Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

December 2015

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Skäms inte för att du är människa – var stolt!

En krönika i december handlar ofta om att betrakta året som gått. Och varje år framstår som speciellt – vilket också detta är.

Reflektionen över det gångna året måste därför handla om flyktingtillströmningen i vårt land som har blivit så mycket större än vad vi förutsett. Arbetet under året för att möta flyktingarna i den akuta situationen visar att det finns stor kapacitet i vårt samhälle. Det finns också en ovärderlig tillgång i alla de människor som med djupt engagemang ser medmänniskan i flyktingen.

Under året som gått har vi fått lära oss mycket som vi inte visste förut.  Om flyktingar, om flyktingvägar genom Europa, om hänsynslösa människosmugglare, om döda barn som flyter iland på stränder vanligtvis besökta av turistande människor. 

Läs hela krönikan                                                


Miljonsatsning på mobilitet och hållbart resande

Nu sprider GR kunskap om psykisk ohälsa och missbruk bland äldre

Det nya projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen.

Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras  ofta av parkeringar. En hållbar stationsnära stadsutveckling är viktig för den regionala utvecklingen, såväl i Sverige som internationellt, och efterfrågan på nya, smarta mobilitetslösningar är stor.

– Många familjer behöver i dag två bilar för att klara livspusslet. Med tillräckligt bra alternativ och ekonomiska incitament tror vi att många kommer att kunna ställa bilen, säger projektledare Jenny Arnell på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Projektet sker inom ramen för det internationella kunskapscentrumet Mistra Urban Futures och koordineras av GR.

Läs mer här

Kontakt: Amie Ramstedt

Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre är frågor som uppmärksammas alltmer.

FoU i Väst/GR har under hösten varit med och arrangerat två konferenser och tagit fram en tematidning. Den innehåller intervjuer med forskare och praktiker samt inspirerande reportage och goda exempel.

Läs mer här

Kontakt: Linda Macke och Karin Westberg


Fortsatt kompetensutveckling i Kungälvs kommun

Tiden går fort när man har roligt. Nu är första året på Kungälvs treåriga satsning på kompetensutveckling snart till ända och det laddas för fullt för 2016.

Det är ytterst viktigt med systematik i en sådan här stor satsning och att arbeta utifrån hela styrkedjan kopplat till de olika skolornas mål och kvalitetsarbete. Vilka är behoven? Vad blir åtgärderna? Hur följs de upp? Vilka effekter kan vi se? Vad behöver skruvas lite mer på?

Men det är lika viktigt att ha tålamod, att våga hålla i och hålla ut då förändring tar tid. Skolforskaren Helen Timperley brukar säga att det tar cirka åtta månader innan eleverna överhuvudtaget märker att vi gör på ett annat sätt och tre år innan man kan uppmäta faktiska resultat. Så…mod och tålamod!

Läs mer här

Kontakt: Sandra Svensson 


GR Läromedel förser hela regionen

För att stödja regionens skolor arbetar GR Läromedel dagligen med att förse dem med läromedel utifrån användarnas behov.

För 2015 visar prognosen att skolor i regionen genom GR gör läromedelsinköp för närmare 70 miljoner kronor. Genom en mycket snabb och god service tillgodoser GR Läromedel regionens skolors behov på ett effektivt sätt. Utöver att distribuera de böcker som skolorna beställer har GR Läromedel flera aktiviteter för att ge lärare stöd och orientering bland läromedel på den svenska marknaden.

Genom den årliga Läromedelsmässan som GR anordnar ges mycket goda möjligheter att ta del av såväl analoga som digitala läromedel. 2016 anordnas mässan den 19-20 april.

I GRs lokaler på Anders Personsgatan 8 i Gårda finns en helt ny läromedelsutställning där man som lärare kan ta del av aktuella läromedel. Utöver ett grundläggande utbud är delar av utställningen även tematiserad och visar upp läromedel inom vissa utvalda och aktuella teman.

För att ytterligare stödja pedagoger anordnar GR Läromedel ständigt olika Pedagogiska caféer i form av föreläsningar och arbetsseminarier i olika ämnen, för olika målgrupper, alla med syfte att orientera inom området verktyg för lärande. Dessa träffar äger rum i GRs lokaler och följer samma teman som Läromedelsutställningen.

För mer information om GRs Läromedelsmässa, Läromedelsutställning och Pedagogiska caféer, läs här eller kontakta Johan Borvén  


Att möta nyanlända flyktingar

Läget i världen driver människor på flykt och många söker nu asyl och trygghet i Sverige.

En viktig utmaning för all offentlig verksamhet är att ge ett gott omhändertagande för dessa människor och skapa långsiktiga förutsättningar för en god hälsa och ett bra liv i Sverige. Med den bakgrunden erbjuder GR i samarbete med Västra Götalandsregionen fortbildningsinsatser för att stärka kompetensen hos personal som möter nyanlända.

Den 29 januari erbjuder vi en mötesplats för dig som arbetar i kommunal verksamhet eller inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Vi vänder oss till all personal som i sitt yrke möter nyanlända såväl vuxna, familjer som ensamkommande barn. 

Läs mer om GRs olika kompetensutvecklingsinsatser kring nyanlända flyktingar här

Kontakt: Björn Wallermark


Regional godstransportstrategi tas nu fram

Västra Götalandsregionen har ett politiskt uppdrag att ta fram en regional gods­transportstrategi.

Syftet är att formulera en gemensam strategi för hur vi ska utveckla Västra Götaland som konkurrenskraftig logistik- och transportregion, utifrån mål om ökad tillväxt och bättre miljö. Under året har ett antal dialogmöten genomförts med intressenter som underlag i arbetet med att ta fram strategin. I början av 2016 kommer ett förslag till regional godstransportstrategi samt förslag till handlingsplan att sändas på remiss till kommunalförbunden för synpunkter. På GR kommer arbetet med att besvara remissen ske i nätverket för infrastruktur.

Kontakt: Cecilia Kvist


110 000 startade filmer på GR-SLI i november

Det innebär en kraftig ökning av antalet visningar i GR Läromedels film- och mediatjänst jämfört med motsvarande period förra året.

GR Utbildning Läromedel erbjuder över 15 000 filmer samt TV- och radioprogram för användning i Göteborgsregionens skolor.  Allt material finns i film- och medietjänsten GR-SLI och kan ses direkt som strömmande. Dit kan lärare också bjuda in sina elever att få ett eget elevkonto.

GR Läromedels utbud består av en stor mängd filmer gjorda direkt för undervisning inom de flesta ämnesområden, men också av dokumentärer och spelfilmer som fördjupar och vidgar perspektiven samt skapar underlag för diskussion och debatt. Dessutom ingår Utbildningsradions utbud av tv- och radioprogram i sin helhet. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

Kontakt: Johan Borvén


Ewa Samuelsson, särskild utredare

En förbättrad bostadsituation för äldre

En statlig utredning föreslår åtgärder som ska förbättra äldre personers bostadsituation och få fart på flyttkedjorna.

GR bjöd in Ewa Samuelsson, särskild utredare, och Ulrika Hägred, utredningssekreterare, för att presentera utredningen.

FoU i Väst/GR har under tio års tid genomfört ett flertal studier om äldres boendesituation, nu senast Lisbeths Lindahls rapport Är det tryggt i trygghetsboenden? som det refereras till i utredningen.

Läs mer här

Kontakt: Lisbeth Lindahl


GR Utbildning bjöd in till konferens och mötesplats med fokus på nyanländas lärande

Just nu välkomnas många nyanlända barn och ungdomar till skolorna inom GR.

För att bidra till att mottagandet utformas på bästa sätt arrangerade GR Utbildning för skolledare och nyckelpersoner inom grundskola och gymnasieskola en kostnadsfri konferens och mötesplats, 10 december på Elite Park Avenue Hotel.

Huvudtalare var Nihad Bunar, en av landets främsta experter inom området. Deltagarna på konferensen fick också ta del av goda exempel på arbete med nyanlända elever i Mölndals Stad, Sjumilaskolan i Göteborg, och den fristående gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Göteborg.

Kontakt: Lislott Lundahl


Rektorer utvecklas i Kungälv

I syfte att öka måluppfyllelsen för eleverna i Kungälv arbetar Pedagogiskt Centrum med en treårig kompetensutveckling för hela grundskolan med fokus på kollegialt lärande.

Dessutom pågår flera utbildningsprogram varav ett är riktat mot rektorer eftersom de är nyckelpersoner i att leda lärarnas lärande och förändringsarbetet i stort.

Under våren 2015 har man arbetat med och skapat samsyn kring rektorsgruppens syfte och mål, organisation och arbetssätt. Då det är viktigt att formera en grupp efter dess faktiska uppgift har detta gett en bra grund för att med ökad effektivitet styra den kommungemensamma verksamheten. I nästa steg har samtliga rektorer tillsammans med verksamhetschefen arbetat med sitt Utvecklande ledarskap. Varje deltagare har fått skatta sitt ledarskap och i vilken utsträckning man arbetar utifrån värdegrund - att vara en förebild och att ta ansvar för verksamheten, att ge stöd och att konfrontera i syfte att utveckla sina medarbetare samt att uppmuntra delaktighet och kreativitet.

6-10 medarbetare samt chef har besvarat samma frågor och resultatet har legat till grund för att samtliga deltagare har skapat individuella handlingsplaner, i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för såväl medarbetarnas utveckling som för ett gott organisatoriskt resultat.

Under våren fortsätter arbetet med rektorsgruppen vad gäller att skapa effektivitet i gruppen, men också vad gäller varje rektors pedagogiska ledarskap.

Kontakt: Christian Sandblom och Sandra Svensson 


Utbildning om God man för ensamkommande barn

GR anordnar utbildning för dig som vill ta uppdrag som god man för ensamkommande barn i någon av medlemskommunerna.

Utbildningen omfattar sex tillfällen under perioden januari-februari 2016. Observera att GR inte tillsätter gode män utan det gör respektive kommuns överförmyndarverksamhet. Vi uppmanar därför dig att du före anmälan till utbildningen kontaktar din överförmyndarverksamhet för en avstämning om kommande uppdrag. 

Läs mer här

Kontakt: Nicholas Singleton


"Leva livet" med demenssjukdom

Temat för 2015 års demenskonferens var Leva livet med demenssjukdom.

Ambitionen med dagen var att ge inspiration för att demenssjuka ska ha ett fullvärdigt liv trots de begränsningar som sjukdomen ger.

– Det är stor skillnad på att vårda en normalåldring och att vårda en person med demenssjukdom. Det som är en självklarhet för många andra folksjukdomar är tyvärr inte lika självklart för vår grupp. Vi skulle kunna symptomlindra vid Alzheimers sjukdom om man fick den utredning man har rätt till. Tyvärr är det bara fyra av tio som får det, säger Krister Westerlund, ordförande i Alzheimer Sverige och moderator för dagen.

Här hittar du dokumentation från dagen.

Kontakt: Karin Westberg


Ny film från GR Multimediastudio: FN-Rollspel – Ta världen in i skolan

GR Utbildning Multimediastudion har producerat en ny film om FN-Rollspel som GR Utbildning Pedagogiskt Centrum arrangerar.

Filmen spelades in i samband med FN-rollspelet på Bok- och biblioteksmässan 2015, där elever från Aranäsgymnasiet och Lerums gymnasium deltog.

I FN-rollspel är alla elever delegater i antingen Säkerhetsrådet eller Generalförsamlingen, och under en eller flera dagar representerar de sina länder i en simulering av det riktiga FN. Pedagogiskt Centrum genomför FN-rollspel i både grund- och gymnasieskolor runt om i Göteborgsregionen.

Se filmen
 
Se filmen, utökad med intervjuer
 
Kontakt filmproduktion: Lars Carlsohn 

Kontakt FN-rollspel: Rasmus Jonsson 


Planeringstal kring nyanlända tas skyndsamt fram

GR arbetar tillsammans med representanter från Länsstyrelsen och Migrationsverket fram planeringstal för behovet av boenden för nyanlända.

Med nyanlända menas personer som fått uppehållstillstånd eller asyl samt därmed får kommunplacering. Planeringstalen kommer att finnas på kommunnivå och med hjälp av antaganden kring inrikes omflyttning och framtida flyktingströmmar beräkna behovet av bland annat bostäder. Prognoser på både kort och lång sikt kommer att göras. Arbetet är angeläget och kommer genomföras skyndsamt.

Kontakt: Per Kristersson


Elever i Västra Götaland lär sig om lycka och klimatpåverkan

Projektet Future Happiness Challenge är snart i mål. I september lanserades spelet till dator och ipad och under oktober, november och december genomförs metodpass med tio klasser runt om i Västra Götaland.

Future Happiness Challenge är ett spel utvecklat för att kommunicera slutsatserna i Mistra Urban Futures rapport Klimatomställning 2.0. Rapporten handlar om att det inte finns någon konflikt mellan våra möjligheter att leva lyckliga, hälsosamma liv, och att lyckas nå ett klimatneutralt samhälle i tid.

Projektet är finansierat av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, och är ett samarbete mellan dessa två samt Mistra Urban Futures, IUS Innovation och Pedagogiskt Centrum, GR. Spelet är utvecklat i samarbete med tre gymnasieskolor runt om i Västra Götaland, och under projektet har 250 elever i åldern 16-19 deltagit i workshops och speltester.

Spelet och lärarhandledningen (Lgr 11 och Gy 11) är kostnadsfria och kräver inte någon registrering eller lösenord för att ladda hem. Du hittar båda här

Kontakt: Carolina Dahlberg 


Nya Demokratitorg med ungdomar och politiker

Nu genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Partille, Lerum och Göteborg för att samtala med unga om politiska frågor.

Demokratitorg är en dialogform som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan politiker och gymnasieungdomar. Genom tillfällena ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.

Läs mer här

Kontakt: Sofia Reimer


Hur planerar vi för framtidens näringsliv?  

Inom ramen för Mistra Urban Futures har GR tillsammans med Business Region Göteborg (BRG), Västra Götalandsregionen, Sveriges Tekniska institut (SP) och kommunerna Göteborg, Ale, Mölndal och Kungälv tagit fram en kunskapsöversikt om Näringslivets regionala geografi och omvandling.

Kunskapsöversikten beskriver området näringsliv i stadsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten omfattar såväl teoretiska avsnitt kring befintlig forskning och teoribildning som praktiska exempel från de tre svenska storstadsregionerna. Syftet med rapporten är att identifiera ett antal kunskapsluckor och möjliga vägar framåt för att bättre belysa näringslivsutveckling kopplat till stadsutveckling utifrån hållbar utveckling.

Kunskapsöversikten presenterades på ett frukostmöte den 10 december och de involverade parterna kommer nu att undersöka möjliga sätt att utveckla kunskap kring frågor som identifieras i rapporten.  Ett exempel på kunskapsbehov handlar om hur näringslivets omställningsförmåga och omlokalisering påverkas av en orts rumsliga struktur och geografiska läge. En annan fråga är vilka effekter planering och policy får på näringslivsutveckling.

Läs hela rapporten här

Kontakt: Lisa Ström