Uppdrag kompetensutveckling

Vi som arbetar på Göteborgsregionens enhet för kompetens- och verksamhetsutveckling har i uppdrag att stötta verksamma inom kommunal verksamhet med kompetensutvecklande aktiviteter. Detta sker oftast i form av kurser, konferenser, utbildningar och processledning, men också genom kommunövergripande projekt. Varje år deltar ca 10000 personer på de drygt 250 aktiviteter som vi arrangerar. Utvärderingar visar att nöjdheten bland våra deltagare är hög, samt att de allra flesta har användning av (utbildnings)innehållet i sitt arbete.

Vårt mål är att vara er naturliga samarbetspartner när det gäller kompetens- och verksamhetsutveckling och ha ett utbud av hög kvalitet och relevans för er.

Välkomna att höra av er om era behov och önskemål – Vårt uppdrag är att stötta er!

Nicholas Singleton, enhetschef Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Existensiella frågor och samtal

5 mars

Existentiella frågor finns med oss hela livet men blir extra aktuella när det händer något viktigt i livet. Det finns en existentiell filosofi som menar att vi måste söka efter vår egen mening med livet.

Kursen vill via samtal, diskussion, ny kunskap och egen reflektion skapa större medvetenhet kring hur vi kan samtala om det meningsfulla i livet, och hur vi skapar meningsfullhet i våra liv.

Målet med den här utbildningen är att inspirera och bidra till utveckling. Du ska få med dig verktyg, kunskap och insikter i hur du kan förhålla dig på ett salutogent vis. Vi blandar teori med praktiska exempel och ger dig redskapen som krävs för att förverkliga er värdegrund och öka motivationen och trivseln i arbetsgruppen.

Läs mer

Om beroende i ett familjeperspektiv

12 mars

Utbildningen ger en grundläggande förståelse för familjeperspektivet i arbetet med behandling av missbruk så att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp.

Lite av utbildningens innehåll:

  • Grundläggande förståelse för missbruk i ett familjeperspektiv och möte med föräldrar som kämpar med missbruksproblem, attityder och handlingar
  • Om hinder i mötet med barn och föräldrar med missbruksrelaterade problem, hur jobbar man sig igenom det
  • Om barnfokuserade samtal med föräldrar, varför och hur
  • Om barnets eget perspektiv, hur man pratar med barnet

Läs mer

Kursledarutbildning: Ett hem att växa i

25-26 mars

Utbildningsmaterialet ”Ett hem att växa i” ska ge alla kommuner förutsättningar att erbjuda jour- och familjehem en likvärdig grundutbildning som håller god kvalitet.

För att ge bra förutsättningar att erbjuda familjehemmen grundutbildningen ”Ett hem att växa i” erbjuder Socialstyrelsen en kursledarutbildning i materialet. Kursledarutbildningen omfattar två heldagar och har till syfte att förbereda kursledare att genomföra grundutbildningen till familjehem. Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande kunskaper inom familjehemsområdet.

Läs mer

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för chefer

10 mars

Endagskursen ger dig med en arbetsledande roll kunskap om vad fenomenet Återhämtningsinriktat förhållningssätt innebär. Hur kan du som arbetsledare stödja detta förhållningssätt hos dina medarbetare? Vad innebär det att skapa en återhämtningsinriktad praktik och vad stödjer återhämtningen hos de brukare/klienter som finns i er verksamhet?

Läs mer

 

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

11 och 24 mars, samt uppföljning 7 april

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag. Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Läs mer

UL – Utvecklande ledarskap

25-27 mars samt 14 maj

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Utvecklande Ledarskap utgår från den amerikanska ledarskapsteorin Transformational leadership (Bass, 1998). Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Utvecklande Ledarskap är anpassad till svenska förutsättningar och har även kompletterats med en modell som visar hur ledarens faktiska beteende beror på samverkan mellan ledar- och omgivningskaraktäristik. Ju bättre grundläggande förutsättningar den enskilde ledaren har, desto större potential finns för utveckling.

Läs mer

Fördjupning för Registratorer

27-28 april

En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator!

Kursen ger dig ökad förståelse för diariet och hur diariet kan stötta verksamheten. Den ger också kunskaper i hur du kan utveckla din diarierföring och i hur du väljer rätt diariesystem. 

Kursen tittar också på registratorns framtida roll och hur rollen kan komma att utvecklas.

Läs mer

 

Utvecklingsprogram för SAS – Socialt ansvarig samordnare

8 dagar med första tillfället 5-6 mars

Utvecklingsprogrammet är en satsning på socialt ansvariga samordnare SAS, i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Programmet består av fyra sammanhängande delprogram med start februari 2020 och avslut maj 2020. Du kan välja att gå hela programmet eller delar av det.

Läs mer

Samarbetssamtal

21-23 april

I bland kan det vara svårt för separerade föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska vara.
Då kan samarbetssamtal på familjerätten vara ett sätt att hitta en gemensam lösning.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med familjerätt, på familjebehandlingsenhet eller liknande och behöver kunskaper i samarbetssamtal.

Läs mer

Grundkurs LSS

20 mars

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning.

Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning. Det ges stort utrymme för deltagarnas frågeställningar och erfarenhetsutbyte. En genomgång av personkretsen och andra villkor för insats, insatsernas innehåll samt ansvars- och verkställighetsfrågor görs.

Läs mer

LVM – Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

23 april

Nu bjuder vi in till en kursdag om LVM för enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten. 

Kursen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt SoL för personer med missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och SOSFS 2014:5.

 Läs mer

Utvecklingsprogram kommunala nämndsekreterare

29 april, 7 maj och 9 juni

Utvecklingsprogram kommunala nämndsekreterare är en tredagars kurs med fokus på deltagarnas önskemål och förutsättningar.

En bit in i mandatperioden brukar alltmer kvalificerade frågor ställas som rör den kommunala nämndadministrationen. Det är din kunskap i ämnet kommunal nämndadministration som avgör behovet av dina tjänster och därmed din roll som nämndsekreterare.

Som ny nämndsekreterare behöver du en ordentlig genomgång av de viktigaste rättsreglerna och rutinerna inom den kommunala nämndadministrationen. Som erfaren nämndsekreterare behöver du kontinuerligt uppdatera eller fördjupa dina kunskaper.

Läs mer

 

Samtal med svåra besked

6 mars

Att vara chef och arbetsledare på en arbetsplats innebär att man behöver  genom föra svåra samtal. Samtal som kan upplevas som besvärliga att  hantera, både för arbetstagaren och för den som genomför samtalet.

Det  kan vara utvecklingssamtal, rådgivande samtal eller svårare samtal om  konflikter, uppsägningar, missbruk, bedrägerier, sjukdom eller dödsfall.  Det är inte ovanligt vid denna typ av samtal att man har olika  uppfattningar i sakfrågan och hur man ska gå vidare.

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna insikt om varför medarbetare  reagerar som de gör, förståelse för processen i samtalen samt lära ut en  konkret metod för att förbereda och genomföra denna typ av känsliga  samtal.

Läs mer

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) – tredagars grundkurs

19-20 mars samt 16 april

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

Grundkursen omfattar tre dagar och mellan kurstillfällena förväntas deltagarna kunna lägga ca 1-2 timmar på hemuppgifter.

Läs mer

Motiverande samtal (MI) – fördjupningskurs

12 mars

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått en grundutbildning  och har behov av att fördjupa  dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter  som uppstår i det praktiska arbetet. 

Grundutbildningens innehåll fördjupas utifrån deltagarnas  frågor och behov. Exempel på innehåll: praktiska  samtalsövningar för att hantera utmaningar i samtalen, reflektion utifrån MI-kodningsexempel, fördjupning av de verktyg man kan använda för att strukturera samtalen, för att hantera ambivalens eller för att framkalla inre motivation.

Läs mer

 

MI-baserad Coaching i rollen som arbetsledare/ metodstödjare

4 dagar med start 28 april

En MI-utbildning för dig som jobbar som arbetsledare eller metodstödjare. 

Utbildningsupplägget för samtliga dagar är övningsbaserat.   Utbildningsdagarna innehåller kortare teoretiska moment som   varvas med reflektionsfrågor (individuellt, i par samt i storgrupp), erfarenhetsutbyte, filmvisning/samtalsexempel (med utbildaren som samtalsledare), skriftliga reflektionsövningar samt samtalsövningar i   grupper om 2-7 deltagare.

Läs mer

En kort film om MI – Motiverande samtal

Göteborgsregionen erbjuder flera MI-utbildningar i flera former, men vad innebär då MI. Klicka på länken nedan eller bilden ovan för att se en kort film där vår utbildare Karolina Edler förklarar kort vad MI är och hur det används.

Klicka här för att komma till filmen

Arkivering

29 april

Lagstiftningen och andra regler ställer krav på hur vi ska ta hand om våra arkiv. Den moderna tekniken skapar också helt nya möjligheter för arkivhantering.

Men hur ska vi möta dessa krav och möjligheter? Med ett välordnat arkiv blir det också smidigare och enklare att söka information.

Denna kurs ger dig de grundläggande kunskaper som behövs, för att du ska kunna sköta arkivet på en myndighet eller ett företag. Arkiv finns ju i alla typer av organisationer.

Läs mer

Interkulturell kompetens

1 april

Kulturmöten, mångfald och interkulturalitet är centrala frågor i arbetslivet idag, och det har stor betydelse för våra relationer vad ledare och medarbetare har för interkulturellt förhållningssätt.

I filmen (klicka på länken nedan) berättar kursledaren Patrick Gruczkun om GR:s utbildning i Interkulturell kompetens. Kursdatum under våren 2020 är 1 april.

Kursen kan även beställas som en uppdragsutbildning.
Kontakt: Patrick Gruczkun

Se video om utbildningen

Läs mer

Diagnos och behandling av Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

21 april

Diagnos och behandling av Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

En utbildning på avancerad nivå som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka funktionsnedsättningar dessa för med sig hur det påverkar den enskildes förmåga och oförmåga i det dagliga livet.

Läs mer

 

Ökad kunskap om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

20 april

En mycket uppskattad utbildning som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka funktions nedsättningar dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde, förmåga och oförmåga, i det dagliga livet. En dag om olika symptom, hjärnskador, beteendeförändringar, behandlingsmetoder och om var forskningen står idag.

Läs mer

Supported employment

Supported Employment är en arbetsmetod som utvecklades i USA på 70-talet och är idag en av de mest utbredda metoderna i västvärlden när det gäller att utforma stöd till personer som står utanför arbetsmarknaden att komma till och behålla ett arbete.

Göteborgsregionen kan idag erbjuda tre olika utbildningar inom Supported Employment. En fyradagars grundutbildning, en tvådagars fördjupningsutbildning samt Metodhandledning i Supported Emplyoment och Individual Placement and Support.

homepagefacebooklinkedin

Alla våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion