NYHETSBREV – JUNI 2015 


Malignt melanom ur en patientsperspektiv

Under melanomveckan i maj uppmärksammas den mest ökande cancerformen i Sverige, hudcancer. Nya fall av maligna melanom konstateras hos 3000 svenskar varje år. 

Mattias Gustavsson, 42 år, från Abbekås i Skåne, är en av dem. I januari 2013 tog han bort ett födelsemärke som visade sig vara ett djupt invasivt malignt melanom, och det var mer eller mindre slumpen som gjorde att det upptäcktes. Eller rättare sagt, en magkänsla som inte ville ge med sig.

Bertil Persson, överläkare på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus, kommenterar Mattias berättelse.

Läs mer


Kryh först ut i cancersatsningen

Den 1 maj gick startskottet för de standardiserade vårdförloppen inom cancervården. Det är det första steget i en fyraårig satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska genomföras samt återger inom vilka tidsramar olika utredningar ska hållas.

– Syftet, förutom att korta väntetider och minska regionala skillnader, är att öka patientnöjdheten. Patienten ska känna att sjukvården har en sammanhållen vårdkedja och få information om vart man ska vända sig, förklarar Marie Busch, cancerkoordinator i Skånevård Kryh.

Det är fem pilotdiagnoser som får ett standardiserat vårdförlopp under 2015.

– I Kryh har vi en koordinatorsfunktion knuten till varje förlopp. Det är dessa koordinatorer som ska kontaktas när en patient söker med de symptom som finns beskrivna i de standardiserade vårdförloppen, berättar Marie Busch.

Dokument och information om de standardiserade vårdförloppen samt kontaktuppgifter till koordinatorerna finns samlade på Region Skånes intranät, VGI. 


Uppföljning av vårdförlopp och ledtider

I stödet för genomförandet av satsningen ingår att på nationell nivå följa upp väntetiderna i de standardiserade vårdförloppen. Uppföljningen ska omfatta mätpunkterna ”datum då beslut fattas om att välgrundad misstanke föreligger” samt ”datum för start av första behandling”.

Landsting och regioner har kommit överens med regeringen om att använda den nationella väntetidsdatabasen vid SKL för uppföljningen. Mätpunkterna är tydligt identifierade och definierade. Informationen blir därmed kvalitetssäkrad och kan användas såväl i kvalitetsregistren som i den nationella uppföljningen.

KVÅ-koder
För att kunna registrera och rapportera mätpunkterna i landstingens IT-system på ett enhetligt sätt har Socialstyrelsen utvecklat ett antal KVÅ-koder.

Koderna finns samlade i en fil som skickats ut till landsting och regioner, så att de kan föra in koderna i sina system. En särskild kodningsvägledning har tagits fram för respektive vårdförlopp, till hjälp för de som ska registrera uppgifterna.

Läs mer


Kortversioner av standardiserade vårdförlopp ska stödja primärvården

Nu finns kortversioner av de första fem standardiserade vårdförloppen, som riktar sig till primärvården. Kortversionerna ska underlätta för primärvårdens medarbetare att utreda och remittera patienter med misstänkt cancer.

Kortversionerna har tagits fram på begäran av primärvården. De är utformade för att stödja medarbetarna i mötet med patienter som har symtom som ger misstanke om cancer. Dokumenten är diagnosspecifika och innehåller information om:

  • Alarmsymtom
  • Undersökningar som i vissa fall kan göras omedelbart
  • Kriterier för välgrundad misstanke om cancer
  • Vem som kan fastställa välgrundad misstanke om cancer (primärvården eller specialistvården
  • Vad remiss till specialistvård ska innehåll
  • Vad patienten ska informeras om vid remittering

Utformningen är mycket enkel och innehåller minsta möjliga information. Tanken är att de ska kunna arbetas in i landstingens egna informations- och stödsystem som nås av primärvården och som även används för att andra typer av kunskapsstöd.

Kortversionerna finns publicerade i PDF-format och som wordfiler.   

Kortversionerna av de standardiserade vårdförloppen för primärvården.


Kommande uppdateringar och rättelser i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.

Då landstingen börjat införa de standardiserade vårdförloppen (SVF) har en del beskrivningar och formuleringar uppdagats som kan behöva ändras.

En del av dessa behöver dock först diskuteras i respektive vårdprogramgrupp. Därför görs inga ändringar i något SVF förrän i samband med kommande årsskifte.

Diskussionspunkterna förs kontinuerligt upp på en uppdateringslista som publiceras på cancercentrum.se. 

Lista över kommande uppdateringar och rättelser


Så gör vi som börjat med vårdförloppen

– och vi som jobbar för att komma igång!

Att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården innebär en stor förändring för många kliniker, mottagningar och medarbetare i hälso- och sjukvården. Många medarbetare ska tänka om och arbeta på andra sätt än idag, inte bara de som arbetar inom de vårdgrenar som brukar räknas till cancervården. Primärvården spelar till exempel en mycket viktig roll i arbetet med standardiserade vårdförlopp.

Berätta hur ni gör för att klara vårdförloppen!

För att stimulera och inspirera tänker vi försöka spegla det omfattande förändringsarbete som pågår runt om i landet här på webben. Med exempel från er som sliter och släpar som värst för att komma igång och hitta de nya arbetsformerna. Och med exempel från er som redan lyckats få ihop era processer och börjat utreda patienterna enligt de standardiserade vårdförloppen.

Hör av er till info@cancercentrum.se om ni vill berätta er förändringsstory!


Ny enhet ska ge jämlik cancervård i Blekinge

Landstinget Blekinge satsar nio miljoner kronor extra på cancervården de kommande tre åren. Under samma period kommer landstinget att avsätta sex miljoner kronor till att bygga upp ett diagnostiskt centrum för att bland annat tidigare upptäcka cancer.

Tanken är att vårdcentralerna ska skicka patienter med symtom som kan tyda på cancer till diagnostiskt centrum. Och det är också personal vid diagnostiskt centrum som lämnar besked och ser till att den drabbade patienten får vård och behandling. På så sätt vill landstinget minska skillnaderna och skapa en mer jämlik cancervård.

Förutom att diagnostiskt centrum ska korta tiderna mellan misstänkt cancer och besked ska där finnas resurser för rehabilitering för cancerpatienterna. De cancerdrabbade patienterna ska exempelvis kunna få träffa kurator eller en lymfterapeut.


Ny succé för Cellprovsbussen

Kvinnor köade för att få ta cellprov i den turnerande cellprovsbussen som stannade i åtta olika orter i Skåne under perioden 13-23 maj.

En del hade uppmärksammat bussen på sociala medier, andra i radio, dagstidningen eller inslag i TV-nyheterna. 

Omkring en tredjedel av de kvinnor som kallas uteblir från kontrollen av cellprovtagning. Detta trots att omkring 150 kvinnor i Sverige dör varje år i livmoderhalscancer. För att upptäcka cellförändringar i tid kallas kvinnor regelbundet i åldrarna 23 till 50 år till cellprovtagning vart tredje år och vart femte år vid högre ålder. Bussen har ett litet väntrum samt ett rum för gynekologisk undersökning, utrustat på precis samma sätt som ett vanligt gynekologiskt undersökningsrum. Har man missat att komma till sin provtagning hade man nu en möjlighet att ta cellprov gratis.

344 kvinnor kom och tog cellprov. Första dagen, på Gustav Adolfs torg i Malmö, kom 75 kvinnor trots regn och blåsigt väder. De flesta av dessa kvinnor hade inte haft möjlighet att komma till provtagning i samband med att de blivit kallade och var mycket positiva till detta alternativ. För de flesta hade den tid de fått i samband med kallelse till provtagning inte passat. - Förebyggande hälsovård prioriteras inte alltid, är det dessutom krångligt att boka om tiden är det lätt att kvinnan avstår, säger Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska på RCC Syd och projektansvarig för Cellprovsbussen. Många kommenterade att bussen absolut måste fortsätta turnera, gärna flera gånger per år.

Bussen har även besökt Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland och Halland under vårens turné.

Se film framtagen av Ung cancer i samarbete med cellprov.se, som tar upp vanliga frågor och funderingar kring cellprovstagning.

Läs intervju med Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska RCC Syd.


Sarkomdagarna i Lund

För andra året i rad organiserades sarkomdagarna i Lund, enligt norsk modell, där man arrangerat ”kuledagar” för professionen samt för patienter årligen sedan 2010.

Liksom föregående år planerades två sarkomdagar. Den första, som syftade till att informera primärvårdspersonal om symtom, utredning, diagnostik och behandling av sarkom, som är en sjukdomsgrupp som ofta missförstås och där diagnosen därför blir olyckligt fördröjd, blev dessvärre inställd i år på grund av bristande intresse.

Ny strategi för att kunna genomföra denna utbildningsinsats nästa år planeras.

Vid årets enda sarkomdag, lördagen den 25 april, bjöds patienter som har eller har haft sarkom, och deras närstående in för föreläsningar och mingel. Cirka 90 personer deltog.

Dagen bjöd på föreläsningar om barn som närstående vid tumörsjukdom, behandling av skelettsarkom med inriktning på barn och ungdom, magtarmtumören GIST och hur patologen ställer diagnosen sarkom. Utöver detta berättade nätverket för sarkompatienter, en grupp som bildades under föregående års sarkomdagar, om sina tankar kring hur de ska verka. Dessutom delade en tidigare patient med sig av sina erfarenheter.

Dagen fick mycket positiva reaktioner i utvärderingen, där merparten av deltagarna önskar ett nytt arrangemang nästa år, såväl för att lära sig mer som för att få dela med sig av sina erfarenheter med andra.

Sarkomdagen arrangerades av Sarkomgruppen i Lund, ett multidisciplinärt styrorgan för sarkomverksamheten i Lund, med hjälp av solidariskt ekonomiskt stöd från fyra läkemedelsföretag, Pfizer, Bayer, Sobi och Novartis. 


En dag för kontaktsjuksköterskan

– om samtal & råd om levnadsvanor

Den 28 maj 2015 arrangerade RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan". Över 100 personer kom och dagens tema var "Samtal om levnadsvanor under vård och behandling" och innehöll en introduktion till metoden Motiverande samtal, information om levandsvanor och på vilket sätt det kan vara lämpligt att ta upp dessa och motivera till förändring i de fall det är befogat. 

Senaste nytt om den nationella satsningen på väntetider fanns också med på schemat samt en demonstration av sajten Cancerkompisar som är en digital community för anhöriga för att ge stöd, tröst och hopp.

Läs mer och ta del av presentationerna här.


Barn som anhöriga

Den 5/11 arrangerar RCC Syd en heldag på temat barn som anhöriga.

Hur uppmärksammar vi barnfamiljens behov i cancervården? När behöver vi vara extra vaksamma? Hur kan man ge information och stöd till barn i olika åldrar när en vuxen i familjen har fått en cancerdiagnos? Hur ser barns reaktioner och behov ut? Vilka resurser finns?

Det här är några av de frågor som vi arbetar med under dagen med stöd av erfarna och kunniga föreläsare. Dagen vänder sig till dig som är kontaktsjuksköterska, kurator, läkare eller har annan profession där du möter barn som anhöriga till patienter med cancer och äger rum på Medicon Village i Lund.

Mer information och detaljerat program kommer.


Intill Snötorget i Lindvallen ligger Stefans Stuga, ett specialdesignat och liftnära boende, med avsikt att bli en plats där familjer som drabbats av cancer kan koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans.

Stefans Stuga ingår i Stefan Paulssons cancerfond. Stefan, som gick bort i februari 2008, hade en speciell relation till Lindvallen. Därför är det en önskan från Lindvallen och SkiStar att få hedra minnet av Stefan i Stefans anda: Med Omtänksamhet, Generositet, Engagemang och Glädje.

Stefans Stuga är resultatet av många människors och företags engagemang.   Vissa har haft en personlig relation till Stefan, andra vet vad det innebär när sjukdomen drabbar. Gemensamt för alla är viljan att bidra till en plats för positiva upplevelser och goda minnen.  En plats där familjer som drabbats av cancer kan koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans.

Vistelseansökningar för vintersäsong 2015 - 2016 kan ske efter 1.8 2015.

Läs mer


Välkommen till Cancerdagen i Almedalen på Visby lasarett!

  • Hur kan vi se till att alla får en likvärdig vård samtidigt som vi måste acceptera att vissa hamnar längre bak i kön?
  • Vad kommer utredningen om den högspecialiserade vården att leda till?
  • Vad betyder en koncentrerad cencervård för resten av vården?

 

Det och mycket annat tar vi upp till diskussion tillsammans med politiker, patienter och experter under Cancerdagen i Almedalen 2015 i Aulan, Visby lasarett, onsdag den juli kl. 09.30 – 15.00.

Läs merRegionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär
att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Ansvarig utgivare:
Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera,
jenny.patera@skane.se
Kommunikatör, RCC Syd.
 Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här