Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 01/2016


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets första nyhetsbrev från UPS. De första fem månaderna av 2016 har innehållit många inslag, som berör oss äldre. Det på sikt viktiga är att Uppsala ansluter sig till Världshälksoorganisationens nätverk "Age Friendly World". För UPS och pensionärsföreningarna innebär det en omfattande, aktiv medverkan i kommunens utveckling.

Behov av påverkan från vår sida finns på många områden. Vi ser till exempel att Uppsalas äldreomsorg framstår i rätt dålig dager i de landsomfattande, öppna jämförelserna mellan kommuner. I det sammanhanget framstår SÄV-gruppernas arbete som särskilt viktigt.

I kommunens fysiska planering för en snabb befolkningstillväxt saknas äldreperspektivet. Det måste till.

Kollektivtrafiken dras om i staden, vad innebär det för äldre och funktionsnedsatta?

UPS "vanliga" verksamhet inom kommunala pensionärsrådet (KPR) och vid sammanträffanden med äldrenämndens presidium fortsätter. 

Och så välkomnar vi vår nye styrelsemedlem Rune Hedman. 

Följ oss och lämna idéer på vår hemsida: www.uppsalapensionarerna.se

Förslag, kommentar och kritik skickas till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Äldrevänliga Uppsala

Uppsala är på många sätt en fin stad och kommun att åldras i. Alla med god hälsa och god ekonomi gör givetvis det bästa av vad staden erbjuder. Granskar vi olika aspekter på vårt Uppsala, så finner vi att det finns mycket att göra bättre.

I en debattartikel i UNT i januari pekade UPS på ett antal områden där mycket återstår att göra: tillgänglighet i alla avseenden, kollektivtrafiken, parker och gröna ytor, handel och kommersiell verksamhet, sjukvård för äldre och inte minst äldres delaktighet i utvecklingen på dessa områden.

I mars kom nästa debattartikel från UPS. Där var utgångspunkten att äldres förutsättningar att använda staden skiljer sig från yngres användning beroende på att vi förändras med åren:

 • Sinnena fungerar sämre. Synskärpan avtar redan tidigare än 65+. Hörseln försämras.
 • Rörlighet och ork blir mindre. Man förflyttar sig inte lika lätt, snabbt och långt som förut.
 • Dagliga rutiner prövas. Ens nätverk förändras och nytt behövs. Antalet jämnåriga bland släkt och vänner minskar.
 • Pensionen innebär att valmöjligheterna krymper för den ”fritid” som pensioneringen medför. Aktiviteter behövs till lägre kostnad.
 • En bra närmiljö och möjligheter att nå ut utan påtagliga hinder blir viktiga.
 • Svårighet att nyttja den bostad man har kan bli alltför stor – det behövs en tillgängligare bostad.
 • Med tiden ökar vårdbehovet.

UPS har framfört krav och kritik till kommunen på många områden genom åren: vård och omsorg, kollektivtrafik, bostäder, stadsplanering är fyra omfattande områden.

För att få en mer sammanhängande policy från kommunens sida vis-a-vis oss äldre föreslog UPS i vintras att Uppsala skulle ansluta sig till Världshälsoorganisationens (WHO) program Age Friendly World med dess nätverk av äldrevänliga städer.

Det åtagande kommunen gör är att arbeta för att uppnå en god standard på en rad för oss viktiga områden. Detta skall ske under en period av flera år och genomföras i former där vi äldre medverkar aktivt. Detta ställer givetvis krav också på oss både som individer, på våra pensionärsföreningar och inte minst på UPS.

Till vår glädje fann äldrenämnden förslaget intressant och framförde, efter dragning i kommunala pensionärsrådet (KPR), idén till kommunstyrelsen. Dess förslag antogs av kommunfullmäktige i april så nu är bollen i rullning.

Det ankommer på oss att se till att den inte stannar upp.

Sven-Olov Larsson


Uppsala kommuns förslag till ny organisation

UPS har lämnat svar på Uppsala kommuns förslag på ny organisation.

Syftet med förslaget är att

 • öka den politiska genomslagskraften
 • organisationen skall vara begriplig och logisk för medborgaren
 • effektivisera styrningen av verksamheten

Här är viktiga delar av UPS svar till kommunen.

Den beskrivning som görs av Vård- och omsorgsförvaltningens och uppdragssidans olika erfarenhet av sina verksamheter inger viss oro över om det framtida arbetet kommer att bli friktionsfritt och effektivt. Att bygga upp dubbla kompetenser i kommunen tyder snarare på otydligt ledarskap än problem i organisationsstrukturen. Hur kan vi som medborgare känna oss säkra på att detta elimineras genom att ”rita nya rutor” i kommande nämndorganisation stället för att beskriva hur en sådan kultur kan motverkas.

För att få genomslag för de äldres frågor och deltagande i det politiska beslutsfattande måste KPR få en mer framskjuten placering. En utveckling av detta skulle kunna vara ett införande av ett KPF dvs. det Kommunala Pensionärsfullmäktige. Det skulle förslagsvis sammanträda en gång per år för att diskutera och debattera de frågor som förs fram i KPR men även vissa delar av Äldrenämndens spörsmål.

Till sist saknar vi en avstämningsdag/utvärdering över hur den nya organisationen fungerar. Den bör ske regelbundet men möjligen ett eller två år efter dess införande.

Gå till hemsidan för att läsa hela svaret.

Jan Ask


UPS om stadsplanering

2015 var ett år med ett stort utflöde av planer för hur Uppsala skall utveckla sin bebyggelse. 2016 har börjat i måttligare takt. UPS har hittills besvarat tre samråd, granskningar och planprogram. Kvarteret Rosen i hörnet av Sankt Göransgatan och Liljegatan är ett exempel på hur högre och tätare bebyggelse rör sig ut från centrum. Kvarteret ligger 500 m från centralstationen på gränsen mellan lamellhusen och villabebyggelsen i Fålhagen. UPS har tillstyrkt den måttliga byggnadsvolym som föreslagits. Här liksom i andra fall har vi påpekat det nödvändiga i att kommande gång- och cykelbanor separeras så vi kan promenera säkra för cyklisterna.

Östra Salabacke etapp 2 vid Fyrislundsgatan blir ett stort bidrag till bostadsutbudet i våra östra del av Uppsala. Här framgår tydligt hur äldreperspektivet saknas i planeringen. Det gäller inte bara gång- contra cykelbanor. En avsmalnad Fyrislundsgata lär inte passeras av färre fordon än idag. Utformning och ljusreglering av övergångsställen, avstånd till hållplatser med mera påverkar tillgängligheten. Husen skall naturligtvis följa gällande bestämmelser för tillgänglighet via hiss m.m. Men omgivningarna måste vara lika tillgängliga. Våra möjligheter att använda de promenadstråk och parker som planeras är i högsta grad beroende (när får vi sittplatser längs stråken?). Dessutom är området en utmärkt plats för vård- och omsorgsboende.

Kvarteret Hugin vid Östra Ågatan mellan Strandbodgatan och Hamnesplanaden. Tidigare låg här bl a länsstyrelsen. Planen om fattar 65 000 kvadratmeter. Den utgör ett övertydligt exempel på att äldreperspektivet saknas i Uppsalas stadsplanering. Det gäller den yttre tillgängligheten till både grönområden och framkomligheten, tillgången till Årummet t.ex. Framför allt finner UPS att den konstaterade bristen på centralt beläget vård- och omsorgboende, men även trygghetsboende och varför inte en ny form av serviceboende mycket väl kan avhjälpas här. Men det kräver ett samlat tag från kommunen som helhet – inte bara plan- och byggnadsnämnden.

Vägen fram emot det äldrevänliga Uppsala är belagd med ett antal hinder. Härnäst ser vi framför oss en ny version av översiktsplan för kommunen som helhet.

Sven-Olov Larsson


Ny styrelsemedlem Rune Hedman

Ny medlem i UPS styrelse är sedan årsmötet den 31 mars 2016 Rune Hedman.

Han representerar Uppsala senioruniversitet. Rune, född 1933, tog studenten i Gävle 1952 och kom han till Uppsala universitet där han år 1961 blev filosofie licentiat (socialhistoria). Rune har arbetat vid Historiska institutionen i Uppsala och vid regeringskansliet från 1968 där han blev arkivchef och departmentsråd. Rune gick i pension 1998. Politiskt engagerad inom Folkpartiet (Liberalerna). Medlem i Uppsala äldrenämnd 2003 – 06, nämndeman 2003 – 2015.

