Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Ny rapport från TFK

Utsikt från portalkran vid Stockholm Årsta Kombiterminal

Miljövänligare och effektivare godstransporter

TFK har i samverkan med ett flertal branschaktörer genomfört en studie och en utvärdering samt en kunskapsuppbyggnad avseende horisontella samarbeten

Horisontella samarbeten och horisontell integration innebär att aktörer från olika organisationer som befinner sig på en viss nivå i en försörjningskedja samarbetar om transporter och logistik vilket möjliggör för aktörer att uppnå resultat som inte kan uppnås om de agerar individuellt. I detta kan ingå att överföra långväga transporter som utförs på väg till trafikslag som är bättre ur hållbarhetssynpunkt såsom järnväg och sjöfart. Genom horisontellt samarbete kan transportsystemen utnyttjas mer effektivt och energiförbrukningen per transporterad enhet minskas vilket väntas minska utsläppen av växthusgaser, såsom koldioxid.

Projektets syfte var att undersöka när och under vilka förutsättningar horisontella samarbeten är till fördel för de medverkande parterna samt inom vilka områden detta har inneburit eller har medfört positiva effekter. En avsikt var bland annat att undersöka vilken effektiviseringspotential som dessa samarbeten kan erbjuda.

Transportlösningar som utgjorde exempel på horisontella samarbeten identifierades där Skaraborg Eco Shuttle, Norra Stålpendeln, som baseras på SSABs stålämnestransporter mellan Luleå och Borlänge, samt ScandFibre Logistics som i grunden är ett järnvägsbaserat transportsystem för export av skogsindustriprodukter, befanns vara av intresse för vidare studier.

De största horisontella samarbetena var ScandFibre Logistics respektive Norra Stålpendeln, vilka hade godsflöden av likartad omfattning, eller 1,9 miljoner ton per år, i respektive systems huvudtransportriktning. För Norra Stålpendeln avsåg detta stålämnesflödet från Luleå till Borlänge. För ScandFibre Logistics avsåg detta flödet av skogsindustriprodukter från olika tillverkningsenheter i Sverige till mottagare på den europeiska kontinenten. 

Bilder: Green Cargo, LOGS, ICA

Projektet visade att det är möjligt att med horisontella samarbeten skapa transportupplägg som är kostnadseffektiva, medför energibesparingar samt minskar transporternas miljöpåverkan.

Av intresse är bland annat att vidareutveckla de horisontella samarbeten vilka redovisats som fallstudier samt att identifiera ytterligare godsflöden, vilka hittills har transporterats på väg, som kan utgöra underlag för framtida samarbeten. Exempelvis har ytterligare flöden som kan vara möjliga att transportera i Norra Stålpendeln identifierats. Insatsbehoven omfattar även utveckling av modeller samt verktyg för analys och visualisering av godsflöden och identifiering av tillgänglig kapacitet i transportsystemet, benämnt match-making. En slutsats är att etablering av stora järnvägsbaserade horisontella samarbeten kommer att kräva bakomliggande förstudier samt utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Kunskapsuppbyggnad för horisontella samarbeten samt kostnadsfördelning mellan och riskvärdering för parter (2020:2)

En utförligare beskrivning finns på TFKs hemsida.


TFK - TransportForsK  (november 2020)
www.tfk.se
info@tfk.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.