Maj 2020

Avregistrera            Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Under ytan…

Jag kommer att tänka på Uno Svenningssons text när jag går genom den ödsliga staden till det tämligen – efter uppmaning - övergivna kontoret. Ytan utgörs av coronapandemin och dess effekter på människor och samhälle. Den har lagt sig över allt och alla. Den är tung. Men pandemin till trots pågår mycket. Inte som vanligt men på andra sätt.

Vid fredagens möte med GR:s förbundsstyrelse deltog Sveriges kommuner och regioners (SKR) chefsekonom Annika Wallenskog. Hon föreläste under rubriken ”Ekonomin i coronatider” och konstaterade att de senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner och länder världen över.

Eftersom osäkerheten är exceptionellt hög menar SKR att det inte är rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. I ekonomirapporten som lämnades den 11 maj utgår SKR från ett tämligen positivt scenario där det antas att pandemin kommer att avklinga under sommaren och att samhället därefter kan börja återgå till ett normalläge. Läs ekonomirapporten från SKR här.

I det här nyhetsbrevet berättar vi om pågående insatser som vi gör tillsammans med kommunerna i GR. De flesta initierades innan coronapandemin men är fortfarande lika aktuella.
Vi är igång. Vi ställer om. Vi fullföljer och planerar utifrån rådande förutsättningar. Och vidhåller att samverkan och samarbete är en del av lösningen när kommunerna och regionen möter ökad arbetslöshet, försämrad ekonomi och ett näringsliv i kris.

Helena Söderbäck

Ett steg närmare en regional avfallsplan

I april beslutade GR:s förbundsstyrelse att anta den regionala avfallsplanen, Göteborgsregionen minskar avfallet - avfallsplan för 13 kommuner till 2030. Alla medlemskommuner rekommenderas att anta planen som sin egen. Under hösten ska planen antas i samtliga kommuner för att därefter börja gälla 1 januari 2021.

Planens mål har en hög ambitionsnivå med särskilt fokus på förebyggande av avfall och återanvändning. Det är hela kommunens plan och den vänder sig till och påverkar samtliga förvaltningar och bolag inom kommunens organisation. Samtliga mål sträcker sig till 2030 och GR kommer att koordinera arbetet med planen.

- Vi behöver arbeta ännu mer med förebyggande av avfall inom regionen för att spara på både resurser och klimatet. Därför känns det väldigt spännande att alla regionens kommuner har varit med och tagit fram denna plan med så ambitiösa mål. Nu ska vi gemensamt arbeta med att skapa innovativa lösningar för att uppfylla målen, säger regionplanerare Hanna Hellström från Göteborgsregionen.

Läs mer här

Nya Vinnova-medel till AllAgeHub

I februari lämnade samverkansplattformen AllAgeHub via GR in en ansökan till Vinnova inom ramen för utlysningen ”Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt”. Nu har Vinnova meddelat att ansökan beviljats. Projektet som AllAgeHub sökt medel för handlar om att utveckla en testbädd för välfärdsteknik som utgår från användarnas faktiska behov.

Läs mer här

 

Gå en utbildning hos oss på GR

I det läge som råder arrangerar vi ett begränsat antal kurser och utbildningar. GR följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och vi har anpassat vår verksamhet så att du ska kunna känna dig säker när du går en utbildning hos oss. Vi arbetar samtidigt för att kunna erbjuda fler utbildningar digitalt framöver.

Läs mer om hur vi arbetar med utbildningsaktiviteter i rådande läge 

”Chefshandledning i en osäker tid”

GR, Framtidens Ledare erbjuder en möjlighet att få stöd i ledarskapet under coronakrisen. Samtalen sker coronasäkert, det vill säga digitalt via Teams eller med avstånd på GR. Kontakta Ann-Katrine Engström, GR – Framtidens Ledare

Finansiering för praktiknära forskning beviljat på skolor i Göteborgsregionen

Sex projekt på skolor i Göteborgsregionen har beviljats medel för genomförande av
praktiknära forskning i skolan, så kallade ULF-avtal. De beviljade projekten handlar bland
annat om skolfrånvaro och inriktningen på årets utlysning var likvärdighet. Skolfrånvaro är
ett område som GR, tillsammans med de 13 medlemskommunerna, arbetar mycket med.

Läs mer här

Årets resultat av den regiongemensamma elevenkäten

Den regiongemensamma elevenkäten har sedan 2011 genomförts i Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner och är en del av kvalitetsarbetet. Under februari-mars deltog cirka 18500 elever på ungefär 420 skolor i Göteborgsregionen i enkäten.
Resultatet visar bland annat att 91 procent av eleverna i grundskolans åk 2 anser att de har kompisar att vara med i skolan och att lärarna är snälla mot dem. Högst svarsfrekvens i
årets undersökning hade Lilla Edets årskurs 2 med 93 procent svarande.

Läs hela rapporten här

Läs mer här

Nationell satsning för mer hållbara modeval

Nu har det nationella projektet F/ACT Movement startat, som drivs av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås. Kommuner, konsumenter och näringslivet ska genom projektet tillsammans bidra till en mer hållbar konsumtion av textil. Privatpersoner ska bli coachade för att lära sig mer om hållbara modealternativ samtidigt som de ska inspirera fler konsumenter till att prova på nya sätt för att uppdatera sin garderob. Kommuner kommer att arrangera aktiviteter med fokus på hållbart mode, och intresserade företag ska få hjälp att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller.

Läs mer här

Nya insatser till mottagandet av nyanlända

Göteborgsregionen (GR) har beviljats medel från Länsstyrelsen för tre nya insatser som gäller mottagandet av nyanlända. Insatserna handlar om att ge nyanlända möjlighet att delta i föreningslivet, om att utveckla mottagandet av kvotflyktingar och om stärkt studie- och yrkesvägledning.

Läs mer här

Västermodellen ökar barns delaktighet i socialtjänsten

FoU i Väst har följt införandet av den så kallade Västermodellen i Härryda, Mölndal och Partille. Modellens syfte är att öka barns delaktighet i socialtjänsten. Rapporten om införandet säger bland annat att Västermodellen på ett enkelt sätt kan öka barns delaktighet och att barn vill träffa sina socialsekreterare mer.

Läs mer här

Minskad sjukfrånvaro och personalomsättning 2019

Kommunerna i Göteborgsregionen sammanställer varje år nyckeltal som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa.

– De flesta siffror pekar åt rätt håll 2019. Sjuktalen och personalomsättningen sjunker, konstaterar Anders Pettersson som är personalchef i Härryda kommun.

Läs mer här

Utmaningar i distansundervisning

Göteborgsregionen arbetar kontinuerligt under våren med att undersöka hur omställningen till distansundervisning har upplevts för lärare och skolledare. Målet är att kunna stötta skolpersonal genom att kartlägga vilka utmaningar och behov som uppstått.
Den första av totalt tre enkäter som gått ut till skolpersonal i 20 västsvenska kommuner visar att arbetsmiljö, examination och bedömning är de största svårigheterna i och med distansundervisningen. En annan stor utmaning är gällande hur man bibehåller sociala relationer till eleverna på distans.

Läs mer här

Yrkesutbildningar för vuxna populärt under coronakrisen

Ansökningsperioden till yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen har precis avslutats. Både antalet erbjudna utbildningar och antalet ansökningar ökade markant från
förra året. I år erbjöds totalt 92 stycken utbildningar, varav 24 stycken med språkstöd. 5372 ansökningar har lämnats in. Förra året erbjöds 36 utbildningar, varav sex stycken var
med språkstöd. Antalet ansökningar var då 3184 stycken. 

Läs mer här

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion