Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 3/2020

 

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. I anslutning till symposierna kan ni även skriva uppdateringstentamen. Nedan finner du datum till 2020s symposium.

För mer information samt anmälan klicka på datumet:

28-29 september, Digitalt

11-12 november, Stockholm


Nyheter

Samma storlek på alla attefallshus

Riksdagen har den 17 juni 2020 beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m2. Lagändringen trädde i träda i kraft den 1 augusti 2020.

Läs mer här


Ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall

Riksdagen har den 16 juni 2020 beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att:

 • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
 • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
 • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
 • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Syftet med lagändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet.

Läs mer här


Energihushållningsreglerna i BBR ändrades den 1 september 2020

Boverket har fattat beslut om ändrade energihushållningsregler i BBR. Ändringarna innebär i korthet att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energihushållningsreglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Ändringarna i energihushållningsreglerna i BBR baseras på en ändrad lydelse i plan- och byggförordningen. Reglerna träder i kraft den 1 september 2020, samtidigt som ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft.

Läs mer här.


Bygglov för altaner?

Det kan krävas bygglov för altaner. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

Läs mer här


En effektivare kommunal räddningstjänst

Proposition - lagrådsremiss

Landets kommunala räddningstjänster står inför stora framtida utmaningar när det gäller att effektivare kunna hantera stora och allvarliga olyckor.

 • För att stärka Sveriges förmåga på området föreslår regeringen bl.a. följande ändringar i lagen om skydd mot olyckor:
 • En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den före­byggande verksamheten, tydligare handlings­program samt utökad föreskrifts­rätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 • En tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.
 • Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att förelägga kommunerna att avhjälpa brister.
 • Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv.
 • Regeringens förslag: Skyldigheten för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar att i vissa fall lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort.
 • Flera av förslagen förväntas få särskild effekt på skyddet för olyckor utanför de större städerna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Kommunerna får dock tid till den 1 januari 2022 för att anta nya handlingsprogram och uppfylla kravet på att ständigt upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten.

Läs mer här


Ny vägledning om kontrollplan kontrollansvarigas roll

Boverket har uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL. Bland annat beskrivs hur riskbedömning kan användas som metod för att identifiera kritiska moment under byggtiden, och därför bör leda till punkter i kontrollplanen.

Läs mer här


Rättsfall

Finns det straffrättsliga bestämmelser, alltså att byggherrar eller en ägare av en byggnad, kan dömas till fängelse eller böter i PBL?

Det är byggherrens ansvar enligt PBL att de tekniska egenskapskraven och byggreglerna uppfylls. I en byggprocess ska byggherren visa för kommunen hur kraven kommer att uppfyllas.
Om det efter att byggnaden har tagits i bruk inträffar en olycka till följd av att kraven inte uppfyllts kan straffrättsliga bestämmelser till exempel böter eller fängelse bli aktuella. Brister i uppfyllandet av byggreglerna kan nämligen ha betydelse för bedömningen av vårdslöshet i straffrättslig mening. Detta hände i följande rättsfall:

 • Efter en olycka iKista dömdes en konstruktör för arbetsmiljöbrott eftersom en balk var feldimensionerad, dvs. inte följde Boverkets konstrukti
 • När Norrlandsoperans golv rasade och flera människor skadades under en konsert dömdes itingsrätten en arrangör för att inte ha förstärkt golvet så att det hade tillräcklig bärförmåga för den avsedda användni Hovrätten friade dock sedermera arrangören.

När en byggnad på fastigheten "Potatisåkern" i Malmö brann åtalades flera personer för att man inte hade uppfyllt brandkraven viinstallation av en eldstad i den lägenhet där branden startade. Hovrätten friade personerna eftersom det inte kunde visas att de varit vårdslösa.

Fler rättsfall finner du här

 


Bygglov för uterum?

Avgörande

2020-08-24

MÖD har ansett att det inte är visat att det förekommit dispensgivning i enlighet med tidigare lagstiftning i sådan omfattning att en avvikelse från en planbestämmelse kan betraktas som liten. Eftersom det inte heller i övrigt har funnits förutsättningar att bedöma avvikelsen som liten har MÖD, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagit bygglovsansökan.

 

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Målet gäller en ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus med ett uterum på fastigheten XX. Fastigheten omfattas av en byggnadsplan från 1969. Planen ska anses gälla som en detaljplan antagen med stöd av den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, (se 17 kap 4 § ÄPBL och punkten 5 i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen, 2010:900), PBL) och innehåller bl.a. en bestämmelse om att punktprickad mark inte får bebyggas. Eftersom hela det markområde som tillbyggnaden ska ta i anspråk består av punktprickad mark avviker åtgärden från detaljplanen. Frågan i målet är om denna avvikelse kan vara att betrakta som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Underinstanserna har bedömt att avvikelsen är liten med hänsyn till den omfattande dispensgivning som redan skett i området för denna typ av utbyggnad. Av förarbetena till ÄPBL framgår att systematiskt medgivna dispenser av samma slag kan föranleda att motsvarande avvikelser för återstående fastigheter kan bedömas som mindre och därmed godtas (se prop. 1989/90:37 s. 57). Nämnden har i sitt beslut anfört att det beviljats omkring 20 bygglov för tillbyggnader i form av uterum i området och att det med hänsyn till detta och även till den kommunala likställighetsprincipen finns skäl att bedöma avvikelsen som liten. Det framgår emellertid vare sig av nämndens beslut eller utredningen i övrigt när dessa bygglov beviljades, hur stora avvikelser det varit fråga om och hur avgränsningen av området har skett. Mark- och miljööverdomstolen finner Sid 3 SVEA HOVRÄTT DOM P 12265-19 Mark- och miljööverdomstolen att det vid detta förhållande inte är visat att dispens i enlighet med tidigare lagstiftning givits från planbestämmelsen i sådan utsträckning att avvikelsen av detta skäl ska betraktas som liten (jfr RÅ 1997 not. 66). Eftersom hela tillbyggnaden om 31,5 kvm ska placeras på punktprickad mark saknas även i övrigt förutsättningar att bedöma avvikelsen som liten. Mark- och miljödomstolens dom ska därför ändras på så sätt att nämndens beslut att bevilja bygglov upphävs och ansökan avslås.

Läs mer här


Ökade krav på fackmässigt utförda ritningar?

Bygglov för tillbyggnad

2020-07-08

MÖD har bedömt att ritningsunderlaget inte har uppfyllt de krav som följer av 9 kap. 21 § PBL och har upphävt ett beslut om bygglov och återförvisat ärendet till nämnden.

Läs mer här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.