Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 2/2020

 

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. I anslutning till symposierna kan ni även skriva uppdateringstentamen. Nedan finner du datum till 2020s symposium.

För mer information samt anmälan klicka på datumet:

28-29 september, Helsingborg (alt digitalt beroende av Covid-19)

11-12 november, Stockholm


Nyheter

Att genomföra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd med anledning av coronaviruset

Det finns inga särskilda regler för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd som gäller vid pandemier.  Med anledning av coronaviruset kan byggnadsnämnden och övriga som deltar vid tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd därmed hamna i en situation där de på grund av personalbortfall och risk för smittspridning har svårt att genomföra dessa som planerat. För att minska risken för smittspridning av coronaviruset uppmanar Boverket de som ska medverka på samråd eller platsbesök att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan därför vara lämpligt att i större utsträckning än vad som sker idag utnyttja de möjligheter som finns att hålla dessa samråd och platsbesök via digitala hjälpmedel.

Läs mer här


Frågor och svar relaterat till coronaviruset

Boverket skrivet att de förstår att många har frågor med koppling till plan- och bygglagen, bostadsfrågor, energideklarationer, stöd och bidrag med mera. Boverket kommer därför löpande publicera information som är relaterad till coronaviruset och Boverkets verksamhetsområden. 

Läs mer här


Annons:


Fukttransportförmåga hos bascementbetong

Fuktcentrum har låtit professor Lars-Olof Nilsson och professor Kyösti Tuutti utreda fukttransportförmågan hos bascementbetong.

Resultatet från utredningen visar att fukttransportförmågan hos betong med bascement är lägre än i betong med ren portlandcement (OPC).

Bascementbetong är dock inte så tät mot fukttransport som gjorts gällande vid de studier som de senaste åren publicerats på SBUF:s hemsida.

Fuktcentrum vill därför tills vidare mana till försiktighet beträffande användandet av beräknings-/prognostiseringsverktyg som räknar med PPB:s materialdata avseende fukt.

Läs hela rapporten här.


Yttrande över betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68

I föregående nummer av KA-information, nr 1\2020 redogjorde vi för utredningen om nya byggregler. Här kommer Boverkets respons som till stora delar sågar utredningens resultat.

Regeringen har gett Boverket tillfälle att lämna synpunkter på Kommitténs för modernare byggregler slutbetänkande Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat¸ SOU 2019:68. Boverket har följande synpunkter.

 Boverkets ställningstagande

 • Boverket avstyrker förslaget om ett nytt regeringsuppdrag om reformering av Boverkets byggregler men delar vissa av kommitténs uppfattningar om byggreglernas utformning.
 • Boverket avstyrker förslaget till ändringar i 3 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
 • Boverket avstyrker förslaget att ändra i myndighetens instruktion.
 • Boverket avstyrker förslaget om inrättande av den nya myndigheten Byggkravsnämnden.
 • Boverket avstyrker förslaget att avskaffa begreppet ombyggnad och anser att vissa frågor bör utredas vidare.
 • Boverket avstyrker förslaget att avskaffa kontroll genom certifierade sakkunniga och anser att frågan kräver ytterligare utredning.
 • Boverket avstyrker förslaget att avskaffa funktionen kontrollansvarig.
 • Boverket tillstyrker förslaget att förtydliga reglerna om arbetsplatsbesök.
 • Boverket avstyrker förslaget om ett nytt regeringsuppdrag om kontrollplaner men delar kommitténs uppfattning om behov av vägledning på området.
 • Boverket avstyrker förslaget om ett nytt regeringsuppdrag om att utreda ifall fler tekniska egenskapskrav ska bli utformningskrav.

Läs hela yttrandet här


Ett nytt tekniskt egenskapsverk har tillkommit 2020-04-16

SFS 2020:239, PBL, 8 kap. 4 § 

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om:

 • bärförmåga, stadga och beständighet,
 • säkerhet i händelse av brand,
 • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
 • säkerhet vid användning,
 • skydd mot buller,
 • energihushållning och värmeisolering,
 • lämplighet för det avsedda ändamålet,
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 9. hushållning med vatten och avfall,
 • bredbandsanslutning, och
 • laddning av elfordon.

 Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.

Läs mer här


Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, SFS 2020:238

Läs mer här


Särskilda krav avseende system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i nya och redan uppförda byggnader

Läs mer här.


Liten avvikelse

Byggnadsnämnden kan ge bygglov även om en åtgärd strider mot detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

En typ av avvikelse är en så kallad liten avvikelse. En sådan avvikelse kan godtas både under detaljplanens genomförandetid och efter att den har gått ut. För att bygglov ska kunna ges för en åtgärd med liten avvikelse ska avvikelsen vara liten, vara förenlig med detaljplanens syfte,

tillsammans med andra avvikelser inte vara allt för omfattande, inte begränsa någon rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen, och inte medföra betydande miljöpåverkan.

Läs mer här


Lathund för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder

En sammanställning som kan vara en ledtråd för såväl byggnadsnämnder som byggherrerar finner du här


Tillfälligt anläggningsboende och ändring av byggnad

För tillfälligt anläggningsboende kan särskilda anpassningar och avsteg från vissa krav göras. Hur förhåller det sig till den tillämpning av reglerna som alltid kan göras vid ändring av en byggnad?

Möjligheterna till anpassning och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden gäller såväl vid nybyggnad som vid ändring av en byggnad.

Vid ändring av en byggnad tar man hänsyn till:

 • ändringens omfattning,
 • byggnadens förutsättningar,
 • varsamhetskravet, och
 • förvanskningsförbudet.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 7 §

Vid ändring till ett tillfälligt anläggningsboende tas dessutom hänsyn till:

 • åtgärdens art,
 • åtgärdens omfattning, och
 • åtgärdens varaktighet

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 28 §

Dessa bestämmelser innebär att man vid ändring av en byggnad till ett tillfälligt anläggningsboende måste bedöma alla dessa sju kriterier sammantaget.

Det kan exempelvis vara rimligt att ställa ett visst krav när en befintlig byggnads ändras till hotell eller vandrarhem. Om verksamheten i stället ska användas under begränsad tid som tillfälligt anläggningsboende kan det däremot vara rimligt att medge anpassning eller avsteg från samma krav. Genom att man också tar hänsyn till åtgärdens varaktighet kan alltså ett avsteg som inte skulle vara godtagbart vid en vanlig ändring av en byggnad kunna vara godtagbart vid en ändring till ett tillfälligt anläggningsboende.

Läs mer här.


Rättsfall

Liten avvikelse - byggnadshöjd

Att bygga med en högre byggnadshöjd än den högsta tillåtna enligt detaljplanen kan vara en liten avvikelse. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i flera rättsfall prövat ärenden som handlat om avvikelse från byggnadshöjden.

 

Av rättsfallen framgår att omständigheterna i det enskilda ärendet är av stor vikt och att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet. Enligt rättspraxis går det inte att säga att en viss procents överskridande av höjden alltid är en liten avvikelse. Exempel på omständigheter som har haft betydelse för bedömningen är omkringliggande bebyggelse och om avvikelsen har behövts på grund av byggnadstekniska skäl.

Läs mer här

Fler mål i detta och liknande ärenden finns att läsa här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.