Kompetensutveckling i coronatider

Många verksamheter befinner sig för närvarande i en akut och påfrestande situation. GR:s uppdrag är att stötta er medlemskommuner att möta utmaningarna som covid-19 för med sig. Du kan läsa mer om det arbetet här.

Samtidigt har vi i uppdrag att bedriva kompetensutveckling och att göra det i coronatider ställer krav på flexibilitet och lyhördhet. Precis som de flesta verksamheter arbetar vi hårt med att anpassa oss och ställa om. Vi erbjuder bland annat webbutbildningar och ett antal seminarier och utbildningar på distans. Ett begränsat antal utbildningar erbjuds även på plats. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, riskbedömer varje enskild aktivitet och vidtar åtgärder för att ni tryggt ska kunna delta på våra aktiviteter.

Har ni frågor, funderingar eller behov gällande kompetens- och verksamhetsutveckling, tveka inte att höra av er!

Nicholas Singleton, enhetschef Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Ny webbutbildning för vård och omsorg

GR har tagit fram en plattform för webbaserad introduktion av nyanställd baspersonal inom vård och omsorg. Här kan nyrekryterad personal genomföra ett antal viktiga utbildningar som ger grundläggande kunskap om och förståelse för vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg.

Plattformen har tagits fram på uppdrag av socialcheferna i Göteborgsregionen och med stöd av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Nytt för dig som undervisar på distans

Söker du idéer, inspiration och ny kunskap om distansundervisning? Distanspedagogik.se är framtagen för att stötta dig som lärare i omställningen till fjärr- och distansundervisning och innehåller allt från kvalitetssäkrade tips och råd till konkreta och praktiknära lektionsupplägg.

Distanspedagogik.se drivs av GR på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Ledning i kristider

Att leda igenom kris – vad har vi lärt oss?

En webbsänd konferens via Teams som vänder sig till chefer och verksamhetsledare i offentlig sektor.

• Hur har vi agerat i krisen och vad har vi lärt oss?

• Hur fattar vi beslut för framtiden när den är oviss?

• Hur hanterar vi en akut kris utan att förlora långsiktig hållbarhet?

• Hur uppnår vi samsyn mellan medarbetare på distans?

27 maj

Läs mer

Chefshandledning i en osäker tid

GR erbjuder en möjlighet att få stöd i ledarskapet under coronakrisen. Samtalen sker coronasäkert, d.v.s. digitalt via Teams eller med avstånd på GR.

Kontakta Ann-Katrine Engström, Göteborgsregionen – Framtidens Ledare

Tips på webbinarier

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Regeringens särskilde utredare Peter Larsson presenterar utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir. 2018:82). 

11 maj

Läs mer

Spel på gott och ont

Felix Gyllenstig Serrao och Jenny Rangmar samtalar om hur spel kan motivera elever och stimulera lärande. Men också om att spelandet ibland kan innebära risker för några som kan fastna i ett datorspelsberoende.

7 maj

Läs mer

Arbetsmarknads-
politikens utveckling

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) arrangerar detta webbinarium. Från Göteborgsregionen FoU i Väst medverkar Gunilla Bergström. Hon föreläser på temat "Lokal arbetsmarknadspolitik: kommunala perspektiv och insatser".

5 maj

Läs mer

Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland

Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi presenteras och ni får möjlighet att ställa frågor. Webbinariet arrangeras av Reväst, ett samarbetsorgan för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling.

7 maj

Läs mer

Vinnande ledarskap

Webbinariet fokuserar på boken "Vinnande ledarskap" som är resultatet av en djupgående forskningsstudie som avslöjar tio avgörande faktorer för långsiktig framgång. Webbinariet arrangeras av Reväst, ett samarbetsorgan för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling.

7 maj

Läs mer

UL – Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Utgångspunkten är den amerikanska ledarskapsteorin Transformational leadership. Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

UL har anpassats till svenska förutsättningar och kompletterats med en modell som visar hur ledarens faktiska beteende beror på samverkan mellan ledar- och omgivningskaraktäristik. Ju bättre grundläggande förutsättningar den enskilde ledaren har, desto större potential finns för utveckling.

2-4 juni och 8 september

Läs mer

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

En kurs för dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.fl.

18 september

Läs mer

UGL – Utveckling Grupp Ledarskap

UGL intar en särställning bland alla ledarskapsutbildningar som erbjuds idag. Det är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Under hösten erbjuder vi UGL vid tre olika tillfällen:

Vecka 38, 14–18 september

Vecka 46, 9–13 november

Vecka 48, 23–27 november

Läs mer

Utvecklingsprogram för socialt ansvarig samordnare (SAS)

Ett utvecklingsprogram för socialt ansvariga samordnare i offentlig och privat vård- och omsorgsverksamhet. Välj själv om du vill gå hela programmet eller valda delar.

Kursstart september 2020

Läs mer

Rollspel på arbetstid?

Det är verklighet för de som använder föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC). PYC används för att ge stöd i hemmet till föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning, låg IQ/svagbegåvning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som t.ex.autism eller ADHD, förvärvad hjärnskada m.m.

Grundkurs den 6–8 oktober i Stockholm

Läs mer

Att bibehålla psykisk hälsa hos äldre

De flesta äldre har fortsatt god psykisk hälsa högt upp i åldrarna men det gäller inte alla.

Depression och nedstämdhet är vanligt. Det finns många bakomvarande orsaker och vi kan se att läkemedelsförskrivning av ångestdämpande medicin ökar framförallt när äldre flyttar till särskilt boende. Men det finns många beprövade alternativ till mediciner som är väl kända och fungerar i alla åldrar helt utan biverkningar.

För femte året i rad arrangerar vi en större konferens på temat äldre och psykisk hälsa tillsammans med Kommuner och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet (dokumentation från tidigare år finns här).

I år får vi ta del av den senaste forskningen, öppna jämförelser och goda exempel på vad man kan göra för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre. Ett intressant tema under dagen kommer också att vara spelmissbruk hos äldre.

Konferensen äger rum den 25 september på Scandic Crown i Göteborg. Fullständigt program kommer innan sommaren.

Kontakt: Karin Westberg

 

Förebygg och hantera konflikter genom ökad interkulturell kompetens

Den här filmen är en introduktion till vad interkulturell kompetens är och vad vår utbildning i ämnet ger dig. Filmen innehåller också ett par reflektionsuppgifter som du kan göra på egen hand eller tillsammans med dina kollegor.

Se filmen

Läs mer om vår utbildning den 14 oktober

Yrkesresan – nu även för arbetsledare och chefer

Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal inom den sociala barnavården. I dagsläget samverkar 39 kommuner i Yrkesresan i Göteborgsregionen, Boråsregionen, Skaraborg och delar av Halland. Nu har vi öppnat upp så att arbetsledare och chefer får enkel tillgång till material anpassat för just dem.

Läs mer

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) – tredagars grundkurs

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

Grundkursen omfattar tre dagar och mellan kurstillfällena förväntas deltagarna kunna lägga ca 1-2 timmar på hemuppgifter.

Grundkursen erbjuds vid två tillfällen under hösten:

 

Motiverande samtal (MI) – fördjupningskurs

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått en grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet. 

Grundutbildningens innehåll fördjupas utifrån deltagarnas frågor och behov. Exempel på innehåll: praktiska samtalsövningar för att hantera utmaningar i samtalen, reflektion utifrån MI-kodningsexempel, fördjupning av de verktyg man kan använda för att strukturera samtalen, för att hantera ambivalens eller för att framkalla inre motivation.

16 oktober

Läs mer

 

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs för dig som arbetar med barn och ungdomar i skolan och inom hälso- och sjukvården

26 och 27 oktober, 27 november

Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med barn och ungdomar, men också med föräldrar/vårdnadshavare och medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI. Mellan kursdag 2 och 3 förväntas deltagare kunna lägga cirka en timme per vecka på hemuppgifter.

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Alla våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion