Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Februari 2015

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Respektingivande överlämningar som inspirerar

Ny mandatperiod inom GR innebär, liksom i så många andra politiska församlingar, att den här tiden efter ett valår präglas av många överlämnanden från grupperingar som under fyra år arbetat engagerat i olika frågor.

Det är en tid av summering och eftertanke; har vi uppnått det vi föresatte oss under den gångna mandatperioden? Vilka resultat kan presenteras och vilka erfareneter skickar vi med till nästa gruppering som fått förtroendet att ta arbetet vidare?

I början av februari hade GR sin ”överlämnandekonferens” där styrgruppernas ordförande gjorde just dessa betraktelser och medskick. 13 medlemmar är nya i förbundsstyrelsen, och om man räknar med alla de olika politiska konstellationerna på GR så är ca 50 politiker nya i sina uppdrag inom kommunalförbundet. Vilken berättelse om GR får de nya politikerna ta del av och hur tar man sig in i sitt nya uppdrag? 

Jag konstaterar att efter två dagar med den förra och den nu valda förbundsstyrelsen samt styrgruppspresidierna på plats samtidigt är inspirationen på topp! När styrgrupperna lagt fram sina redogörelser över vad som åstadkommits och vi gemensamt ägnat tid åt de formuleringar som arbetats fram på strategisk nivå för de kommande åren – ja då var vi rörande överens.

GR står för ett unikt samarbete. Det finns många frågor där medlemskommunernas samverkan inom GR gör, och fortsatt kan göra, stor skillnad!

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör, GR


E-samhället roadshow 2015

Utvecklingen av E-samhället är något som berör hela den offentliga sektorn i Sverige.

Digitaliseringen ger stora möjligheter för kommunerna att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag för ökad delaktighet och effektivisering. Detta medför i sin tur stora utmaningar där vi ser att samverkan är en stor framgångsfaktor.

Under våren 2015 kommer e-samordnarna att besöka kommunerna i GR för att skapa engagemang och informera om vårt arbete inom verksamhetsutveckling med stöd av IT. Vi vill på detta sätt skapa förutsättningar för ökad samverkan kring utveckling av e-samhället. Vi ses!

Johan Kjernald 0733-615685
Maricel Zoll 076-872 47 10


200 deltagare från akademi och praktik diskuterade framtidens stadsbyggnadsdialoger

Forskare och tjänstemän delade med sig av sin kunskap på Urban research konferens.

Fem forskare från olika discipliner och fyra tjänstemän från olika delar av landet delade den 26 november förra året med sig av sin kunskap och sina erfarenheter på en Urban research konferens arrangerad av Mistra Urban Futures med temat Framtidens stadsbyggnadsdialoger: rättvisa, legitimitet och effektivitet.

Drygt 200 personer, varav de allra flesta tjänstemän från kommuner runt om i Sverige och forskare, kom till Chalmers i Göteborg för att delta på konferensen.

Dokumentation från seminariet hittar du här

Kontakt: Lisa Ström


Vem blir regionens minimeringsmästare?

30 västsvenska hushåll ska i utmaningen Minimeringsmästarna ta reda på hur lätt det är att minska sina sopor med hälften. GR är initiativtagare till och koordinerar projektet som är en överenskommelse inom Smart Energi i Västra Götaland.

I februari månad är det köpstopp för testhushållen. Under denna månad ska de inte köpa någonting annat än mat, hygienartiklar, tjänster och upplevelser. Målet är att hushållen ska minska sina avfallsmängder med 50 procent per år, men även att familjerna ska inspirera andra att gå samma väg.

Det långsiktiga målet med projektet är att genom goda exempel inspirera andra invånare, företag och organisationer till att minska sina avfallsmängder och på så vis bidra till en minskad miljöpåverkan. Fyra teman finns med utmaningar att ta sig an – hållbar konsumtion, matsvinn, textil och kollaborativ konsumtion

GR står bakom Västra Götalandregionens klimatstrategi med målet att bryta beroendet av fossil energi till 2030. Inom Smart energi finns flera överenskommelser, där GR koordinerar tre: ökad arbetspendling med cykel, ökad matavfallsinsamling samt kommunikation för att minimera avfallsmängderna. Den sistnämnda överenskommelsen genomförs nu i form av detta projekt, där i slutändan en Minimeringsmästare kommer att koras.

Minimeringsmästarna pågår under hela 2015. Sju kommuner deltar: Göteborg, Ale, Borås, Öckerö, Tjörn, Härryda och Lerum.

Mer information finns 
här
Projektet har även uppmärksammats i medierna, som t.ex. i GP, här

Kontakt: Hanna Hellström


Miljöbron - länk mellan näringsliv och akademi

GR är numera en part till Miljöbron - en ideell organisation som har som mål att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom olika slags projekt inom miljö och hållbar utveckling.

Miljöbron vill fungera som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen genom att förmedla projekt mellan företag och studenter. Projekten ska ha miljö och hållbar utveckling gemensamt och kan ha fokus på miljöledning, energi, ekonomi, psykologi och så vidare. Det är alltifrån korta uppdrag på några timmar till examensarbeten som förmedlas. Miljöbron kommer aktivt att arbeta med att tillgodose de projektbehov som Göteborgsregionens kommunalförbund har.

GR har redan startat samarbetet genom examensarbeten och kortare utvärderingsuppdrag kopplat till arbetet med Smart Energis överenskommelse Minimeringsmästarna och Ökad insamling av matavfall till biogasproduktion. Arbetet har fungerat mycket bra, kontakten med Miljöbron har varit utmärkt och studenterna som har valts ut av Miljöbron har varit mycket kompetenta. De har bidragit med mycket användbart material inom projekten. Läs mer

Kontakt: Hanna Hellström


Konferens för att utveckla SRHR inom sfi-undervisning

Hur kan SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) utvecklas inom sfi-undervisningen och hur pratar man om sexualitet på ett inkluderande sätt i klassrummet?

Det var ett par av de frågor som lyftes under konferensen Sätt ord på hälsan den 3 februari. Över 200 personer deltog i konferensen vars syfte var att fungera som en mötesplats för erfarenhetsutbyten kring SRHR i utbildning i svenska för invandrare. Forskare som Edda Manga, Faustine K. Nkulu Kalengayi och Lubin Lobo föreläste kring ämnet utifrån sina perspektiv och lyfte såväl den sexuella revolutionen som sfi-elevers kunskaper och attityder om hiv och hälsoundersökningar.

Under en av dagens valbara workshops diskuterades hur SRHR kan utvecklas inom sfi-undervisningen, vad som har gjorts hittills och vilka hinder och möjligheter som finns. Därtill pratade författaren och sfi-läraren Sara Lövestam om det viktiga i att tänka inkluderande i samtal med eleverna och gav som exempel att inte slentrianmässigt benämna grupper som tjejer och killar samt att fråga personer om partners i stället för om pojkvänner och flickvänner.

Dagen sammanfattades med ett panelsamtal där representanter från bland annat Folkhälsomyndigheten, skolledning och RFSU diskuterade vad som är nästa steg för att utveckla SRHR inom sfi-undervisningen.

Konferensen arrangerades avPedagogiskt Centrum i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Dokumentation från dagen kommer att finnas tillgänglig här 

Kontakt: Åsa Nilsson 


Lärarträff för att höra elevernas röster om sfi

Vad tycker elever i Göteborgsregionen om sin sfi-undervisning och vilka metoder fungerar för att deras behov, intressen och mål ska få större plats i undervisningen?

