Syftet med Barn- och ungdomsnätverkets nyhetsbrev är att sprida nätverkets arbete samt informera om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Nätverkets ska samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor, utifrån önskemål. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. I år påbörjar vi en stor satsning i frågor kring barnkonventionen och barnrätt. 

Länets samtliga tolv kommuner ingår i nätverket samt Länsstyrelsen Kalmar län - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet! Möter ni elever som mår psykiskt dåligt? Här finns hjälp och stöd från Region Kalmar län

Du som arbetar inom skola och elevhälsa kan möta barn och unga med psykisk ohälsa i olika skeden. Alla har en viktig roll att fånga upp psykisk ohälsa och hänvisa till rätt vårdinstans vid behov. Här är en guide över den hjälp som finns att få i Region Kalmar län. Hjälpen som erbjuds finns på två nivåer, primärvårdsnivå och specialistnivå.Barnkonventionsutredningen

2018 tillsatte regeringen en utredning som hade i uppdrag att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Den 15 november 2020 slutredovisas uppdraget. På barnkonventionens dag den 20 nov fick vi höra huvudsekreterare Charlotte Palmstierna berätta mer om sitt spännande och vitkiga uppdrag som hon hade tillsammans med regeringens särskilda utredare Anders Hagsgård samt Charlotta Törnell och Christofer Gatenheim. Länsstyrelsernas nya handbok:  Barns rättigheter och föräldraskap – Information till dig som är förälder eller annan viktig vuxen till ett barn.

Målgruppen för handboken är alla föräldrar och andra viktiga vuxna som finns runt barn i olika verksamheter. 
Handboken innehåller information om barns rättigheter med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn har rätt att få i sitt föräldraskap. Ytterligare ges korta budskap om hur relationen med barnet kan stärkas. I slutet hittar läsaren kontaktuppgifter för att få stöd och information i föräldraskapet.Barn har också kön!

Verksamheter i länet är i full gång med att implementera barnkonventionen. Då är det bra att samtidigt ha insatser och planer utifrån att jämställdhetsintegrera arbetet med barnkonventionen.

Barn är ju också tjejer, killar och ickebinära som ibland på grund av samhällets könsmaktsordning kan ha olika förutsättningar till utveckling. Villkor för pojkar och flickor och ickebinära kan se väldigt olika ut och ett arbete med barnkonventionen behöver också ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 

Behöver du baskunskap om jämställdhet, genus och jämställdhetsintegrering? Länsstyrelsen och och Region Kalmar län har tagit fram en basutbildning, 1,5 timme lång, webbaserad, gratis och det finns en handledning.

Du hittar den här: Basutbildning jämställdhetsintegrering | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

För vårdnadshavare finns dessutom några korta filmer som ger tips och trix för genussmart föräldraskap. Du hittar dem här: Genussmart föräldraskap | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)Våldsporr – en del av barns verklighet

1 av 4 18-åringar tittar på porr varje dag. 11 år är idag genomsnittsålder för pojkar när de de kommer i kontakt med porr första gången. (12 för flickor). Forskare varnar för starka kopplingar mellan användande av våldsporr och sexuellt våld i nära relationer. Länsstyrelsen tillsammans med Region Kalmar har arbetat fram ett faktablad för att öka kompetens kring våldsporr och dess skadliga konsekvenser för ungas sexuella hälsa. Sprid gärna!

Faktablad om våldsporr


Barnombudsmannens årsrapport 2020 syftar till att ge en ögonblicksbild av Sverige strax innan lagen trädde ikraft. Vi har pratat med barn om deras syn på sig själva och sina rättigheter, vi har undersökt allmänhetens syn på barnets rättigheter och hur domstolar och utredningar använder ett barnrättsbaserat synsätt. Vi tar avstamp i den faktiska situationen i Sverige idag för att se vad som behöver göras för att stärka barnets rättigheter så att intentionen med barnkonventionen som lag blir verklighet.UNICEF Sverige: Hur påverkas barns vardag av coronapademin?

Kartläggning kring hur barns vardag påverkas av coronapandemin.

Världen över talas det om hur coronaviruset påverkar människors vardag, men i diskussionerna hörs sällan barnens röster.För att skapa en bild av hur barn påverkas av coronapandemin har vi gjort en kartläggning där 434 barn i årskurserna 6 och 9 i Stockholms stad har delgett sin syn på situationen. Syftet med kartläggningen är att möjliggöra för barn att själva komma till tals och ge uttryck för sina åsikter. 

Vi hoppas också att kartläggningen kan vara ett relevant underlag för beslutsfattare när effekterna av coronapandemin ska hanteras.Vi önskar alla ett riktigt trevligt slut på året - så ses vi igen med nya krafter år 2021!

Frågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: 

Matilda Tonentschuk eller Claudia Kjellstrand

Sent with Get a Newsletter