Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev februari 2021


Händer i branschen

  • 10 mars har Renare Mark region Mälardalen årsmöte. Webbinarium om sufid i samband med mötet.
  • 10 och 11 mars kan du delta i en kurs om laktester av SGI.
  • Under mars anordnar Renare Mark region Östs sitt digitala årsmöte. Mer information kommer. 
  • 6 maj genomför Nätverket Renare Mark ett webbinarium om masshantering. Planering pågår. 
  • 7-9 september är det dags för NORDROCS 2021.

SGFs arbetsgrupp för miljökurser söker förstärkning

Är du medlem i SGF och vill vara med och utveckla miljökurser som SGF håller? Vi söker nu ytterligare en medlem till arbetsgruppen.

Är du intresserad och har frågor, kontakta gärna Marie Arnér som är ordförande för sektion förorenade områden eller Ulrika Larson som är sammankallande för AG Miljökurser.


Välkommet besked om förlängt regeringsuppdrag om förorenade sediment

Den 28 januari beslutade regeringen om att förlänga regeringsuppdraget om förbättrad kunskap om förorenade sediment med ett år till januari 2023.

Detta är ett mycket välkommet besked som ger oss goda förutsättningar att på ett bra sätt hinna omhänderta och sammanställa resultaten från både de planerade fältundersökningarna och pågående pilotprojekt, säger projektledare Jon Engström.

Vissa delar av uppdraget kommer att delredovisas i januari 2022 enligt den ursprungliga tidsplanen.

Vill du veta mer eller ta del av beslutet, kontakta Jon Engström. 


Forskning om förorenade sediment

Sex nya forskningsprojekt ska stärka kunskapen om förorenade sediment.

Syftet är att projekten ska ge myndigheterna kunskapsunderlag som behövs för åtgärder och styrmedel avseende risker, spridning och farliga ämnen från förorenade sediment.

Projekten kommer bidra med ökad kunskap om bland annat  nedbrytningsprocesser, provtagningsmetoder, övervakning och riskbedömning samt biotillgänglighet.

De sex projekten delar på knappt 29 miljoner kronor under åren 2021–2023. Läs mer om de olika projekten här.


Följ oss på sociala medier

Vi finns på LinkedIn, Facebook och Instagram. Med ett klick kan du följa oss, dela inlägg och ta del av vad som är på gång. 

På hemsidan hittar du information om alla våra event och nyheter. 

linkedininstagramfacebook

Missa inte din anmälan!

Digitalt Vårmöte 2021. Du har väl inte missat denna händelse? Om du inte anmält ännu så är det dags nu!

Årets Vårmöte är ett digitalt evenemang och är inte kopplat till det fysiska Vårmötet som har flyttas fram till 2022. Ni som var anmälda 2020 har fått ert deltagande framflyttat till 2022. 

Nätverkets medlemmar betalar 1 000 kr för två halvdagar med intressanta föredrag inom temat Hållbara samhällen. Vill du samtidigt visa upp ditt företag och knyta kontakter finns det monterplatser i vår digitala utställning. Varje monterplats kostar 2 500 kr.

Berätta om något av dina projekt i vår posterutställning. Det är gratis att visa din poster. 

Vill du vara med? Anmäl dig här.


Nytt regeringsuppdrag för Naturvårdsverket !

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en bred översyn av hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

I regeringsuppdraget ingår också att föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en mer cirkulär ekonomi.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2022.


Oförändrade generella riktvärden för tetrakloretylen och trikloretylen

Naturvårdsverket har genomfört en översyn av de generella riktvärdena för förorenad mark för tetrakloretylen (PCE) och trikloretylen (TCE). Syftet med översynen har varit att utvärdera om Naturvårdsverkets generella riktvärden för ämnena bör uppdateras.

Naturvårdsverkets slutsats är att de referensvärden som används i riktvärdesmodellen för förorenade områden idag skyddar människors hälsa och miljön i tillräckligt stor utsträckning, och att det därmed inte finns anledning att uppdatera de generella riktvärdena för PCE och TCE.

Naturvårdsverket bevakar fortlöpande kunskapsutvecklingen om förorenande ämnens toxicitet, och skulle det framkomma nya underlag eller dylikt som påverkar denna bedömning kan en förnyad utvärdering bli aktuell.

Mer information och underlag till bedömningen finns på Naturvårdsverkets hemsida.


Från först till störst, intervju med Bodil Liedberg Jönsson

Järnsjön, och nu Hamnsaneringen i Oskarshamn. Projekt med likheter och gemensamma nämnare, däribland Bodil Liedberg Jönsson. Från att vara med i Sveriges första statliga sanering till att arbeta som beställarombud i Sveriges största statligt finansierade projekt, är en intressant resa. Låt oss ta del av vad Bodil har att berätta.


Expertstöd förorenade sediment - kostnadsfri rådgivning till länsstyrelser och kommuner

Expertstöd förorenade sediment innebär att SGI, Naturvårdsverket, SGU, HaV och Länsstyrelserna i samarbete erbjuder kortfattad kostnadsfri rådgiving till länsstyrelser och kommuner i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment.

Denna rådgivning finns till för att ge stöd till tillsynsmyndigheter (länsstyrelser och kommuner) och ger dem tillgång till de medverkande myndigheternas samlade kompetens inom förorenade sediment.

Expertstödet finansieras genom regeringsuppdraget RUFS. Information om expertstöd förorenade sediment och kontaktuppgifter finns på SGI:s hemsida, följ denna länk.


Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se 

REDAKTION:Therese Steinholtz, 0735-01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.