Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 1/2021

 

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information från SBR

Konsultdagarna 2021

I år den 6-7 maj arrangerar vi Konsultdagarna digitalt. Årets tema är Framtidens konsult. 

Vilka utmaningar kommer du möta i din yrkesroll i framtiden? Med temat Framtidens konsult vill vi belysa vad du som konsult behöver utveckla i din yrkesroll i ett 3-5 års perspektiv för att vara än mer konkurrenskraftig.

Vi erbjuder en mängd föredrag, utställare och paneldebatt under torsdagen den 6 maj. Vi kommer använda en beprövad digital plattform som erbjuder interaktion och möjlighet till nätverkande för dig som deltagare.

Fredagen den 7 maj erbjuder vi en inspirationsföreläsning med Pär Johansson (Glada Hudik Teatern) 

Mer information och anmälan här

 

JP Samhällsbyggnadsnet

Du som är SBR-medlem får under 2021 möjligheten att teckna ett 1-årsavtal av informationstjänsten JP Samhällsbyggnadsnet till 50% rabatt av ordinarie pris. 

Läs mer ocm erbjudandet och vad tjänsten innehär här


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Styrelsen för SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL består av:

Mats Löfgren – ordförande

Said Elmi – styrelseledamot

Carina Friberg - ny styrelseledamot

 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

 

KA-gruppen ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Gruppens uppdrag är i korthet att:

  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.

 


Nyheter

Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon

För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas samt vägledning till reglerna.

Läs mer här.

 


Framtidens BBR – ”Möjligheternas byggregler”

Boverket har tagit fram en ny regelmodell som utgör ett första steg i en längre process.

Den nya modellen innebär att bygg- och konstruktionsreglerna ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska varken innehålla allmänna råd, hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer.

Mer information om Boverkets arbete med översynen av reglerna under projektnamnet ”Möjligheternas byggregler” finns här.


Remisser från Boverket

Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning. Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 9 april 2021.

Mer information finns här


Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Tillfälle att yttra er över förslag till föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader, BFS 2021:xx, med tillhörande konsekvensutredning och förslag till uppgifter i formulär för klimatdeklarationer. Synpunkter på remissen lämnas senast den 12 mars 2021

Läs mer här


Ny vägledning om Buller vid idrottsplatser

Ny vägledning om kontrollplan

När PBL trädde i kraft 2011 infördes mer detaljerade regler om kontrollplan. Lagstiftaren förväntade sig då att kontrollplanerna skulle bli mer projektanpassade men så har inte blivit fallet. Alltför många kontrollplaner utformas fortfarande schematiskt och med bristande koppling till förutsättningarna och förhållandena i det enskilda projektet. De har därmed inte i önskvärd utsträckning bidragit till att minska antalet fel, brister och skador i byggsektorn.

För att få alla som är inblandade i arbetet med att upprätta kontrollplaner att i större utsträckning anpassa dem till omständigheterna i de enskilda projekten har Boverket nyligen uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt PBL. Det som framförallt är nytt i vägledningen är ett avsnitt om den riskbedömning som ska ligga till grund för valet av kontrollpunkter i kontrollplanen. Vägledningen finns på PBL Kunskapsbanken och där kan du även ta del av en webbsändning.

Vägledningen till Kontrollplanen finner du här.

Webbsändning om Kontrollplanen finner du här.  


Ny vägledning om Buller vid idrottsplatser

Målkonflikterna bedöms ha ökat kring idrottsplatser i landets kommuner. Boverket har därför tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som i första hand är avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats, alternativt ny idrottsplats vid befintlig bebyggelse.

Läs mer här


Ny vägledning om PBLs krav på utformning och placering av byggnader

Vad innebär PBL:s krav på god form-, färg- och materialverkan?

Eller ”god helhetsverkan”?

Nu har Boverket tagit fram en vägledning för respektive del.

Läs mer om god form osv här

Läs mer om helhetsverkan här


Ny vägledning om installationer för tappvatten

Boverket har publicerat en vägledning om installationer av tappvatten.

Med tappvatteninstallationer menas installationer för tappkallvatten och tappvarmvatten. Vattnet ska ha god kvalitet och hålla en viss temperatur. Ledningarna ska ha ett visst tryck.

Läs mer här


Rättsfall

Avgöranden

Här hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Läs mer här


Solceller – en byggnad?

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en cirka 8 meter hög ställning med solcellspaneler skulle utgöra en byggnad. Eftersom byggnaden inte överensstämmer med detaljplanen och inte heller kan anses uppfylla anpassningskraven har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt nämndens beslut om negativt förhandsbesked.

Läs domen här

 


Pergolamarkis – ej tillbyggnad

Fråga om en markiskonstruktion med fast stålkonstruktion och eldrivet utdragbart tak i markisväv (en s.k. pergolamarkis) ska anses utgöra en bygglovspliktig tillbyggnad. Markisduken har inte bedömts vara utfälld i en sådan utsträckning att den bör betraktas som ett tak. Stålkonstruktionen har inte i sig ansetts ge ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad eller innebära någon ökning av byggnadens volym. Markiskonstruktionen har därför inte bedömts vara en bygglovspliktig tillbyggnad.

Läs mer här


Garage till bostad – en bygglovspliktig åtgärd!

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ändring av en fristående garagebyggnad till en självständig bostad kräver bygglov för ändrad användning. I denna bedömning har beaktats att en självständig bostadsbyggnad har en större omgivningspåverkan än en komplementbyggnad, och ett ställningstagande till det ändamålsenliga i att en ny bostad prövas mot samhällskraven.

Läs mer här


Åtgärdsföreläggande efter slutbesked?

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att ett lämnat slutbesked inte utgör hinder mot att förelägga en bostadsrättsförening att vidta rättelse i form av att installera en automatisk dörröppnare med tillhörande manöverdon i bostadsrättsföreningens hus. Detta eftersom nämnden i efterhand ha bedömt att det tekniska egenskapskravet ”tillgänglighet och användbarhet” som gällde vid tiden för byggnadens uppförande inte var uppfyllt, trots verifierad kontrollplan och sakkunnigutlåtande tillgänglighet.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 2020-08-27, mål nr P 6912-19 


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.