Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev mars 2021


På gång:

 7 och 23 april 2021

Genomgång patientöversikt lungcancer
Plats: 
Digitalt
Tid: 15:00-16:00 

8 april 2021

Genomgång patientöversikt myelom
Plats:
Digitalt
Tid:
15:00-16:00

8 april 2021

Genomgång patientöversikt njurcancer
Plats: 
Digitalt
Tid: 15:00-16:00

20 april 2021

Genomgång patientöversikt myelom
Plats: Digitalt
Tid: 15:00-16:00

21 april 2021

Genomgång patientöversikt melanom
Plats: 
Digitalt
Tid: 15:00-16:30 

10 maj 2021

Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning
Plats:
Digitalt
Tid:
13:00-16:00

I och med Covid-19 ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Cancervården prioriterad under pandemin

Under 2019 utreddes över 120 000 patienter för misstänkt cancer inom ett standardiserat vårdförlopp, SVF. 2020 var antalet lägre på grund av pandemin när färre sökte vård för misstänkt cancer. Väntetiderna för de patienter som utretts för cancer har varit kortare i år än tidigare år, vilket är ett tecken på att regionerna kunnat prioritera cancervården under pandemin.

Läs mer här.


Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper. En ny rapport från RCC som utgår från s.k. geomapping, visar att det behövs riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta.

Läs mer här.


Patientöversikten ger tid till de viktiga samtalen

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson, som drabbats av lung- respektive prostatacancer, är Individuell patientöversikt (IPÖ) ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling.

Läs mer här.


Topplista mars 2020 publicerad

Den 25 mars publicerade RCC Sydöst den senaste topplistan. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

Under den rådande situationen gällande Covid-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter inte har kunnat prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här.

Vill du rapportera elektroniskt? Ansök om behörighet idag!

Ansökan om användarkonto för INCA finns här.


Linn Pettersson, ny processledare urologi njurcancer

Linn Pettersson arbetar som överläkare på onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

– Jag tackade ja till denna roll utifrån mitt intresse för njurcancer. Jag är nationellt engagerad i exempelvis vårdprogramgrupp och registerstyrgrupp, men även i utvecklingsarbete kring indivuduell patientöversikt

 (IPÖ) för njurcancer – ett register och beslutsstöd i samma system, berättar Linn.

– Jag hoppas kunna stötta samarbetet kring njurcancer inom den sydöstra sjukvårdsregionen gällande medicinsk behandling och kvalitetsuppföljning, både gentemot urologkliniker och onkologkliniker i vår sjukvårdsregion, säger Linn.


Nu lanseras Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

Nu lanserar RCC Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer, den tredje diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 Vårdguiden och på RCC:s webbplats för verksamheter som vill erbjuda patienterna Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer i pappersformat.

Läs mer här.


Stor potential att minska insjuknandet i cancer

Individanpassat stöd för att uppnå eller bibehålla hälsosamma levnadsvanor borde vara en naturlig del i dialogen mellan hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och dess närstående. Det säger RCC i samverkan i sin nationella plan för att förebygga cancer, där de även berättar hur de ska stödja vården och driva förändring de närmsta åren.

Lär mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Reviderade vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Hudlymfom, NVP
  • Sköldkörtelcancer, NVP

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Palliation sydöst 2021, digitalt

God omvårdnad vid palliativ vård.

När: 26 maj 2021, 14:00-15:30
Var: Digitalt

Utbildningen riktar sig till dig som möter personer i behov av palliativ vård i ditt arbete inom vård och omsorg.

Anmäl dig här senast den 12 maj 2021.


Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen - nominera

Information om nominering till Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen 2021 har skickas ut till berörda verksamheter. Verksamheten får möjlighet att nominera och den som får utmärkelsen blir personligen kontaktad. Utmärkelsen delas ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin