Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

| Nr 6 oktober 2020 |

Tack för fint samarbete

Samarbetet mellan Hälsokällan och Team Västs och Team Öster/söders förskolor och Hogstorps skola är nu inne på sin sista termin. För mig har det varit fantastisk roligt, inspirerande och utvecklande att få lära känna er och arbeta tillsammans för barns rätt till integritet och en vardag fri från våld. Ni ska vara oerhört stolta över det arbete ni gjort under dessa två år, jag är så imponerad! Ett stort tack till er för hur ni tagit emot och omfamnat samarbetet vi haft, det kunde inte ha gjorts på ett bättre sätt. Det är med vemod i kroppen som jag skriver men också med hopp,  för det arbete ni gör i förskola och skola inger verkligen hopp. Barnen som ni möter får tidigt lära sig om rättigheter de har och de får under fler år öva sig på och förkroppsliga kunskapen. Barnen övas på att sätta egna gränser men också på att vara uppmärksam på kompisen och respektera och förstå när det inte finns samtycke, när någon säger nej eller visar ja. Ert arbete med normkritik och normkreativitet är en inspiration för hela samhället, vi borde vara fler som ser det ni gör och ta efter för att få ett samhälle där en kan få vara den en är på lika villkor. Jag kommer att berätta om de fina exempel från er som jag fått ta del av när jag möter andra som arbetar med barn och unga, berätta ni också så att fler får höra om det ni tillsammans gjort, gör och kommer fortsätta att göra.

Avslutningsvis vill jag säga tack till er allihop för ett gott samarbete och två för mig mycket givande år som jag aldrig kommer glömma!

Jessica Svensson Hälsokällan


Kompetensutvecklingsdag 9 november

K-dagens förmiddag är i form av kollegialt lärande där projektets förskolor ska delge varandra goda exempel från arbetet med barns integritet.

Under eftermddagen föreläser Johanna Wester, skribent och föreläsare i barnrättsfrågor.

Läs mer om vad som händer på k-dagen

Slutkonferens för utvecklingsarbetet kring barns integritet

Den 18 november knyter vi hop vårt utvecklingsarbete. Under dagen kommer personal i förskolan och skolan tillsammans med projektledare på Hälsokällan att berätta om arbetet och vad det resulterat i. Konferensen är digital.

Läs om slutkonferensen


Utvecklingsarbete för en skola fri från våld

Skolans personal måste kunna ifrågasätta och inte bekräfta könsstereotyper. Det betonade Marcus Svensson, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, under en kompetensutvecklingsdag om integritet och våldsprevention tillsammans med personal på Hogstorps skola. 

Läs om kompetensutvecklingsdagen


När eleverna granskar normerna

Förra terminen pågick ett sagoprojekt på Hogstorps skola, som en del i ett större utvecklingsarbete kring integritet och våldsprevention. Här kan du se förskoleklassens fina normkritiska bidrag i form av en tittskåps-saga.  
Läs hela inlägget 


Utbildning kring ungas utsatthet på nätet

Safe Selfie Academy är en förebyggande utbildningsinsats som vill öka medvetenheten kring barns och ungas utsatthet online. Den 13 oktober fick elever på Hogstorps skola lära sig vad de ska göra om någon kompis blir utsatt för grooming eller liknande brott på nätet.

Läs om utbildningen


Metodmaterial utvecklat inom projektet

I arbetet med barns integritet har det tagits fram klippfigurer. Syftet med dem är att de ska vara en hjälp i arbetet med en normkreativ förskola. Tillsammans med metodmaterialet kommer en instruktionsfilm där Siren LInde, utvecklare, berättar om syftet och målet med materialet.   

Det finns också en serie affischer framtagna för att väcka tankar och samtal om barns rätt till integritet med vårdnadshavare samt för undervisning.  Affischerna kommer att finnas i tre olika varianter, en som riktar sig till vårdnadshavare, en som riktar sig till barn i förskolan och en till elever på skolan. En kort film som beskriver syftet med dessa kommer också att tas fram.  


Intervjuer med fokusgrupper

Fokusgruppsintervjuer har genomförts med rektorer, pedagoger och specialpedagog för att få deras tankar och reflektioner kring utvecklingsarbetet och dess effekter. Dessa kommer att redovisas i början av nästa år i den slutrapport som sammanfattar arbetet med barns integritet i förskolan och skolan. Tillsammans med slutrapporten kommer också en film att produceras som beskriver arbetet. Syftet med det här är att andra ska kunna ta del av goda exempel och kunna läsa om effekter enheterna beskriver.  


Föräldramöten om digitalisering och barns rätt till integritet

Förra terminen hade Hälsokällan tillsammans med förskolorna och skolan föräldramöten för att berätta om arbetet med barns integritet i syfte att sprida kunskapen bland fler viktiga vuxna runt barnen. Några av dessa förskolor har nu planerat in ytterligare ett föräldramöte där det kommer att handla om digitalisering och barns rätt till integritet. Annika Widell och Jessica Svensson medverkar på föräldramötena. 


Kalendarie 

K-dag (digital) 9/11 

Slutkonferens (digital) 18/11 

Avslutning i styr- och arbetsgrupp 15/1 

Föreläsningen Vad gör porren med våra barn
kommer förhoppningsvis senare under våren


Här kan det ligga innehåll som är lämpligt i en sidfot. Exempelvis länkar till sociala medier.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.