Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 1/2020

 

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. I anslutning till symposierna kan ni även skriva uppdateringstentamen. Nedan finner du datum till 2020s symposium.

Under symposiet den 27-28 april kommer Anna Sander och berättar om Kommittén för Modernare Byggreglers arbete. 

För mer information samt anmälan klicka på datumet:


27-28 april, Stockholm

28-29 september, Helsingborg

11-12 november, Stockholm


 

Anmälan har öppnat, välkommen in på sidan: konsultdagarna.se


SBR arrangerar Konsultdagarna den 14-15 maj 2020. Detta event kommer erbjuda dig kunskap, affärsnytta, nätverk och trivsel. 

Du kan välja på två föreläsningsspår: Framtidens konsult och Praktiskt tillämpning av hållbart byggande.


Nyheter

Har reglerna för attefallshus ändrats så byggytan ökats till 30 kvadratmeter?

Nej, än så länge är det fortfarande högst 25 m2 som gäller. Riksdagen har dock beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 till 30 m2. Ändringen gäller från och med den 1 mars 2020. Utökning till 30 m2 gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus. Komplementbostadshus kan användas antingen som permanen tbostad eller som fritidshus. Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25 m2. Kom ihåg att det krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked innan du får börja bygga ditt attefallshus.

Läs mer här


Ska certifierade Kontrollansvariga och särskilt sakkunniga försvinna?

Med anledning av en nyutkommen utredning, SOU 2019:68 vill vi på detta sätt informera om att en statlig utredning som presenterades i december 2019 föreslår att man ska ta bort alla certifierade kontrollansvariga och certifierade särskilt sakkunniga (undantag funktionskontrollanter) och basera allt på samverkan mellan kommun och byggherre.

 

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat SOU 2019:68 

Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Publicerad 19 december 2019

Utdrag ur utredningen:

Avskaffande av certifierad sakkunnig

Systemet med certifierade sakkunniga har flera brister och motverkar inte byggfel i tillräcklig utsträckning. Därför föreslår vi att kontroll genom certifierade sakkunniga avskaffas och att samtliga kontroller i stället ska göras inom ramen för byggherrens egenkontroll. En byggherre som vill anlita sakkunniga inom olika områden för att bistå i byggprojekt kan fortfarande göra det, men det ställs inte längre krav på att anlita certifierade sakkunniga i PBL, enligt vårt förslag.

 

Avskaffande av kontrollansvarig 

Även systemet med kontrollansvariga har flera brister och fyller därför inte en så pass viktig funktion i nuvarande kontrollprocess att det är motiverat att ställa krav på byggherrar att de ska anlita kontrollansvarig. Därför föreslår vi att systemet med kontrollansvariga avskaffas. En byggherre som vill anlita en person som är kunnig inom byggande för att bistå i byggprojekt kan fortfarande göra det, men denna roll regleras enligt vårt förslag inte längre i PBL.

 

 • Förslag till lag (202X:XX) om förhandsavgörande om krav på byggnadsverk
 • Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde 1 §    Denna lag gäller förhandsavgörande om krav på byggnadsverk vid nybyggnad. Förhandsavgörande avser krav i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt 4 § plan- och bygglagen (2010:900) och tillhörande föreskrifter som har meddelats med stöd av plan- och bygglagen. Förhandsavgörande lämnas av Byggkravsnämnden efter ansökan av en enskild.

 

11.6.1 Konsekvenser av avskaffande av kontroll genom certifierad sakkunnig

Vi föreslår att kontroll genom certifierade sakkunniga avskaffas i (PBL), eftersom systemet med kontroll genom certifierade sakkunniga har flera brister och inte motverkar byggfel i tillräcklig utsträckning. Förslaget och motiven för det beskrivs i avsnitt 9.7.1. Det läggs mot bakgrund av den problembild om att kontrollprocessens aktörer och verktyg inte hindrar byggfel tillräckligt, som beskrivs i avsnitt 8.3.

 

11.6.2 Konsekvenser av avskaffande av kontrollansvarig

Vi föreslår att systemet med kontrollansvariga avskaffas i PBL, eftersom det har flera brister och inte har medfört att byggfel motverkas i tillräcklig utsträckning. Kontrollansvariga fyller därför inte en så pass viktig funktion i nuvarande kontrollprocess att det är motiverat att ställa krav på byggherrar att de ska anlita kontrollansvarig.  Förslaget och motiven för det beskrivs i avsnitt 9.7.2. Det läggs mot bakgrund av den problembild om att kontrollprocessens aktörer och verktyg inte hindrar byggfel tillräckligt, som beskrivs i avsnitt 8.3.

Konsekvenser för byggandet Kontrollansvariga förlitar sig i huvudsak på egenkontroller och har inte direkt ansvar för utförda kontroller. Ett avskaffande av kontrollansvariga har därför inte någon direkt påverkan på byggandet eller omfattningen av byggfel.

Läs mer här


Annons:


Ändrade konstruktionsregler EKS 11

Boverket har ändrat i sina föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS. Ändringarna började gälla den 1 juli 2019. Boverket har även uppdaterat sin vägledning till EKS i PBL kunskapsbanken.

De ändrade reglerna, BFS 2019:1 (EKS 11), är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen. Ändringarna syftar också till att minska den ökade byggkostnad som införande av eurokoderna medförde.

Ändringarna i korthet

 • Huvudsakligen omfattar ändringarna följande:
 • Ändrade regler om kontroller
 • Ändrade regler om lastkombinationer
 • Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
 • Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
 • Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
 • Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
 • Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
 • Ändrade regler om snölast
 • Ändrade regler om vindlast
 • Nya och ändrade regler om olyckslast
 • Ny regel för utförande av stålkonstruktioner
 • Ändrade regler om cisterner

Ändrad vägledning på PBL kunskapsbanken

I och med att reglerna har ändrats har även vägledningen på PBL kunskapsbanken ändrats.

Läs mer här.


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.