Det och mycket mer kommer att presenteras och diskuteras under den lärarträff som projektet GRINT arrangerar för sfi-lärare i regionen. Med fokus på det svenska språket arbetar integrationsprojektet GRINT för att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhället. Under året har projektet kartlagt sfi-elevers uppfattning om sin utbildning och även samlat goda exempel på skolorna i Göteborgsregionen. Med hjälp av tolk har elever från alfabetiseringsundervisning till studieväg 3 och yrkesinriktad sfi intervjuats kring vad de uppfattar som positiva och negativa faktorer i lärsituationen. Därtill har en omfattande enkätundersökning på elevernas modersmål genomförts, liksom intervjuer med skolledare, lärare och tjänstemän från utbildningssektorn.

Inom ramen för projektet arrangeras nu en lärarträff för att presentera vad eleverna har sagt och vilken hjälp de vill ha av skolan och lärarna för att nå framgång med det svenska språket. Goda exempel med stöd av kartläggningen lyfts och det kommer att finnas tillfälle till att diskutera och formulera praktiska undervisningsmetoder som möter elevernas erfarenheter.

Lärarträffen arrangeras vid två tillfällen med samma innehåll, anmälan görs via länkarna nedan.
Lärarträff den 17 mars
Lärarträff den 26 mars

Kontakt: Sofia Reimer 


Om att byta från bil till cykel

I projektet Testcyklisterna har 38 personer från Västsverige fått möjlighet att ersätta vardagsbilresor med cykel.

Till sin hjälp har de bland annat haft en cykelexpert, en coach och cyklar anpassade efter sina behov. Testcyklisterna har efter sex månader förbättrat sin hälsa och dessutom sparat energi och pengar.

Projektet har genomförts under 2014 i samverkan mellan Hållbar Utveckling Väst, HUV, GR och de 7 kommunerna Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö. Projektet har finansierats av Energimyndigheten, Västsvenska paketet, Naturskyddsföreningen och EU-kommissionens kampanj Do the Right Mix

Läs projektets slutrapport här 

Kontakt: Lisa Ström


Kompetensutveckling som gör skillnad

Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att skräddarsy en omfattande kompetensutveckling utifrån Kungälvs fokusområden.

Fokusområdena är digitalt lärande, språkutvecklande arbetssätt, likabehandling, bedömning för lärande och matematik/NO. En kompetensutveckling som utgår från Helen Timperleys teorier om att aktivt prova olika metoder och förhållningssätt i undervisningen för att åstadkomma en förändrad praktik för eleverna i klassrummet. Detta sker genom kollegialt lärande där samtliga lärare i Kungälvs 16 grundskolor träffas regelbundet i lärgrupper och samtalar och utvärderar sin undervisning, vilket blir en naturlig del av skolans kvalitetsarbete. Vad fungerar bra? Vad behöver vi förbättra? Vilka metoder leder till effekt och varför?

För ett hållbart lärande krävs ett långsiktigt arbete med tydliga gemensamma mål och visioner och Kungälv inleder därför ett treårigt samarbete med Pedagogiskt Centrum med start på vårterminen 2015. Förutom kollegialt lärande utifrån kartlagda fokusområden kommer kompetensutvecklingen att innefatta riktade utbildningsprogram till förstelärare, IKT- och specialpedagoger samt till rektorer, i syfte att höja måluppfyllelsen för eleverna i Kungälv.

Kontakt: Sandra Svensson


Valideringstolk blir nationellt projekt

Från och med januari tog Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) över det regionala projektet valideringstolk.

Valideringstolk är ett projekt som utarbetar metoder och ger förslag till hur man kan vidareutveckla, fördjupa och aktualisera befintliga tolkars kunskaper inom olika branscher vid valideringar. Läs mer på valideringstolk.se, en hemsida vars syfte är att vara ett verktyg vid och inför en tolks medverkan vid ett valideringssamtal, samt på valideringvast.se

I projektet ingår också att se på möjligheterna att skapa en vidareutbildning för tolkar som kan leda fram till en ny inriktning: bransch-/valideringstolk. Utgångspunkten är att valideringstolk ska få ett erkännande och legitimitet som en godkänd yrkesinriktning inom tolkområdet.

För att de personer som får asyl i Sverige så fort som möjligt ska kunna etableras på arbetsmarknaden krävs noggranna valideringar av deras yrkesbakgrund och kompetens. Dessa personer är nyanlända och behärskar ännu inte svenska språket, därför behöver deras valideringssamtal tolkas. För att valideringssamtalen ska bli tillförlitliga måste de tolkar som används behärska yrkesterminologi och ha yrkeskännedom.

Det har inte funnits någon utbildning i arbetsmarknadstolkning i Sverige på 20 år, endast en som inriktat sig på information om arbetsmarknadens parter. Nätverket Samverkan för Arbete och Mångfald i Skaraborg förutsåg bristen på tolkkompetens i ett tidigt stadium och bildade en projektgrupp med Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Lernia, Träteknisk centrum i Tibro, Lärcenter i Falköping och Tolkförmedlingen i Mariestad med medel från Migrationsverket/Länsstyrelsen. Efter projekttidens slut tog GR och Validering Väst över arbetet, som nu lyfts till ett nationellt plan.

Samarbetspartners i projektet är bland annat Arbetsförmedlingen, Språkrådet, Terminologi-centrum (TCM), Kammarkollegiet, Migrationsverket, samt företrädare för branscher, tolkförmedlingar och utbildningsanordnare.

Kontaktperson på GR: 
Björn Dufva Hellsten
Projektledare MYH, David Lundgren


Västbus – hur funkar det?

Västbus är riktlinjer om samverkan mellan kommuner och regionen i Västra Götaland kring barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Men hur fungerar egentligen Västbus?

Används riktlinjerna och i så fall hur? Bidrar de till att göra det bättre för barn och unga med sammansatt problematik? Dessa frågor har stått i fokus för en undersökning och ett förbättrings-arbete som genomförts av FoU i Väst/GR under 2013–14. Ett tiotal Västbusgrupper har deltagit i förbättringsarbetet och yrkesverksamma och familjer i fyra andra kommuner/stadsdelar i Västra Götaland har intervjuats.  Slutsatsen är att Västbus riktlinjer idag, tio år efter dess första utformning, tolkas och används på skilda, och ibland motsägelsefulla, sätt. Det saknas också en enhetlig uppföljningsstruktur och ett systematiskt implementerings- och utvecklingsarbete i länet.

– Innan har vi inte riktigt vetat vad det blev av Västbus, hur man har tagit det till sig. Vår undersökning visar att Västbus används på så många olika sätt. Det är också så att vissa använder Västbus ofta medan andra verksamheter aldrig använder det, konstaterar Anna Melke vid FoU i Väst/GR. Läs mer 

Kontakt: Anna Melke


Dags för Mötesplats IFO 2015 – vad vill du berätta?

Den 15 oktober 2015 arrangeras Mötesplats IFO för tolfte året.

Dagen är en arena för kollegialt erfarenhetsutbyte för dig som arbetar inom Individ- och familjeomsorg i GRs medlemskommuner. Det är också verksamheterna själva som gör innehållet, vad vill du berätta om? Läs mer

Kontakt: Nicholas Singleton


Äldres Behov I Centrum

Socialstyrelsen har utvecklat en nationell modell i syfte att stödja ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i äldreomsorgens handläggning och dokumentation.

Tanken är att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Förra året kunde kommunerna få statsbidrag för att utbilda processledare i ÄBIC. GR startar nu ett nätverk för utbildade processledare i medlemskommunerna som har ett uppdrag att stödja införandet av ÄBIC. Syftet med nätverket är att bidra till regionalt lärande genom möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupning samt att få stöd i rollen som processledare. Initiativet kommer från GRs nätverk för äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefer.

Kontakt: Sara Nordenhielm


Bättre vårdcentraler för sköra äldre

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att studera hur vårdcentralerna arbetar med att förbättra kvaliteten i vården av sköra äldre.

Det finns skillnader i Västra Götalands län mellan vårdcentralers resultat när det gäller kvalitets­indikatorerna Undvikbar slutenvård (USV) och Oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar (ÅIS) bland patienter 65 år och äldre. En del av skillnaderna kan förklaras av att patientunder­laget varierar, exempelvis vad gäller socioekonomi, vårdtyngd och antalet listade äldre. I andra fall är det inte lika tydligt vad variationerna beror på. För att länet ska kunna erbjuda en vård anpassad till sköra äldres behov och minska kostnaderna för USV och ÅIS, behövs därför mer kunskap om vad som kan förklara dessa skillnader.

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att studera hur vårdcentralerna arbetar med att minska USV och ÅIS. Studiens syfte är att bidra till mer kunskap om vårdcentralernas roll i detta sammanhang samt identifiera framgångsfaktorer i vårdcentralernas, kommunernas och sjukhusens arbete kring sköra äldre.

Studien genomförs på uppdrag av Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK (LISA-gruppen) och är en del i länets gemensamma analysarbete kring kvalitetsindikatorerna USV och ÅIS. Studien genomförs av Theresa Larsen och Carina Abrahamson Löfström och pågår under januari – juli 2015.

Kontakt: Theresa Larsen


Följeforskning nya trygghetsbostäder i Rambergsstaden

FoU i Väst/GR genomför tillsammans med Chalmers Arkitektur följeforskning av ett projekt där White Arkitekter tagit initiativ till att bygga nya trygghetsbostäder i Rambergsstaden.

Syftet med följeforskningen är att bidra till metodutveckling för ökad hållbarhet och effektivitet i planeringsprocessen. Följeforskningen genomförs i med finansiering av CMB (Centre for Management of the Built Environment),  Fastighetskontoret och Senior Göteborg i Göteborg. Följeforskningen pågår fram till september 2016.

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Sammanfattning workshop mellankommunal kustplanering

23 januari samlades ett fyrtiotal deltagare på GR i Gårda för en workshop inom ramarna för den förstudie om mellankommunal kustplanering som inleddes under hösten 2014.

Deltagarskaran bestod av kommuntjänstemän från de åtta kustkommuner som ingår i förstudien, representanter från de regionala aktörer som står bakom förstudien och representanter från andra aktörer som på olika sätt jobbar med kust- och havsrelaterade frågor som är relevanta för förstudiens frågeställningar. För sammanfattning av workshopen samt deltagarlista, se här

Kontakt: Ida Lindbergh


Hitta rätt blir webbutbildning

Hitta rätt – ett grundläggande material som vänder sig till ensamkommande ungdomar – ska nu bli webbutbildning.

Utbildningen kommer att rikta sig till boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar. Den kommer att innehålla generell kunskap om vad Hitta rätt är samt en fördjupande del om att utbilda kollegor i Hitta rätt. Syftet med utbildningen är att utbilda utbildare. Webbutbildningen lanseras i början av 2016.

Hitta rätt har tagits fram och ägs av Göteborgs Stad men eftersom efterfrågan är så stor låter man socialtjänst och boende för ensamkommande ungdomar i hela Sverige ta del av materialet. Läs mer här

Hitta rätt uppkom då man såg ett behov av att systematisera det grundläggande lärandet gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling i boenden för ensamkommande ungdomar för att kunna skapa förutsättningar för en lyckad integration. Men också för att kunna kvalitetssäkra arbetet. Utgångspunkten är att göra ungdomarna mer delaktiga i sin utveckling mot ett mer självständigt liv. Materialet utgår från BBIC (Barns Behov I Centrum, det system Socialstyrelsen rekommenderar och som används nationellt för utredning, planering och uppföljning i den sociala barn- och ungdomsvården).

Projektet sker i samverkan med Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, och finansieras genom § 37-medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Läs mer om tidigare arbete med Hitta rätt här

Kontakt: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen


Hur ser verksamheten med ekonomiskt bistånd ut i din kommun?

Vilken omfattning har biståndet? Följs resultaten upp? Finns rutiner för att se till berörda barns bästa? Har det skett någon förändring över tid? Dessa frågor och många fler undersöks i Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 – Ekonomiskt bistånd.

Rapporten beskriver verksamheten i var och en av GRs kommuner och stadsdelar. Här jämförs även Göteborgsregionens förhållanden med landets två övriga storstadsregioner – och med landet som helhet.

- Samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen är en mycket aktuell fråga för att skapa bättre förutsättningar för personer med försörjningsstöd att nå arbetsmarknaden. I rapporten anges att endast 25 procent av kranskommunerna har en aktuell överenskommelse med Arbetsförmedlingen, vilket är att jämföra med Stockholms län och Malmöregionen, där siffrorna är 58 respektive 50 procent, säger Ulrica Furby, gruppledare för arbetsmarknadsområdet på GR.

Öppna jämförelser baseras på indikatorer som Socialstyrelsen tar fram och sammanställer. Jämförelserna syftar till förbättrad kvalitet i offentlig verksamhet genom att utgöra underlag för uppföljning, analys, förbättringsarbete och styrning. Resultaten av indikatorerna ska ge insyn i verksamheterna samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner.

Syftet med den här regionala sammanställningen är att tillgängliggöra resultaten för kommunerna i GR. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till ett utbyte och lärande i GR-kommunernas utvecklingsarbete i verksamheter med ekonomiskt bistånd. Rapporten har tagits fram av Åsa Nilsson, utredare vid FoU i Väst/GR, tillsammans med Karl Almberg, praktikant.

Läs mer om GRs arbete med Öppna jämförelser här

Kontakt: Åsa Nilsson


Lerum certifierat som lokalt VO-college

I december förra året certifierades Lerum som lokalt vård- och omsorgscollege.

Det innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare i Lerums kommun, tillsammans med Kommunal, stärker samarbetet för att erbjuda attraktiva utbildningar som svarar mot marknadens behov. Syftet med samverkan är att öka möjligheterna att kunna ge förutsättningar till livskvalitet för de människor som är i behov av vård, omsorg, stöd och service.

- Lerums kommun tar nu ytterligare steg för att möta behoven av välutbildad personal som vill jobba hos oss och där vi i nära samarbete kan sörja för god omsorg till dem som behöver oss nu och i framtiden, säger Marie Bake, ordförande i Lerums lokala vård- och omsorgscollege samt verksamhetschef sysselsättning/boende, Sektor stöd och omsorg.

Samarbetet handlar bland annat om att höja attraktiviteten för gymnasiala vårdutbildningar, öka andelen utbildade handledare samt skapa en attraktiv, tidsenlig och kvalitetssäkrad utbildning i samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetsgivarna. I Lerums kommun är det Lerums vuxenutbildning, Medlearn, Sektor stöd och omsorg samt Kommunal som tillsammans har ansökt och nu har certifierat sin samverkan.

Vid certifieringsceremonin tillkännagav Lennart Wassenius, kommunfullmäktiges ordförande, certifieringen och invigde den nya samverkan. Besökarna fick även ta del av en utställning samt testa lite prova-på-aktiviteter som t.ex. att ta blodtryck, förflyttningsteknik och massage. Elever från Lerums vuxenutbildning och Medlearn fick visa upp sina kunskaper för besökarna.

Föreningen Vård- och omsorgscollege svarar för den nationella certifieringen och Lerum går in som det åttonde lokala colleget inom Göteborgsregionens regionala VO-Collegesamarbete. Läs mer

Kontaktperson Lerum: 
Marie Egerstad
Kontaktperson GR VO-College: Margaretha Allen