GR tar grepp om kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. Befolkningen blir allt äldre och fler ska ha vård i hemmet, samtidigt som intresset för att utbilda sig inom vård och omsorg minskar. GR tar nu tillsammans med kommunerna ett stort grepp om frågan genom att skapa ett branschråd för äldreomsorg. En första prioriterad fråga för branschrådet är Äldreomsorgslyftet.

Syftet med branschrådet föreslås vara att samla olika aktörer för att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen. Ett temporärt branschråd är redan i gång och arbetar, i väntan på beslut om ett fast branschråd.

Läs mer

Studie om vård i hemmet under coronapandemin

Under 2020 kommer FoU i Väst att göra en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland patienter och anhöriga till patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta mer personcentrerat, såväl under kris som under mer normala omständigheter.

Läs mer

Planering för att göra ett Yrkesresan för utförare

GR:s uppskattade program Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i den sociala barn- och ungdomsvården. Snart kan även utförare få ett program som är anpassat för deras behov. GR har gjort en förstudie och planerar nu för hur Yrkesresan ska kunna utvidgas och användas även för denna målgrupp.

Läs mer

Klart för gemensam västsvensk vårdinformationsmiljö

Västra Götalandsregionen, GR:s medlemskommuner och övriga kommuner i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare – till nytta för invånarna.

Läs mer

”Det uppstår andra normer och förväntningar på möten och utbildningar”

Under coronapandemin möts vi som aldrig förr på distans och många förvånas över allt som faktiskt går att genomföra digitalt. Utbildningar exempelvis. GR:s utbildningsledare Karin Westberg och en av våra anlitade utbildare, Karolina Isaksson, berättar om övergången till fler digitala utbildningar.

Läs mer

FoU i Väst föreläser om föräldrastöd på socialchefsdagarna

FoU i Väst deltar i kunskapsutvecklingen av föräldrastöd för tre olika målgrupper. Under ett seminarium på Socialchefsdagarna i Göteborg presenteras satsningarna och preliminära forskningsresultat. Socialchefsdagarna äger rum 30 september-2 oktober 2020.

Läs mer om projekten

Tips: Vår webbintroduktion för vård och omsorg – lämplig även för sommarvikarier

GR har på uppdrag av socialcheferna i våra medlemskommuner tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för arbete inom kommunal vård och omsorg. Utbildningen används flitigt och vi vill tipsa om att den även är lämplig att använda för introduktion av semestervikarier. 

Webbutbildningen innehåller ett antal viktiga utbildningar som ger grundläggande kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg.

Läs mer

Stort rekryteringsbehov i GR-kommunerna framöver

Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över personal- och rekryteringsbehov i GR-kommunerna för 2019–2029. Inom det sociala området förväntas kommunernas personalbehov under denna period öka från cirka 28 300 till 33 600 anställda, alltså med 5 300 personer. Totalt sett i de kommunala verksamheterna ökar behoven mest inom äldreomsorgen och gymnasieskolan. Prognosen är avgränsad till anställda i kommunal regi.

Läs mer

Västermodellen ökar barns delaktighet i socialtjänsten

FoU i Väst har följt införandet av den så kallade Västermodellen i Härryda, Mölndal och Partille. Modellens syfte är att öka barns delaktighet i socialtjänsten. Rapporten om införandet säger bland annat att Västermodellen på ett enkelt sätt kan öka barns delaktighet och att barn vill träffa sina socialsekreterare mer.

Läs mer

Nya insatser till mottagandet av nyanlända

Göteborgsregionen (GR) har beviljats medel från Länsstyrelsen för tre nya insatser som gäller mottagandet av nyanlända. Insatserna handlar om att ge nyanlända möjlighet att delta i föreningslivet, om att utveckla mottagandet av kvotflyktingar och om stärkt studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Föräldrastödsprogrammet PYC utvärderas

Forskningsrådet Forte har beviljat 5,9 miljoner i forskningsanslag till en utvärdering av föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Programmet används av yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd.

Programmet används huvudsakligen av familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera, det vill säga yrkesverksamma som har ett uppdrag att ge föräldrastödjande instanser. All utbildning i och utveckling av PYC i Sverige sker genom ett icke-vinstdrivande konsortium där FoU i Väst på Göteborgsregionen ingår.

Läs mer om PYC på www.pyc.se

Projekt Diabahs ger erfarenheter från fyra bostadsprojekt för seniorer

Seniorbostäder bidrar till god hälsa, välbefinnande och trygghet samt hyresgästers möjlighet att vara aktiva och självständiga i bostaden. Det är en av slutsatserna i projektet Diabahs, som nu presenterar sin slutrapport. Diabahs har följt fyra exempel på nybyggnation av seniorboenden i Göteborgsregionen.

