Nyhetsbrev

NR 1-2020

Licensieringsverksamhet i tider av pandemi

Det är sannerligen en speciell tid vi lever i med en världsomspännande virussjukdom som härjar och covid-19 påverkar förstås även SwedSecs verksamhet.

Eftersom godkänt resultat på licensieringstest krävs för att få utföra vissa yrken i finansbranschen, och det fortsatt finns en stark efterfrågan från våra anslutna företag på att kunskapstesta sina anställda, fortgår testverksamheten. Vi har dock anpassat miljön så att testtagarna sitter ännu glesare i lokalerna och vi följer givetvis i övrigt också myndigheternas krav och rekommendationer. De som inte behöver genomföra tester i närtid får för vår del gärna senarelägga dessa. Vi har lättat på avbokningsreglerna så att anställda på anslutna företag vid sjukdom kan avboka kostnadsfritt fram till sista dagen utan läkarintyg. De nya avbokningsreglerna kan du läsa om här.

SwedSecs kansli är tillgängligt under ordinarie öppettider och vi gör vårt yttersta för att tillhandahålla samma service som ni är vana vid.

Något som hittills inte direkt påverkats av covid-19 är det disciplinära förfarandet. Våra anslutna företag fortsätter att anmäla regelöverträdelser i samma takt som under de senaste åren.

Vår disciplinnämnd fattade under 2019 beslut i 48 ärenden, vilket är nästan lika många som 2018 och mer än en fördubbling sedan 2015. Detta är dock en förväntad ökning, eftersom antalet licenshavare också har ökat kraftigt. Det visar att våra anslutna företag tar regelefterlevnad på stort allvar och det stärker konsumentskyddet. Du kan läsa mer om disciplinbesluten nedan.

När det gäller SwedSecs testverksamhet var 2019 det sista året för dem som skulle göra licensieringstest för bolån enligt Finansinspektionens övergångsregler. Sammantaget har nästan 21 000 licensieringstester för bolån genomförts på drygt tre år i våra testlokaler från Luleå i norr till Malmö i söder. Under 2019 genomfördes totalt nästan 7 000 licensieringstester, varav ca 70 procent utgjordes av bolånetester. Därtill genomfördes ca 6 000 diagnostiska tester om bolån under 2019. Det har varit en stor kunskapshöjande insats av branschen.

Trots den stora mängden tester som genomförts och det ökade antalet disciplinärenden har vi på SwedSec kunnat höja vår service mot våra kunder. Detta återspeglas i olika enkäter som vi regelbundet genomför. På en femgradig skala, där 1 = ”inte alls bra” och 5 = ”mycket bra”, ger anslutna företag både servicenivån på SwedSecs kansli och SwedSecs tillgänglighet snittbetyget 4,5. Detta är vi förstås mycket glada över och det uppmuntrar oss till att försöka att leverera ännu bättre service. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB


SwedSecs regelverk och kunskapskrav för 2020

Regelverket

SwedSecs uppdaterade regelverk för 2020, som beslutades av SwedSecs styrelse, trädde i kraft den 1 januari. Regelverket med kommentarer, även som en bläddervänlig version, finns här.

De huvudsakliga ändringarna i regelverket finns här.

Licensieringstesterna

SwedSecs prövningsnämnd, som består av ämnesexperter från finansmarknaden, uppdaterade samtliga kunskapskrav inför 2020. Gemensamt för alla kunskapskrav är att avsnittet om penningtvätt har utökats.
En större omarbetning av kunskapskraven för licensieringstest för specialister har gjorts med fler mätpunkter som är relaterade till räntebärande instrument. Dessutom har avsnittet om företagsvärdering blivit mer omfattande.

Kunskapskraven för licensieringstest för ...

... bolån finns här,

... rådgivare finns här,

... informationsgivare finns här,

... specialister finns här, samt

... ledning och kontrollfunktioner finns här.

ÅKU
ÅKU 2020 innehåller totalt 25 ämnen inom t.ex. penningtvätt, makroekonomi, hållbarhet, bolån, pension och försäkring, företagsanalys, kapitaltäckning samt ett etikfall.

Samtliga licenshavare, förutom informationsgivare, ska genomföra minst åtta för yrket relevanta ämnen. Den som arbetar med t.ex. både investeringsrådgivning och bolån bör genomföra fler än åtta ämnen så att de ämnen som är relevanta för både investeringsrådgivning och bolån täcks in. Informationsgivare ska genomföra minst sex ämnen.

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

Kunskapskraven för ÅKU finns här.


Nya företag välkomnas

Företag som hittills har anslutit sig till SwedSec under 2020:

• Alfred Berg Kapitalförvaltning AS filial i Sverige

• Euria AB

• Hemma i Sverige AB

• Nordnet Pensionsförsäkring AB

Du hittar alla 187 anslutna företag här.


Sök efter licenshavare

Sedan en tid tillbaka är det möjligt för dig som konsument/kund hos våra anslutna företag att få veta vilka kunskapstester som en licenshavare med aktiv licens har genomfört.

Du hittar sökfunktionen på vår webbplats, swedsec.se/licenshavare.


Om våra tester

För dig som arbetar med rådgivning och försäkringsdistribution till privatpersoner och företag. Läs om licensieringstest för rådgivare här.

Vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare m.fl. Läs om licensieringstest för specialister här.

För dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom finansmarknaden. Läs om licenseringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Riktar sig till dig som arbetar med bostadskrediter till konsumenter. Läs om licensieringstest för bolån här.

För dig som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning. Läs om licensieringstest för informationsgivare här.


Erik Penser Bank uppskattar licensieringstest för informationsgivare

SwedSec lanserade licensieringstestet för informationsgivare under våren 2019. Testet riktar sig till personer som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning, t.ex. personal inom kassa/kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker etc. Kunskapskraven och testet omfattar endast informationsgivning – inte rådgivning.

På basis av licensieringstestet för informationsgivare kan licens erhållas men SwedSec har inget krav på licens för informationsgivare. Däremot omfattas denna målgrupp av Finansinspektionens krav på kunskapstest.

Det SwedSec-anslutna företaget Erik Penser Bank AB har låtit några av sina anställda genomföra licensieringstestet för informationsgivare. Vi har ställt några frågor om detta till Agnetha Parck, Compliance Officer hos banken.

Vilka ansvarsområden/arbetsuppgifter har era anställda som genomför licensieringstest för informationsgivare?
− Anställda med administrativa arbetsuppgifter inom kassa och kundtjänst som innebär daglig kundkontakt, främst via telefon.
− Anställda inom Corporate Access som arbetar med bankens kundevent genom personliga kundträffar och kundkontakt via telefon.

Varför valde ni SwedSecs kunskapstest för informationsgivare?
− Det var ett enkelt beslut att välja SwedSec för licensiering av de utökade grupperna av anställda eftersom vi anser att det är professionellt och enkelt att arbeta med SwedSec, både för mig som bankens administratör och för anställda som genomför licenstesterna.

Är det en fördel att dessa anställda även kan få licens baserat på det godkända kunskapstestet?
− Ja, för oss som inte har en stor intern utbildningsorganisation, är det bra att kunna hantera och efterleva krav på utbildning och test för dessa grupper på ett liknande sätt som för övriga anställda med krav på utbildning och licens enligt SwedSecs regelverk.

Läs mer om licensieringstest för informationsgivare här.


Fler återkallade licenser 2019 än något tidigare år

Som nämnts ovan var även 2019 ett mycket aktivt år för SwedSecs arbete med regelefterlevnad, då fler disciplinärenden än något tidigare år anmäldes, närmare bestämt 56 jämfört med 46 året innan.

SwedSecs anslutna företag är skyldiga att anmäla regelöverträdelser som skulle kunna leda till disciplinpåföljd. SwedSec kan också inleda ett disciplinärende på eget initiativ. Även kunder och allmänheten kan informera SwedSec om licenshavares regelöverträdelser och SwedSec kan då öppna ett disciplinärende.

Av 48 beslut under 2019 ledde 17 till återkallade licenser, vilket är fler än något tidigare år. En återkallad licens, som är en mycket ingripande åtgärd, kan i praktiken innebära ett slags yrkesförbud i tre år, vilket håller personen borta från alla yrken på finansmarknaden som kräver SwedSec-licens.

Även om det finns en viss tendens till ökning av andelen beslut i förhållande till antalet licenshavare under de fem senaste åren, så får antalet personer som meddelas någon av disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse anses vara lågt, sett i relation till totala antalet licenshavare med aktiv licens. Endast ca två promille per år meddelas en disciplinpåföljd.

Mer statistik om disciplinärenden finns här.


Ny vägledning för anmälan av regelöverträdelser

SwedSec tar varje år fram en ny vägledning för anmälan av regelöverträdelser som är uppdaterad med det senaste årets beslut från disciplinnämnden. Sammanställningen över avgjorda disciplinärenden är indelad i kategorier efter typen av regelöverträdelser det varit fråga om.

Syftet med vägledningen är att underlätta de anslutna företagens bedömning av vad som ska anmälas till SwedSec och tydliggöra vad en anmälan ska innehålla.

Vägledningen kan med fördel användas internt på företagen för att informera och utbilda licenshavarna om ett korrekt beteende. Vår förhoppning är att vägledningen på så sätt kan ligga till grund för ett preventivt arbete.

Vägledningsbroschyren kan beställas kostnadsfritt via info@swedsec.se. Den finns även i digitalt format på SwedSecs webbplats.


Ny ordförande i SwedSecs disciplinutskott

Hans Schedin, hovrättsassessor, f.d. ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen, och Advokat och Senior Counsel hos Next Advokater KB, har av SwedSecs styrelse utsetts till ny ordförande i SwedSecs disciplinutskott. Hans efterträder utskottets ordförandeveteran Bernt Magnusson, hovrättsassessor, f.d. chef för Finansinspektionens värdepappersmarknadsavdelning, och Senior Counsel hos DLA Piper. Bernt är dock kvar i utskottet som vice ordförande. Disciplinutskottet bereder ärenden och beslutar om de ska lämnas över till disciplinnämnden för beslut om påföljd.

Läs mer om disciplinutskottet här.


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat 14 beslut. Av dessa har två licenshavare fått sina licenser återkallade och tio har meddelats en varning. Två licenshavare har meddelats en erinran. Mer om förfarandet vid disciplinärenden kan du läsa här.

Exempel på beslut från disciplinnämnden under 2020:

Rådgivare varnades då han inte utfört uppdrag för två kunder och inte incidentrapporterat korrekt (13 mars)
Vid två tillfällen missade rådgivaren att utföra uppdrag från sina kunder. I det ena fallet, som gällde en sjukförsäkring, blev kunden sedan sjuk och stod utan försäkringsskydd eftersom försäkringen inte hade tecknats. Rådgivaren informerade inte sin chef om det inträffade i tid och hade inte heller dokumenterat rådgivningstillfället. I det andra fallet missade rådgivaren att genomföra en värdepappersaffär för kundens räkning.

Genom agerandet överträdde rådgivaren företagets interna regler som har stöd i lag samt i Finansinspektionens föreskrifter och Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer.

SwedSecs disciplinnämnd framhöll vikten av att utföra åtgärder korrekt enligt kunders uppdrag, då det annars kan få långtgående negativa konsekvenser. Det är även viktigt att rapportera incidenter och följa reglerna om rådgivningsdokumentation. Nämnden konstaterade att rådgivaren allvarligt hade brustit i sitt arbete och att agerandet lett till ekonomisk skada för arbetsgivaren. Omständigheterna i ärendet gjorde dock att nämnden ansåg att disciplinpåföljden kunde stanna vid en varning.

Rådgivare fick en varning efter att hon dokumenterat att hon kontaktat kunder för uppdatering av kundkännedom, trots att så inte skett (7 februari)
I flera fall dokumenterade rådgivaren att hon kontaktat kunder för fortlöpande kundkännedom trots att hon inte hade gjort det. Enligt rådgivaren hade detta skett på grund av inmatningsfel i dokumentationssystemet.

SwedSecs disciplinnämnd bortsåg från rådgivarens uppgifter om att det rört sig om inmatningsfel, eftersom det i så fall varit fråga om ett flertal fel under relativt kort tid. Någon förklaring till hur felet kunnat upprepas hade inte heller lämnats. Agerandet stod i strid med de grundläggande krav på att hålla sig till sanningen som bör ställas på en licenshavare. Nämnden såg allvarligt på det inträffade men tog hänsyn till bland annat rådgivarens arbetssituation och ansåg därför att påföljden kunde stanna vid en varning.

En rådgivare som inte gjort tillräckliga kontroller i samband med en utlandsbetalning till ett högriskland fick en varning (7 februari)
Rådgivaren hanterade en kredit på ca 1 200 000 kr och betalade sedan på kundens uppdrag ut beloppet till en mottagare utomlands. Några månader senare visade det sig att pengarna försvunnit och att kunden inte kunde betala av på lånet.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterade att omständigheterna i samband med utlandsbetalningen till ett s.k. högriskland borde ha föranlett rådgivaren att vidta åtgärder för fördjupad kundkännedom, vilket hon inte gjort. Vidare saknades fullständigt kreditunderlag i ärendet och fullgod säkerhet hade inte ställts för en del av lånet. Rådgivaren hade därmed brutit mot företagets kreditregler och regler till förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, som har sin grund i lag och Finansinspektionens föreskrifter.

Disciplinnämnden såg allvarligt på överträdelserna, bland annat då agerandet utsatt företaget för förhöjda kreditrisker och risk för att företaget utnyttjas för brott. Eftersom det gått mer än två år sedan det inträffade, och då det handlade om ett enda kundärende, ansåg nämnden att påföljden med tvekan kunde stanna vid en varning.

Rådgivares licens återkallades då hon inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung vid handläggningen av bolåneärenden (7 januari)
I 30 bolåneärenden som rådgivaren hade ansvarat för hade låntagarna uppgett en betydligt högre lön än den som framgick av kreditupplysningen. Flera av låntagarna hade enligt kreditupplysningen inte haft någon inkomst alls men hade trots det kunnat betala stora kontantinsatser. Rådgivaren borde ha reagerat och utrett de stora löneskillnaderna och kontantinsatsernas ursprung. Genom att hon inte gjorde det bröt hon mot företagets kreditregler och reglerna mot penningtvätt m.m.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterade att det rört sig om upprepade överträdelser, stora belopp och i flera fall helt nya kunder för företaget. Rådgivarens agerande har riskerat att utsätta företaget för kreditförluster och att företaget utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet. Agerandet riskerade också att allvarligt skada förtroendet för företaget och finansmarknaden i stort. Nämnden ansåg att bristerna var så allvarliga att rådgivaren inte var lämplig som licenshavare. Hennes licens återkallades därför.

Läs mer om meddelade disciplinbeslut här.


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 187 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Följ SwedSec på sociala medier:

facebooktwitteryoutubelinkedin