Tillsammans skapar vi nytta och långsiktig utveckling

Covid-19 ser ut att påverka oss alla fortsatt under hösten. Rent konkret innebär det för oss i vårt uppdrag att vi anpassar vårt utbud och fortsätter att ställa om till digitala kurser och konferenser, samtidigt som vi erbjuder vissa delar i fysisk form, där vi kan garantera att vi följer de gällande föreskrifterna.

För att vårt utbud ska uppfattas som relevant och intressant är samarbetet med alla er som arbetar i våra medlemskommuner otroligt viktigt och givande. I detta nyhetsbrev kan ni läsa om hur vi under flera år arrangerat en demenskonferens, och vad enhetscheferna Pernilla Edström i Härryda och Karin Johansson i Göteborg tycker om att vara med i den arbetsgrupp som planerar konferensen –  en konferens som i höst för första gången också erbjuds digitalt.

Det är glädjande att läsa om hur GR kan vara en viktig del i att samordna, planera och utföra alla dessa aktiviteter och bidra till att skapa nytta och långsiktig utveckling.

Trevlig läsning, och om ni har tankar eller idéer kring kompetensutvecklingsbehov i er verksamhet, fysiskt eller digitalt, tveka inte att höra av er!

Nicholas Singleton

Enhetschef, Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Varför är ni med och arrangerar demenskonferensen?

Enhetscheferna Pernilla Edström i Härryda och Karin Johansson i Göteborg sitter båda med i den arbetsgrupp som planerar för årets demenskonferens som äger rum den 13 november.

– Den här konferensen är superviktig för hela Göteborgsregionen för det finns verkligen ingen annan konferens som är så riktad till oss som jobbar i demensvården. Den gör verkligen stor skillnad i det nära arbetet, säger Pernilla.​

Både Pernilla och Karin tycker att det är viktigt att kunna påverka innehållet i konferensen.

– Jag blev tillfrågad om jag ville vara med i arbetsgruppen och jag ser ju att det är viktigt att vara med och lyfta fram vad som behövs: Det här ser jag att det brister i, det här borde vi få mer av och så vidare, säger Karin.

Läs mer

Karin Johansson (till vänster) och Pernilla Edström (till höger)

Att leda möten via Microsoft Teams

Välkommen till en halvdagsutbildning där du både får en teknisk genomgång och kunskap om hur du får till bra digitala möten. 

Utbildningen sker online via Teams.

2 och 15 september

Läs mer

God ekonomisk hushållning – den finansiella utvecklingen i GR-kommunerna

Hur har GR-kommunerna utvecklats i förhållande till länet och riket de senaste åren? Lever kommunerna upp till kraven om god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv?

Hans Petersson, verksam på Kommunforskning i Västsverige (KFi), har sedan 20 år tillbaka följt den finansiella utvecklingen i Västra Götalands län i form av årliga rapporter till de flesta av kommunerna i Göteborgsregionen.

Seminariet vänder sig till politiker, ekonomer, revisorer och chefer som vill uppdatera sig om det ekonomiska läget i GR-kommunerna och hur man arbetar med att säkerställa att kommunen bedriver sin verksamhet enligt god ekonomisk hushållning.

Seminariet genomförs digitalt!

29 september

Läs mer

 

Att bibehålla psykisk hälsa hos äldre

För femte året i rad arrangerar vi en större konferens på temat äldre och psykisk hälsa tillsammans med Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet.

I år får vi ta del av den senaste forskningen, öppna jämförelser och goda exempel på vad man kan göra för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre. Ett intressant tema under dagen kommer också att vara spelmissbruk hos äldre.

25 september på Scandic Crown eller på distans via länk

Läs mer

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

En kurs för dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer med flera.

Kursen genomförs digitalt!

18 september

Läs mer

LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) reglerar kommunens skyldighet och yttersta ansvar att omhänderta personer för att kunna motivera till fortsatt vård och behandling under frivilliga former. Den här utbildningen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen för personer med en missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och SOSFS 2014:5. Utbildningen vänder sig till enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

19 november

Läs mer

Arkivering – en introduktion

Lagstiftningen och andra regler ställer krav på
hur vi ska ta hand om våra arkiv samtidigt som modern teknik skapar helt nya möjligheter. Men hur ska vi möta dessa krav och möjligheter?

Den här kursen ger dig de grundläggande kunskaper
som behövs för att du ska kunna sköta arkivet på en myndighet eller ett företag.

Utbildningen vänder sig till arkivassistenter, arkivredogörare och andra som arbetar praktiskt med arkivfrågor och arkivhantering.

9 november

Läs mer

Oro för väntat barn

Under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för att säkerställa utökat stöd och skydd för det väntade barnet. Under den här halvdagen berättas om en ny länsgemensam riktlinje om samverkan vid oro för väntat barn. Det ges även exempel på arbetsmodeller för att tidigt under graviditet inleda samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till förmån för det väntade barnet. Dagen är kostnadsfri!

10 september på distans via länk

Läs mer

Att arbeta i offentlig förvaltning – regler och praxis!

En grundläggande utbildning om:

  • Offentlighet och sekretess
  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen
  • Mötesteknik

Fyra dagars utbildning, kursstart 21 september

Läs mer

Vårdnadsöverflyttning

Socialnämnden har i olika sammanhang skyldighet att agera för att barn ska få ny vårdnadshavare.

Vårdnadsöverflyttning efter långvarig familjehemsplacering är en sådan situation. Vårdnadsöverflyttning kan också bli aktuellt vid brister i omsorgen eller när vårdnadshavare har varaktigt förhinder eller avlider.

Under dagen ges en grundläggande genomgång av det regelverk som gäller i de olika situationerna samt vilka krav som ställs på handläggningen i de olika delarna av processen. Innehållet grundas på lagstiftningens förarbeten, föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:47) samt rättsfall och JO:s beslut. Det finns utrymme för diskussion och frågor. 

Utbildningen vänder sig till dig som i arbetet kommer i kontakt med vårdnadsöverflyttning, såväl inom familjerätt som i arbetet med familjehemsvård och ensamkommande barn.

21 oktober

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Den här dagen ger en grundlig genomgång av regelverket och vägledning gällande den praktiska tillämpningen. Hela processen omfattas, för att ge en helhetsbild av vad som gäller från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas. Innehållet baseras på aktuell lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 som omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

20 oktober

Läs mer

Konflikthantering och samarbetskulturer

Vill du ha hjälp att förstå konflikter på arbetsplatser och utveckla strategier för att effektivt hantera dem?

20–21 oktober

Läs mer

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Möjlighet till kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och en förutsättning för delaktighet och för att kunna utöva inflytande över sitt liv. Många personer med funktionsnedsättningar har kommunikationssvårigheter, vilket inte fråntar dem rätten att kommunicera.

Att inte förstå eller att inte kunna göra sig förstådd kan leda till frustration och i förlängningen till ett utmanande beteende. Ansvaret för att förbättra kommunikationen ligger alltid på personalen att stödja de som behöver hjälp att förstå och uttrycka sig. För att kunna ge ett bra stöd behöver personalen vara kunnig om AKK.

Grundkurs, tre halvdagar med start 29 oktober

Läs mer

Supported Employment är en arbetsmetod som utvecklades i USA på 70-talet. Idag är det en av de mest utbredda metoderna i västvärlden när det gäller att utforma stöd till personer som står utanför arbetsmarknaden att komma till och behålla ett arbete.

Individual Placement and Support (IPS)

IPS står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa.

Vi erbjuder en utbildning som innehåller teori, metodik och verktyg samt ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå. Den vänder sig till verksamma inom arbetsmarknadsenheterna, LSS, daglig sysselsättning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

24–25 november och 10–11 december

Läs mer

Hur kan du ta reda på om insatsen hjälper individen?

FIT – Feedback Informed Treatment eller Feedback Informerade Tjänster – är ett enkelt sätt att ta reda på hur en insats fungerar.

FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell. FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i insatsen som ges genom att regelbundet följa upp vilket utfall insatsen leder till och vad som kan förbättras.

Vi erbjuder en utbildning för handläggare, socialsekreterare, arbetsmarknadshandläggare, LSS och andra som arbetar med behandling eller stöd till förändring.

1–2 december

Läs mer

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en samtalsmetod som syftar till att stärka motivationen hos en person som vill uppnå någon typ av förändring. Förändringen kan handla om något som påverkar personens livssituation, det kan handla om beteenden eller kanske bara ens inställning till en uppgift. 

Grundkurs

Grundkursen i MI omfattar tre dagar och mellan kurstillfällena förväntas deltagarna kunna lägga cirka en timme på hemuppgifter.

17 november, 1 och 16 december

Läs mer

Fördjupningskurs

Fördjupning utifrån deltagarnas frågor och behov. Exempel på innehåll: praktiska samtalsövningar, reflektion utifrån MI-kodningsexempel, fördjupning av de verktyg man kan använda för att strukturera samtalen, för att hantera ambivalens eller för att framkalla inre motivation.

16 oktober

Läs mer

MI-baserad coachning i rollen som arbetsledare eller metodstödjare

Utbildningen innehåller kortare teoretiska moment som varvas med reflektionsfrågor, erfarenhetsutbyte, filmvisning/samtalsexempel (med utbildaren som samtalsledare), skriftliga reflektionsövningar samt samtalsövningar.

4 dagar med start 15 oktober

Läs mer

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

För baspersonal: En utbildning för dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa. Utbildningen består av sex block som tillsammans ger en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Förlängd anmälningstid – det finns några platser kvar!

10 och 22 september samt 6 oktober (halvdag)

Läs mer

För chefer, arbetsledare, metodutvecklare och 1:e socialsekreterare: Vad innebär ett återhämtningsinriktat förhållningssätt? Hur kan du som arbetsledare stödja detta förhållningssätt hos dina medarbetare? Vad stödjer återhämtningen hos de brukare/klienter som finns i er verksamhet?

9 september

Läs mer

UL – Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Utgångspunkten är den amerikanska ledarskapsteorin Transformational leadership. Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

UL har anpassats till svenska förutsättningar och kompletterats med en modell som visar hur ledarens faktiska beteende beror på samverkan mellan ledar- och omgivningskaraktäristik. Ju bättre grundläggande förutsättningar den enskilde ledaren har, desto större potential finns för utveckling.

14–16 oktober och 19 november

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Alla våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion