Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 3-2015


Information från KA-gruppens styrelse

Höstens symposier: Örebro 15-16 oktober, Stockholm 12-13 november

Symposierna omfattar bl a nyheter i bygglagstiftningen, erfarenhetsåterföring samt fördjupningsdel i aktuella ämnen i branschen. Fördjupningsdelen innehåller bl a annat diskussioner kring olika typer av uppdragsbekräftelse, egenkontroller, SBR-märkning samt erfarenhetsåterföring kring hantering av uppdragen som KA.

Mer information och anmälan


Förslag på åtgärder som kan undantas från

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov när det gäller bland annat vissa mindre byggnader, anläggningar och tillbyggnader. Förslagen ska hanteras av regeringen och riksdagen innan eventuellt beslut.

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/forslag-pa-atgarder-som-kan-undantas-fran-bygglov/

Ska du bygga något hemma?

För att underlätta för dig som ska bygga hemma eller åt någon annan, har Boverket samlat länkar till sidor som du kan ha nytta av. Oavsett om du ska bygga Attefallshus, badrum, uteplats, staket eller något annat hemma hos dig.

Länkarna till informationen finns här:

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kampanjer/ska-du-bygga-hemma/


Attefall: Bidrag bidrar inte till långsiktiga spelregler

Stefan Attefall (KD), före detta bostadsminister, kommer idag med en rapport där han går igenom sina år som bostadsminister – och ger fortsatta förslag till hur bostadsbyggandet kan snabbas på.

Stefan Attefall

– Som bostadsminister gjorde jag den grundläggande analysen att Sverige sedan 1990-talets början har byggt ungefär hälften av vad våra nordiska grannländer har gjort. När befolkningen stiger, ungdomskullarna är stora och vi har den starkaste urbaniseringen i Europa så skapar detta sammantaget den svåra bostadsbrist som råder, skriver Attefall i SvD Debatt.

Han menar att en nyckelfaktor till varför det inte byggs mer i storstäderna och tillväxtorterna är bristen på färdigplanerad och byggklar mark. Detta gör att investerare måste vänta i flera år på att få betalt för sina projekteringskostnader. De långa planprocesserna försämrar också konkurrensen, eftersom mindre företag ”inte har de muskler som krävs för att ligga ute med sina investeringar i uppemot 14 år”, skriver Attefall i SvD Debatt.


Vägledning för energikartläggning i stora företag

Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 2012, ställer på medlemsstaterna. Den här skriften redogör för hur företag inom privat och offentlig sektor ska fastställa om de berörs av lagen. Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för föreskrifter och tillsyn.

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc


Ny guide underlättar beräkning av byggsanktionsavgifter

Boverket har tagit fram en guide för beräkning av byggsanktionsavgifter. Programmet är i första hand ett verktyg för byggnadsnämndernas handläggare.

Guiden/beräkningsprogrammet underlättar arbetet med att beräkna byggsanktionsavgifter vid tillsynsbeslut och gör det rättsäkert. Beräkningsprogrammet hanterar de drygt 100 olika beräkningsgrundande formlerna som finns i plan- och byggförordningens nionde kapitel.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/


Några intressanta domstolsmål

(Understrykningar i målen gjorda av nyhetsbrevets författare för förtydligande om vad målet gäller)

 

  • Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3231-15

I ett ärende om tillsyn beträffande obligatorisk ventilationskontroll i en byggnad har en byggnadsnämnd beslutat att inte initiera vidare tillsynsärende enligt PBL och därmed avskrivit ärendet från vidare handläggning.  Frågan är om anmälaren och tillika en hyresgäst i fastigheten, får överklaga beslutet. Mark- och miljöööverdomstolen som konstaterar att klagorätt föreligger undanröjer länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet och återförvisar målet till länsstyrelsen för prövning i sak.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2015/P-3231-15/

 

  • Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6192-14

Fråga om bygglov för takbeklädnad av aluzink på ett bostadshus i ett radhusområde med huvudsakligen platta tak av svart eller mörkgrå papp. Bländning och solreflexer från taket har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet för omgivningen enligt 3 kap. 2 § ÄPBL och bygglovsansökan har inte avslagits enligt den bestämmelsen. Däremot har MÖD funnit att färgvalet, dvs. takbeklädnadens ytskikt, inte ger en god helhetsverkan och att det därför inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 § ÄPBL. 

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2015/P-6192-14/

 

  • Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3554-15

För fastigheten gällande detaljplan framgick att området endast fick användas för koloniträdgårdsändamål. Huvudbyggnaden kunde därmed inte anses utgöra ett enbostadshus som gjorde att undantagsreglerna för bygglovsplikt för komplementbyggnader i 9 kap. 4 och 4 a §§ PBL blev tillämpliga.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2015/P-3554-15/

 

  • Mål enligt Plan- och bygglagen: P 806-15

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte föreligger hinder vad gäller bl.a. kravet på lämplig lokalisering med hänsyn till människors hälsa, att meddela bygglov för stall ca 40 meter från bostadshus på grannfastigheten. Vid bedömningen har beaktats bl.a. områdets lantliga karaktär och att stallet kommer att rymma endast ett fåtal hästar. Ärendet har återförvisats till nämnden för bedömning om övriga förutsättningar för att meddela bygglov är uppfyllda. 

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2015/P-806-15/

 

  • Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10150-14

Frågan i målet är om den aktuella komplementbyggnaden omfattas av den nya bestämmelsen om bygglovsbefrielse i 9 kap. 4 a plan- och bygglagen (2010:900) samt om ändamålet med det förelagda vitet därmed har förlorat sin betydelse och därför inte ska dömas ut. Eftersom komplementbyggnaden har uppförts närmare gräns än 4,5 meter till ett område som i detaljplanen utgör allmän platsmark avsett för plantering har den nya bestämmelsen inte ansetts tillämplig eftersom medgivande från granne inte kan inhämtas. Det förelagda vitet har därmed inte förlorat sin betydelse och ska därför dömas ut.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2015/P-10150-14/

 

  • Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3850-15

Tillsyn enligt PBL. Nämnd borde ha vidtagit tillsynsåtgärd efter anmälan från närboende om att byggbodar uppställda i anslutning till byggarbetsplats saknade bygglov.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2015/P-3850-15/

 

  • Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8356-14

 Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en fristående altan var att anse som en byggnad och därmed bygglovspliktig. Frågan om altanen kan omfattas av undantagen från bygglovsplikt eller om bygglov kan medges i efterhand bör prövas av den kommunala nämnden varför målet har återförvisats dit.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2015/P-8356-14/

 


ANNONS:


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos  oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.