Inom USU har Rune varit ordförande 2004 – 12. Inom senioruniversitetet har Rune också varit och är alltjämt ansvarig för flera föreläsningsserier.


Uppsala äldreomsorg. Jämförelser med andra kommuner

Hur står sig Uppsalas äldreomsorg i jämförelse med andra kommuner? Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer sedan flera år material från många olika källor så att vi kan söka svar på frågan. Största enskilda källan till information är den enkätundersökning som görs av Socialstyrelsen i samarbete med SKL: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Samtliga källor redovisas nedan.

I det rikliga materialet har UPS sorterat fram några iakttagelser bland de 31 indikatorer som redovisas för år 2015. Uppsala hamnar bland de 25% sämsta kommunerna för 11 av 31 indikatorer. Siffror inom parentes anger indikatornummer:

 • Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten (1)
 • Personalkontinuitet i hemtjänst (5)
 • Hemtjänst i sin helhet (7)
 • Riskförebyggande åtgärder - särskilt boende (14)
 • Bruk av tryckavlastande underlag (15)
 • Särskilt boende i sin helhet (16)
 • Väntetid till särskilt boende (17)
 • Tre eller fler psykofarmaka bland äldre, 75 år och äldre, i hemtjänsten (24) och i särskilt boende (25)
 • Tio eller fler läkemedel, 75 år och äldre i hemtjänsten (26) och i särskilt boende (27)

Vi uppehåller oss här vid de mest problematiska områdena inom äldreomsorgen. Men andelen av indikatorerna där Uppsala ligger bättre till än medelvärdet för landet som helhet är liten.

Vi gör också en jämförelse med 8 andra större kommuner. Resultatet framgår av följande diagram:

Grön färg visar för vilka indikatorer som kommunen ligger bland de 25% bästa kommunerna, dvs i den bästa kvartilen. För indikatorer som fått röd ligger kommunen i den sämsta kvartilen. Gul färg representerar indikatorer i kvartilerna 2 och 3, mellangruppen. Uppgifter finns inte alltid för alla indikatorer, dessa visas med grå färg. Uppsala uppvisar inga indikatorer i den bästa kvartilen.

Det är inte alldeles lätt att dra slutsatser av materialet för utvecklingen av Uppsalas äldreomsorg. Jämförelsetalen ger dock anvisning om på vilka områden äldreomsorgen i Uppsala måste förbättras.

UPS kommer att redovisa en sammanställning rörande samtliga indikatorer i samband med arbetsutskottets möte med äldrenämndens presidium den 7 juni.

Den sammanställningen kan då beställas i pdf-format (webbredaktor@uppsalapensionarerna.se).


Ordförandekonferens tisdag 3 maj 2016

Tisdag den 3 maj genomförde UPS en ordförandekonferens där den stora diskussionspunkten var att penetrera vad som ska ingå i den Äldrevänliga Staden, ett projekt som Uppsala kommun har beslutat genomföra under den kommande femårsperioden. För ytterligare detaljer, se protokollet på UPS hemsida (publiceras inom kort).

Jan Ask


SÄV konferens tisdag 10 maj 2016

Tisdag den 10 maj genomförde UPS en konferens med våra SÄVgrupper tillsammans med inbjudna verksamhetschefer. Två frågor stod i fokus. Vård i livets slut och undernäring bland människor i behov av vård och omsorg. Det är mer än 10 % som är drabbade, vilket är en skrämmande hög siffra. För mer information, läs protokollet på UPS hemsida.

Jan Ask


Kommande UPS aktiviteter

 • 7 juni: AU träffar Äldrenämndens presidium.
 • 8 juni: UPS styrelse sammanträder.
 • 10 juni: Kommunala pensionärsrådet.
 • 28-29 augusti UPS styrelse sammanträder.

Sommartider på Träffpunkten Storgatan 11

Öppet som vanligt hela juni månad: måndag-torsdag kl. 8-17 och fredagar 8-16.

4 juli börjar en vecka med halvöppet kl. 9-13.

Helt stängt för semester tre veckor 11/7 - 31/7.

Halvöppet igen kl. 9-13 under två första veckorna i augusti.

Normala öppettider igen från 15/8.

 

>> Till Storgatan 11:s hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.