____________________

 

Nyhetsbrev

NR 1-2016                      __________________

Bolånetestet lanseras 2016

2016 fyller SwedSec 15 år! En viktig slutsats från de första 15 åren är att självreglering i den här formen fungerar – mycket tack vare branschens uppslutning bakom SwedSecs regelverk och de värden och syften som utgör grunden för SwedSecs verksamhet.

SwedSec fortsätter förstås det viktiga arbetet med att stärka förtroendet för finansmarknaden genom kunskapskrav och krav på regelefterlevnad för licenshavare. Under sommaren och hösten genomförde t.ex. drygt 20 000 den årliga kunskapsuppdateringen för 2015.

En av de stora nyheterna för 2016 är att SwedSec inför licensiering av anställda som arbetar med bolån. Sedan årsskiftet kan företag som arbetar med bolån ansluta sig till SwedSec och under tredje kvartalet lanseras ett licensieringstest för bolån.

Det händer fortsatt mycket inom lagstiftningen för finansmarknaden. SwedSec bevakar löpande förändringar för att se hur det påverkar kunskapskraven och de årliga kunskapsuppdateringarna. Nya kunskapskrav för SwedSecs tre licensieringstester, som gäller från den 1 januari 2016, och nya kunskapskrav för ÅKU 2016 finns på vår webbplats.

I december undertecknades ett samarbetsavtal med APV Investment Examinations i Finland om att ömsesidigt godkänna varandras tester för finansiella rådgivare. Samarbetsavtalet är glädjande då det underlättar rörligheten för rådgivare mellan länderna.

Vi ser att allt fler av våra licenshavare genomför flera olika licensieringstester över tid. Det är positivt då kunskaperna ökar, det underlättar byte av arbetsuppgifter och kan för många vara ett led i karriärutvecklingen.

Trevlig läsning!

Katarina Lidén, VD för SwedSec Licensiering AB


Hallå Tom Dinkelspiel, ny ordförande för SwedSec

Tom Dinkelspiel valdes i november 2015 till ny styrelseordförande för SwedSec. Tom Dinkelspiel har arbetat i ledande befattningar i den finansiella sektorn i närmare 25 år och är bl.a. ordförande för Öhmangruppen. Vi ställde några frågor till vår nye ordförande:

Vilken är den största utmaningen för branschen inom området kunskap och regelefterlevnad?
– Inom området kunskap är det framför allt viktigt att kunna säkerställa att kunskapsbreddning verkligen sker. Här har SwedSecs ÅKU satt ett utmärkt exempel för framtiden.

– Det är centralt att anslutna företag verkligen anmäler regelöverträdelser och att en fortsatt låg tolerans mot regelöverträdelser upprätthålls, svarar Tom Dinkelspiel.

Vad tycker du är mest spännande med ditt uppdrag på SwedSec?
– Att vara med och utveckla en välfungerande del av självregleringar på marknaden och också bredda den internationellt, svarar Tom Dinkelspiel.


Se filmer från fullsatt seminarium om bolån

Den 27 november 2015 höll SwedSec ett seminarium under rubriken "Bolån, kundens viktigaste finansiella beslut”. Intresset för seminariet var stort och 130 engagerade bolånerådgivare och andra intressenter lyssnade till Tomas Tetzell, chefsjurist på Svenska Bankföreningen, som presenterade de nya reglerna kring bolån och vad de innebär för branschen. Annika Winsth, chefekonom på Nordea, beskrev den makroekonomiska situationen, där Sveriges ekonomi sammanfattningsvis går riktigt bra men vi har en bostadsmarknad med fortsatt stora utmaningar de kommande åren. Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB, fokuserade på bolånerådgivning ur ett kundperspektiv och lyfte bland annat fram familjejuridiska aspekter som är viktiga att inkludera i dialogen med kunden. Dessutom beskrev Katarina Lidén, SwedSecs VD, licensieringstestet för bolån som lanseras under 2016.

Du kan se filmer från seminariet här >>


Nytt regelverk den 1 januari 2016

Den 1 januari uppdaterades SwedSecs regelverk. Den största förändringen är att SwedSecs licensieringsverksamhet anpassas till att även omfatta personal som arbetar med bolån. Detta genom införandet av den nya licenskategorin Bolån och att det möjliggjorts för företag som arbetar med kreditgivning eller kreditförmedling av bostadskrediter till konsument att ansluta sig till SwedSec. Andra väsentliga ändringar är införandet av regler om licensiering av anknutna försäkringsförmedlare till anslutna företag och att möjlighet till koncernanslutning har öppnats.

Ladda ner regelverket för 2016 här >>

Nya företag hälsas välkomna

Företag som anslutit sig till SwedSec 2015 och 2016:
• Aktie-Ansvar AB
• Consensus Asset Management AB
• Captor Investment Management AB
• Case Kapital-
förvaltning AB
• IKC Capital AB
• Peak Partners Kapitalrådgivning AB
• SPP Spar AB
• Xact Kapital-
förvaltning AB

Du kan se alla 180 anslutna företag här >>


Sök licenshavare

Sök licenshavare

Flera tusen sökningar görs varje år på SwedSecs webbplats på om en person har aktiv licens. Du kan söka efter licenshavare via swedsec.se/licenshavare.


Nya kunskapskrav för licensieringstester och ÅKU

Några av nyheterna i kunskapskraven för licensieringstesten är crowdfunding, inlåning utan insättningsgaranti och bitcoin. Några av ämnena i kunskapskraven för ÅKU 2016 är marknadsmissbruk, whistleblowing och lågräntemiljö.

Ladda ner kunskapskraven för licenseringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för specialister här.

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare här.

Ladda ner kunskapskraven för ÅKU 2016 här.


Samarbetsavtal med Finland om att ömsesidigt godkänna tester för finansiella rådgivare

Johan Lycke, SwedSecs prövningsnämnd, Katarina Lidén, Markku Savikko, VD APV Investment Examinations, Petri Simberg, ordförande APV, Tom Dinkelspiel.

I slutet av december tecknade SwedSec och APV Investment Examinations i Finland ett samarbetsavtal om att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare. Det innebär att den som har ett godkänt licensieringstest för rådgivare framöver ska kunna erhålla auktorisation i Finland och tvärtom.

– Detta avtal underlättar rörligheten för rådgivare mellan Sverige och Finland vilket är viktigt med tanke på att många svenska finansiella företag har verksamhet i Finland, säger SwedSecs ordförande Tom Dinkelspiel.

– Ett gränsöverskridande godkännandet av tester som det här, breddar kvalitetsstämpeln inom investeringsrådgivning och gynnar hela sektorn för finansiella tjänster i vår region, säger Petri Simberg, ordförande APV Investment Examinations.

SwedSec har sedan tidigare samarbetsavtal med Finansnaeringens Autorisasjonsordninger som auktoriserar finansiella rådgivare i Norge och med engelska Chartered Institute for Securities & Investment som auktoriserar anställda på värdepappersmarknaden i Storbritannien.

Läs om våra samarbeten här >>


Två nya experter på bolån till prövningsnämnden

SwedSecs prövningsnämnd fastställer vilka kunskapskrav som ska gälla för att få ha licens. Nämnden ansvarar också för att innehållet i licensieringstesterna går i linje med de fastställda kunskapskraven och även kunskapskraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU). I oktober fick prövningsnämnden två nya ledamöter: Margareta Lundborg, Processägare Boendefinansiering Privat på SEB, och Lennart Bandh, bankjurist, Legal Department på Swedbank. Båda är experter på bolån.

Alla ledamöter i prövningsnämnden finns här >>


Beslut av disciplinnämnden

Antalet meddelade beslut av disciplinnämnden var under 2015 fler än under något tidigare år. Läs besluten här.

Exempel på beslut från disciplinnämnden under sista kvartalet 2015:

14 dec – Rådgivare varnas av SwedSec
Rådgivaren hade vid åtskilliga tillfällen genom företagets system skaffat sig information om två bolag där hennes man var delägare och anställd. Vid ett par tillfällen var anledningen att svara på frågor från rådgivarens man, men i flertalet fall berodde det på ett personligt intresse hos rådgivaren. Eftersom rådgivaren inte behövde kunduppgifterna i tjänsten, bröt rådgivaren mot företagets regler. Rådgivaren åsidosatte även banksekretessen, då rådgivarens man inte var behörig att få uppgifterna som rådgivaren skaffade fram.

4 nov – SwedSec varnar företagsrådgivare
Företagsrådgivaren hade fotokopierat en kunds namnteckning från en revers till en pantsättningshandling. Anledningen till agerandet var att namnteckningen på pantsättningshandlingen hade glömts bort när kunden skrivit under lånehandlingarna. För att hålla ett löfte till kunden om en utbetalning följande dag, kopierade företagsrådgivaren kundens namnteckning till pantsättningshandlingen. Agerandet får inte förekomma inom den licensierade verksamheten.

4 nov – SwedSec återkallar licens för medarbetare vid kontor
Kontorsmedarbetaren har från sin arbetsgivare tagit pengar till ett sammanlagt belopp av 104 000 kr. Detta skedde genom uttag från kontorets interna konto och bristande redovisning av bankgiroinsättningar under åren 2012-2015. Licenshavaren har allvarligt åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten.

9 okt – SwedSec varnar en mäklare och rådgivare
Licenshavaren arbetar som mäklare och rådgivare på en enhet som inte utför diskretionär förvaltning. Trots detta har han under perioden augusti 2014 till maj 2015 för en kunds räkning utfört ett stort antal affärer diskretionärt. Sådan förvaltning kräver, enligt Finansinspektionens föreskrifter, ett skriftligt avtal där parternas rättigheter och skyldigheter anges. Agerandet innebär ett brott mot dessa regler.

2 okt – SwedSec återkallar licens för aktiehandlare
En aktiehandlare har i tjänsten accepterat ett erbjudande av en utländsk handlare om att få fem biljetter till ett särskilt evenemang utomlands. Biljetterna skulle användas privat. Aktiehandlaren, som varit pådrivande för att få biljetterna, har även framfört att det skulle vara bra för framtida affärer om den utländske handlaren ordnade biljetterna. Aktiehandlaren bröt mot interna riktlinjer på ett allvarligt sätt.


Följ SwedSec på:© SwedSec Licensiering AB 2016