Läs mer

Utvärdering av satsning på fler hembesök hos förstagångsäldrar

Två hembesök utökades till sex stycken hos alla förstagångsföräldrar i utvalda områden i Göteborg. Satsningen görs just nu i Angered (familjecentralerna i Hjällbo, Angered och Lövgärdet), Tynnered och Biskopsgården (Norra Biskopsgården). Vår forskare Lisbeth Lindahl på FoU i Väst utvärderar satsningen och berättar på filmen om projektet tillsammans med Åsa Nilses, utvecklingsledare på Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Några av våra konferenser i höst

Jämlik och likvärdig tillgång till en meningsfull fritid

25 september: GR är medarrangör till denna webbsända konferens som riktar sig till dig som är intresserad av att ta del av forskning som rör barns livsvillkor och fritid.

Läs mer

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

13-14 oktober: Konferensen, som är lunch till lunch, riktar sig till de kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga. Det kan vara Lupp-enkäten, Liv & hälsa ung-enkäten eller någon annan lokal enkät. 

Läs mer

Mötesplats IFO och Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats IFO 20 november: Årets storföreläsningar blir med psykologen Frid Anny Hansen och komikern Niklas Andersson. 

Mötesplats Funktionshinder 2-3 december

Program till de båda mötesplatserna kommer efter sommaren.

Nya medel från Vinnova till testbädd

AllAgeHub vill skapa en användardriven testbädd för att stimulera användning av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Det innebär att den ska utgå från en modell där det är användarnas egenformulerade behov som är utgångspunkt för vad som testas snarare än företagens färdiga erbjudanden. 

Läs mer

AllAgeHub har lanserat webbexpo

Är du intresserad av vilka produkter som finns på marknaden eller vill ditt företag visa sina produkter på WebbExpo? Vår nya webbexpo vänder sig till dig som är behov av välfärdsteknik, är anhörig eller personal inom vård- och omsorg, samt till dig som utvecklar eller är leverantör av välfärdsteknik. 

Här kommer du till webbexpon

AllAgeHubs första digitala seminarium

Nyligen genomförde AllAgeHub sitt första seminarium i digital form. Över 70 deltagare från kommuner, myndigheter och företag utforskade tillsammans på vilket sätt kommuner genom förändrade styrnings- och finansieringsmodeller skulle kunna öka takten för införandet av välfärdsteknik genom att frigöra resurser i verksamheten.

Här kan du kolla på webbinariet

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

September

1 september
Del 3 – Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

1 september
Om beroende i ett familjeperspektiv – Att förstå och se till att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp

2 september
Att leda möten via Microsoft TEAMS

3 september
Metodhandledning i Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS)

3 september
Personlig assistans

7 september
Motiverande samtal (MI) – Tredagars grundkurs

9 september
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

10 september 
Informations- och inspirationsförmiddag kring oro för väntat barn

10 september
Kursledarutbildning: Ett hem att växa i

10 september
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

11 september
Hot och våld samt krishantering – En förebyggande utbildning

14 september
Ökad kunskap om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

14 september
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

15 september
Att leda möten via Microsoft TEAMS

17 september
Kälvestensmodellen – grundutbildning

18 september
RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test

18 september
Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

21 september
Individual Placement and Support(IPS)

21 september
Att arbeta i offentlig förvaltning – regler och praxis!

22 september
Utvecklingsprogram för SAS, socialt ansvarig samordnare

23 september
Hur bemöter man BPSD? Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens

25 september
Att bibehålla psykisk hälsa hos äldre - Scandic Crown

25 september
Att bibehålla psykisk hälsa hos äldre - via streaming

Oktober

2 oktober
MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare

8 oktober
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare Vidareutveckling

13 oktober
Lokal utvecking av ungdomspolitiken

13 oktober
Verktyg och metoder för mötes- och processledare

14 oktober
Interkulturell kompetens

14 oktober
UL – Utvecklande Ledarskap

15 oktober
MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare

16 oktober
Motiverande samtal (MI) Fördjupning

16 oktober
Utbildning för PBL-administratörer

20 oktober
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

20 oktober
Konflikthantering och samarbetskulturer

21 oktober
Motiverande samtal (MI) – Tredagars grundkurs

26 oktober
Motiverande samtal (MI) – Tredagars grundkurs för dig som arbetar med barn och ungdomar i skolan och inom hälsovården

29 oktober
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

 

November

9 november
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare

9 november
Arkivering – en introduktion

10 november
Fördjupning för registratorer

16 november
Supported Employment fördjupning

17 november
Motiverande samtal (MI) – Tredagars grundkurs

18 november
Supported Employment Grundutbildning

19 november
LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

23 november
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare v.48

24 november
Del 4 – Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

24 november
Vuxenutveckling i arbetslivet

 

December

1 december
FIT – Feedback Informed Treatment

9 december
Tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion