Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev januari 2021


Förstärkt satsning på jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta och förstärka arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen ställer medel till förfogande avser regeringen att avsätta 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023 till satsningen på cancervården.

- Detta är ett fint kvitto på att staten har förtroende för cancerarbetet. Vi har redan idag många områden med världsledande resultat, men vet med oss att mycket också kan bli ännu bättre. Statens medel hjälper oss att bibehålla höga ambitioner och möjliggör den nödvändiga moderniseringen av servicen med nya digitala stöd både för

patienten och medarbetarna, säger Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp.

Läs mer här.


Cancerpatienter får snabbt vård trots pandemin

I medierna har det förekommit uppgifter om att cancervården har flyttats fram och operationer skjuts upp. Vetenskapsradion i P1 ville ta reda på hur det faktiskt förhåller sig, och vände sig därför till RCC för information och fakta.

Läs mer här.


Ny processledare hudtumörer

Christina Berndes Sköldmark arbetar som överläkare på hudkliniken i Region Jönköpings län, nu är hon också RCC Sydösts processledare för melanom.

– Marianne Maroti, tidigare processledare för melanom, föreslog mig som efterträdare. Hennes tilltro tillsammans med mitt stora intresse för hudcancer och förbättringsarbete i processform, gjorde att jag valde att tacka ja till uppdraget, berättar Christina.

Christina har sedan 15 år ett processledaruppdrag för hudtumörer på hudkliniken, samt kliniskt ansvar för införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) för melanom i Jönköpingsregionen, där hon ingår i en multidisciplinär processgrupp för SVF.

– Patientperspektivet är väldigt viktigt. SVF-processen är tydligt inriktad på att patienterna ska få ett så optimalt omhändertagande som möjligt, oberoende av vem man är och var man bor. Det ska bli roligt roligt och utvecklande att lyfta blicken även utanför Jönköping och samverka med kompetenta kollegor mot samma mål, säger Christina.

Primär prevention (förebyggande åtgärder) och sekundär prevention (tidig upptäckt) är ett stort intresse. För Melanom handlar förebyggande åtgärder främst om solskydd och tidig upptäckt är avgörande för patientens prognos.

– Tidig upptäckt kan uppnås såväl genom ökad kunskap och uppmärksamhet hos allmänheten, som hos distriktsläkarna som träffar många patienter. De kan upptäcka förändringar som patienten inte söker för. God samverkan mellan primärvård och specialiserad vård är en förutsättning för detta arbete, säger Christina.


Nya processledare bröstcancer

Carlos Dussan Luberth

 Carlos Dussan Luberth arbetar som bröstkirurg på bröstenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping. Nu är han även en av RCC Sydösts två processledare för bröstcancer.

– Den viktigaste uppgiften enligt mig är att se till att ha god kommunikation med de andra bröstenheterna så att man kan samarbeta gällande standardisering av processer och göra dem mer effektiva, säger Carlos.

I och med denna roll hoppas jag på att kunna bidra med arbetsvilja, erfarenhet, god arbetsmiljö, empati och utveckling av idéer.

Ida Spång Rosén

Ida Spång Rosén arbetar som onkolog på onkologkliniken vid Ryhov i Jönköping, med inriktning bröstcancer och hjärntumörer. Nu delar hon och Carlos på processledarskapet för bröstcancer.

– Jag vill vara med och bygga en struktur för samarbete inom sydöstra sjukvårdsregionen, för att kunna förbättra och utveckla bröstcancerprocessen. Det finns mycket potential för samarbete, säger Ida. 

Jag hoppas att vi kan stärka bröstcancervården och varandra genom att utbyta kunskap och erfarenheter, titta på varandras processer och olika sätt att lösa problem. Tillsammans är vi starkare.


Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.

Webbutbildning i teledermatoskopi

Läs mer här.


Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter uppmärksammas

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett ämne som många som insjuknar i cancer upplever att det pratas för lite om i vården. Patient- och närståenderådet vid RCC Väst har därför inventerat vilken information som redan finns framtagen och sammanställt en lista över webbplatser.

Läs mer här.


Lena Ivö ny samordnare för RCCs kommunikation

Från den 7 januari har Lena Ivö tagit över uppdraget som RCC i samverkans nationella samordnare för kommunikation. Lena efterträder Bo Alm, som nu lämnar uppdraget som ett led i nedtrappningen inför en planerad pensionsavgång i sommar.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram, godkända och publicerade:

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Aggressiva B-cellslymfom, NVP
  • Hypofystumörer, NVP
  • Livmoderhalscancerprevention, NVP
  • Livmoderkroppscancer, NVP
  • Myelom, NVP
  • Neuroendokrina buktumörer, NVP
  • Prostatacancer, NVP och SVF
  • Tjock- och ändtarmscancer, NVP

Med anledning av covid-19-pandemin har svarstiden förlängts till den 15 februari 2021.

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin