Här kommer vårt första nyhetsbrev vars syfte är att sprida  nätverkets arbete samt information om barn och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Barn- och ungdomsnätverket syfte är att samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utifrån önskemål utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. I år påbörjar vi en stort satsning i länet kring barnkonvention- och barnrättsfrågorna. 

Alla länets tolv kommuner ingår i nätverket - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet! 


Matilda Tonentschuk är er BoU-samordnare i länet!

Matilda kommer att vara BoU:s samordnare på 50% tjänst på Kommunförbundet Kalmar län. Förutom Matilda så kommer även Claudia Kjellstrand inom Unga och Utbildning på KFKL finnas som ytterligare resurs. Per-Olof Fahlström är den som har ytterst ansvar och även direktkontakt med politiken.


År 2020 - Nu är vi igång!

Mycket händer och för att få en bättre överblick i det regionala arbetet så tänkte vi dela med oss av vårt årshjul. Om ni har några regionala och nationella nätverk som ni deltar i - meddela oss så lägger vi in detta, det ska dock vara kopplat till BoU-arbetet. Det är bara att meddela Matilda eller Claudia så lägger vi in det. 

Till årshjuletHurra för samverkan!

För att få till en bättre samverkan och dialog så kommer Länsstyrelsen, Region Kalmar län och Kommunförbundet att ha kontinuerliga träffar för att stämma av våra aktiviteter och för bättre samverkan kring barn-och ungdomsfrågor i länet. Här har vi möjlighet att bära frågor mellan oss och stämma av. Något ni vill att vi ska ta upp eller fråga kring?

Skicka er fråga/fundering/för kännedom till Matilda: matilda.tonentschuk@kfkl.se


HBTQ & Jämställdhets- arbetet i länet

Kort information om vad Länsstyrelsen kommer att kunna stötta med under året och några save the dates! I bloggen på www.ettjamstalltkalmarlan.nu ser ni en liten sammanställning av aktiviteter och insatser som gjorts under året. Ni hittar den här: ettjamstalltkalmarlan.nu/aret-som-gick-det-bidde-en-basutbildning/

 UNICEF - Barnrättskommun – för alla barn i Sverige

I januari blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att det ställs högre krav på kommunerna att stärka sitt barnrätts­arbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. Metoden Barnrättskommun är ett verktyg för kommuner att implementera barnkonventionen, så att den genomsyrar hela verksamheten.

Läs mer om detta på UNICEF:s sida: https://unicef.se/barnrattskommun

 

Nästa BoU-nätverksträff den 12 mars så är UNICEF inbjudna för att hålla i en informationsdag om deras arbete med Barnrättskommuner för nätverket samt inbjudna politiker. Vi får även en möjlighet att höra från Haninge kommun som är en av de första pilotkommunerna som har startat sin resa.

Förutom intresset för barnrättskommuner så finns även ett intresse för att jobba med konceptet barnrättsstrateger eller som koordinatorer för barnrättsfrågorna. För att jobba vidare med denna fråga har vi även bjudit in Simrishamn som ev ska komma och berätta om sitt arbete med  "Barnrättsstrateger" samt Barnombudsmannen till den 12 mars. Vi hoppas få klart detta innan februari är slut. Separat inbjudan kommer att skickas ut till kommunernas representanter i Barn-och Ungdomsnätverket.  

Tisdagen den 24 september togs beslutet att den ideella föreningen Kumulus ska avvecklas.

Enligt föreningens stadgar krävs beslut om avveckling vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. Därför kommer ytterligare ett beslut kring avveckling att behöva tas kring årsskiftet 20/21 igen.

Varför avveckling?

Bakgrunden till beslutet är att medlemmarna anser att ungdomsfrågorna ska ligga samlat hos Kommunförbundet Kalmar län eftersom att dem har ansvaret för ungdomsfrågorna i länet. Diskussion kring huruvida Kommunförbundet ska arbeta vidare med de frågor som Kumulus arbetar med kommer att föras under våren.

Fram till sommaren 2020 kommer Kumulus medlemskommuner att kostnadsfritt kunna ta del av Kumulus pågående ungdomsprojekt We Stand App och Action. Efter sommaren börjar sedan avvecklingsprocessen och Kumulus två projekt kommer då att avslutas och slutrapporteras.Frågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: 

Matilda Tonentschuk eller Claudia Kjellstrand

 


Sent with Get a Newsletter