Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Ny rapport från TFK

Utsikt från portalkran vid Stockholm Årsta Kombiterminal

Är de regionala järnvägarna en bortglömd resurs?

Det finns en oro över hur de regionala järn­vägarna förtvinar i dagens läge. Antingen används de inte alls eller så används de långt under sin tekniska kapacitet. I en tid med både ett akut behov av klimatomställning och ett behov av en rättvis utveckling mellan stad och land finns det starka skäl att ta vara på de befintliga regionala järn­vägar som kan erbjuda bra trafiklösningar tillsammans med miljö­anpassade gods- och person­transporter.

I studien analyseras dagsläget och behandlas fråge­ställ­ningar om de regionala järn­vägarnas transportpotential och hur samhället missar att ta tillvara deras bidrag till goda och klimat­effektiva transporter. Ett urval av regionala järnvägar förtecknas och grupperas i rapporten. Några av dem beskrivs närmare för att visa hur olika dessa järnvägar är.

Studien pekar på faktorer som är viktiga för att det regionala bannätet ska bidra till klimatomställning genom ett ökat järnvägsresande och en ökad godstrafik på järnväg. För­slagen ut­mynnar i att:

  • Öka samhällsaktörernas insikt i att utvecklingen av de regionala järnvägarna avgörs av det lokala respektive regionala engagemanget och intresset.
  • Visa på möjligheterna till självstyre för förvaltningen av infrastrukturen för de regionala järnvägarna kombinerat med en robust medelstilldelning.

En stor fördel med förslagen i rapporten är att de inte kräver några lagändringar eller utökade ekonomiska resurser och kan därför genomföras omedelbart. Alla förslag bygger på exis­terande teknik, någon teknisk, administrativ eller operativ nyutveckling behövs således inte för att genom­föra förslagen. Dessa förväntas på goda grunder också innebära kostnads­effek­tivare lösningar för de regionala järnvägarnas infrastrukturförvaltning.

Författarna

Studien har genomförts av Olle Ek och Christian Guldberg med stöd av TFKs Järnvägskommitté. Författarna Olle Ek och Christian Guldberg har lång professionell bakgrund inom järnvägen och har under många år följt utvecklingen av det svenska järnvägsnätet. Deras erfarenheter kompletterar varandra och spänner över större delen av det tekniksystem som järnvägen utgör.

Regionala järnvägar. Lokalt och regionalt engagemang är förutsättningen för en utvecklad person- och godstrafik vilket ger en ökad samhällsnytta och förbättrad klimateffektivitet (2020:3)

Rapporten finns tillgänglig på TFKs hemsida.


TFK - TransportForsK  (december 2020)
www.tfk.se
info@tfk.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.