknadsledande ställning.

 

Vilka andra applikationsområden för era tvättrobotar finns?

På sikt vill vi bredda vår verksamhet till nya applikationsområden som ligger utanför tvätt av grisstallar. De områden som ligger närmast är:

 • Tvätt av stora värmeväxlare
 • Tvätt av kärnkraftverk
 • Tvätt av kylcontainrar

 

Hur långt har ni kommit inom Tvätt av stora värmeväxlare?

Just nu pågår försök tillsammans med Vattenfall i Uppsala att tvätta stora värmeväxlare. Vi har utvecklat en särskild tvättrobot för detta med en lösning som vi har patentsökt. Marknaden för tvätt av stora värmeväxlare är jättestor, men exakt hur stor vet vi inte. Bara i Uppsala ska det enligt uppgift från branschfolk finnas omkring ett trettiotal stora värmeväxlare. Betalningsförmågan tror vi kan vara starkare i energibranschen jämfört med i lantbruket.

 

Hur ser det ut på marknaden för Tvätt av kärnkraftverk?

Vi har blivit kontaktade av en utländsk kärnkraftsoperatör som vill ha hjälp att tvätta runt reaktorhärden. Varje gång det ska göras en revision av reaktorn måste man tvätta runt reaktorn och med tanke på strålningen är det inget lämpligt arbete för människor. Vi har gjort framgångsrika försök med kärnkraftsoperatören, men det är för tidigt att veta om det blir affär.

 

Hur ser marknaden för Tvätt av kylcontainrar ut?

Vi tror att tvätt av kylcontainrar för livsmedel kan bli en jättemarknad för Envirologic. Varje gång en container har använts för att transportera livsmedel måste den tvättas och vi vet att vi kan göra det med våra robotar. Vi planerar göra en marknadsstudie för att se hur vi ska ta oss in på den marknaden.

 

Varför ska man investera i Envirologic?

Framtiden talar för Envirologic och våra produkter. Livsmedelsproduktion blir allt viktigare. Västvärlden behöver säkra sin livsmedelsförsörjning. Produktion av livsmedel är alltför avancerat för att kunna ersättas med import från lågkostnadsländer.

Tvättning/rengöring krävs allt mer inom de flesta branscher, inte minst för att förhindra spridningen av bakterier och sjukdomar. I takt med allt större restriktioner av användning av antibiotika inom djurproduktionen ökar behovet av att minska smittorisker och sjukdomar med robottvättning.

Allt färre människor är beredda att ta arbetstillfällen i dålig arbetsmiljö, vilket innebär ökad efterfrågan på våra tvättrobotar. En robot kan arbeta långa arbetspass utan raster och semestrar, och påverkas inte nämnvärt av ohälsosamma miljöer. Allt talar för ökad robottvättning i framtiden i främst hälsovådliga miljöer med också av andra skäl.


Fakta om nyemissionen

Sista dag för teckning är torsdagen den 7 juli 2016 (observera att förvaltare har tidigare sista svarsdag)

 

Erbjudandet i sammanfattning

 • Företrädesrätt för Bolagets aktieägare
 • En (1) aktie ger en (1) uniträtt
 • Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit
 • En (1) Unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption TO 1 B och en (1) teckningsoption TO 2 B.
 • Teckningskurs: 7,00 kronor per Unit, varav 3,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperiod: 21 juni - 7 juli 2016
 • Handel med uniträtter: 21 juni - 5 juli 2016
 • Emissionsbelopp: 7,0 miljoner kronor
 • Värdering (pre-money): 17,5 miljoner kronor
 • Teckningsförbindelser: 48 procent (3,4 mnkr). Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

 

Överteckningsemission

 • Överteckningsemission: 300 000 Units (2,1 miljoner kronor).
 • Syfte: Få fler aktieägare och en förbättrad handel i Bolagets aktie.
 • Tilldelning: I första hand 1 000 Units (7 000 kronor) till varje tecknare, därefter i proportion till visat  intresse.
 • Ansökan: Genom att lämna in anmälningssedel "Teckning utan företrädesrätt" ("Särskild anmälningssedel 2") under teckningsperioden.

 

Teckningsoptionen TO 1 B

 • En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Envirologic.
 • Lösenperiod: 1 - 15 april 2018.
 • Lösenkurs: 70 procent av aktiens genomsnittskurs under den period om 10 handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.
 • TO 1 B kommer att handlas på AktieTorget från slutet av augusti 2016 till 11 april 2018.

 

Teckningsoptionen TO 2 B

 • En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Envirologic.
 • Lösenperiod: 1 - 15 april 2019.
 • Lösenkurs: 70 procent av aktiens genomsnittskurs under den period om 10 handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.
 • TO 2 B kommer att handlas på AktieTorget från slutet av augusti 2016 till 11 april 2019.
Ladda ner memorandum
Ladda ner memorandum

Ladda ner anmälningssedel
Ladda ner anmälningssedel

Ladda ner informationsbroschyr
Ladda ner informationsbroschyr


Klicka här för att läsa mer om Erbjudandet på EmissionsTorget samt ladda ner anmälningssedel.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.