Vi kan vara en del, eller en helhet

Till utbildningarna i vårt öppna utbud kommer oftast en eller ett par deltagare från ett flertal olika verksamheter och kommuner. Varje år utbildar vi ca 10 000 personer på ca 250 aktiviteter – alltifrån den lilla halvdagskursen till utbildningsprogram och fleråriga projekt.

Vad många inte vet är att vi även genomför en hel del uppdragsutbildningar för arbetsgrupper och/eller arbetsplatser. Alla våra kurser och utbildningar kan även erbjudas som uppdragsutbildningar.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om hur vi på uppdrag av trafikkontoret i Göteborg utbildat hundratals förare av serviceresor i bemötande. Ett stort uppdrag som kan vara svårt att ro i land på egen hand, men där vi med vår expertis kunde genomföra uppdraget från idé till genomförande.

Inga uppdrag är för stora eller för små för oss. Vill du veta mer? Hör av dig!

Nicholas Singleton

Enhetschef, Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Reportaget: ”Har alla chaufförer varit på charmkurs?”

Resenärerna märkte att något var annorlunda och de var inte helt fel ute. Förklaringen var förvisso ingen charmkurs men väl ett omfattande arbete med bemötandefrågor.

Att kunder får ett gott bemötande vid serviceresor (exempelvis färdtjänst) är A och O.

– När vi pratade med brukarorganisationerna sa de att förarnas bemötande lämnade en del i övrigt att önska. De efterlyste lite mer förståelse. Vi jobbade internt med bemötandefrågor på olika sätt men kände också behov av en utbildning där vi verkligen kunde nå fram till förarna, berättar Peter Norling som är chef på trafikkontorets avdelning för serviceresor i Göteborgs stad.

Läs mer

Att arbeta med tolk

En utbildning om användning av tolk i offentlig sektor som bl.a. belyser följande frågor:
• Vad är tolkens uppdrag och roll (och vad är det inte)?
• Vad ska man undvika att göra i tolkade möten? Tabun och fallgropar.
• Vad behöver jag tänka på när jag beställer ett tolkuppdrag?
• Vilka missförstånd är vanliga och hur undviker jag dem?
• Hur stämmer jag av i ett tolkat möte att jag har uppfattat korrekt och blivit förstådd?

4 november

Läs mer

Gör er kommun statistiska uppföljningar av ungdomars levnadsvillkor?

GR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en kostnadsfri, webbsänd konferens om lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen riktar sig till kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga.

Obs! Förlängd anmälningstid till 10 oktober!

14 oktober

Läs mer

Utvecklingsprogram för dig som ansvarar för utveckling av kvalitet och säkerhet i vård- och omsorg samt socialtjänst

Programmet vänder sig till socialt ansvarig samordnare, kvalitetsledare, kvalitetscontroller, utvecklingsledare, processutvecklare eller personer med liknande uppdrag inom privat och offentligt driven vård- och omsorgsverksamhet och socialtjänst.

Välj själv om du vill gå hela programmet eller valda delar!

Kursstart 13 januari

Läs mer

Arkivering – en introduktion

Lagstiftningen och andra regler ställer krav på
hur vi ska ta hand om våra arkiv samtidigt som modern teknik erbjuder helt nya lösningar. Men hur ska vi möta dessa krav och möjligheter?

Den här kursen ger dig de grundläggande kunskaper
som behövs för att du ska kunna sköta arkivet på en myndighet eller ett företag.

Utbildningen vänder sig till arkivassistenter, arkivredogörare och andra som arbetar praktiskt med arkivfrågor och arkivhantering.

9 november

Läs mer

Kälvestensmodellen

Grundutbildning

Kursinnehåll:

• Bakgrunden till Kälvestenmodellen
• Teoretisk förankring och begrepp
• Hur man förbereder intervjun
• Genomgång av intervjuformuläret
• Tolkning och återkoppling
• Hemuppgift. Varje deltagare gör en djupintervju med ett tilltänkt familjehem tillsammans med en kurskamrat.

Kursstart 14 januari

Läs mer

Tolkutbildning

Förkunskaper som krävs av kursdeltagarna:

• Förtrogen med familjehemsvård (rekrytering och uppföljning)
• Genomgått grundutbildning i Kälvestensmodellen
• Väl förtrogen med tregenerationsperspektivet
• Själv gjort 4-6 djupintervjuer med extern tolkare.

Kursstart 27 januari

Läs mer

Hur bemöter man Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD)?

BPSD drabbar någon gång cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Utbildningen vänder sig till undersköterskor, vårdbiträden samt övrig personal inom hemtjänsten och hemsjukvården som möter äldre med kognitiv svikt (demens) och BPSD-symtom.

2 december

Läs mer

Grundutbildning för registratorer

En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator! Utbildningen genomförs under fem dagar i november 2020 till mars 2021. Under dagarna varvas föreläsningar med övningar och gruppuppgifter.

Kursstart 12 november

Läs mer

UGL – Utveckling Grupp Ledarskap

UGL intar en särställning bland alla ledarskapsutbildningar som erbjuds idag. Det är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Vi har platser kvar på två av höstens utbildningar:

Vecka 46, 9–13 november

Vecka 48, 23–27 november

Läs mer

Vårdnadsöverflyttning

Socialnämnden har i olika sammanhang skyldighet att agera för att barn ska få en ny vårdnadshavare.

Vårdnadsöverflyttning efter långvarig familjehemsplacering är en sådan situation. Vårdnadsöverflyttning kan också bli aktuellt vid brister i omsorgen eller när vårdnadshavare har varaktigt förhinder eller avlider.

Under den här dagen ges en grundläggande genomgång av det regelverk som gäller i de olika situationerna samt vilka krav som ställs på handläggningen i de olika delarna av processen. Innehållet grundas på lagstiftningens förarbeten, föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:47) samt rättsfall och JO:s beslut. Det finns utrymme för diskussion och frågor. 

Utbildningen vänder sig till dig som i arbetet kommer i kontakt med vårdnadsöverflyttning, såväl inom familjerätt som i arbetet med familjehemsvård och ensamkommande barn.

Obs! Utbildningen sker digitalt och det går fortfarande bra att anmäla sig!

21 oktober

Läs mer

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

För baspersonal: En utbildning för dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa. Utbildningen består av sex block som tillsammans ger en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

3 och 17 november samt 1 december (halvdag)

Läs mer

Supported Employment är en arbetsmetod som utvecklades i USA på 70-talet. Idag är det en av de mest utbredda metoderna i västvärlden när det gäller att utforma stöd till personer som står utanför arbetsmarknaden att komma till och behålla ett arbete.

Individual Placement and Support (IPS)

IPS står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa.

Vi erbjuder en utbildning som innehåller teori, metodik och verktyg samt ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå. Den vänder sig till verksamma inom arbetsmarknadsenheterna, LSS, daglig sysselsättning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

24–25 november och 10–11 december

Läs mer

Hur kan du ta reda på om insatsen hjälper individen?

FIT – Feedback Informed Treatment eller Feedback Informerade Tjänster – är ett enkelt sätt att ta reda på hur en insats fungerar.

FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell. FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i insatsen som ges genom att regelbundet följa upp vilket utfall insatsen leder till och vad som kan förbättras.

Vi erbjuder en utbildning för handläggare, socialsekreterare, arbetsmarknadshandläggare, LSS och andra som arbetar med behandling eller stöd till förändring.

1–2 december

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Alla våra aktuella kurser och konferenser

Oktober

8 oktober 
Metodhandledning i Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS)

14 oktober 
Lokal utvecking av ungdomspolitiken

16 oktober 
Utbildning för PBL-administratörer

21 oktober
Pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den psykiska hälsan

27 oktober 
Att leda möten via Microsoft TEAMS

29 oktober 
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

 

November

3 november 
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

4 november 
Att arbeta med tolk – En utbildningsdag i användning av tolk för offentlig sektor

9 november 
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

9 november 
Arkivering – en introduktion

10 november 
Fördjupning för registratorer

12 november 
Grundutbildning för registratorer

13 november 
DEMENSKONFERENS: Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt – FULLBOKAT på plats men det går bra att delta via streaming

16 november 
Supported Employment, fördjupning

17 november 
Motiverande samtal (MI) – tredagars grundkurs FULLBOKAD – men boka gärna reservplats!

18 november 
Supported Employment, grundutbildning

19 november 
LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall FULLBOKAD – Men boka gärna reservplats!

23 november 
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

24 november 
DEL 4 – Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

24 november 
Individual Placement and Support (IPS)

24 november 
Att leda möten via Microsoft TEAMS

25 november 
Motiverande samtal (MI) – tredagars grundkurs

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion