Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Verksamt.se - samlad information från myndigheter


Utvecklngsavdelningen uppmanar alla Malåbor att tänka på att bibehålla vår lokala service! Genom att tidigarelägga inköp som du har planerat, köpa presentkort, beställa hem varor, komma med önskemål till våra lokala handlare om tjänster som saknas. Tillsammans kraftsamlar vi i Malå!  

Skyddshandskar

Malå Kommun har med ett 6 månaders projekt upphandlat skyddshandskar via Malå Järn & Färg AB. 

Slutdatum för detta inköpsprojekt är 31/8-2020.

Arbetsbyxor

Malå Kommun har med ett 6 månaders projekt upphandlat arbetsbyxor via Nystedts Kläder.

Slutdatum för detta inköpsprojekt är 30/9-2020.

Utvecklingsavdelningen omfördelar projektmedel och prioriterar satsningar utifrån branschspecifika behov (Projekt Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun 1,76 samt projekt NiMR - Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region).


Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Vem kan ansöka om stödet? Det är hyresvärden som via Länsstyrelsen ansöker om stödet i efterhand. En grundförutsättning för stödet är att hyresvärden har kommit överens med sin hyresgäst om sänkt hyra. Mer information om ansökningsförfarandet kommer. Läs mer: www.lansstyrelsen.se 

Foto: Ingrid Sjöberg


Regionalt i Västerbotten, lokalt i Malå kommun

Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

Läs mer: www.regionvasterbotten.se

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag med max nio anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar tom 2020-09-30. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader, i hela Västerbotten. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr.

De kostnader som kan beviljas stöd till i Omställningschecken är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader.

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:
 · Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 · Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 · Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 · Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 · Lönekostnader (som ej omfattas av andra stöd) för personal som jobbar med omställningsåtgärder (Enskilda firmor kan ej söka för lönekostnader för sin egen tid, dock för anställd personal)

Kostnadsunderlaget måste innehålla minst 40 000 kr i externa kostnader och resterande kostnader kan vara lönekostnader som ersätts med en schablonkostnad på 150 kr/timme. Lönekostnader får endast tas upp om de inte omfattas av andra stödåtgärder och betalas ut mot tidsredovisning där det framgår på vilket sätt personen/personerna har arbetat med omställningsarbetet.

Läs mer: www.regionvasterbotten.se


Lokalt i Malå kommun

Håll dig uppdaterad om lokala åtgärder i Malå med hänsyn till Coronaviruset.

 

Eventuell skolstängning 

Om det blir aktuellt med skolstängning i Malå är det viktigt att de företag i Malå kommun som är verksamma inom sektorer som, enligt MSB anses som samhällsviktiga, har en beredskap när det gäller nyckelfunktioner dvs vilka medarbetare/personer som måste vara i tjänst (obs. detta gäller ej samtliga medarbetare). Dessa personer kan erbjudas barnomsorg (förskola/fritids) efter ansökan. Information om tillvägagångssätt vid ett sådant scenario kommer att finnas på Malå kommuns hemsida.

 

Mer informtion finns på MSB's hemsida rörande samhällsviktga funktioner.

MSB har tagit fram föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:03 och 2020:04) som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor.

Det är verksamheter som upprätthåller våra skyddsvärden så som människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljön och ekonomiska värden, nationell suveränitet.
Samhällsviktig verksamhet definieras som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i  andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
  • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att  en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så  att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Kortfattat handlar det om en verksamhet som kan orsaka kriser som hotar samhället vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara en verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.
Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

Kontakta oss på Utvecklingsavdelningen vid frågor.

Vi ställer om företagsservicen, alltid redo!

Enhetschef / Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots 
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Företagslots
Maria Larsson 

Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 

TA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤


facebookinstagramyoutube

Det digitala nyhetsbrevet ska bidra till en förbättrad information och ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till medarbetare på avdelningen besök www.mala.se


Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter