____________________

 

Nyhetsbrev

NR 2-2015                      __________________

Bolånetest på gång

Inom SwedSec arbetas det för fullt med att skapa en licensiering för anställda i branschen som arbetar med bolån. Kunskapskraven för licensieringstest för bolån är nu klara och finns att ladda ner på vår webbplats. Testerna lanseras under 2016. En satsning på kunskaper för bolånerådgivare känns rätt i en tid när vi dagligen möts av diskussioner om amorteringskrav, stigande bostadspriser och negativ ränta.

I februari utsågs Torbjörn Ericsson till ny styrelseordförande för SwedSec. Torbjörn svarar i nyhetsbrevet på några frågor om hur han ser på SwedSec och våra utmaningar framöver.

MiFID II-utredningen, som presenterades i januari, kan komma att leda till stora förändringar i finansbranschen. Vi har frågat Johan Lycke, sekreterare i MiFID II-utredningen tillika ledamot av SwedSecs prövningsnämnd, om de viktigaste konsekvenserna för branschen och konsumenten. Läs Johans svar nedan.

Ta också gärna del av vägledningen för anmälan av regelöverträdelser som kommit ut i 2015 års version. Förutom en information om vad en anmälan om regelöverträdelse bör innehålla finns en sammanställning över beslut från SwedSecs disciplinnämnd.

Katarina Lidén, VD för SwedSec Licensiering AB


Kunskapskraven för licensieringstest för bolån klara

Nu finns kunskapskraven för licensieringstest för bolån att ladda ner. Det första delområdet är produkter och processer, som fokuserar på olika aspekter av bostadskrediter, säkerheter, pantsättning och processen kring bolån. Delområde två behandlar bl.a. privatekonomi, och dess koppling till kreditprövning i samband med bostadskrediter, vilket är ett centralt område. Delområde tre omfattar kunskap om hur rådgivning i samband med bostadskrediter hanteras. Stort fokus läggs också på lagar, regler och självreglering som finns på området, samt familjerätt och skattekunskap som är relevant för bostadskrediter.  

– Bostadsköpet är ofta den enskilt största affär som privatpersoner gör. Genom licensieringstestet för bolån sätts en branschstandard kring kunskaperna för bolånerådgivarna hos våra anslutna företag, vilket stärker konsumentskyddet, framhåller Katarina Lidén.

Första testtillfället är planerat att gå av stapeln under första kvartalet 2016.

Läs mer om det kommande licensieringstestet för bolån här.


Ledig tjänst: Projektledare/affärsutvecklare

För att möta den ökade efterfrågan på licensieringstjänster söker SwedSec en projektledare/affärsutvecklare.

I rollen ansvarar du för att driva projekt och genomföra utredningar för att vidareutveckla SwedSecs verksamhet. SwedSec är en liten organisation och du kommer också att bidra till SwedSecs tjänsteutbud i en bredare bemärkelse.

Läs mer om tjänsten här.

Nya företag hälsas välkomna

Hittills i år har följande företag anslutit sig till SwedSec:

• Consensus Asset Management AB

• SPP Spar AB

Du kan se alla 181 anslutna företag här.


Sök licenshavare

Sök licenshavare

Flera tusen sökningar görs varje år på SwedSecs webbplats på om en person har aktiv licens. Du kan söka efter licenshavare via swedsec.se/licenshavare.


Ladda ner kunskapskraven för licenseringstest för ledning och kontrollfunktioner här.


Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för specialister här.


Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare här.


Hallå Torbjörn Ericsson, SwedSecs nya styrelseordförande

I februari valdes Torbjörn Ericsson, COO för Large Corporates & Institutions på Swedbank till ny styrelseordförande för SwedSec. Torbjörn har lång erfarenhet från den finansiella sektorn, dels från sin nuvarande tjänst på Swedbank, dels från SEB och Alfred Berg. Torbjörn har sedan 2012 varit styrelseordförande i Svenska Fondhandlareföreningen och från 2011 styrelseledamot i SwedSec.

Vi har ställt några frågor till Torbjörn:

Varför tycker du att SwedSec är viktigt?

Genom bildandet av SwedSec så visar branschen att vi verkligen vill säkerställa att de som arbetar med andra människors besparingar verkligen har den kunskap som behövs.

För mig så är SwedSecs system med licensiering, årliga kunskapsuppdateringar och inte minst det oberoende disciplinförfarandet ett av de viktigaste kugghjulen i den svenska finansmarknaden.

Vilken är SwedSecs största utmaning de närmaste åren?

Införandet av en fjärde kategori för bolån innebär att vi förflyttar SwedSec utanför värdepappersområdet – som ju varit fokus sedan starten.

Det är en oerhört spännande, men samtidigt en helt naturlig breddning av ansvarsområdet. Det innebär att SwedSec kommer att komma i kontakt med många nya personer inom branschen.

Vad tycker du är det viktigaste för att upprätthålla och öka förtroendet för anställda i finansbranschen?

Kunskap om marknader, produkter och regler är en nyckelfråga för den som har förtroendet att hantera andra människors ekonomi.

Genom obligatoriska årliga kunskapsuppdateringar säkerställa att personer med licens följer de snabba förändringar som sker i vår omvärld. Det är otroligt viktigt för att upprätthålla förtroendet.


Två snabba frågor till Johan Lycke om MiFID II

I januari publicerades betänkandet av 2013 års värdepappersmarknadsutredning, SOU om värdepappersmarknaden; MiFID II och MiFIR. Johan Lycke var en av sekreterarna i utredningen. Vi har frågat honom vilket förslag han tror kommer att få störst konsekvenser för branschen och vilken förändring som är viktigast för att stärka konsumentskyddet.

Vilket förslag tror du får störst konsekvenser för branschen, och vilka konsekvenser ser du?

Provisionsförbudet, det vill säga förbudet för den som lämnar råd till icke-professionella kunder att ta emot ersättningar från andra än kunden. En rådgivare kan i fortsättningen inte ta emot ersättning från till exempel ett fondbolag vars fonder denne lämnar råd om. Det kommer att leda till att branschen måste se över och ändra sitt sätt att ta betalt. Liknande provisionsförbud i England och Holland har lett till minskad rådgivning, i England minskade den med tio procent. Det kommer antagligen att hända i Sverige också.

Vilken förändring tror du är viktigast för att stärka konsumentskyddet och varför?

Även här svarar jag provisionsförbudet. Det kommer att minska risken för att kunder får råd om produkter som gynnar rådgivaren mer än de gynnar kunden.


Uppdaterad vägledning för anmälan av regelöverträdelser

För femte gången ger vi ut en vägledning som stöd för dig som har till uppgift att anmäla licenshavares regelöverträdelser. Den innehåller information om vad en anmälan ska innehålla och vilka regelöverträdelser som ska anmälas samt en sammanställning över avgjorda ärenden från SwedSecs disciplinnämnd.

Regelöverträdelserna är indelade i olika kategorier under vilka vi presenterar besluten från nämnden.

– Vi ser att disciplinärenden där licenshavare har utsatts för kvalificerade bedrägerier i form av falsk e-post, där de inte har kontrollerat att e-posten kom från behörig avsändare, har ökat under senare år. Reglerna om kundidentifiering är centrala för att trygga en säker hantering av kunduppdrag och har stor betydelse för att inte kunder eller finansiella företag ska utnyttjas för brott. Under 2014 har det även tillkommit nya kategorier av regelöverträdelser, t. ex. mottagande av personlig ersättning och brott utanför tjänsten. Sistnämnda kategori visar att allvarlig och förtroendeskadlig brottslighet som ägt rum innan den anställde blev licenshavare kan leda till återkallelse av licens, säger Katarina Lidén. 

Vägledningen kan laddas ner som en pdf-fil här. Den kan även beställas via info@swedsec.se.


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat fem beslut. Läs besluten här.

Kort om vissa av besluten från disciplinnämnden under 2015:

• 27 mars: SwedSec tilldelar rådgivare en erinran för att ha beviljat krediter till två kunder som var arbetskamrater till hennes make. Dessa kunder bildade under den aktuella perioden även ett bolag tillsammans med maken.

• 27 mars: SwedSec tilldelar licenshavare en erinran för att han bl.a. har undertecknat en depåöppningshandling som försäkringsförmedlare, trots att han inte hade den befattningen.

• 18 februari: SwedSec varnar kapitalförvaltare som har, utan att informera sin arbetsgivare, fått optioner i ett bolag som han i tjänsten hjälpt med marknadsföring vid emissioner. Förvaltaren medverkade även till att hans arbetsgivare fick provision när deras kunder tecknade sig för emissionerna.

• 3 februari: SwedSec återkallar licens för en licenshavare som under åren 2013 och 2014 vid upprepade tillfällen tagit pengar ur kassa och från konton hos ett finansiellt institut till ett värde av drygt 100 000 kronor.


Följ SwedSec på:© SwedSec Licensiering AB 2015