Att stödja det långsiktiga lärandet

Vårt uppdrag är att erbjuda kommunerna kurser, utbildningar och konferenser samtidigt som vi stöttar i det långsiktiga lärandet för att bidra till att den nya kunskapen leder till ökad och stärkt kompetens i det dagliga arbetet. Vi följer upp längre utbildningssatsningar och sätter tydliga mål för dig som går utbildningen. Vi erbjuder också konferensdokumentation, filmer och rapporter som kan användas på till exempel APT för att sprida den nya kunskapen. Vi tror dessutom att det kollegiala erfarenhetsutbytet stärker både individ och kollektiv. Därför har vi till exempel arrangerat Mötesplatser de senaste 18 åren, just med fokus på att sprida lärande exempel mellan våra medlemskommuner.

I projekten Modig och Yrkesresan arbetar vi med konceptet ”train the trainer”. Om detta kan du läsa i årets sista nyhetsbrev där Martin Westerlund och Josefin Dahlin berättar om hur det är att utbilda kollegor.

Till sist vill jag passa på att önska god jul och gott nytt år! Med förhoppning om att 2021 blir året då vi får möjlighet att mötas igen utan en skärm mellan oss.

Nicholas Singleton

Enhetschef, Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Reportaget: ”Jag har det i min vardag” 

Att utbilda medarbetare som i sin tur utbildar kollegor är något helt annat jämfört med att ta in kompetens utifrån.

Möt Josefin Dahlin i Göteborg och Martin Westerlund i Härryda som vid sidan av jobbet som förste socialsekreterare respektive boendestödjare också har i uppdrag att utbilda kollegor.

Läs mer

Nu kan landets samtliga kommuner ansluta till Yrkesresan

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som GR har tagit fram. SKR har utrett möjligheten att använda programmet i hela landet och planerar nu för en nationell lansering med start 2021.

– Det känns verkligen spännande att det arbete vi har gjort tillsammans med GR:s medlemskommuner nu kommer hela Sverige till del. Att ha en strukturerad introduktion och kompetensutveckling är en viktig pusselbit för att bygga en kunskapsbaserad socialtjänst, säger Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan på GR.

Sju personers erfarenheter av Yrkesresan

I den här filmen berättar sju personer om Yrkesresan utifrån sina erfarenheter. De intervjuade är Iréne Jansson, verksamhetschef Mölndals stad; Somaya Turki, socialsekreterare Göteborgs stad; Eva Påhlman, enhetschef Kungälvs kommun; Sirpa Virtanen, chef Kommunförbundet Västernorrland; Annika Öquist, enhetschef Socialstyrelsen; Mari Forslund, sektionschef SKR och Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR.

Läs mer

Gå på Mötesplats IFO i efterhand!

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens medlemskommuner. I år webbsände vi mötesplatsen för första gången.

Nu kan du ta del av de filmade föreläsningarna och en skriftlig konferensrapport med referat av föreläsningarna.

Läs mer

Intern kontroll – en introduktionskurs

Lär dig grunderna för intern kontroll och styrning, det vill säga det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter:

 • Utgångspunkter och inledande diskussion om intern kontroll och styrning.
 • Intern kontroll och styrning – hur hänger det ihop?
 • Vad är intern kontroll och riskanalys?
 • Varför är intern kontroll viktigt? Vad är nyttan?
 • COSO – ramverk för intern kontroll.
 • Riskanalysen – en förutsättning för rätt prioriteringar.
 • Kontrollmiljön – vad kännetecknar en god kontrollmiljö?
 • Vad leder till en väl fungerade intern kontroll? Framgångsfaktorer?

10 mars

Läs mer

Ökad kunskap om Alzheimer och
andra kognitiva sjukdomar

En utbildning som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka funktionsnedsättningar dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde, förmåga och oförmåga, i det dagliga livet. En dag om olika symptom, hjärnskador, beteendeförändringar, behandlingsmetoder och om var forskningen står idag.

MÅLGRUPP
Enhetschefer, biståndshandläggare och baspersonal som möter personer med Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt hos äldre.

12 april

Läs mer

 

Diagnos och behandling av Alzheimer
och andra kognitiva sjukdomar
– för läkare och sjuksköterskor

En utbildning på avancerad nivå som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka funktionsnedsättningar dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde, förmåga och oförmåga, i det dagliga livet. En dag om olika symptom, tester, diagnoser, hjärnskador, beteendeförändringar, behandlingsmetoder och om var forskningen står idag.


MÅLGRUPP
Läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor och äldresjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård.

13 april

Läs mer

Dokumentation för utförare

Den här halvdagen riktar sig till utförare i socialtjänstens verksamheter, till exempel inom omsorg och socialpsykiatri, och annan baspersonal.

Utbildningen ger grunderna gällande utförarnas dokumentationsansvar. Dagen inleds med en mycket kort genomgång av det arbete som görs av biståndsbedömarna för att sätta utförarnas arbete i sitt sammanhang. Utbildningen är användbar både för dig som är nyanställd eller ska börja dokumentera, och för dig som redan dokumenterar.

 

9 februari

Läs mer

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Syftet med denna halvdag är att utifrån en grundläggande genomgång av regelverket ge vägledning gällande arbetet i praktiken, främst med fokus på utredning och åtgärder.

Innehållet baseras på tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och Socialstyrelsens handbok om Lex Sarah samt iakttagelser från IVO:s tillsyn. Som stöd för det praktiska arbetet med att utreda missförhållanden ges en kort genomgång av SKR:s modell för händelseanalys.


UTBILDNINGENS INNEHÅLL

•  Kort om systematiskt kvalitetsarbete och regelverket för Lex Sarah

• Utredning Lex Sarah: 
– Kartlägga missförhållanden och bakomliggande orsaker
– Kort genomgång av modell för händelseanalys
– Relevanta åtgärder
– Lex Sarah-anmälan till tillsynsmyndigheten

•  Genomförande och uppföljning av åtgärder: Hur tillvaratar vi erfarenheter och följer upp effekter?

15 april

Läs mer

Socialrätt – för dig som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen

Tre dagars grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på tillämpning och användbarhet i praktiken.

Utbildningen har följande innehåll:

 • Socialrättens grunder
 • Barnrätt, LVU, LVM, offentlighet och sekretess
 • Socialrätt i praktiken – handläggning och dokumentation 

Innehållet under de tre kursdagarna baseras på aktuell lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, bland annat SOSFS 2014:5, samt tillämpliga JO-uttalanden och rättsfall. Utrymme för deltagarnas egna frågeställningar finns löpande under dagarna, och insända frågor i förväg välkomnas.

Kursstart 17 mars

Läs mer

LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

LVM reglerar kommunens skyldighet och yttersta ansvar att omhänderta personer för att kunna motivera till fortsatt vård och behandling under frivilliga former. Den här utbildningen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen för personer med en missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och SOSFS 2014:5. Utbildningen vänder sig till enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

23 mars

Läs mer

Att arbeta i offentlig förvaltning – regler och praxis!

En fyradagarsutbildning med följande innehåll:

 • Offentlighet och sekretess
 • Kommunallag
 • Förvaltningslag
 • Mötesteknik

Start 13 april

Läs mer

Gå grundkursen i MI på distans!

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som syftar till att stärka motivationen hos en person som vill uppnå någon typ av förändring. Det kan handla om något som påverkar personens livssituation, beteende eller kanske inställningen till en uppgift. 

GR kan nu erbjuda grundkursen i MI digitalt. Kursen består av tre delar:

 • Inspelade föreläsningar
 • Uppgifter kopplade till föreläsningarna
 • Handledning på distans utifrån teori, genomförda uppgifter och den egna arbetsvardagen

– I nuläget ser vi behov av att kunna erbjuda kursen digitalt så det här är en anpassning till den rådande situationen. Efter pandemin kan jag tänka mig att en del av våra MI-utbildningar kommer att erbjudas digitalt medan andra genomförs på plats precis som tidigare, säger Patrick Gruczkun som är utbildningsledare på GR.

Beroende på hur pandemin utvecklar sig kommer vårens grundkurser att erbjudas digitalt eller på plats. Kurserna är populära men vi släpper nya kursdatum löpande, så håll utkik på www.goteborgsregionen.se/kurs! Det går också att beställa kursen som en uppdragsutbildning till sitt arbetslag. För mer information, kontakta Patrick Gruczkun.

Aktuella MI-kurser

Grundkurs: För närvarande finns det platser kvar på utbildningarna som startar 29 mars och 29 april. Fler datum kommer om dessa också blir fullbokade!

Fördjupningskurs: 16 mars

MI-baserad coachning i rollen som arbetsledare eller metodstödjare: kursstart 31 mars

 

Missade du konferensen – eller vill du ha stöd för minnet?

Här kan du ta del av filmade föreläsningar och/eller skriftliga konferensrapporter från några av höstens större konferenser.

Jämlik och likvärdig tillgång till en meningsfull fritid. Vad visar forskningen?

Se de filmade föreläsningarna från konferensen.

Läs mer

Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt – tema på årets demenskonferens

Här kan du se föreläsningarna från årets demenskonferens och läsa en skriftlig konferensrapport .

Läs mer

Spel om pengar: Förebygga, upptäcka, stödja och behandla – hur gör vi?

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi var en av talarna den här dagen. Se föreläsningarna och ta del av den skriftliga sammanfattningen.

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion