Nyhetsbrev
Det händer på klubben 4:e februari

 

Kansli och Shop
Stängt v.6 pga flytt

Under v.6 kommer vi att flytta ut kansliet till byggbodarna där vi kommer att sitta under om- och utbyggnationen av klubbhuset.

Detta innebär att vi inte har möjlgihet att svara i telefon eller att hålla shop och kansli öppet under v.6. Det går bra att nå oss via mail under denna veckan.

 

Informationsmöte
Digitalt 16:e februari

Under tisdagen den 16:e februari kommer vi att via nyhetsbrevet skicka ut ett inspelat informationsmöte till er medlemmar.

Styrlesen och klubbchef Patrik Brorsson kommer bl a att informera om verksamhetsplan för 2021 och framåt, ekonomi, information om våra banor, om- och tillbyggnationen av klubbhuset och medlemsundersökningen Players 1st.

 

Kallelse till Vårmötet
Tisdagen 23:e mars

Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Vårmöte.
Mötet äger rum tisdagen 23:e mars kl 18.00

Med anledning av den ökande smittspridningen av Covid -19 kommer vi endast att livesända mötet digitalt. Vi kommer att skicka ut en länk till mötet via vårt nyhetsbrev under tisdagen den 23:e mars.


Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens årsredovisning (resultat– och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets– och räkenskapsåret

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

11. Övriga frågor (information och diskussion)


Möteshandlingarna finns att tillgå på hemsidan eller på kansliet fr.o.m. måndagen 15:e mars.