NYHETSBREV – MARS 2015


Fullt hus vid informationsdag om kortare väntetider i cancervården

Den 5 februari träffades personal inom cancervården och primärvården för en informationsträff och kick-off med anledning av den nationella satsningen på att korta väntetiderna i cancervården.

Satsningen är ämnad att genom ekonomiska incitament premiera landstingens arbete med att skapa snabba vårdförlopp mellan remiss och behandlingsstart enligt dansk och norsk förebild. Satsningen går ut på att eliminera omotiverade väntetider, skapa mer likvärdig cancervård och göra cancerpatienterna mer nöjda. Detta ska bland annat göras genom att optimera ledtiderna i cancervårdsprocesserna.

Inledde dagen gjorde Helena Brändström som är nationellt ansvarig projektledare för satsningen på RCC. Hon informerade deltagarna om att det på grund av de fortsatt stora skillnaderna i väntetider mellan olika diagnoser nu ska satsas 500 miljoner kronor per år i 4 år för att förbättra situationen. Vidare förklarade hon hur ett standardiserat vårdförlopp ser ut från välgrundad misstanke till start av första behandling. De standardiserade vårdförloppen som införs under 2015 är följande diagnoser:

  • Akut myeloisk leukemi (Blodcancer)
  • Huvud- halscancer
  • Matstrupe- magsäckscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar

Deltagarna fick även ta del av hur arbetet fortskrider hos de fem pilotprocesserna, genom presentationer av dess regionala processledare. Det blickades även över sundet samt till grannlandet Norge som arbetar med Pakkeforlöb idag. En film där Peter Vedsted, professor på hälsodepartementet i Danmark, berättar om Danmarks införande och arbete med Pakkeforlöb visades av RCC Syds verksamhetschef Mef Nilbert. Mef uppmanade till studiebesök till både Norge och Danmark för utbyta kunskaper och få inspiration.

Annette Säfholm och Lisa Rydén som arbetar med satsningen hos RCC Syd poängterade att det viktigaste nu är att utgå från lokala multidisciplinära grupper och identifiera flaskhalsar, lyfta problem och erfarenheter och att återkoppla till RCC Syd.

Johan Cosmo, cancersamordnare Region Skåne, gav en dragning om hur planerna ser ut för Region Skåne i detta arbete och lyfte vikten av att få Primärvården, röntgen, patientföreträdare med flera involverade direkt från start. Den viktiga koordinatorsfunktionen bör också diskuteras och ses över.

Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, avslutade dagen med att poängtera att detta handlar mycket om attityd och arbetssätt och att alla ska tänka på att detta inte är ett projekt utan ett ständigt pågående förbättringsarbete.

För att ta del av alla presentationer från dagen, klicka här


Alla handlingsplaner är inlämnade

Enligt avtal mellan regeringen och SKL ska landstingen lämna in en handlingsplan för de fem utvalda diagnoserna till regeringen (AML, huvud- halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar), där det beskrivs hur införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården ska gå till.

Södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge samt Region Halland, har nu lämnat in sina handlingsplaner.

De finns här på RCC Syds hemsida.

”Det är glädjande att vi i södra sjukvårdsregionen tagit ett gemensamt beslut om att starta de fem första processerna den 1 maj och att handlingsplanerna innehåller mycket konkreta åtgärdsförslag. Det finns en stor entusiasm för arbetet med de standardiserade vårdförloppen i vår sjukvårdsregion och jag ser fram emot att vi nu med gemensamma krafter hjälps åt förverkliga planerna.” säger RCC Syds projektledare för satsningen, Annette Säfholm.


Vad är ett standardiserat vårdförlopp?

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Läs mer här


Varje dag räknas

Informationsmaterial och filmer

På cancercentrum.se publiceras löpande olika typer av informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider och införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Informationsmaterialen och filmer är fria att använda som stöd för genomförandet av satsningen i landsting och regioner. 

Så fungerar det danska systemet med pakkeforløb

I fyra filmer berättar professionsföreträdare som arbetar med pakkeforløben i Danmark om sina erfarenheter.

Hur fungerar systemet i Danmark? Och hur hanterar man patienter som inte har organspecifika alarmsymtom utan mer allmänna symtom? Peter Vedsted, professor vid Department of public health, Aarhus University, berättar. 

Se övriga filmer här


Kalender som uppmärksammar cancerdiagnoser

Under ett år uppmärksammas olika cancerdiagnoser både nationellt och internationellt, antingen under en dag eller under en hel månad. RCC Syd har tagit fram en kalender som synliggör vilken diagnos som uppmärksammas och publicerar i anslutning till givet datum en artikel som belyser diagnosen på något sätt. Den 15 februari var det internationella barncancerdagen. 

 

RCC Syds regionala patientprocessledare för barncancer, Lars Hjorth, berättar i en intervju om sin bakgrund, sitt arbete och om studien PanCareSurFup som bedriver forskning på hur cancer påverkar barn och ungdomar senare i livet.

Läs hela intervjun här
Vi uppmärksammar:

Nationella tarmcancerdagen 17 mars

Tarmcancer är den näst vanligast cancerformen hos både kvinnor och män i Sverige. Drygt 6000 personer drabbas årligen, av tumörerna finns 2/3 i tjocktarmen och 1/3 i ändtarmen. Operation är den viktigaste behandlingen. Vid ändtarmscancer ges ofta förbehandling med strålbehandling och vid både tjock- och ändtarmscancer ges efterbehandling med cytostatika till patienter vars tumörer visar spridning till lokala lymfkörtlar. 

Den viktigaste åtgärden för att bota fler patienter är att hitta fler tumörer tidigt, d.v.s. innan de hunnit sprida sig. På det sättet ökar man möjligheten att operationen blir botande. Vi har ställt frågor kring tarmcancer till Mef Nilbert, chef vid RCC Syd.

Läs intervjun där hon berättar om prevention, screening och det senaste inom forskning.


Behandling av peniscancer

efter beslutet om nivåstrukturering

Peniscancer drabbar cirka 140 män per år och merparten av dessa behöver kirurgi och/eller tilläggsbehandling med strålterapi och kemoterapi. Idag är denna vård, efter beslut om nivåstrukturering, förlagd till de två utsedda nationella centrumen Skånes universitetssjukhus (SUS) och Universitetssjukhuset i Örebro. Beslutet, som trädde i kraft 1 januari i år, innebär att patienter kommer att garanteras vård på enheter med stor erfarenhet av just deras diagnos, men det innebär också samtidigt att många patienter får resa längre sträckor. Martin Hyleborg, kontaktsjuksköterska på Urologens mottagning på SUS i Malmö berättar om hur han ser att nivåstruktureringen påverkar patienternas situation, och hans egen:

– Jag anser att patientens situation nu ändrats till det bättre. Patienterna förstår att det är bättre att tas om hand om urologer som ser 40-70 fall per år jämfört med 0-2 fall per år. De är alla intresserade av att får den bästa vården trots att det kan innebära flera långa resor.

Efter beslutet har Urologen i Malmö behövt göra en del förändringar. Fler patienter och större geografiskt upptagsområde ställer krav på nya arbetssätt.

Läs hela artikeln här


2014 års uppföljning av regionala cancercentrum klar

Socialstyrelsen konstaterar efter uppföljningen av det andra verksamhetsåret att etableringen av de sex regionala cancercentrumen är i full gång och att RCC generellt har kommit långt med såväl patientperspektiv och patientmedverkan i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet inom palliativ vård och rehabilitering har fått stor uppmärksamhet i regionerna och allt fler nationella vårdprogram tas fram och införs i regionerna.

Förtroendet för RCC i regionerna är överlag högt. Samtliga RCC har en god samverkan med högsta hälso- och sjukvårdsledningen och med medarbetare i sjukvården där det lokala utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt.

Men man har kommit olika långt och det finns utmaningar kvar att ta sig an.

Läs hela rapporten här


Undervisningsfilm om

alarmsymtom vid cancer

I filmen om alarmsymtom vid cancer diskuterar allmänläkaren och AKO-koordinatorn Annika Åkerberg och onkologen Mef Nilbert, chef för Regionalt Cancercentrum Syd, kring alarmsymtom vid cancer - vilka de vanligast förekommande alarmsymtomen är och varför dessa är av vikt att identifiera. Ungefär hälften av patienter som visar sig ha cancer söker vård för ett alarmsymtom. Bland alla de symtom som kan signalera en bakomliggande tumörsjukdom finns 8 stycken som har en särskilt hög risk. Filmen diskuterar dessa och innehåller patientfall inom området. Innehållet har tagit fram genom vetenskaplig faktagranskning och är kopplat till satsningen på kortare väntetider i cancervården.

Se filmen här


Nationellt vårdprogram för lungcancer

Nu finns ett nationellt vårdprogram för lungcancer. Vårdprogrammet innehåller dels rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning, dels avsnitt som är mer av lärobokskaraktär.

Du hittar vårdprogrammet här


MISSA INTE!


– Focus on: cancer collaboration

Den 16 april kl. 11.00–19.00 träffas forskare, företag och kliniker på Medicon Village i Lund för att öka samarbetsmöjligheterna inom cancerforskning och innovation.

Läs mer här

– Utbildningsdag för barnmorskor med inriktning på gynekologisk cancer

Den 16 april möts barnmorskor för en spännande inspirations- och föreläsningsdag inom området gynekologisk cancer. Plats: High Court, Malmö, kl. 8.30–16.30. 

Läs mer här

– Cellprovsbussen åter på besök

Under april och maj kommer cellprovbussen, bussen som är utrustad som gynekologisk mottagning, åter att turnera i södra Sverige. 

Läs mer och ta del av turnéplanen här 


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär
att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Ansvarig utgivare:
Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera,
jenny.patera@skane.se
Kommunikatör, RCC Syd.
 Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här